А

а [‘а] præp. по, на • to pakker а tre bøger два пакета по три книги • det står а 15 i kampen всеки отбор има по 15 точки•    а conto по сметка • 5 bananer а 2 кг. 5 банана по 2 крони единия
abc [fl’ ,Ъе’ ‘se’] sb. -еп, -er, -егпе азбука, буквар; основни правила
abe [‘аЬз] sb. -п, -г, -те оо маймуна
abnorm [‘ab’no’m] adj. -t, -е ненормален
abnormt [ab’no’md] adv. ненормално
abonnement [аЬопз’тщ] sb. -et, -er, -егпе абонамент
abonnent [abo’nænd] sb. -en, -er, -егпе абонат
abonnere [abo’neb\ vb. -r, -de, -t абонирам (се) • han abonnerer på Politiken той зе абонира за вестник „Политикен”
aborre [’abå-з] sb. -п, -г, -те оо костур
abort [a’bå-d] sb. -еп, -er, -ете Cl аборт
abrikos [abri’kos] sb. -en, -er, -eme кайсия
absolut [abso’lud] adj. =, -te абсолютен •    et absolut flertal абсолютно мнозинство
absolut [abso’lud] adv. абсолютно
absorbere [abso’beb] vb. -r, -de, -t поглъщам
abstinens [absdi’næns] sb. -en, -er, -eme O. въздържание от нещо, от което човек е зависим (напр. алкохол)
abstrakt [ab’sdragd] adj. =, -е абстрактен
abstrakt [ab’sdragd] adv. абствактно
absurd [ab’suud] adj. = -е абсурден
absurd [ab’suud] adv. абсурдно
accelerere [agsceVrceb] vb. -r, -de, -t ускорявам, засилвам
accent [ag’sari] sb. -en, -er, -eme ударение, акцент • han taler med en tydelig fransk accent той говори c ясен френски акцент
acceptere [agsæbHeb] vb. -r, -de, -t приемам, съгласявам се
ad [‘ад] [o] præp. към, през, по протежение на * du skal ned ad Nørregade върви все по ул. „Ньорегеде” • hen ad perronen към/по перона • én ad gangen по един • hun load ham тя му се присмя • hun ser ud ad vinduet тя гледа навън през прозореца •    drengen stod lænet op ad muren момчето стоеше облегнато на стената •    op ad formiddagen към обяд
ad [‘ад] [а] adv. наречие за място, посока, начин, време без превод на български
adamsæble [‘a-dams,æ’bb] sb. -t, -r, -те адамова ябълка
adel [‘адеЦ sb. -еп аристокрация
adelig [‘адзЩ adj. -t, -е аристократичен, благороднически
adfærd Yadfæu] sb. -еп поведение
adgang [‘аддац] sb. -еп достъп • der er gratis adgang til koncerten вход свободен за концерта • adgang forbudt влизането забранено • de studerende har adgang til computere студентите имат достъп до компютри
adgangskode [‘adgatisjco-ds] sb. -n, -r, -те код за достъп
adjektiv [‘adjcegfiw’] sb. -et, -er, -eme прилагателно
adjlyde [‘ад,1удз] vb. -lyder [-jydb], -lød [-,lød1, -lydt [-{yd] подчинявам се
administration [adminisdra’sjon] sb. -en администрация
administrator [admini’sdratou] sb. -en, -er, -eme администратор
adoptere [adob’teb] vb. -r, -de, A осиновявам
adoptiv|bam [adob’tiwfjan] sb. -bamet [-рапзд], -bøm [-bouh], -børnene [-рб/пзпз] осиновено дете
adoptivforældre [adob’tiwfo/zl’dro] sb. pl. -ne осиновители
adressat [adra’sa’d] sb. -en, -er, -eme получател • adresssaten ubekendt получателят неизвестен
adresse [a’dråss] sb. -n, -r, -те адрес
adskiljle [[ad,sgeh] vb. -ler, -te, -t разделям (се), разграничавам (се) •    adskille sig fra различавам се от
adskillige [‘ад^деЦ-з] adj. pl. няколко, доста
adskilt [аб^деЩ adj. -, -е отделен
adskilt [‘ад^деЩ adv. отделно
adspredelse [ad^bræ’Bdsa] sb. -n, -r, -rne забавление, развлечение
adspredt \’ad,sbrce’d] adj. =, -е разсеян, замислен
adspredt [‘adjbmd] adv. разсеяно
advare [‘adpab] vb. -r, -de, -t, предупреждавам
advars|el \’адраЪ1] sb. -len, -ler, -lerne предупреждение
advent l’adpænd] sb. -en, -er, -erne четирите седмици преди Коледа •    første søndag i advent неделята на първата от четирите последни седмици преди Коледа
adverbi[um [ad’viubiåm] sb. -et, -er, -erne наречие
advokat [advo’ka’d] sb. -en, -er, -erne адвокат
aerobic [æ’robig] sb. -en S аеробика
af [‘a^ [a] præp. от, на, до • Dronningen af Danmark датската кралица • lavet af
stål направено от стомана • han er træl af sit arbejde уморен е от работата си •    en af mine venner един мой приятел •    hun blev dræbt af sin mand тя бе убита от мъжа си » et eventyr af Н.С.Andersen приказка от X. Кр. Андерсен • barnet faldt af hesten детето падна от коня • af sted med dig! махай се оттук! • stiv af kulde замръзнал от студ • i nærheden af Odense близо до Оденсе
af [‘а“\ [a] adv. употреба c глаголи и в изрази • han tog frakken af ток съблече палтото af og til понякога
afbestil|le \‘ccwbe,sdei’3] vb. -r, -te, -t отменям, анулирам
afbestilling [‘awbe^deleii] sb. -en, -er, -erne анулиране
afbetalje [‘awbe^ah] vb. -er, -te, -t изплащам
afbetaling [‘awbefa’leri] sb. -en изплащане • de købte møblerne på afbetaling те купиха мебелите на изплащане
af|bryde [‘аюргудз] -bryder [-ргудЪ], -brød [-,brdd\ -brudt [-brud\ прекъсвам •    må jeg afbryde et øjeblik? мога ли да ви прекъсна за момент? •    telefonforbindelsen blev afbrudt телефонната връзка се разпадна * jeg vil ikke afbryde min ferie пи не искам сега да си прекъсвам ваканцията/ отпуската
afbrydelse [ашргудзЬ-з] sb. -п, -r, -гпе прекъсване
afbryder [‘ашргудз] sb. -еп, -е, -пе прекъсвач.
afbræk [awprag] sb. -ket, -, -кепе отчупване, прекъсване
afbud \jotwpu5\ sb. -det, =, -dene отказ •    han sendte afbud til mødet той отказа срещата
afbøde [‘aw,bø’dd\ vb. -r, -de, -t намалявам, предотвратявам
afbøde [ашр0’дз\ vb. -r, -de, -t облекчавам, омекотявам
afdeling [‘awjdeleri\ sb. -en, -er, -erne отдел, отделение
afdrag [‘aw,draw] sb. -et, =, -ene удръжка
afdække [‘au\dægg\ vb. -r, -de, -t разкривам
afdæmpe [‘аюДсвтЪз] vb. -r, -de, -t приглушавам, омекотявам
afdød \ awlclød’\ adj. -t, -е умрял, починал
affald \‘awfal’\ sb. -et отпадък, боклук
affekt [afcegd] sb. -en афект • han kommer i affekt той се развълнува afjfinde sig [‘awfens sa] vb. -finder [-fenb], fandt {-fand], fundet [-fånat5] приемам, справям се c • han må affinde sig med, at han ikke kan få alt той трябва да приеме, че не може да получи всичко
affyre i’awfyb] vb. -r, -de, -t запалвам, изстрелвам
affære [afæ-o] sb. -n, -r, -те случай, работа, събитие, афера • hun har en affære med sin chef тя има афера c шефа си
afføring [awførerfl sb. -en изхвърляне на изпражнения
afgang [аюдац\ sb. -en, -e, -ene заминаване • naturlig afgang естествена загуба
afgift \’awgifd] sb. -en, -er, -ente данък, такса
af|give [awgi] vb. -giver [-giu\ -gav \-ga\ -givet [-gibå] давам, отдавам, отстъпвам • hun afgiver sin stemme тя гласува
afgjort [awgjo/d] adj. =, -е приключен, решен, окончателен • så er det afgjort! решено!
afgjort [awgjo/d] adv. определено, абсолютно
afgrund [awgrån] sb. -en, -e, -ene пропаст
afgrænse [awgranss] vb. -r, -de, -t отграничавам, определям граници
afgrænsning \’awgransnerj\ sb. -en, -er, -eme разграничение, отграничаване
af|gøre [awgob\ vb. -gør [go/], -gjorde [-д]оз\, -gjort [-gjo/d] решавам
afgørelse [awgoblsg] sb. -n, -r, -rne решение
afgørende [‘ашдбзпз] adj. =, = решаващо, убедително
af|gå [‘awgå] vb. -går [-gå\ -gik [-gig], -gået [-дйзд] тръгвам, оттеглям се, заминавам • statsministeren afgår министър-председателят се оттегля •    han afgår ved døden той умира
afhandling [‘awfianl.erj\ sb. -en, -er, -erne научен труд, дисертация •    han blev doktor på en afhandling om tuberkulose той стана доктор c дисертация по туберкулоза
afhente [awfuen’da] vb. -r, -de, -t вземам, донасям
af|holde [aw,h.ilb] vb. -holder [-fiolb], -holdt [- jiol’d], -holdt [- jiol’d] провеждам, организирам; въздържам се • de afholder et møde те провеждат среща • han afholder sig fra at ryge той се въздържа да не пуши afholdende [awfiolma] adj. =, = въздържан, целомъдрен, умерен
afholdende [awjiolbna] adv. целомъдрено, умерено
afholdsforening [awholsfofinerj] sb. -en, -er, -erne въздържателно дружество
afholdt [awfiol’d] adj. =, -е популярен
afhængig [aw’hærfig] adj. -t, -е зависим
afhængighed [awhærfijied’] sb. -en зависимост
afhørje [awfiøb] vb. -er, -te, -t изслушвам, разпитвам
afhøring [aw,høreti\ sb. -en, -er, -erne изпит, разпит, интервю • afhøringen af vidnet var resultatløs разпитът на свидетеля не даде резултат
afkald [awjtal] sb. -et отказване, отричане • hun må give afkald på lønforhøjelsen тя трябва да се откаже от повишаването на заплатата си
afkast [aw,kasd] sb. -et печалба, постъпления • aktierne giver et fint afkast til aktionærerne акциите носят добра печалба на акционерите
afklare [awfdab] vb. -r, -de, -t изяснявам • vi kom til en afklaring om de væsentligste punkter ние изяснихме най-важните точки
afklaring [aw,kla’reri\ sb. -en, -er, -eme изясняване
afkog [‘aw,kåw’] sb. -et извлек, отвара
afkom [аш,кзт’] sb. -met потомък
afkorte [‘aw,kårb] vb. -r, -de, -t съкращавам, отрязвам
afkrog [ccwjcråw] sb. -en, -e, -ene отдалечено място
afkræve [awjcræva] vb. -r, -de, -t искам, изисквам
afkøle [aw,køb] vb. -r, -de, -t охлаждам/ изстудявам
aflang [awtlari\ adj. -t, -е продълговат
aflaste [awjasds] vb. -r, -de, -t облекчавам, разтоварвам • Peter aflaster familien петър облекчава семейството си в работата
afled|e [‘awjeda] vb. -er, -te, -t отклонявам • han afleder hendes opmærksomhed fra problemet той отклонява вниманието й от проблема
aflevere [awlepeb] vb. -r, -de, -t доставям, предавам, връщам • hun afleverer bogen til ham тя му връща книгата
aflevering [‘<xwle’vereri\ sb. -en, -er, -erne доставка ‘for sen aflevering af bøger medfører bødestraf за закъсняло връщане на книгите се заплаща глоба
aflive [‘ашДЬз] vb. -r, -de, -t убивам, приспивам (животно), слагам край на • de aflivede den gamle hund те приспаха старото куче • de afliver rygterne те слагат край на слуховете
aflys|e [‘awjysz] vb. -er, -te, -t отменям, анулирам
aflysning [‘aw,lysneri\ sfa. -en, -er, -erne отменяне, отказване
aflytning [‘aw/ydneiil sb. -en подслушване
aflytte [‘awjyda] vb. -r, -de, -t подслушвам
af[lægge [‘aiofeega] vb. -lægger [-{ægo], -lagde [-/aa], -lagt [-{lagd\ правя, полагам, представям •formanden skal aflægge rapport i dag днес шефът ще представи един доклад
afløb [aw,løb] sb. -et, =, -ene отводнителна тръба • afløbet i køkkenet er tilstoppet тръбите в кухнята са запушени • han fik afløb for sine frustrationer той намери отдушник за негативните си чувства
afløb [‘awføb] sb. -et изпускателен отвор, отдушник
aflønne [‘aw,lons] vb. -r, -de, -t заплащам • de ansatte blev aflønnet efter fortjeneste на служителите бе заплатено според заслугите им
afløs[e [‘awtløS3] vb. -er, -te, -t сменям, заменям • Hansen afløser Petersen som direktør хансен сменя Петерсен като директор
afløser [‘awjøsj] sb. -en, -e, -ne приемник, заместник • vi skal prøve at finde en afløser for Mette трябва да се опитаме да намерим заместница на Мете
afløsningsopgave [aw.lø’sndtisobga-vd] sb. -п, -г, -те класно, курсова работа
afmagrjet [‘awmajroå] adj. -et, -ede отслабнал, измършавял, изпит • efter sygdommen var hun noget afmagret след болестта тя беше някак изпита
afmagring [‘aw^ajreri] sb. -en отслабване
afmagt [:aw,magd] sb. -en безсилие • hun græd over sin afmagt тя се разплака от безсилие
afpresning [’awprasnen] sb. -en изнудване • mafiaen arrangerer afpresning af diskoteksej ere мафията организира изнудване на собствениците на дискотеки
afpresse [‘awprass] vb. -r, -de, -t изнудвам • de prøvede at afpresse ham for 1 million кг. те се опитаха да го изнудят за милион датски крони
afprøve [‘awprovs] vb. -r, -de, -t изпробвам
afregne [’aw/ajha] vb. -r, -de, -t уреждам så kan vi afregne om en uge можеш да вземеш назаем телефона ми и ще си уредим сметките след седмица
afregning [‘аш/а]пец\ sb. -en, -er, -erne уреждане (на сметки)
afrejse [‘aw,rajs3\ sb. -п, -г, -те заминаване • der er afrejse til Beograd med SAS kl. 14.32 i dag заминаването за Истанбул е днес със SAS в 14.32 ч.
afrikaner [afri’kano] sb. -en, -е, -ne африканец
afrikansk [afri’kansg] adj. =, -e африкански
afrivningskalender [‘ccwfiwneriskafænb] sb. -en, -e, -ne календар, на който се късат листата
afruste [awfåsds] vb. -r, -de, -t разоръжавам
afs. [‘aw,sænb] sb. —> afsender изпращач, подател
afsats [‘aw,sads] sb. -en, -er, -erne площадка (на стълбище)
afjse \’aw,se’] vb. -ser [-jeu’], -så [-,so], -set [-,se’d] позволявам си, отделям •jeg har travlt, men jeg vil prøve at afse tid til at komme forbi много съм зает, но ще се опитам да отделя време, за да дойда.
afsender [awsænb] sb. -en, -e, ~ne подател
afsides [‘aw^idbs] adj. = отдалечен •    huset ligger på et afsides sted къщата се намира на отдалечено място • der bliver afsagt dom over gruppen i dag присъдата над групата ще бъде произнесена днес
afsides \’aw,sidds\ adv. далече
af|sige {‘aw,sib{ vb. -siger [-ii’/j, -sagde [-fSab], -sagt [-,sagd] произнасям, заявявам
afsindig [aw’sendi] adj. -t, -е луд, побеснял • en afsindig person луд човек • han er blevet helt afsindig той напълно побесня
afsindig {aw’sendi} adv. невероятно, страхотно * hun synger afsindig godt тя пее невероятно добре • han er afsindig flot той изглежда невероятно добре
afsindigt [aw’sendid] adv. лудо, като луд •    han opfører sig afsindigt той се държи като луд
afskaffe {‘aw^gofg] vb. -r, -de, -t отменям, премахвам, унищожавам •    nogle rabiate grupper vil afskaffe demokratiet някои екстремистки групи искат да унищожат демокрацията
afsked [‘aiv,sged] sb. -еп раздяла, сбогом •    vi skal tage afsked med vores lærere i dag днес трябва да си вземем сбогом с нашите учители • han tager sin afsked efter 40 år той напусна след 40 години
afskedige [аю^деЪгз] vb. -r, -de, -t уволнявам • skolen må afskedige tre lærere i år училището трябва да уволти трима учителя тази година
afskedigelse [‘aw,sgedialss] sb. -п, -r, -гпе уволение
afjskrive [‘aw^griva] vb. -skriver [~рдпю\ -skrev [-lsgraw’\, -skrevet [-,sgravsS] приспадам (стойност), отписвам • du kan afskrive 1/3 af udgifterne på selvangivelsen можеш да си приспаднеш 1/3 от разходите в данъчната декларация
afsky [aw,sgy’\ sb. -еп отвращение, презрение
afskyelig [‘сшда/зй] adj. -t, -е отвратителен, противен • den afskyelige snemand er meget berømt отвратителният Снежен човек е много известен
afskyeligt {‘aw^gyblid] adv. отвратително
af|skære {‘aw^gceb] vb. -skærer [-^gceb], -skar {-jsga\ -skåret [~^даЬ5\ срязвам, прекратявам * han afskar al diskussion om emnet той прекрати всякаква дискусия по темата
afslag {‘aiv,slaj] sb. -et, = -ene отказ •    hun fik afslag på sin ansøgning тя получи отказ на молбата си
afslappet [‘aiv,slabad] adj. -et, -ede спокоен, отпочинал
afslutning [‘cxw^ludneri] sb. -en, -er, -erne край, завършек, приключване •    forældrene var med til skolens afslutning родителите присъстваха на приключването на учебната година
afslutte [‘aw,sludg] vb. -r, -de, -t завършвам • afslut med * завършил/ завършва c *
afsløre {‘aiVfSløb] vb. -r, -de, -t откривам, разкривам • hun afslører sin uvidenhed тя разкрива незнанието си • hun afslører alle sine hemmeligheder тя разкрива тайните си
afjslå [aw^slå1] vb. -slår [-stå], -slog {~,slo\ -slået [-,slåbd] отказвам •    det er mærkeligt, at han afslår tilbuddet странно е, че той отказва / предложението
afsnit [aw,snid] sb. -tet, =, -tene откъс (от книга), отрязък (време)
afsone [‘aw,$on9] vb. -r, -de, -t излежавам присъда
afspadsere [awsba,seb] vb. -r, -de, -t вземам си свободни дни, защото съм работил допълнително
afspore {‘auijbob] vb. -r, -de, -t дерайлирам, отклонявам • han afsporer diskussionen med sine dumme kommentarer той отклонява дискусията c глупавите си коментари •    toget bliver afsporet ved ulykken влакът дерайлирал при катастрофата
afspænding [‘аш^Ьсеп’ец] sb. -еп отмора, отдих
afspærre [awpbåb] vb. -r, -de, -t затворен, запречен, затворен
afspærring ]’awpbareri\ sb. -en, -er, -erne заграждение, бариера
afstamning [aw^damnerf] sb. -en произход
afstand [‘aw,sdan] sb. -en, -e, -ene разстояние •jeg kan se kirketårnet på lang afstand мога да видя черковната кула от голямо разстояние • hun tager afstandfra racisme тя се разграничава от расизма
afstemning [‘aw,sdæm’neti\ sb. -en, -er, -erne гласуване, гласоподаване
afstikker [‘aw:sdego] sb. -en, -e, -ne отклонение, кратък излет
afstraffe [‘aw,sdrafø] vb. -r, -de, -t наказвам
afstump|et [‘awsdåmbgd] adj. -et, -ede безчувствен, глупав
af[stå [‘aw.sdå) vb. -står [-sdå’\, -stod [-,sdod\ -stået [-pdå’sд] давам, отказвам се (от нещо в полза на друг) •jeg må afstå fra at få min vilje трябва да се откажа от това да се наложа •    Danmark afstod Slesvig efter krigen дания се отказа от Шлезвкг след войната
afsvække [awjsvæga] vb. -r, -de, -t отслабвам, да отслабя
afsætning [awsædneri) sb. -en продажба •firmaet har en god afsætning i år фирмата имаше добри продажби тази година • diktatoren bliver afsat fra magten диктаторът е свален от властта
af|sætte [aw^æda] vb. -sætter [-,sædo], -satte [~,sad9\, -sat [~^ad\ продавам, уволнявам, отделям (настрани) •forretningen kan afsætte masser af de 1 moderne bluser магазинът може да продаде много от модерните блузи • vi afsætter 1.000 кг. til festen ние отделяме 1.000 крони за празника
aftage [‘aw,ta] vb. -tager -tog l-M. -taget [-tabt3] купувам, свалям, намалявам • Iran aftager meget af Danmarks fetaproduktion иран купува голяма част от датското сирене „Фета” •    månen aftager og er snart helt lille луната се смалява и скоро ще е съвсем малка
aftagende [awfabno] adj. =, – намаляващ • både vinden og månen er aftagende i nat вятърът и луната намаляват тази вечер
aftale [awfaio] sb. -п, -r, -те споразумение, уговорка/час • jeg har en aftale hos tandlægen til fredag klokken 4 имам час за зъболекар в петък, 4 ч .’de politiske partier laver en aftale om finanserne политическите партии постигат споразумение за финансите
aftal|e \’aw,tah\ vb. -er, -te, -t уговарям, споразумявам се
aftalt [ ‘awfal’d] adj. =, -е уговорено • det er aftalt spil това е нагласено
aft|en {‘afdan] sb. -enen, -ner, -neme вечер • i aften довечера • god aften добър вечер • om aftenen (всяка) вечер •    i aftes снощи • i går aftes снощи
aftenskole {afdgn.sgo’b} sb. -n, -r, -rne вечерно училище
aftensmad [‘afdms,mad] sb. -en вечеря
aftjenje [af,tjæha] vb. -er, -te, -t отбивам (военната си служба) • soldaterne aftjener deres værnepligt войниците отбиват военната си служба
aftryk [‘aw.trdg] sb. -ket, =, -кепе отпечатък •politiet opdager et aftryk af morderens finger полицията открива отпечатък от пръстите на убиеца
aftrækker [awfrago] sb. -en, -е, -ne спусък
af i tvinge Yawfveri’o] vb. -tvinger [-,tveri’o], -tvang [-fvarf], -tvunget [-fvåri’od] принуждавам, заставям • hun aftvinger ham et løfte тя го принуди да й обещае нещо • hans stærke karakter aftvinger mig respekt силният му характер ме кара да го уважавам
afvej [awpaj] sb. -en, -е, -ene отклонение (ох верния път) •    lidenskaben førte mig på afveje страстта ме отклони от правия път
afveje [‘awpajb] vb. -r, -de, -t премервам
afvekslende [‘awpægshna] adj. =, = разнообразен, променлив • toget kørte gennem et afvekslende landskab влакът минаваше през променлив пейзаж
afveksling [‘awpægsleri] sb. -en разнообразие, промяна ‘jeg trænger til lidt afveksling i hverdagen трябва ми малко разнообразие в ежедневието
afvente [awpænda] vb. -r, -de, -t очаквам, изчаквам • vi må afvente hans svar трябва да изчакаме отговора му
af|vige [awpijs] vb. -viger [-,w(p], -veg [-pej], -veget \-ре]зд\ отклонявам се, различавам се • hans meninger afviger meget fra mine възгледите му се различават много от моите
afvigelse [awpijalsa] sb. -п, -г, -те отклонение, различие
afvigende [awpijona] adj. =, = различен, странен (отклоняващ се от нормата) • han havde problemer på grund af sin afvigende opførsel той имаше проблеми поради странното си поведение
afviger [‘awpijo] sb. -en, -е, -ne човек, чието поведение или мисли се отклоняват от нормалното
afvis|e [‘awpisa] vb. -er, -te, -t отказвам •    hun afviser hans invitation тя му отказа поканата
afviser [‘awpi’so] sb. -en, -e, -ne пътепоказател
afvisning [‘awpisneq] sb. -en, -er, -erne отказ
afvæbne [‘awpæbw] vb. -r, -de, -t разоръжавам
afvæbnende [‘ашрсеЪпзпз] adj. =, = обезоръжаващ
afvæbnende [’ашраЪпзпз] adv. обезоръжаващо • hun har et afvæbnende smil тя има обезоръжаваща усмивка
afvænne [‘аюрсвпз] vb. -r, -de, -t отказвам се (от навик)
afvænning [‘ашрсепец] sb. -еп (лечение за) отказване от пристрастяване към нещо
afværge [‘аюраиюз] vb. -к -de, -t предотвратявам
afværgende [‘awpa/шзпз] adj. =, = неодобрителен
afværgende [‘awpa/wana] adv. неодобрително
agent [a’gænd] sb. -en, -er, -erne агент, представител
agentur [agæn’tuu] sb. -et, -er, -erne агенция
agjer [‘ap] f sb. -eren, -re, -rene нива
agern [‘ajon] sb. -et, =, -ene co жълъд
aggression [agra’sjon] sb. -en агресия
aggressiv [‘agra,siw] adj. -t, -е агресивен
agitation [agita’sjon] sb. -en агитация
agitere [agi’teb] vb. -r, -de, -t агитирам
agt [agd\ | sb. -en внимание, намерение • du skal tage dig i agt for faren внимавай заради опасността
agtelse [agcfolsa] sb. -n уважение
agter Vagdo] adj., отзад, назад
agterdæk [agdo,d<^g\ sb. -ket, -kene квартердек
agtpågivenhed [‘agdpogivonfied] sb. -en внимание, бдителност • der bør vises stor agtpågivenhed i stormvejr изисква се голяма бдителност по време на буря
agurk [a’guug] sb. -en, -er, -erne co краставица
ahorn [‘a,ho/n] sb. -en, =, -ene oo клен /
AIDS [‘cejds] sb. -en СПИН
akademi [akadeini] sb. -et, -er, -erne академия • han læser til arkitekt på akademiet той е студент по архитектура в академията
akademiker [aka’demigo] sb. -en, -e, -ne висшист
akademisk [aka’demisg] adj. =, -е университетски, теоретичен, академически
akademisk [aka’demisg] adv. университетско, теоретично, академично
akkord [a’kå-d] sb. -en, -er, -erne акорд • på fiskefabrikken arbejder alle kvinderne på akkord в рибената фабрика всички жени работят на акорд • han spillede еп akkord på guitaren той изсвири един акорд на китарата
akkreditere [akrædi’teb] vb. -r, -de, -t акредитирам
akkurat [aku’ra’d] adv. точно ‘jeg når lige akkurat at komme med bussen ще успея точно навреме да дойда с автобуса • det er akkurat 5 år siden i dag на днешния ден се навършват точно 5 години
akkuratesse [akura’tæss] sb. -п точност, прецизност • man skal arbejde med akkuratesse for at lave en god ordbog трябва да се работи с голяма точност, за да се направи добър речник
akrobat [akro’ba’d] sb. -еп, -er, -erne акробат
akrobatik [akroba’tig] sb. -ken акробатика
aks sb. -et, =, -ene клас (на жито)
akse [agsd] sb. -en, -er, -erne oc
akt [’agd] sb. -en, -er, -erne акт, действие, документ • kongen dør i femte akt кралят умира в пето действие •patienten vil gerne se akterne omkring sin sygdom пациентът иска да види документацията около заболяването си
aktie [адs ja] sb. -п, -г, -те дял, акция
aktieselskab [agsjssælxsgab] sb. -et, -er, -erne акционерно дружество
aktindsigt [‘agden,segd] sb. -en право на достъп до документи
aktion [ag’sjon] sb. -en, -er, -erne действие
aktionær [agsjo’nåu’l sb. -en, -er, -erne акционер
aktiv [agjiw] sb. -et, -er, -eme актив • han er meget aktiv i socialdemokratiet той е много активен в социалдемократическата партия
aktiv [agfiw] adj. -е активен
aktivering [agti’ve’reri] sb. -en активиране, програма за заетост на безработни • du bliver sendt i aktivering efter en tid som arbejdsløs след известно време като безработен ще бъдеш включен в програмата за активиране на безработни
aktivitet [agtivi’te’d] sb. -еп, -er, -erne дейност
aktivt [agfiw’d] adv. активно • hun arbejder aktivt for sagen тя работи активно за делото
aktuel [agtu’cel’] adj. -t, -le важен, интересен в момента, сегашен, текущ •    avisen er fyldt med aktuelle nyheder вестникът е пълен c текущи новини •    det er ikke aktuelt længere това вече не важи
akut [akud] adj. =, -te остър, спешен •    han kom på den akutte afdeling закараха го в спешното отделение
akvari|um [a’kvajåm] sb. -et, -er, -eme аквариум
akvavit [akva’vid] sb. -ten ракия
al [al7] adj. alt [‘al’d], alle [ah] всички •    alle mennesker er forskellige всички хора са различни • hun inviterer gæsterne i al hemmelighed тя кани гостите в пълна тайна • vi er alle sammen glade всички сме щастливи •    det bliver 44,50 kr. i alt общо 44,50 крони
alarm [a’la’m] sb. -en, -er, -erne аларма
albue [‘albu-з] sb. -n, -r, -те лакът
aldeles [al’deles] adv. напълно, изцяло, изобщо, абсолютно • det vil jeg aldeles ikke acceptere изобщо няма да приема това • den lille pige er aldeles pragtfidd малкото момиченце е абсолютно очарователно
aldjer [‘а/з] sb. -eren, -re, -rene възраст •    han er en mand i sin bedste alder той e мъж в разцвета на силите си • hun blev gift i en alder af tyve år тя се омъжи на двадесет години • alderen har aldrig været et problem for hende възрастта за нея никога не е била проблем
alderdom [‘аГофт’] sb. -men старост
aldersgrænse [’albsgranss] sb. -n, -r, -те възрастова граница
aldrig [‘aldri] adv. никога ‘jeg har aldrig været i Kina никога не съм бил в Китай
alene [a’le-пз] adj. сам
alene [a’le-пз] adv. само, единствено •    hun bor alene тя живее сама • det er alene på grund af pengene, at han tager jobbet той се съгласява на тази работа единствено заради парите
alfabet [alfa’be’d] sb. -et, -er, -erne азбука
alfabetisk [alfa’be’tisg] adj. =, -е азбучен
alfabetisk [alfa’be’tisg] adv. азбучно
alkohol [‘alko,hol] sb. -en алкохол
alkoholiker [alko’holigo] sb. -en, -e, -ne алкохолик
allé [a’le] sb. -en, -er, -erne алея
alle [ah] adj. —> al всички
allerbedst [alb,bcesd] adj. =, -e най-хубавото
allerede [ah/æ’da] adv. вече • det var allerede for sent, da brandmændene kom вече беше прекалено късно, когато пристигнаха пожарникарите ’jeg har allerede sagt det to gange вече го казах два пъти
allerførst [albfousd] adj. = -е първи, най-напред
allergi [alo’gi] sb. -en алергия
allergiker [a’la/gigo] sb. -en, -e, -ne алергичен човек
allerhelst [‘albfiælsd] adv. най-вече
allerstørst [‘albjsddusd] adj. -e най-големият, най-великият
alliance [ali’aiisa] sb. -n, -r алианс, съюз
allier|et [ali’ebd] adj. -et, -ede съюзнически, съюзен • de allierede vinder krigen съюзниците печелят войната • de allierede tropper rykker frem съюзническите войски напредват
alligevel [аЧгзрсеЛ] adv. въпреки това •    de har sagt ja tak, men de kommer alligevel ikke те приеха, но въпреки това няма да дойдат
almen [a’l,men\ adj. -t, -е общ, обикновен • hun forklarer it i almene vendinger тя обяснява информационните технологии чрез обикновени изрази • almen viden знания, известни на всички
almendannelse [‘a-lmen,dan3lss] sb. -n общо образование • gymnasiet giver almendannelse гимназията дава общо образование
almengyldig [a’bnengyldï] adj. -t, -e общовалиден • almengyldig sandhed общовалидна истина
almindelig [aVmenbli] adj. -t, -е общ, обикновен, нормален • hun er ikke helt almindelig тя не е съвсем обикновена •    det er en almindelig familie това е едно обикновено семейство • der er almindelig stemmeret i Danmark в Дания има общо избирателно право •    bøgen er et almindeligt træ i de danske skove букът е често срещано дърво в датските гори
almindeligt [aVmen’slid] adv. обикновено, общо, обичайно, изобщо
alsidig [a l,sidi] adj. -t, -е многостранен, всестранен • hun spiser alsidig kost тя яде разнообразна храна
alt [‘al’d] sb. -en, -er, -ете алт
alt [al’d] adj. —* al всички
ait [‘al’d] adv. напълно • de er ait for forskellige те са напълно различни
altan [al’ta’n] sb. -en, -er, -erne балкон
alternativ [al’taunafiw’] sb. -et, -er, -erne алтернатива • mange mennesker vil gerne have alternativ behandling, når de bliver syge много хора предпочитат алтернативно лечение, когато се разболеят • Christiania er et alternativ til det almindelige liv i Danmark кристияния е алтернатива на обикновения живот в Дания
alternativ [ahamafiw] adj. -t, -е алтернативен
altid [al’tiô’i adv. винаги • vi har altid travlt винаги сме заети
alting Valteq] pron. всичко
altmulig|mand [‘aldmulipian] sb. -manden [-jnanbn], -mænd [-piæn], -mændene [-рихпзпз] момче за всичко
altomfattende [aldomfadsna] adj. =, = всеобемащ, всеобхващащ
altopslugende [aldob,sluma] adj. =, = всепоглъщащ • hendes arbejde er den altop slugende interesse i hendes liv работата й е всепошъгцащият интерес в живота й
altså [aldso\ adv. затова, значи • det regner, altså bliver jeg våd, hvis jeg går ud вали, значи ще се намокря, ако изляза * det er min onkel, altså min mors bror това е чичо ми, т.е. братът на майка ми * nej, пи skal du altså holde op не, вече е крайно време да престанеш
aluminium [alu’minjåm\ sb. -met алуминий
alvei’den [al’våudm] sb. целият свят
alvor [‘allvå’\ sb. -en сериозност • han siger det i ramme alvor той го казва напълно сериозно • nu forstår de situationens alvor сега те разбират сериозността на ситуацията • nu ег jeg for alvor vred сега съм истински ядосан
alvorlig [al’v&H] adj. -t, -е сериозен, важен, искрен • det er en alvorlig krise for vores land това е сериозна криза за страната ни • min far var altid en alvorlig mand баща ми бе винаги сериозен човек
alvorligt [al’vali] adv. сериозно, важно, искрено * jeg kan ikke tage ham alvorligt не мога да го взема на сериозно • han er alvorligt syg той е сериозно болен
amatør [ата1 tøj] sb. -en, -er, -erne аматьор
ambassade [amba’sa-дз] sb. -n, -r, -rne посолство
ambassadør [ambasa’døu] sb. -en, -er, -erne посланик
ambulance [ambu’lmisa] sb. -n, -r, -rne линейка
Amerika [a’merika] pr. Америка
amerikaner [amrikano] sb. -en, -e, -ne американец
amerikansk [amri’kansg] adj. =, -e американски
amme [‘ama] sb. -n, -r, -те дойка
amme [‘ama] vb. -r, -de, -t кърмя
ammunition [amuni’sjon] sb. -en муниции
amnesti [amnæ’sti\ sb. -en амнистия, помилване • staten giver ham amnesti държавата му дава амнистия
amok [а’тзд\ adv. амок, побесняване • han går helt amok той напълно побесня
amoralsk [amo’ralsg] adj. =, -e неморален
amt Vam’d] sb. -et, -er, -erne амт, област (административна единица в Дания) • der bor mange mennesker i Storkøbenhavns amt много хора живеят в област Голям Копенхаген
an [‘an] adv. наречие, означаващо посока, приближаване, съприкосновение, започване на действие * han lægger an på alle pigerne той се закача c всички момичета • det kommer an på vejret зависи от времето • hvordan skal jeg gribe opgaven an? как да подхвана тази задача
analfabet [‘analfatbe’d\ sb. -en, -er, -erne неграмотен човек
analog [ana’lol adj. -t, -е аналогов, аналогичен
analogi [analo’gi’] sb, -en, -er, -erne аналогия
analyse [ana’lys-j] sb. -n, -r, -rne анализ
analysere [analy’seb] vb. -r, -de, -t анализирам
ananas [‘ana,nas] sb. -sen, =, -sene ананас
anbefale [anbefala] vb. -r, -de, -t препоръчвам • kan du anbefale en god restaurant? можеш ли да препоръчаш един добър ресторант? • jeg anbefaler ham varmt til jobbet горещо ro препоръчвам за тази работа
anbefalet [anbefabd] adj. -et, -ede препоръчан • jeg sender dig brevet anbefalet изпращам ти писмото препоръчано
anbefaling [anbefaler;] sb. -en, -er, -erne препоръка • jeg så filmen på mine venners anbefaling гледах филма по препоръка на моите приятели • en god anbefaling er vigtig, når man søger et nyt job добрата препоръка е важна, когато си търсиш нова работа
an|bringe [‘агфгйцЬ] vb. -bringer [-prarfi], -bragte [-jbragdo], -bragt [-Joragd] поставям, настанявам • de anbringer fjernsynet foran sofaen те поставят телевизора пред канапето •    det forældreløse barn bliver anbragt på en institution сирачето е настанено в сиропиталище
anciennitet [arisjeni’te’d] sb. -en стаж
and [‘an’] sb. anden [апзп], œnder [‘œnb], œnderne [œnono] <x> патица •    mange danskere spiser and til jul много датчани ядат патица на Коледа • historien i avisen var en and I историята във вестника беше лъжлива
andel [‘antfel] sb. -en, -е, -ene част, брой • en stor andel af børnene var ofte syge голям брой от децата често боледуваше
andelslejlighed [‘andelslajlijied] sb. -en, -er, -eme апартамент в рамките на кооперативна собственост
andemad [агщтад] sb. -en водна леща
anden [апзп] пит. andet [апзЗ] втори •    den 2. februar втори февруари
anden [‘апзп] pron., andet [апзд], andre [andro] друг, други • har du andre søskende? имаш ли други братя и сестри? • jeg kan komme en anden gang мога да дойда друг път
andenplads [ansnplas] sb. -en, -er, -eme второ място
anderledes [апо,ledos] adj. =, = различен • han er anderledes end alle de andre той е различен от останалите
anderledes [ano,leôos] adv. различно •    han opfører sig anderledes i dag той се държи различно днес • ellers andet? нещо друго?
andetsteds [aneô,sdœôs] adv. f другаде
ane [а-ns] vb. -r, -de, -t подозирам, предугаждам, разбирам ‘jeg aner ikke, hvad du taler от нямам представа за какво говориш • man kan lige ane, at der står en person i måneskinnet бегло може да се долови, че в лунната светлина стои човек
anekdote [anæg’do-do] sb. -п, -г, -те анекдот
anelse [a-nolso] sb. -n, -r, -те усещане, предчувствие, представа; малко •    jeg har ingen anelse om, hvad der sker нямам представа какво става •    jeg vil gerne have en anelse sukker i kaffen искам съвсем малко захар в кафето • det er med bange anelser, at jeg tager telefonen ved midnat c лошо предчувствие вдигам телефона в полунощ
anerkend|e [anotkæno] vb. -er, -te, -t признавам, оценявам • chefen anerkender mit arbejde моят шеф оценява работата ми • Danmark anerkender straks den nye stat дания признава веднага новата държава
anerkendelse [anojcceriolso] sb. -n признание
anerkendende [апо,капзпз\ adj. =, = признателен, одобрителен • han siger et par anerkendende ord той казва няколко думи на признателност
anerkendende [anofaznbno] adv. признателно • han ser anerkendende på hende той шеда към нея c признателност
anerkendt [anofcænd] adj. =, -e признат, одобрен • hun er en anerkendt specialist тя е призната специалистка •    de bruger kun anerkendte materialer i produktionen те използват само одобрени материали в производството си
anfald [anfal] sb. -et, =, -ene пристъп •    barnet får et anfald af influenza детето се разболя от грип • hun går hjemmefra efter et anfald af raseri тя излезе от вкъщи след пристъп на ярост
anførje [anføo] vb. -er, -te, -t привеждам, обявявам, ръководя • kan du anføre et eksempel på det? можеш ли да приведеш пример за това? • man skal anføre navn og adresse på skemaet трябва да напишеш името и адреса си във формуляра • kaptajnen anfører sine soldater i krigen капитанът ръководи войниците си по време на война
anførselstegn [anføjsslsfajn] sb. -et, =, -ene кавички
anger [що] sb. -en t срам, съжаление
anjgive [angi] vb. -giver [-gid], -gav [-,да], -givet [-gidS] посочвам, свидетелствам, съобщавам • manden angiver sin nabo til politiet мъжът съобщи за съседа си на полицията • angiv det rigtige svar med et kryds посочи верния отговор c кръстче
angreb [‘апдгсеЪ] sb. -et, =, -ene нападение • hæren går til angreb tidligt om morgenen войската ще премине в нападение рано сутринта • Peter spiller med i angrebet på landsholdet петър е нападател в националния отбор
an|gribe [‘апдпЪз] vb. -griber [-gribo], -greb [-grceb], -grebet [-дгсеЪзб] нападам • fjenden angriber i morgen врагът ще нападне утре • bilen er angrebet af rust колата е нападната от ръжда
angriber [‘angribo\ sb. -en, -e, -ne нападател
angst [ar\sd] sb. -en страх • drengen ryster af angst момчето трепери от страх
an|gå [‘angå ] vb. -går [-gå], -gik [-gig], -gået [-дазд] засягам, отнасям се | до ■ hendes problem angår ikke mig нейният проблем не ме засяга
angående [апдйзпз] præp. относно • jeg ringer angående dit brev обаждам се относно писмото ти
an|holde [‘anfiolbj vb. -holder [-fiol’d], -holdt [-fiol’d], -holdt [-fiol’d] задържам, арестувам • politiet anholdt ham полицията го арестува
anholdelse [anfiol’alsa] sb. -n, -r, -rne арестуване
anhænger [anfiæri’d] sb. -en, -e, -ne ремарке
anke [щдз] sb. -n, -r, -те оплакване, жалба
anke [щдз] vb. -r, -de, -t оплаквам се, обжалвам
ank|el [ацдзЦ sb. -elen, -ler, lerne глезен
ank|er [ацдо] sb. -eret, -re, -rene котва • skibet ligger for anker корабът лежи на котва
anklage [an,klajo] sb. -n, -r, -rne обвинение
anklage [anfdaja] vb. -r, -de, -t обвинявам • naboerne anklager ham for at spille for højt съседите го обвиняват, че свири прекалено силно
anklager [anfclajo] sb. -en, -e, -ne обвинител, прокурор
anjkomme [‘anfcomb] vb. -kommer [-fcomb], -kom [-toml -kommet [-fcombd] пристигам
ankomst [anfcom’sd] sb. -en, -er, -erne пристигане
anledning [anfedneri] sb. -en, -er, -erne случай, повод • de holder fest i anledning af fødselsdagen те празнуват по случай рождения ден • hans artikel giver anledning til kritik статията му дава повод за критика
anlæg [anfæg] sb. -get, =, -gene завод, парк, дарба • byen har planer om et grønt anlæg градът има планове за зелен парк • anlægget ligger i industriparken заводът се намира в промишлената зона • pigen har anlæg for at spille violin момичето има дарба да свири на цигулка
an|lægge [anfægo] vb. -lægger [-fægo], lagde [-fad], lagt [-fagd] основавам, започвам, построявам • firmaet vil anlægge sag mod industrispionen фирмата ще започне процес срещу индустриалния шпионин • de anlægger еп havn i den lille by те строят пристанище в малкия град
anjløbe [anføbo] vb. -løber [-føbo], -løb [-føb], -løbet [-føbod] влизам в пристанище (за кораб)
anløbsbro [‘anløbs,bro] sb. -en, -er, -erne пристан, кей
anmeld|e [anpiæls] vb. -er, -te, -t информирам, обявявам, рецензирам •    jeg anmelder min flytning аз обявявам своето преместване • еп kritiker anmelder filmen i avisen един критик рецензира филма във вестника
anmeldelse [‘anpiæl’alss\ sb. -п, -г, -гпе информация, обява, рецензия •    politiet modtager anmeldelsen полицията получава информацията за престъплението • jeg læser anmeldelsen af en ny roman чета рецензията за един нов роман
anmode [апргоЪз] vb. -r, -de, -t моля за нещо
anmodning [‘anfnod’neti] sb. -еп, -er, -ете молба
anmærkning [апршидпец] sb. -еп, -er, -ете бележка, забележка
anneks [a’nægs] sb. -et, -er, -erne приложение, пристройка
annektere [anæg’teb] vb. -r, -de, -t присвоявам,анексирам
annonce [a’norisa] sb. -n, -r, -rne (рекламна) обява
annoncere [anaii’seb] vb. -r, -de, -t пускам обява
annullere [anu’leb] vb. -r, -de, -t анулирам
anonym [ano’nym] adj. -t, -е анонимен
anonymt [ano’nymd] adv. анонимно
anorak [ano’rag] sb. -ken, -ker, -kerne анорак
anretning [‘anfadneq] sb. -еп ястие, лека закуска
anrette [‘an/åda] vb. -r, -de, -t сервирам, предизвиквам • de to piger anretter maden til festen двете момичета сервират храната на тържеството •    stormen anretter stor ødelæggelse бурята предизвика големи разрушения
ansat \’an,sad] adj. =, -te служител •    firmaet har 3.600 ansatte фирмата има 3.600 служители
an|se [‘an,se’] vb. -ser [yseu], -så [-,so], -set [~,se’d\ смятам, считам ‘jeg anser dem for at være idioter смятам ги за идиоти
anseelse [‘an^eblsa] sb. -n уважение •    Anna nyder stor anseelse blandt sine kolleger ана се ползва c голямо уважение сред своите колеги
ansigt [‘ansegd] sb. -et, -er, -erne лице
anskaffe l’an.sgafø] vb. -r, -de, -t набавям (си), купувам
anskue \’an,sgub) vb. -r, -de, -t наблюдавам, разглеждам • han anskuer tingene fra mange sider той разглежда нещата от различни страни
anskuelig [an’sgubli] adj. -t, -е ясен, нагледен
anskuelighed [an’sgublified’] sb. -еп нагледност
anskueligt [an’sgublid] adv. ясно, нагледно
anskuelse [an’sgualsa] sb. -n, -r, -me възглед, мнение
anspændelse [‘an^bænblss] sb. -n, -r, -те напрежение
anspændt [‘anjsbæn’d] adj. —, -e напрегнат • hun var træt og anspændt тя беше уморена и напрегната •    situationen i verden er meget anspændt ситуацията в света е много напрегната
anspændt [ansbænd] adv. напрегнато
anstalt [‘an^dal’d] sb. -en, -er, -erne обществена сграда или институция
anstand [‘an.sdan’] sb. -en достойнство
anstreng e sig [ап^йгацЪ sa) vb. -er, -te, -t напрягам се, полагам усилия •    de anstrenger sig for at få arbejdet gjort hurtigt те полагат усилия да приключат бързо работата
anstrengelse [‘an.sdrari’alsa] sb. -п, -r, -гпе усилие, напрежение
anstrengende [an^drdri’ana] adj. =, = уморителен, напрегнат * arbejdet er meget anstrengende работата e много уморителна • han er meget anstrengende at være sammen med неговата компания много изморява
anstændig [arisdæn’di] adj. -t, -e приличен, c добро поведение • de fleste kvinder er ganske anstændige повечето жени спазват благоприличие •    man skal have en anstændig løn for sit arbejde човек трябва да получава прилична заплата за труда си
ansvar [‘antsva\ sb. -et отговорност
ansvarlig [arisvali] adj. -t, -е отговорен
ansvarsbevidst [ansvasbepesd] adj. =, -е c чувство за отговорност, съзнателен
ansvarsfølelse [ansuasfø-blsa] sb. -n чувство за отговорност
ansvarsløs [‘ansvasjøs] adj. -t, -e безотговорен
an|sætte [‘an^æda] vb. -sætter \-,sædo], -satte [-prøcfø], -sat [-,sad] назначавам, оценявам размер (на данък, имот) •    firmaet ansætter ham i et nyt job фирмата го назначава на нова работа •    de ansætter min skat til 20.000 кг. те оценяват данъка ми на 20 000 крони
ansøg|e [‘an,søja] vb. -er, -te, -t кандидатствам, подавам молба
ansøgning [anpøjheri] sb. -en, -er, -erne молба • manden skriver to ansøgninger om job hver dag мъжът пише две молби за работа всеки ден
an|tage [‘an,to] vb. -tager [-fa], -tog [-/o], -taget [-fabd] приемам • Dracula kan antage forskellige personligheder дракула може да приема различни образи • hendes manuskript blivet antaget af teatret ръкописът й е приет от театъра ‘firmaet antager flere arbejdere фирмата приема още работници
antagelig [an’ta’ali] adj. -t, -е приемлив, задоволителен, значителен • jeg finder ikke den løn antagelig не намирам тази заплата задоволителна
antagelig [an’ta’ali] adv. очевидно, вероятно • han er antagelig ikke populær i skolen той вероятно не е популярен в училището си
antal \’an,tal] sb. -let, =, -lene брой
antaste {‘an.tasda] vb. -r, -de, -t досаждам •    en mand antaster en ung kvinde един мъж досажда на една млада жена
antenne [an’tæna] sb. -п, -г, -те антена
antik [an’tig] adj. -t, -ke античен
antikvariat [anti’koccifid] sb. -et, -er, -eme антиквариат
antikvarisk [anti’kva’isg] adj. -, -e антикварски
antipati [‘antipafi’] sb. -en антипатия
antistof [‘anti^daf] sb. -fet, -fer, -ferne антитяло • kroppen danner antistoffer mod infektioner тялото образува антитела против инфекции
antologi [antolo’gi’] sb. -en, -er, -erne антология
antyde [апруЪа] vb. -r, -de, -t намеквам
antydning [‘апрудпец] sb. -en, -er, -erne намек • hun kom med en antydning om, at hun gerne ville hjem тя намекна, че иска да си върви вкъщи • der var en antydning af et smil om hendes mund около устните й се появи бегла усмивка
antændje [anfæna] vb. -er, -te, -t запалвам
anvendje [‘anpæna] vb. -er, -te, -t прилагам, употребявам • hun anvender meget tid på at læse тя прекарва много време в четене
anvendelig [an’uænali] adj. -t, -е полезен
anvendelse \’anpænalsa\ sb. -n, -r, -rne употреба, приложение • iden vil finde anvendelse i industrien идеята ще бъде приложена в промишлеността
anvendt [‘anpæn’d] adj. —, -е приложен • anvendt videnskab er ikke så teoretisk приложната наука не е толкова теоретична
anvis|e [‘anpisa] vb. -er, -te, -t определям, назначавам, давам • de anviser ham et arbejde те му определят работното място
anvisning [‘anpisneq] sb. -en, -er, -erne указание, назначение • du skal følge anvisningerne трябва да следвате указанията
apotek \apo’te’g\ sb. -et, -er, -erne аптека ‘jeg skal på apoteket трябва да отида в аптеката
apparat [apa’rad] sb. -et, -er, -erne апарат
appel [a’pæl] sb. -len, -ler, -lerne апел appellere [ape’leb] vb. -r, -de, -t апелирам, обжалвам • hun appellerer til hans følelser тя апелира към неговите чувства • han appellerer dommen той обжалва присъдата
appelsin [absl’si’n\ sb. -en, -er, -erne портокал
appelsinjuice [abslsitijdju-s] sb. -n портокалов сок
appetit [abs’tid] sb. -ten апетит
appetitvækkende [aba’tidpægana] adj. -, = апетитен
april [a’pril] sb. (en) април
aprilsnar [a’pribfia] sb. -ren човек, излъган на първи април
ar [‘al sb. -ret, =, -rene Q. белег
araber [a’rabs] sb. -en, -е, -ne арабин
arabisk [a’rabisg] adj. =, -е арабски
arbejde [‘æfiocjch] sb. -t работа •jegskal på arbejde трябва да ходя на работа •     jeg vil gerne finde et nyt arbejde искам да си намеря нова работа • han laver et godt stykke arbejde той си свърши добре работата
arbejde [a\baj’da\ vb. -r, -de, -t работя •    hun arbejder som sekretær тя работи като секретарка • han arbejder over hver dag той работи допълнително всеки ден
arbejder [‘сс\baj do] sb. -en, -e, -ne работник
arbejdsformidling [‘abajdsfjjnid 1ец} sb. -en бюро по труда
arbejdsgiver [‘a’bajdsgvvo] sb. -en, -e, -ne работодател
arbejdsløn [‘wbajdsjon’] sb. -nen надница, заплата
arbejdsløs \’abajds,lø’s\ adj. -t, -e безработен
arbejdsløshed [a-bajdsløsjied] sb. -en безработица
arbejdsløshedsunderstøttelse [‘a-bajdsløsheåsåns^dødslss] sb. -n помощ за безработни
arbejds|mand [‘a bajds/nan’] sb. -manden [-ргапзп], -mænd [-piæri], -mcendene [-риепзпз] неквалифициран работник
arbejdsom [a‘baj’d,s3m’\ adj. -t, -me работлив
arbejdsplads [‘æbajdsplas] sb. -en, -er, -ne работно място
arbejdsværelse [abajdspdolss] sb. -t, -r, -rne работен кабинет
areal [a-å’al] sb. -et, -er, -erne площ
arena [a’rå-na] sb. -en, -er, -erne арена
argument [agu’mænd] sb. -et, -er, -erne аргумент
arie [‘aris] sb. -en, -er, -erne ария
aritmetik [aridme’tig] sb. -ken алгебра
ark [‘æg] sb. -en, -er, -erne Ноев ковчег, кивот
ark [æg] sb. -et, =, -ene лист хартия •    han lægger 5 ark papir i kopimaskinen той поставя 5 листа хартия в копирната машина
arkitekt [a-gi’tcegd] sb. -en, -er, -erne архитект
arkitektur [agitæg’tuX] sb. -en  архитектура
arkiv [a’kiw] sb. -et, -er, -erne архив
arkivar [aki’va] sb. -en, -er, -erne архивар
arktisk [‘æg tis g] adj. =, -е арктически
arm [‘am] sb. -en, -e, -ene ръка, ръкав •    de kører langs flodens ene arm те карат по единия ръкав на реката • de to piger går arm i arm ned ad gaden двете момичета вървят по улицата ръка за ръка
armbånd [апфзп] sb. -et, =, -ene гривна
aroma [a’wma] sb. -en аромат
arrangement [æarisjainari] sb. -et, -er, -erne аранжимент, мероприятие, събитие • orkestret spiller melodien i et nyt arrangement оркестърът свири | мелодията в нов аранжимент • vi står for arrangementet ние отговаряме за мероприятието
arrangere [æarjsjeb] vb. -r, -de, -t организирам, аранжирам, подреждам •    melodien er arrangeret for violin мелодията е аранжирана за цигулка •    hun skal arrangere konferencen тя трябва да организира конференцията •    hun arrangerer blomsterne smukt тя подрежда красиво цветята
arrangør [aa/fsjøu] sb. -en, -er, -erne организатор
arrest [a’rasd] sb. -en, -er, -erne арест •    tyven er under arrest крадецът е под арест • han må blive i arresten hele natten той трябва да остане в ареста цяла нощ
arrestere [arasdeb] vb. -r, -de, -t арестувам * han er arresteret for mord той е арестуван за убийство
arrig [‘ari] adj. -t, -е ядосан, лош, сърдит
arrigt [arid] adv. сърдито
arrogant [æo’gand] adj. =, -е арогантен
arrogant [cco’gand] adv. арогантно
art [ad] sb. -en, -er, -erne вид • der er mange arter af insekter има различни видове насекоми
artig [‘cr/i] adj. -/, -е добър, послушен •    hun er en artig, lille pige тя е добро малко момиче • det er artige ting, man hører om ham! за него се говорят хубави неща! • veer så artig моля, заповядайте!
artik|el [a’ligdl] sb. -elen, -ler, -lerne артикул, статия, граматически член • der er mange elektriske artikler i forretningen има много електрически артикули в магазина •    “en ” er en ubestemte artikel “en” е неопределителен член • han skriver en artikel til en avis той пише статия за един вестник
artikulere [atiku’leb] vb. -r, -de, -t артикулирам
artiskok [ati’sgog] sb. -ken, -ker, -kerne  артишок
artist [a’tisd] sb. -en, -er, -erne артист •    vi ser artisterne i cirkus гледаме артистите в цирка
arv [aw] sb. -en наследство ‘jeg får en lille arv efter min far ще получа мaлко наследство от баща ми • det er vigtigt at bevare den kulturelle arv важно е да се запази културното наследство
arve [a-wa] vb. -r, -de, -t наследявам •    hun har arvet sin mors næse наследила е носа на майка си • hun arver sin fars penge тя наследява парите на баща си
arvelig [æo3li] adj. -t, -е наследствен •    kongemagten er arvelig i Danmark в Дания кралската власт се наследява
arveligt [‘arualid] adv. наследствено
arveret [‘a v3,rad] sb. -ten право за наследяване
arving [атец] sb. -en, -er, -erne наследник
asfalt [asfal’d] sb. -en асфалт
asiat [asi’a’d] sb. -en, -er, -erne азиатец
asiatisk [asi’a’disg] adj. =, -е азиатски
aske [asgs] sb. -n пепел
askebægjer [asgapæ-o] sb. -eret, -re, -rene пепелник
asketisk [as’ge’tisg] adj. =, -е аскетичен
asketisk [as’ge’tisg] adv. аскетично
asparges [as’ba’s] sb. -en, =, -ene  aспержа
aspirant [aspi’ran’d] sb. -en, -er, -erne кандидат, стажант • han lærer en masse som aspirant på laboratoriet той научава много неща като стажант в лабораторията • der er mange aspiranter til jobbet има много кандидати за това място
assimilation [asimila’sjon] sb. -en уподобяване, асимилация • nogle udlændinge ønsker assimilation med den danske kultur някои чужденци искат да бьдат асимилирани в датската култура •    vi lærer от assimilationen af lyde ние учим за асимилацията на звуковете
assistance [asi’sdarisa] sb. -п помощ
assistent [asis’dænd] sb. -en, -er, -ne помощник
assistere [asi’sdeb] vb. -r, -de, -t помагам
astma [asdma] sb. -en астма
astronaut [asdro’naw’d] sb. -en, -er, -erne астронавт
astronom [asdro’no’m] sb. -en, -er, -erne астроном
astronomi [asdrono’mi] sb. -en астрономия
asyl [a’syT] sb. -et, -er, -erne убежище •    manden ansøger om politisk asyl i Danmark мъжът търси политическо убежище в Дания
at [ad] [а] konj. че (подчинителен съюз) •jeg håber, (at) han kommer надявам се, че той ще дойде
at [ad] [а], [з] inf. part. да (частица преди инфинитив) • det er dejligt at se dig чудесно е да те видя ‘jeg elsker at spise is обичам да ям сладолед
ateisme [ate’isma] sb. -n атеизъм
atelier [atalje] sb. -et, -er, -erne ателие
Atlanterhavet [ad’lan’dojtabad] prop. Атлантическия океан
atlas [adlas] sb. -set, =, -sene атлас
atletik [adh’tig] sb. -ken S атлетика
atmosfære [admosfcfd] sb. -n, -r, -rne атмосфера • jordens atmosfære er fuld af gasser земната атмосфера е пълна с газове • der er fire atmosfæres tryk има налягане от четири атмосфери • der var еп ubehagelig atmosfære til festen атмосферата на празника беше неприятна
atom [a’tom] sb. -et, -er, -erne атом
atombombe [a’tompåmbo] sb. -n, -r, -rne атомна бомба
atomvåbjen [a’tompåbon] sb. -net, -en, -nene ядрено оръжие
attache [ata’sje] sb. -en, -er, -erne аташе
atten [‘adan] пит. осемнадесет
attende [‘adans] пит. осемнадесети
attentat [adan’ta’d] sb. -et, -er, -erne атентат
atter [ado] adv. отново • atter i dag skal jeg høre hans kritik и днес отново ще трябва да слушам критиката му
attest [a’tæsd] sb. -en, -er, -erne удостоверение
aubergine [obiU’sjvna] sb. -n, -r, -rne патладжан
audiens [awdi’cens] sb. -en, -er, -erne аудиенция • han får audiens hos dronningen той получава аудиенция при кралицата
auditori|um [awdi’toujåm] sb. -et, -er, -erne аудитория
august [aw’gåsd] sb. (en) август
auktion [awg’sjon] sb. -en, -er, -erne търг
aula [‘awla) sb. -en, -er, -erne аула
autentisk [aw’tændisg] adj. =, -e
автентичен • det er en helt autentisk historie това е напълно автентична история
autentisk [aw’tændisg] adv. автентично • vi drømmer om at leve autentisk мечтаем да живеем автентично
autograf [awto’graf] sb. -en, -er, -erne автограф
automat [awto’ma’d] sb. -en, -er, -erne
автомат (за продажба на дребни стоки)
automatisk [awto’ma’tisg] adj. -е автоматичен
automatisk [awto’ma’tisg] adv. автоматично
autonom [awto’no’m] adj. -t, -e автономен
autorisere [awtori’seb] vb. -r, -de, -t оторизирам, лицензирам
autoriser et [awtori’seod] adj. -et, -ede оторизиран, лицензиран
av [‘aw] interj. ox!
avis [a’vis] sb. -en, -er, -erne вестник
aviskiosk [a’vi’sfcjosg] sb. -en, -er, -erne будка за вестници
avl [awT\ sb. -en растениевъдство, животновъдство, реколта
avocado [avo’ka\do] sb. -en, -er, -erne авокадо
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: