B

baby [bæjbi] sb. -en, -er, -erne бебе
babysitter [‘bæjbi,seds] sb. -en, -е, -ne a детегледач/ка
bacille [ba’sih] sb. -n, -r, -rne бацил
bacon [bæjjcåri] sb. -en п бекон
bad [bad] sb. -et, -e, -ene баня; вана • jeg tager bad hver morgen къпя се всяка сутрин
bad [bad] vb. —> bede мин. вр. на глагола „моля (се)”
bade [ba’ås] vb. -r, -de, -t къпя (се) • vi bader ved stranden om sommeren къпем се на плажа през лятото • hun bader sit lille barn тя къпе малкото си дете • hun bader sig i succes тя се къпе в успех
badebukser [ba-d^bågso] sb. pl. -ne бански гащета
badedragt [‘ba-ds,dragd] sb. -en, -er, -eme бански костюм
badehætte [ba ds.hæda] sb. -n, -r, -rne плувна шапка
badekar [ба-де,ка] sb. -ret, =, -rene вана
badested [‘ba’de,sdæd] sb. -et, -er, -erne минерални, морски бани; курорт
badestrand [ba’de,sdran] sb. -en, -e, -ene плаж
badetøj [ba’dapj] sb. -et плувни принадлежности
badevægt [‘ba’dapægd] sb. -en, -e, -ene домашно кантарче
badeværelse [ba’dapitolsa] sb. -t, -r, -rne баня
badminton [‘badmen,ton] sb. -en бадминтон
bag [‘baj] sb. -en, -e, -ene задна част, обратната страна на нещо; разг. задник
bag [baj] [‘ba] præp. зад • kiosken ligger bag skolen павилионът е зад училището
bag [‘baj] [ba] adv. отзад • der står noget bag има нещо отзад
bagage [ba’ga-sjs] sb. -n багаж
bagagebærer [ba’ga-sjdpæ-o] sb. -en, -е, -ne носач, багажник (на колело), baggrund  етажерка за багаж
bagagerum [ba’gasjaråm] sb. -met, =, -тепе багажно отделение, багажник на кола
bagatel [baga’tæl] sb. -len, -ler, -lerne дреболия, незначително нещо, мъничко
bagatellisere [bagatæli’seb] vb. -r, -de, -t омаловажавам
bagbord [baw,bou] sb. ляв борд
bagdel [‘baw,de1] sb. -en, -e, -ene f недостатък; разг. задник • hun har en stor bagdel тя има голям задник
bage [‘baja] vb. -er, -te, -t пека • jeg bager brød пека хляб • solen bager ned слънцето пече • han har bagt på hende længe той дълго копня по нея
bagefter [‘baj,æfdo] adv. после
bagende [‘barjana] adj. =, = горещ, зноен, изгарящ
bagepulver [‘bajopålvo] sb. -et бакпулвер
bager [‘bajo] sb. -en, -е, -ne пекар; пекарница • vi køber brød hos bageren купуваме си хляб от пекаря
bageri [bajo’ri] sb. -et, -er, -erne пекарница
bagest [bajasd] adj. най-последните, най-задните • vi skal have de bageste med трябва да вземем и най-последните
bagest [‘bajasd] adv. най-отзад
bagfra [‘baj’fra] adv. отзад; отзад напред •    han kom bagfra той дойде отзад • vi så filmen bagfra гледахме филма отзад напред
baggrund [‘bawgrån’] sb. -en, -e, -ene фон, заден план; произход, среда, минало; основа, подготовка, квалификация • et billede af et hus med en skov i baggrunden нарисувана e къща на фона на гора • vi konkluderer på baggrund af analysen правим заключения въз основа на анализа •    mennesker med forskellig etnisk og social baggrund хора c различен етнически и социален произход •    hendes problemer trådte i baggrunden проблемите й отстъпиха на заден план
baggård [bawgå] sb. -еп, -е, -ene заден двор
baghjul [bawjul] sb. -et, =, -ene задно колело
baghold [‘bawfiol] sb. -et, =, -ene засада, клопка
baghoved [baw,hoså] sb. -et, -er, -erne задната част на главата; прен. скрита мисъл
bagi [‘bajу] adv. отзад • han slog drengen bagi той удари момчето отзад
bagklog {‘bawfdåw] adj. -t, -е след дъжд качулка
bagkrop [Ъаш,кгзЬ] sb. -pen, -ре, -pene задната част на тялото (на животно)
bagland [baw,lan] sb. -et тил, поддръжници
baglygte [bawjøgds] sb. -n, -r, -rne заден фар
baglæns [baw,læn’s] adv. назад, на заден ход
baglås [baw,lå’s] sb. блокаж, заключено •    låsen er gået i baglås ключалката блокира • han gik helt i baglås til eksamen \ той съвсем блокира на изпита
bagmand [‘baw,man] sb. -manden [-fnansn], -mcend [-,mæn], -mændene [-mæn’sns] задкулисен ръководител •    der var store bagmcend bag røveriet зад грабежа се криеха големи босове
bagom [baj’pm] adv. отзад (да заобиколя отзад) • kiosken var lukket, så jeg måtte gå bagom павилионът беше затворен и трябваше да заобиколя отзад
bagside [‘baw,si-ds] sb. -п, -r, -rne задна страна, обратна страна; недостатък •    skabets bagside er fuldstændig rådden задната страна на шкафа е напълно мухлясала • bagsiden ved projektet er, at det er ret dyrt недостатъкът на проекта е, че е доста скъп • du kender ikke bagsiden af medaljen не знаеш обратната страна на медала
bagskærm [beg’skeam] sb. -еп, -е, -епе заден калник
bagslag [bawjslaJ] sb. -et, =, -ene негативни последици
bagstavn [baw,sdaw’n] sb. -en, -e, -ene кърма
bagstræberisk [baw,sdrceborisg] adj. =, -е реакционен
bagsæde [baw,sædd] sb. -t, -r, -те задна седалка
bagtalje [baw,tals] vb. -er, -te, -t злословя, клеветя
bagtanke [Ъаш^ацдз] sb. -n, -r, -rne тайна мисъл
bagtungevokal [‘bawtårisvo,ka1] sb. -en, -er, -eme задна гласна
bagud [‘baj,ud] adv. закъснял, впоследствие • han er bagud med huslejen той е закъснял c наема
bagude [baj,uds] adv. назад, отзад
bagvaskelse [bawpasgslsa] sb. -n, -r, -rne клевета
bagved [baj’veå] adv. зад, отзад
bagvej [bawpaj] sb. -en, -e, -ene заобиколен път
bagvendt [bawpænd] adj. =, -e неправилен, объркан
bagværk [‘bawpiug] sb. -et сладкарски изделия
bajer [bajb] sb. -en, -e, -ne S шише бира
bakgear [baggiu] sb. -et, =, -ene обратен ход
bakke [bags] sb. -n, -r, -те табла, поднос, кош, кошница • еп bakke med 6 æg поднос c 6 яйца • hun kommer med en bakke med morgenmad тя идва със закуска върху таблата • еп bakke med brød кошница с хляб • еп bakke jordbær кошничка с ягоди
bakke [bags] sb. -n, -r, -те хълм • op ad bakke og ned ad bakke нагоре по хълма и надолу по хълма • det går ned ad bakke for firmaet нещата на фирмата вървят зле
bakke [bags] vb. -r, -de, -t вървя на заден ход; подкрепям; оттеглям се • hun bakkede bilen ud af garagen тя изкара колата от гаража на заден ход • vi bakker vores chef op ние подкрепяме шефа си • hun bakker ud af politik тя се оттегля от политиката
bakkenbarter [baganpa’do] sb. -en, -er, -егпе бакенбарди
bakse [bagsa} vb. -r, -de, -t боря се • de bakser med den danske grammatik те се борят c датската граматика
bakspejl [bag,sbajt] sb. -et, -e, -ene задно огледало • set i bakspejlet (нещо минало) видяно от сегашна гледна точка
bakterie [bag’teuja] sb. -п, -r, -rne бактерия
bal [bal] sb. -let, -ler, -lerne бал • ballet er forbi балът свърши
balance [ba’larisa] sb. -n баланс
balancegang [baicaisagan] sb. -en ходене по въже
balancere [balari’seb] vb. ~r, -de, -t балансирам
balde [bah] sb. -n, -r, -rne едната от половинките на задника; месестата част на дланта или на стъпалото
baldre [balro] vb. -r, -de, -t счупвам
balje [balja] sb. -n, -r, -rne каца, ведро
balkon [Ъа^коц] sb. -en, -er, -erne балкон
ballade [ba’læda] sb. -n неприятност, разправия, беля • de er ude på ballade те искат да направят беля
ballast [ba’lasd] sb. -en баласт
ballet [ba’læd] sb. -ten, -ter, -terne балет
ballon [ЬаЧзц] sb. -en, -er, -eme балон • han blander kortene той разбърква картите
balter [bal’do] sb. -en, -е, -ne балтиец
bambus [bambus] sb. -sen бамбук
bamse [bamsa] sb. -n, -r, -rne мече (играчка)
bamsjet [bamsad] adj. -et, -ede като мече
banal [ba’nal] adj. -t, -е банален
banalitet [banali’te’d] sb. -en, -er, -erne баналност
banan [ba’na’n] sb. -en, -er, -erne банан
band [band] sb. -et, =, -ene п бенд, оркестър
bandage [ban’dæsja] -n, -r бандаж, превръзка
bande [banda] sb. -n, -r, -rne банда
bande [bana] vb. -r, -de, -t ругая
bandeord [Ьапзри] sb. -et, =, -ene ругатня
bandit [ban’did] sb. -ten, -ter, -terne бандит
bandt [band] vb. —► binde завързан
bane [bana] sb. ~n, -r, -rne път, алея, релса, писта; посока на движение, орбита
bane [ba-пз] vb. -r, -de, -t проправям път • han banede sig vej той си проправи път
banebrydende [Ьапзргудзпе] adj. =, = новаторски, нов
banegård [Ьа-nagå] sb. -en, -e, -ene гара
bange [Ьацз] adj. =, = уплашен, страх ме е • hun er bange for at gå alene hjem страх я е да си отиде сама вкъщи
bangebuks [bocriajbågs] sb. -en, -e, -ene страхливец
bank [baifg] sb. pl. -ene бой • drengen får bank i skolen момчето го бият в училище
bank [bari’g] sb. -en, -er, -erne банка •jeg skal i banken трябва да отида до банката
banke [Ьацдз] vb. -r, -de, -t чукам, тропам, бия • hun banker på døren тя тропа по вратата • mit hjerte banker сърцето ми заби силно • han banker sin kone той бие жена си • læreren banker reglerne ind i hovedet på eleverne учителят набива правилата в главите на учениците
bankerot [Ьацдзf od,1 sb. -ten, -ter, -terne банкрут
banner [ban’o] sb. -et, -е, -ne знаме; плакат-лозунг
bannerfører [ban’ofø’o] sb. -en, -e, -ne знаменосец
bar [ba] sb. -en, -er, -eme бар, барче
bar [ba] adj. -t, -е гол, чист • der er mange kvinder med bare bryster på de danske strande има много жени c голи гърди по датските плажове • det er det bare vrøvl това си е чиста глупост
bar [ba] vb. —> bære носех, носеше
barak [ba’rag] sb. -ken, -ker, -kerne барака
barbar [ba’ba] sb. -en, -er, -erne варварин
barbarisk [ba’baisg] adj. =, -е варварски
barber [ba’beu] sb. -en, -е, -ne бръснар
barberblad [ba’beu’blad] sb. -et, -e, -ene ножче за бръснене
barbere [ba’beb’] vb. -r, -de, -t бръсна • han barberer sig hver morgen той се бръсне всяка сутрин
barbermaskine [ba’beumasgins] sb. -п, -г, -те самобръсначка
bare [Ъаз] adv. само, просто ‘ jeg siger det bare en gang казвам го само веднъж • det er bare ærgerligt! това e просто ужасно!
bare [bæ o] konj. само да • bare jeg aldrighavde sagt det! само да не ro бях казал!
bark [bag] sb. -en кора на дърво
barm [barn] sb. -en, -e, -ene гърди, бюст
barmhjertig [ba’tnjæ/di] adj. -t, -e милосърден
barn [ban] sb. barnet [bahså], børn [bo/n], børnene [‘ЪЗ/пзпз] дете • hun fik et barn med sin kæreste тя и приятелят й имат дете
barnagtig [ban’agdi] adj. -t, -е детски, детински
barndom [ba-n,dom] sb. -men, -те, -тепе детство
barnebarn [Ьапзрап] sb. barmebamet [Ьапзрапзд], børnebørn [Ьоипзрзип], børnene [Ьзипзро/пзпз] внук
barnepige [ba-пзргз] sb. -n, -r, -rne бавачка
barnevogn [ba-nspown] sb. -en, -e, -ene детска количка
barnlig [ba nli] adj. -t, -е детски
barnløs [bæn,løs] adj. -t, -е бездетен
barok [ba’rog] adj. -t, -ke бароков
baromet|er [bæo’me’do] sb. -eret, -re, -rene барометър
baron [ba’ro’n] sb. -en, -er, -erne барон
baronesse [baro’neess] sb. -n, -r, -me баронеса
barriere [bai’æ-o] sb. -n, -r, -те бариера
barrikade [bai’ka ds] sb. -n, -r, -rne барикада
barsel [bccsal] sb. -len, -ler, -lerne раждане
barselsorlov [basslså’Jåw] sb. -en отпуск по майчинство/бащинство
barsk [ba-sg] adj. =, -е груб
bartender [ba’tændo] sb. -en, -e, -ne барман
bas [‘baj] sb. -sen бас
basal [ba’saT] adj. -t, -е основен
base l’ba-sj] sb. -n, -r, -гпе основа, база
basere [ba’seb] vb. -r, -de, -t основавам, базирам
basilikum [,ba’silifcåm] sb. -met босилек
basis [ba-sis] sb. -sen основа
baske [basgs] vb. -r, -de, -t пляскам (c криле)
basse [basa] sb. -n, -r, -те дебелак; датски сладкиш • han er en ordentlig basse! той е истински дебелак ‘jeg giver basser til os alle предлагам сладкиши на всички
bassin [ba’særi] sb. -et, -er, -erne басейн • Århus havn har et stort bassin пристанище Орхус има голям басейн • børnene svømmer i bassinet i haven децата плуват в басейна в градината
bastant [ba’sdand] adj. =, -е силен, мощен
bastard [ba’sdad] Sb. -en, -er, -eme кръстоска
basun [ba’sun] sb. -en, -er, -eme тромбон
bat [bad] sb. -tet, =, -tene прилеп
batteri [bado’rV] sb. -et, -er, -erne батерия
bavl [bawT] sb. -et J глупости
bearbejde [bea’baj’da] vb. -r, -de, -t обработвам
bearnaisesovs [båj’næ s,såw’s] sb. -en сос „беарнез”
bebo [be’bo] vb. -r, -de, -t обитавам
beboelig [be’boШ] adj. -t, -е обитаем
beboelse [be’bo’slsa] sb. -n, -r, -me жилище, селище
beboelsesejendom [be’bo3ls3saj3nldDm\ sb. -men, -те, -тепе жилищна кооперация
beboer [be’bob] sb. -en, -е, -ne жител
bebrejde [be’braj’da] vb. -r, -de, -t укорявам, обвинявам
bebrejdelse [bea’bajcblsa] sb. -n, -r, -rne укор
bebyggelse [ЬеЪудзкз] sb. -n, -r, -rne сгради
bebyrde [be’byuda] vb. -r, -de, -t товаря, обременявам
bed [bed] sb. -et, -e, -ene леха
bed [bed] vbbide хапах, хапеше
bede [be] vb. beder [beu], bad [bad], bedt [be’d] моля (се), каня • må jeg bede om en kop kaffe? мога ли да помоля за чаша кафе? • læreren beder eleven от at læse højt учителят моли учениците да четат високо • han beder til Gud hver dag той се моли на Бог всеки ден
bededag [be-dd,da] sb. -en, -e, -ene молитвен ден (официален празник в Дания между Великден и Петдесетница)
bedemand [be-d3,man] sb. -manden [-jnanbn], -mænd [-,mæn], -mændene [-jnænbna] погребален агент
bedetæppe [be’ds.tæba] sb. -t, -r, -rne молитвено килимче
bedrag [be’draw] sb. -et измама be|drage [be’drawa] vb. -drager [-‘drawo], -dragede [-‘dramda], -draget [-drawad] лъжа, мамя
bedrager [be’dravo] sb. -en, -e, -ne измамник
bedrageri [be’drcrvotri] sb. -et, -er, -eme измама
bedre [bcedro] adj. komp. —> god по-добре
bedrevidende [bædropidsna] adj. =, = всезнаещ, нравоучителен • hun er bedrevidende тя е всезнаеща
bedrevidende [bædropidbns] adv. всезнаещ • hun fortæller det bedrevidende тя говори нравоучително
bedrift [be’drcefd] sb. -en, -er, -eme занимание, фирма
bedring [bædreti] sb. -en подобрение • god bedring! оздравявай бързо!
bedrøve [be’drova] vb. -r, -de, -t натъжавам (се)
bedrøvjet [bedrdbsd] adj. -et, -ede тъжен
bedst [bæsd] adj. sup., -e [bæsda] —> god най-добър
bedstefar [bæsdafa] sb. -faren [-fa-зп], -fædre [-fiedro], -fædrene [-fædrons] Дядо
bedsteforældre [bæsdafofel’dro] sb. pl. -ne дядо и баба
bedstejmor [bæsdg,mou] sb. -moren [-,mo’Dn], -mødre [-jnødro], -mødrene [-piødrona] баба
beduin [bedu’i’n] sb. -en, -er, -eme бедуин
bedyre [be’dyb] vb. -r, -de, -t кълна се
bedøm|me [be’domb] vb. -mer, -te, -t съдя
bedømmelse [be’ddmalsa] sb. -n, -r, -rne присъда
bedøve [be’døva] vb. -r, -de, -t упойвам
bedøvelse [be’døvalsa] sb. -n упойка
bedøvende [bédøuana] adj. =, =  упояващ ’ jeg er bedøvende ligeglad абсолютно ми е все едно
bedårende [be’dåana] adj. =, = очарователен, пленителен
befale [befab] vb. -r, -de, -t заповядвам
befaling [befaleri] sb. -en, -er, -erne заповед
befinde sig [befen’g ia] vb. -finder [-fenb\, -fandt [-fan’d], -fundet [-fånbd] намирам (се); съм • hun befinder sig i Århus тя се намира в Орхус • hun befinder sig godt тя е добре
befolkning [befol’gneri] sb. -en, -er, -eme население
befolkningstæthed [befolgneristætped] sb. -en гъстота на населението
befordre [befådro] vb. -r, -de, -t транспортирам, повишавам (служебно)
befordring [befådrerf] sb. -en транспортиране
befri [befri] vb. -r, -de, -t освобождавам
befrielse [befrialsa] sb. -n освобождение
befrugte [befrågdd] vb. -r, -de, -t оплождам
befrugtning [befrågdneri] sb. -en, -er, -erne оплождане • kunstig befrugtning изкуствено оплождане
befærdet [befaudad] adj. -et, -ede много натоварен (път)
befæstet [befæsdad] adj. -et, -ede укрепен
beføjelse [befoj’alsa] sb. -n, -r, -rne власт, правомощия
begavelse [be’ga’valsa] sb. -n, -r, -rne дарба
begavet [be’gavad] adj. -et, -ede надарен, даровит
begejstre [be’gaj’sdro] vb. -r, -de, -t възхищавам
begejstret [be’gajsdrad] adj. -et, -ede възхитен • vi er begejstrede for vores nye bil много се радваме на новата си кола
begejstring [be’gajsdrerj] sb. -еп възхищение
begge [bæga] ргоп. и двамата • begge forældrene и двамата родители • de studerer begge to и двамата следват
belgive sig [be’gi’ sa] vb. -giver [Jgiu], -gav [-‘ga\ -givet [-giad] отправям се
begivenhed [be’givanjied] sb. -en, -er, -erne събитие, случка
begrave [be’gmva] vb. -r, -de, -t погребвам
begravelse [be’gravalsa] sb. -n, -r, -rne погребение
begreb [be’græb] sb. -et, -er, -erne понятие
begrebsforvirring [be’græbsfopueri] sb. -en объркване на понятията
bejgribe [be’griba] vb. -griber [-gribo], -greb [-græb], -grebet [be’græbad] разбирам
begribeligvis [be’gribalipis] adv. разбира се, по понятни причини
begrunde [be’gråna] vb. -r, -de, -t аргументирам, обосновавам
begrundelse [be’grånalsa] sb. -n, -r, -rne обосновка, аргумент
begræde [be’grada] vb. -græder [-дгадо], -græd [-‘grad], -grædt [-grad] оплаквам
begrædelig [be’grådali] adj. -t, -e печален, жалък, незадоволитен
begrænse [be’gransa] vb. -r, -de, -t ограничавам •jeg vil begrænse mit indlæg til en kort introduktion ще огранича доклада си до кратко въведение
begrænsning [be’gransneri] sb. -en, -er, -erne ограничение
begunstige [be’gån’sdija] vb. -r, -de, -t способствам, благоприятствам
begynde [be’gøn’a] vb. -er, -te, -t започвам •jeg er begyndt at lære dansk започнах да уча датски • lad os begynde helt forfra да започнем съвсем отначало
begyndelse [be’gøn’alsa] sb. -n, -r, -rne начало
begynder [be’gøn’a] sb. -en, -e, -ne начинаещ
begær [be’gd’j] sb. -et желание, жадуване
begære [be’gab] vb. -r, -de, -t желая; искам
begæring [Ье’дагец] sb. -en, -er, -erne молба, иск
begærlig [be’gauli] adj. -t, -е алчен, изпълнен c желание
begå [be’gå] vb. -går [-‘gå], -gik [-‘gig], -gået [-gåad] извършвам, държа се •    han begik en forbrydelse той извърши престъпление • han kan ikke rigtig begå sig той не може да се държи добре
behag [be’haj] sb. удоволствие • tag efter behag взимай колкото искаш •    smag og behag вкус (и удоволствия)
behage [be’haja] vb. -r, -de, -t удовлетворявам, угаждам
behagelig [be’hajali] adj. -t, -е приятен
behandle [be’hanla] vb. -r, -de, -t обработвам; държа се, отнасям се • de bliver behandlet dårligt c тях се държат лошо
behandling [be’hanleti] sb. -en, -er, -erne обработване, отношение
beherske [be’hausga] vb. -r, -de, -t власт, управление • du skal prøve at beherske dig трябва да се опиташ да се владееш
beherskjet [be’hausgad] adj. -et, -ede овладян, сдържан
behold [be’hoV] sb. притежание, запас; състояние
beholde [be’hola] vb. -holder [-‘holb], -holdt [-‘hol’d\, -holdt [-hol’d] запазвам притежанието си над нещо
beholder [be’holb] sb. -en, -е, -ne съд, съдина
beholdning [be’holneri] sb. -en запас;  склад
behov [be’h&w’] sb. -et, =, -ene нужда
behøve [be’høva] vb. -r, -de, -t нуждая се • du behøver ikke (at) hjælpe mig няма нужда да ми помагаш
behår|et [be’håbd] adj. -et, -ede космат, окосмен
beige [beesj] adj. =, = бежов, беж
bejler l’bccjh] sb. -en, -е, -ne жених
bekende [be’kænb] vb. -r, -de, -t признавам
bekendelse [be’kænalsa] sb. -n, -r, -rne признание
bekendt [be’keen’d] adj. =, -е известен, познат • jegskal besøge en bekendt трябва да посетя един познат
bekendtjgøre [be’kcendgoo] vb. -gør [, -gjorde l-ajob], -gjort [-ffjou’d] оповестявам
bekendtgørelse [be’kæn’dgoblsa] sb. -n, -r, -rne съобщение
bekendtskab [be’kæn’d,sgab] sb. -et познанство
beklage [be’klaja] vb. -r, -de, -t оплаквам се; съжалявам • hun beklager sig altid тя винаги се оплаква
beklagelig [be’klapli] adj. -t, -e нещастен; несполучлив
beklageligvis [be’klaplipi’s] adv. за съжаление
beklagelse [be’kla’plsa] sb. -n, -r, -rne оплакване, съжаление
beklemt [be’klæm’d] adj. =, -e стеснителен, притеснен
beklædning [be’klæd’neri) sb. -en облекло
beklædningsgenstand [be’klæd’netisgænlsdan’\ sb. -en, -e, -ene част от облеклото
bekneb [be’kneb] sb. et нужда • jeg er i bekneb for penge имам нужда от пари
bekoste [be’kosds] vb. -r, -de, -t плащам
bekostelig [be’kjsdali] adj. -t, -е скъп
bekostning [be’kosdneri) sb. -en разход
bekræfte [be’krdfdd] vb. -r, -de, -t потвърждавам • han vil bekræfte sig selv той иска да се утвърди
bekræftelse [be’krafdalsa] sb. -n, -r, -rne потвърждение
bekræftende [be’krafdana] adj. =, = утвърдително
bekvem [be’kuæm] adj. -t, -те удобен
bekvemmelighed [be’kvæmbli,hed1 sb. -en удобство
bekymre [be’kømro] vb. -r, -de, -t тревожа (се) • hun bekymrer sig for meget тя се тревожи прекалено много
bekymr[et [be’kømrod] adj. -et, -ede разтревожен • hun er bekymret for sine børn тя се тревожи за децата си
bekymring [be’kømreri] sb. -en, -er, -erne тревога
bekæmpe [be’kæmbs] vb. -r, -de, -t боря се
bekæmpelse [be’kæmbalsa] sb. -n борба, борене
belaste [be’lasda] vb. -r, -de, -t натоварвам
belastet [be’lasdad] adj. -et, -ede натоварен
belastning [be’lasdneri] sb. -en натоварване
belejlig [be’lajU] adj. -t, -е удобен, подходящ
belejre [be’laj’ro] vb. -r, -de, -t обсаждам
belejring [be’laj’reri] sb. -en, -er, -erne обсада
belemre [be’leem’ro] vb. -r, -de, -t обременявам, преча
beliggenhed [be’leganfie<5] sb. -en местоположение
belysje [be’lysa] vb. -er, -te, -t осветявам
belysning [be’lysnerj] sb. -en осветление
belæg [be’læ’g] sb. -get, =, -gene доказателство
belægning [Ье’1седпец\ sb. -en, -er, -erne настилка, покритие
belære [be’læb] vb. -er, -te, -t поучавам
belærende [be’lcebna] adj. =, = поучителен
belæring [ЬеЧсвгец] sb. -en, -er, -eme познаване
belæst [bélæsd] adj. ~, -е начетен
beløb [be’løb] sb. -et, =, -ene (парична) сума
beløbe sig [be’løba] vb. -løber [-‘løbs], -løb [-‘løb], -løbet [-‘løbdd] възлизам на, равнявам се на (за пари)
belønne [ЬеЧопз] vb. -r, -de, -t награждавам
belønning [ЬеЧдпец] sb. -en, -er, -erne награда
belåne [be’låha] vb. -r, -de, -t взимам пари на заем (срещу заложено имущестгво)
bemyndigelse [be’møn’dwlsa] sb. -п, -г, -те пълномощие • han har bemyndigelse til at betale той e упълномощен да плати
bemærke [be’maugs] vb. -r, -de, -t забелязвам
bemærkelsesværdig [be’majgMdS.påu’di} adj. -t, -e забележителен
bemærkning [be’maugneri] sb. -en, -er, -erne забележка
ben [‘ben] sb. -et, =, -ene крак; кост
benbrud [Ъе-пргид] sb. -det, =, -dene счупен крак
benfri [‘be-nfri] adj. -t, -е без кости (напр. риба)
benhård [‘be-n,hå] adj. -t, -e труден, безмилостен
benklæder [‘be-njclcexb] sb. pl. -ne панталони
benovet [be’nåwad] adj. -et, -ede объркан, изненадан
benytte [be’nødd] vb. -r, -de, -t употребявам, използвам • han benytter sig af chancen той използва възможността
benyttelse [be’nødalsa] sb. -n употреба
benzin [bcen’siri] sb. -en бензин
benzintank [bcen’sinfari’g] sb. -en, -e, -ene бензиностанция
benægte [be’nægda] vb. -r, -de, -t отричам
benægtelse [be’nægdalsa] sb. -n, -r, -me отрицание, отричане
benægtende [be’nægdana] adj. =,= отрицателен
benævnelse [be’næwnalsa] sb. -n, -r, -me наименование
benåde [be’nåda] vb. -r, -de, -t помилвам
benådning [be’nådneri] sb. -en, -er, -eme помилване
beordre [be’ådro] vb. -r, -de, -t заповядвам
beplante [be’planda] vb. -r, -de, -t засаждам
beplantning [be’plandneif] sb. -en, -er, -erne насаждение, плантация
beredskab [be’ræå.sgab] sb. -et готовност
beredt [be’ræ’d] adj. =, -е готов
beredvillig [be’rced’vili] adj. -t, -e склонен, c готовност
beregne [be’mjhd] vb. -r, -de, -t изчислявам
beregnende [be’rajnsnd] adj. =, = пресметлив
beregning [be’rajneri] sb. -en, -er, -erne изчисление, сметка • det er uden beregning това не влиза в сметката
beretning [be’radneri] sb. -en, -er, -erne разказ, отчет
berette [be’rada] vb. -r, -de, -t разказвам
berettigjet [be’rådjsd] adj. -et, -ede справедлив, добре обоснован; упълномощен • anklagen var berettiget обвинението бе справедливо • de kom med en berettiget kritik критиката им беше справедлива • han er berettiget til at skrive under той е упълномощен да подпише
berige [be’ris] vb. -r, -de, -t обогатявам • han beriger sig på andres bekostning той се обогатява за сметка на другите
berigelse [be’ridlsa] sb. -п, -r, -те обогатяване
berigtigelse [be’rægfiblsa] sb. -n, -r, -me поправка
bero [be’ro’] vb. -r, -de, -t почивам върху, основавам се, завися, намирам се • det vil bero på en undersøgelse де зависи от едно изследване • det beror på en misforståelse дължи се на недоразумение • sagen er stillet i bero случаят е отложен
berolige [be’ro’lib] vb. -r, -de, -t успокоявам
berus|et [be’russd] adj. -et, -ede опиянен, замаян
berygt|et [be’rogded] adj. -et, -ede известен c лоша слава
berømmelse [be’rSmelsa] sb. -n, -r, -rne слава, известност
berømt {be’rSm’d} adj. =, -е известен
berømthed [be’rom’dfied’] sb. -en, -er, -erne известност; знаменитост
berøre [be’rob] vb. -er, -te, -t докосвам
berøring [be’rS’eri] sb. -en, -er, -erne докосване
berøve [be’rø’va] vb. -r, -de, -t отнемам, лишавам
besat [be’sad] adj. =, -te обзет от, завладян от • hun er besat af drømmen om succes тя е обзета от мечтата за успех
bese [be’se] vb. -ser [-se/], -så [-‘så], -set [-se’d] оглеждам, разглеждам
besejre [be’sajro] vb. -r, -de, -t побеждавам
besidde [be’sid’a] vb. -sidder [-sidb], -sad [-sad], -siddet [-‘sedad] притежавам
besiddelse [be’sidblsa] sb. -n, -r, -rne притежание
besigtige [be’segfib] vb. -r, -de, -t разглеждам
besigtigtigelse [be’segfiblsa] sb. -n, -r, -rne преглед, оглед
besinde sig [be’sens sa] vb. -r, -de, -t осъзнавам се
besindelse [be’senslsa] sb. -n самообладание, присъствие на духа • han tabte besindelsen той загуби присъствие на духа
besindig [be’sendi] adj. -t, -е овладян
besk [‘besg] adj. = -е горчив
beskadige [be’sga’did] vb. -r, -de, -t повреждам
beskaffenhed [be’sgcfmfied’] sb. -en същност, структура, устройство
beskatning [be’sgadneri] sb. -en данъчно облагане
beskatte [be’sgadd] vb. -r, -de, -t облагам c данък
besked [be’sgeå] sb. -en, -er, -erne съобщение, информация, послание •    hun ved besked тя е в течение на нещата
beskeden [be’sgedn] adj. -ent, -ne скромен • han er en beskeden person той е скромен човек • vi spiste et beskedent måltid похапнахме скромно
beskedenhed [be’sgedenfred] sb. -en скромност
beskidt [be’sgid] adj. =, -е мръсен
bejskrive [be’sgriva] vb. -skriver [-‘sgrivo], -skrev [-‘sgråw’\, -skrevet [-sgravad] описвам
beskrivelse [bésgri’valsa] sb. -n, -r, -me описание
beskyldje [be’sgyls] vb. -er, -te, -t обвинявам • hun beskylder ham for at stjæle тя го обвинява, че краде
beskyldning [be’sgylneri] sb. -en, -er, -erne обвинение
beskytte [be’sgød3] vb. -r, -de, -t защитавам
beskyttelse [be’sgødBlsa] sb. -n защита
beskæftige [be’sgæfdib] vb. -r, -de, -t наемам на работа; занимавам (някого с нещо) • firmaet beskæftiger 100 personer фирмата е наела 100 човека •    han beskæftiger sig med sprog той се занимава с езици
beskæftigelse [be’sgcefdialsa] sb. -n заетост, занимание • 10 % af byens indbyggere er uden beskæftigelse 10 % от жителите на града са безработни •    sport er en populær beskæftigelse i fritiden спортът е популярно занимание в свободното време
beskæftigjet [be’sgæfdigd] adj. -et, -ede зает, работещ • han er beskæftiget i industrien той работи в промишлеността
beskæmmende [be’sgæmmd] adj. = = срамен
beskære [be’sgæb] vb. -skærer [-sgæb], -skar [-‘sga\ -skåret [-‘sgåbd] отрязвам, съкращавам
beslag [be’slaj] sb. -et, =, -ene покритие, обков • telefonopringninger lægger beslag på hele min dag телефонните разговори заемат целия ми ден
beslag|lægge [be’slaw,læga] vb. -lægger [-fægo], lagde [-,lab], lagt [-tlagd] конфискувам
beslutning [be’sludneri] sb. -en, -er, -eme решение • vi skal træffe en beslutning nu сега трябва да вземе решение
beslutningsdygtig [be’sludner\s(løgti] adj. -t, -е притежаващ кворум; може да взема решения (събрание)
beslutsom [be’sludpom] adj. -t, -те решителен
beslutte [be’sluda] vb. -r, -de, -t решавам • vi har besluttet at købe et hus решихме да купим къща • han kan ikke beslutte sig til, hvad han skal gøre той не може да реши какво да прави
beslægtjet [be’slægded] adj. -et, -ede сроден,родствен
besnærende [be’snæbna] adj. =, = очарователен
besparelse [be’sbablss] sb. -n, -r, -rne спестяване
bestand [be’sdan] sb. -en наличност, количество, запас
bestanddel [be’sdan,dei\ sb. -en, -e, -ene съставна част
bestandig [be’sdandi] adj. -t, -e непрекъснат, чест
bestem[me [be’sdæmb] vb. -mer, -te, -t решавам, определям • chefen bestemmer næsten alt her шефът определя почти всичко тук • vi har bestemt os for at købe et hus решихме да купим къщата
bestemmelse [be’sdæmblsd] sb. -n, -r, -те предписание, правило
bestemmelsessted [be’sdæmbls3stsdæd] sb. -et, -er, -eme назначение
bestemt [be’sdæm’d] adj. решителен, определен
bestemt [be’sdæm’d] adv. разбира се
bestige [be’sdija] vb. -stiger [-‘sdijs], -steg [-‘sdej], -steget [-‘sdejad] изкачвам се, катеря се
bestik [be’sdeg] sb. -ket прибори за маса
bejstikke [be’sdegd] vb. -stikker [-sdego], -stak [-‘sdag], -stukket [-‘sdågsd\ подкупвам
bestikkelse [be’sdegslsa] sb. -n, -r, -rne подкуп
bestiljle [be’sdelb] vb. -ler, -te, -t поръчвам; правя, работя • han bestilte en bøf той поръча бифтек • jeg bestiller en tid hos tandlægen записвам си час при зъболекаря • hvad bestiller du her? какво правиш тук?
bestilling [be’sdeleri] sb. -en, -er, -eme поръчка
be|stride [be’sdridb] vb. -strider [-sdridb], -stred [-‘sdræå], -stridt [-sdri’d] отричам
bestræbje sig [be’sdræba sa\ vb. -er, -te, -t старая се, полагам усилия
bestræbelse [be’sdræbslsa] sb. -n, -r, -rne усилие
bestyre [be’sdyb] vb. -r, -de, -t ръководя, управлявам
bestyrelse [be’sdyblsa] sb. -n, -r, -rne ръководство
bestyrer [be’sdyb] sb. -en, -e, -ne управител
bestyrt|et [be’sdy/dei5] adj. -et, -ede смаян
bejstå [be’sdå] vb. -står [-sdå], -stod [-‘sdod], -stået [-sdaad] трая; издържам (изпит); състои се от • det vil altid bestå това ще трае вечно •jeg vil bestå eksamen ще издържа изпита • retten består af kød og kartofler ястието се състои от месо и картофи
besvare [be’svab] vb. -r, -de, -t отговарям • jeg besvarer hans brev отговарям на писмото му • jeg besvarer hans hilsen отговарям на поздрава му
besvarelse [be’svablsa] sb. -n, -r, -rne отговор
besvime [be’svima] vb. -r, -de, -t припадам
besvær [be’sva.i] sb. -et трудност, неприятност
besvære [be’svæb] vb. -r, -de, -t затруднявам
besværlig [be’svåuli] adj. -t, -е труден
besynderlig [be’sønbli\ adj. -t, -e странен
besætning [be’sædner{[ sb. -en, -er, -erne екипаж; състав; добитък; украшение (на рокля, напр. мъниста)
be|sætte [be’sæda] vb. -sætter [-‘s ædo], -satte [-‘sads], -sat [-‘лябО завладявам; заемам; слагам, разполагам (напр. мъниста като украса)
besættelse [be’sædalsa] sb. -п, -r, -те окупация; назначение; лудост, обсебеност
besøg [be’søj] sb. -et, =, -ene посещение, на гости •jeg er på besøg hos Peter на гости съм у Петър • jeg har besøg af Peter петър ми е на гости
besøgfe [be’søja] vb. -er, -te, -t посещавам
besøgende [be’søjsпз] adj. =, = посещаващ
besøgstid [be’søjs.tidl sb. -en, -er, -erne часове за посещение (в болница)
besøgsven [be’søjspæn] sb. -nen, -ner, -neme човек, който посещава болни или възрастни хора на доброволни начала
besørge [be’so/ws] vb. -r, -de, -t грижа се за, осъществявам
bejtage [be’ta] vb. -tager [-‘fa’], -tog [-’to], -taget [-‘tabd] очаровам; отнемам
betagende [be’tasns] adj. =, – очарователен
betagjet [be’taad] adj. -et, -ede очарован •    hun er betaget af ham тя е очарована от него
betale [be’tab] vb. -er, -te, -t плащам •    det kan ikke betale sig това не може да се изплати
betaling [ЬеЧаЯец] sb. -en, -er, – erne плащане
betalingsvilkår [be’tdleqviljca] sb. -et, =, -ene условия за плащане
betegne [be’tajns] vb. -r, -de, -t описвам, характеризирам
betegnelse [be’tajnslss] sb. -n, -r, -rne описание, наименование
betegnende [be’tccjnana] adj. =, = характерен, типичен
betinge [ЬеЧецз] vb. -r, -de, -t обуславям, определям
betingelse [be’teri’alss] sb. -n, -r, -rne условие
betingelsesløs [be’teri’slsssjøs] adj. -t, -e безусловен
betinget [ЬеНецзд] adj. -et, -ede условен
betjene [be’tjæhs] vb. -er, -te, -Услужа, обслужвам • hun betjener sig af sin ordbog тя си служи c речника
betjening [be’tjæ’neri] sb. -en обслужване
betjent [be’tjæn’d] sb. -en, -e, -ene полицай; служител
beton [be’tori’] sb. -en бетон
betone [be’tons] vb. -r, -de, -t подчертавам, наблягам на (значение)
betoning [be’toheri] sb. -en ударение, подчертаване, изтъкване
betragte [be’tragds] vb. -r, -de, -t разглеждам, смятам • hun betragter landskabet тя разглежда пейзажа • hun betragter ham som en autoritet тя ro смята за авторитет
betragtelig [be’tragdali] adj. -t, -e значителен
betragtning [be’tragdneri] sb. -en, -er, -erne разглеждане, съображение
betro [be’tro] vb. -r, -de, -t поверявам, възлагам • hun betror ham sine penge тя му поверява парите си • hun betror hende sine hemmeligheder тя й поверява тайните си
betrojet [be’tro зд] adj. -et, -ede доверен
betryggende [be’trøgam] adj. =, = успокоителен, сигурен
bejtræde [be’trceds] vb. -træder [-‘trædo\, -trådte [-‘troda], -trådt [-‘trod\ прекрачвам, стъпвам върху • græsset må ikke betrædes не може да се стъпва върху тревата
betræk [be’tråg] sb. -ket, =, -кепе, покривка, калъф
betyde [be’tydb] vb. -tyder [-‘tydb\, -tød [-‘tød’J, -tydet [-tydbd] знача
betydelig [be’tydali] adj. -t, -e значителен
betydning [be’tydnerj\ sb. -en, -er, -eme значение
betydningsfuld [be’tydnerisful] adj. -t, -е важен, значителен
betydningsløs [be’tydnerisjøs] adj. -t, -e безсмислен; маловажен
betændelse [be’tænblsa] sb. -n възпаление
betændt [be’tænd] adj. =, -e възпален
betænkelig [be’tærigeli] adj. -t, -е неспокоен, несигурен; обезпокоителен, съмнителен
betænkning [be’tæri’gner[\ sb. -en, -er, -eme съображение, становище
betænksom [be’tærigsom’] adj. -t, -me мил, внимателен
betød [be’tød] vb. —> betyde значех, значеше
beundre [be’åndrj] vb. -r, -de, -t възхищавам се от
beundrer [be’åndro] sb. -en, -e, -ne почитател, фен
beundring [be’ån’drerf] sb. -en възхищение
beundringsværdig [be’åndrærispcudi] adj. -t, -е възхитителен
bevare [be’vao] vb. -r, -de, -t запазвам
bevares [be’vas] interj. Боже опази!
bevendt [be’vcend] adj. =, -е удачен, успешен, полезен • den er ikke meget bevendt това не е много удачно
bevidne [be’vidna] vb. -r, -de, -t удостоверявам, свидетелствам
bevidst [be’vesd] adj. =, -е съзнаващ, в съзнание, ясен
bevidsthed [be’vesdped] sb. -en съзнание
bevidstløs [be’vesd,løs] adj. -t, -е в безсъзнание
bevilge [be’vilp] vb. -r, -de, -1 отпускам, разрешавам, одобрявам
bevilling [be’vileri] sb. -en, -er, -erne разрешение
bevingjet [be’veri’ed] adj. -et, -ede окрилен • bevingede ord крилати фрази
bevis [be’vi’s] sb. -et, -er, -erne доказателство; удостоверение
bevis|e [be’vi’sø] vb. -er, -te, -t доказвам
bevogte [be’vogdd] vb. -r, -de, -t пазя, охранявам
bevogtning [be’vogdneri] sb. -en охрана, охраняване
bevoksning [be’vogsneri] sb. -en насаждения, растителност
bevæbne [be’væbns] vb. -r, -de, -t въоръжавам (се) • hun bevæbner sig med tålmodighed тя се въоръжава c търпение
bevæbnjet [be’væbnad] adj. -et, -ede въоръжен
bevæge [be’vcep] vb. -r, -de, -t движа • den bevæger sig ikke не се движи
bevægelig [be’væjali] adj. -t, -e подвижен
bevægelse [be’væjslss] sb. -n, -r, -me движение; вълнение
bevæget [be’væjad] adj. -et, -ede развълнуван
beværte [be’vcijda] vb. -r, -de, -t гощавам
beværtning [be’vajdneri] sb. -en, -er, -erne кръчма, кафене
bevågenhed [be’vå’wanfied] sb. -en благосклонност, доброжелателност
bh [be’hå] sb. -en, -er, -erne сутиен
bi [‘bi] sb. -en, -er, -erne пчела
bibjel [bibol] sb. -len, -ler, -lerne библия
bibliografi [bibliografi] sb. -en, -er, -erne библиография
bibliotek [biblio’teg] sb. -et, -er, -erne библиотека
bibliotekar [biblio’te’ka] sb. -en, -er, -erne библиотекар/ка
bid [bid] sb. -den, -der, -derne хапка • en lille bid kage малко залче от тортата
bid [bid] sb. -det, =, -dene ухапване, захапка • insekternes bid gør ondt ухапванията от насекомите болят
bide [Ь1дз] vb. bider [bidb], bed [bed], -bidt [-bid] хапя
bidende [Ъгдзпз] adj. =, = хапещ, язвителен • det er bidende koldt хапещ студ
bidet [bi’de] sb. -et, -er, -erne биде
bidevind [bida,ven j adv. движещ се c опънати срещу вятъра платна
bidrag [‘bi,draw] sb. -et, =, -ene принос
bijdrage [‘bi,drabs] vb. -drager [-‘drabo], -drog [-‘dro], -draget [-‘drabad] допринасям • hun bidrager til fællesskabet тя има принос към общността
bidsel [‘bisal] sb. -let, -ler, -lerne юзда
bidsk [bisg] adj. =, -е жесток, хаплив
bidsk [bisg] adv. жестоко, язвително
bifag [bifaj] sb. -et, -ene втора специалност
bifald [bi/al] sb. -et аплодисменти
bijfalde [bifalb] vb. -falder [-falb], -faldt [-fal’d], -faldt [-falb] одобрявам, подкрепям
bigami [biga’mi] sb. -et бигамия, двубрачие
bihule [bi’hwla] sb. -n, -r, -rne  синус
bijob [bi/djob] sb. -bet, =, -bene странична работа
bikini [bi’kini] sb. -en, -er, -erne бикини
bikort [bi’kå’d] sb. -et, =, -ene втора данъчна карта за деклариране на странични доходи
biks [begs] sb. -en, -e, -ene 1 малък магазин
biks [begs] sb. et 1 партакеши
bikse [begsa] vb. -r, -de, -t  обърквам (нещата), мотая се
biksemad [begsa,тад] sb. -en яхния от кайма, картофи и лук
bikube [bijcwba] sb. -п, -г, -те кошер
bil [bit] sb. -en, -er, -erne кола • han kører i bil той кара кола • er du i bil? c кола ли си?
bilag [bi,laj] sb. -et, =, -ene приложение (в писмо)
bilde [bila] vb. -er, -te, -t карам някого да повярва нещо, въобразявам си • han bilder sin kone ind, at han arbejder over той кара жена му да повярва, че работи извънредно • han bilder sig ind, at han er en stor mand той си въобразява, че е голям човек
bilisme [bi’lisma] sb. -п автомобилизъм
bilist [bi’lisd] sb. -en, -er, -erne шофьор
billard [bil’ja’d] sb. -en билярд
bille [bila] sb. -n, -r, -те бръмбар
billedbog [belad,båw] sb. -bogen [-,båwan], -bøger [-,bøjo], -bøgerne [-fiøjona] книжка c картинки, илюстрована книга
billede [belada] sb. -t, -r, -те картина, рисунка, снимка
billedhugger [belad,hågo] sb. -en, -e, -ne скулптор
billedrør [behd,rou] sb. -et, =, -ene кинескоп (в телевизора)
billet [bi’læd] sb. -ten, -ter, -terne билет
billetmærke [bihd,mauga] sb. -t, -r, -rne писмо-отговор на обява във вестник
billig [bili] adj. -t, -е евтин
billigjbog [bili,båw] sb. -bogen [-,båwan], -bøger [-,bøjo], -bøgerne [-,bøjona] книга c меки корици, евтина книга
billige [bi,lia] vb. -r, -de, -t одобрявам
billigelse [‘bilialsa] sb. -n одобрение
bill.mrk. [bi’læd ‘mceuga] sb. —> billetmærke писмо-отговор на обява във вестник
bi|lægge [bi,læga] vb. -lægger [-,lægo], lagde [-,lab], lagt [-,lagd\ разрешавам (конфликт); прилагам (документ)
bimle [bemla] vb. -r, -de, -t  звъня (камбана)
bimmelim [bema’lem] adj. =, =  луд, полудял, вбесен
bims [bems] adj. = f луд, полудял, вбесен
bind [ben] sb. -et, =, -ene дамска превръзка; превръзка, бинт; подвързия; том (книга)
binde [bena] vb. binder [benb], bandt [band], bundet [bånad] превързвам, връзвам • hun binder knuden тя връзва възела • hun binder knuden op тя развързва възела • hun har bundet sig til ham тя се обвърза c него
bindegal [benagaT] adj. -t, -е I побеснял
bindeord [‘benapu] sb. -et, =, -ene грам. съюз
bindestreg [bena,sdraj] sb. -en, -er, -erne тире
binding [Ьепец] sb. -en, -er, -erne обвързване
bindingsværk [benerispaug] sb. -et паянтова постройка
biograf [bio’gra’j] sb. -en, -er, -erne кино • jeg skal i biografen i aften ще ходя на кино тази вечер
biografi [biografi’] sb. -en, -er, -erne биография
biologi [biolo’gi] sb. -en биология
biologisk [bio’loisg] adj. =, -e биологичен
biord VbipS] sb. -et, =, -ene грам. наречие
birk [bi.ig] sb. -en, -e, -ene бреза
birkes [‘bugas] sb. -et, =, -ene макови семена
biseksuel [‘biscegsu,æl’] adj. -t, -le бисексуален
biskop [bi,sgob] sb. -pen, -per, -perne епископ
bismag [bi,smaj] sb. -en привкус
bisp [bisb] sb. -en, -er, -erne епископ
bisse [bisa] sb. -n, -r, -те  грубиан
bisset [bisad] adj. -et, -ede  груб
bistandshjælp [‘bi,sdansjcelb] sb. -en социална помощ
bister [‘bisda] adj. -ert, -re зловещ, мрачен, страшен
bijstå [bi’sdå] vb. -står [-‘sdå\ -stod [-‘sdod\ -stået [-‘sdåaå] подпомагам, подкрепям
bisætning [bi,sædneri] sb. -en, -er, -erne подчинено изречение
bisættelse [bi,sædalsa] sb. -n, -r, -rne погребални услуги
bit [‘bajd] sb. -ten, =, -ene • бит (най-малката единица информация)
bitte [‘bida] adj. съвсем мъничък • en lille bitte mand съвсем малък човек
bitter [‘bedo] sb. -en бренди c горчив вкус
bitjter [‘bedo] adj. -tert, -re горчив (и прен.)
bivej [‘bi,vaj] sb. -en, -e, -ene второстепенен път
bivirkning [‘bipugner(\ sb. -en, -er, -erne страничен ефект
bizar [bi’sa] adj. -t, -е странен
bjerg l’bjauw] sb. -et, -e, -ene планина
bjergbestigning [bjåuwbe^dineri] sb. -en алпинизъм
bjergkløft [bjd/iv,kløfd] sb. -en, -er, -erne клисура
bjergkrystal [bja/wkry^dal] sb. -len, -ler, -lerne планински кристал
bjergrig [bjauw/ij] adj. -t, -е планински
bjæffe [bjæfa] vb. -r, -de, -t лая, джавкам
bjælde [bjæla] sb. -n, -r, -те малко звънче
bjælke [‘bjælga] sb. -n, -r, -те греда
bjærge [bjcijwa] vb. -r, -de, -t спасявам; запасявам се
bjørn l’bjduh] sb. -en, -e, -ene мечка
bjørnetjeneste [‘bjounafjæ-nasdd] sb. -n, -r, -те мечешка услуга
blackout [blag’awd] sb. -et, = -ene n блекаут, кратка загуба на съзнание • han fik blackout той имаше блекаут
blad [‘blad] sb. -et, -e, -ene листо; списание
blade l’bla-да] vb. -r, -de, -t разлиствам (книга)
bladhus [‘bladfius] sb. -et, -e, -ene издателство на вестник
bladlus [bladhus] sb. -en, =, -ene листна въшка
bladre [bladrа] vb. -r, -de, -t разлиствам
bladselleri [bladselelri’] sb. -en кервиз, целина
blaffe [blafa] vb. -r, -de, -t пътувам на автостоп
blaffer [blafa] sb. -en, -е, -ne човек, който пътува на автостоп
blafre [‘bqfro] vb. -r, -de, -t трептя
blamere [bla’meb] vb. -r, -de, -t посрамвам (се), излагам се • han blamerede sig той се изложи
blande [blana] vb. -r, -de, -t смесвам, размесвам; меся се • hun blander sig i alt тя се меси във всичко
blandjet [blanad] adj. -et, -ede смесен
blanding [blånet}] sb. -en, -er, -erne смес, смесица, микстура
blandt [bland] præp. между, измежду, сред • blandt andet (bl.a.) между другото • blandt andre (bl.a.) сред други
blank [blati’g] adj. -t, -е лъскав, гладък; празен; категоричен
blanke [Ь1щда] vb. -r, -de, -t лъскам
blanket [blarfkæd] sb. -ten, -ter, -terne формуляр
blankt [blari’g] adv. решително, категорично • hun afviser ham blankt тя го отхвърля категорично
blaserjet [bla’sebd] adj. -et, -ede преситен (от удоволствия)
blasfemi [blasfe’mi] sb. -en богохулство
blazer [blæjso] sb. -en, -е, -ne сако, блейзер
bl.a. [‘blan’d 1апзб] —» blandt andet между другото
ble [ble1] sb. -en, -er, -erne пелена
bleg [‘blaj] adj. -t, -е блед
blege [‘blccja] vb. -r, -de, -t избелвам, избелявам
blegne [blajna] sb. -n, -r, -rne афта, мехурче, гнойна пъпчица
blegne [blajna] vb. -r, -de, -t побледнявам, избледнявам, изхабявам
blegnæbjet [‘blajfiæbsd] adj. -et, -ede блед
blid [‘blid] adj. -t, -е мек, нежен
blik [bleg] sb. -ket, -ke, -кепе поглед •    kærlighed ved første blik любов от пръв поглед
blik [bleg] sb. -ket ламарина
blikfang [‘bleg/щ] sb. -et ловящ погледа, привличащо вниманието
blikkenslager [blega^slajj] sb. -en, -e, -ne водопроводчик
blind [blen] adj. -t, -е сляп • blind vej затворена улица • han er blind passager той пътува без билет (напр. качил се е тайно на кораба и се е скрил) • blind makker вид игра на карти
blindtarm [blenfarri] sb. -en, -e, -ene апандисит
blink [‘blerig] sb. -et блещукане, проблясване; мигване; блесна •    stop for blink „спиране на мигащ сигнал” – пътен знак в Дания, който предупреждава шофьорите на големите камиони, че не могат да преминат под дадена естакада поради височината й
blinke [Ъ1ег\дз] vb. -r, -de, -t мигам, светвам, проблясвам • hun blinker til fyrene тя смигва на мъжете
blinklys [‘bletigjys] sb. -et, =, -ene пътепоказател (мигач)
blitz [blids] sb. -en светкавица (на фотоапарат)
blive [blva] vb. bliver [blu], blev [ble], blevet [ble-dS] ставам; оставам; продължавам • det bliver mørkt klokken otte става тъмно в осем часа • han er blevet meget flinkere той е станал много по-мил • hun vil blive i København тя ще остане в Копенхаген • de blev gift i 1992 те се ожениха в 1992 г. • det bliver 19,50 кг. това струва 19,50 крони • hun bliver 20 på fredag тя става на 20 в петък • han bliver ved med at arbejde той продължава да работи
blod [blod] sb. -et кръв
bloddonor [blodtdo’no] sb. -en, -er, -erne кръвен донор
blodforgiftning [blodfjgifdneri] sb. -en  отравяне на кръвта
blodhævn [‘bloSfoæwh] sb. -en кръвно отмъщение, вендета
blodig [bio-di] adj. -t, -е кървав
blodkar [blod,kcc] sb. -ret, =, -rene кръвоносен съд
blodprop [blod’prob] sb. -pen, -per, -peme тромб, тромбоза
blodprøve [blod’prova] sb. -n, -r, -rne изследване на кръвта
blodpølse [blodpølsa] sb. -n, -r, -rne кървавица
blodskam [blod,sgam] sb. -men кръвосмешение
blodskudt [blod {sgud] adj. ~, -е силно зачервен, кървясал (очи)
blodtryk [blodfrog] sb. -ket, =, -кепе кръвно налягане
blodtype [blodfyba] sb. -n, -r, -rne кръвна група
blok \’bhg] sb. -ken, -ке, -кеnе блок
blokade [blo’ka-åo] sb. -n, -r, -rne блокада
blokbogstav [blogbog,sdåw] sb. -et, -er, -erne голяма печатна буква, изписана на ръка
blokere [blo’keo] vb. -r, -de, -t блокирам
blomkål [‘blom,kål] sb. -en co карфиол, цветно зеле
blomkålshoved [‘blomkåls,ho-od] sb. -et, -er, -erne oo глава карфиол, една зелка
blomme [blomo] sb. -п, -r, -rne • слива; жълтък; цвят (на цвете) • hun har det som blommen i et æg тя си живее царски (живее в охолство)
blomst [blomsd] sb. -en, -er, -erne • цвете
blomsterbuket [‘blomsdobu,kæd] sb. -ten, -ter, -terne букет (от цветя)
blomsterbutik [‘blomsdobu,tig] sb. -ken, -ker, -kerne цветарски магазин
blomstre [‘blomsdro] vb. -r, -de, -t цъфтя, разцъфвам (и прен.) • roserne blomstrer smukt розите цъфтят красиво • hun blomstrede op i Danmark тя разцъфна в Дания
blomstrende [‘blomsdrono] adj. =, = разцъфнал, цъфтящ (и прен.) • еn blomstrende have разцъфнала градина •    en blomstrende forretning цъфтящ бизнес
blomstret [‘blomsdrod] adj. -et, -ede цветист, на цветя (десен)
blond [‘blond] adj. =, -е рус
blonde [blondo] sb. -n, -r, -rne дантела
blondine [bloridvno] sb. -n, -r, -rne блондинка
blot [blod] adj. истински, обикновен •    man kan se det med det blotte øje може да се види с просто око
blot [blod] adv. само
blotte [blodo] vb. -r, -de, -t оголвам, разкривам • han blottede sig totalt той се разкри изцяло
blottelse [blodolso] sb. -n, -r, -rne излагане, разобличаване
blotter [blodo] sb. -en, -e, -ne ексхибиционист
bluf [blåf] sb. измама, блъф
bluffe [blåfa] vb. -r, -de, -t измамвам, блъфирам
blufærdig [blufа/di] adj. -t, -е стеснителен (особ. в сексуално и емоционално отношение)
blunde [blåno] vb. -r, -de, -t дремвам, поспивам
blus [blus] sb. -set, =, -sene пламък
bluse [blu so] sb. -n, -r, -те блуза
bly [bly] sb. -et олово
bly [bly’] adj. =, = срамежлив, плах
blyant [bly,and] sb. -en, -er, -erne молив
blyantspidser [blyandsbeso] sb. -en, -e, -ne острилка (за моливи)
blyfri [blyfri] adj. -t, -е безоловен •    blyfri benzin безоловен бензин
blyholdig [blyfiol’di] adj. -t, -e съдържащ олово • blyholdig benzin бензин, съдържащ олово
blæk [blæg] sb. -ket мастило
blæksprutte [blæg^brudo] sb. -n, -r, -rne • октопод
blænde [blæno] vb. -r, -de, -t заслепявам, ослепявам (и прен.)
blændende [blænono] adj. =, = заслепявам (и прен.)
blændværk [bleen,vaug] sb. -et заблуда, илюзия
blære [blæ-o] sb. -n, -r, -rne мехур; пришка; досадник
blære [blce-o] vb. -r, -de, -t надувам се, фукам се • hun blærer sig тя се фука
blæse [blæ-so] vb. -er, -te, -t духам; не ми пука • det blæser ветровито е; духа •    det blæser vi på! не ни пука
blæseinstrument [‘blæ-soensdrupicend] sb. -et, -er, -erne духов инструмент
blæsevejr [blarsopæu] sb. -et ветровито време • det er blæsevejr ветровито e
blæst [blæsd] sb. -en вятър
blød [blød] adj. -t, -е мек, нежен • hun lægger tøjet i blød тя накисва дрехите
blødje [blø-до] vb. -er, -te, -t кървя
blødfgøre [blødgoo] vb. -gør [-goA, -gjorde [-gjo’o], -gjort [-/d] омекотявам
blødkogt [blød,kogd] adj. =, -е рохко сварено
blødning [‘blødneri] sb. -en й кървене
blødsødjen [blødpød’on] adj. -ent, -ne нежен, съчувствен, отстъпчив
blå [ЬЩ adj. blåt [blod], blå [blå] син • drengen har mange blå mærker момчето има много синини • han gav hende et blåt øje той й насини окото
blåbær [blopcu] sb. -ret, =, -rene боровинка
blåøj et [blopjbd] adj. -et, -ede синеок; наивен
b-menneske [be’mænosgo] sb. -t, -r, -rne второстепенен, маловажен човек
bo [bo] sb. -et, -er, -eme до
bo [bo] vb. -r, -ede, -et живея; оставам, отсядам • jeg har boet i Danmark i 30 år живея в Даня от 30 години • de skal bo på et hotel i tre dage те ще останат три дена на хотел
boble [bobh] sb. -п, -г, -те мехур
boble [bobh] vb. -r, -de, -t бълбукам, кипя
boblebad [bobhpaff] sb. -et джакузи
bod [bod] sb. -en, -er, -eme будка
bod [bod] sb. -en глоба
bodybuilding [bodi,bilderi\ sb. -en бодибилдинг, културизъм
bofællesskab [bofælosgab] sb. -et, -er, -erne съжителство
bog [båw] sb. bogen [båw’sn], bøger [bøjo], bøgerne [bøjопз] книга
bogføring [båwfø’reri] sb. -en счетоводство
boghand|el [båwhanbl] sb. -elen, -ler, -leme книжарница
boghandler [båwfianlo] sb. -en, -e, -ne книжар
bogholder [båwfiol’o] sb. -en, -e, -ne счетоводител
bogholderi [båwholo/i] sb. -et, -er, -erne счетоводство
bogreol [båwræpT] sb. -en, -er, -erne шкаф за книги, библиотека
bogstav [båg,sda’w] sb. -et, -er, -erne буква
bogstavelig [båw^davoli] adj. -t, -e буквално
bogtrykker [båwfrogo] sb. -en, -e, -ne печатар
bohave [bo,ha-oo] sb. -t мебелировка
boheme [bo’ce-m] sb. -n, -r, -те бохем
boks [bogs] sb. -en, -e, -ene сейф, кутия
bokse [bogso] vb. -r, -de, -t S боксирам
boksekamp [bogso,kamb] sb. -en, -e, -ene боксов мач
bokser [bogso] sb. -en, -e, -ne боксьор
boksning [!bogsneti] sb. -en боксиране
bold [bold] sb. -en, -e, -ene топка
bolig [bo-li] sb. -en, -er, -erne жилище
bolighaj [bo lifiaj] sb. -en, -er, -erne жилищен спекулант
boligsikring [bo-li,segrer\\ sb. -en помощи за жилищни разходи за хора, които живеят под наем
boligtilskud [bo litel,sgud] sb. -et жилищни надбавки
bolle [bob] sb. -n, -r, -те кръгло хлебче • jeg vil geme have en bolle med ost моля, едно хлебче със сирене
bolle [bolo] vb. -r, -de, -t (вулг.) копулирам, сношавам се
bolsje [bol’sjo] sb. -t, -r, -те бонбони
bolværk [bolpaug] sb. -et, -er, -eme укрепление
bom [bom] sb. -men, -те, -тепе пръчка, бариера, лост
bombardement [bombado’mari] sb. -et, -er, -eme бомбардировка
bombe [båmbo] sb. -en, -er, -eme бомба
bombe [båmbo] vb. -r, -de, -t бомбардирам
bombesik|ker [bombo,sego] adj. -kert, -re абсолютно сигурно
bommert [bomod] sb. -en, -er, -eme груба грешка
bomstærk [bom,sddug] adj. -t, -e много силен
bomuld [bo,mul] sb. -en памук
bon [bori] sb. -en, -er, -eme касова бележка, бон
bonde [båno] sb. bonden [båno], bønder [bøno], bønderne [bønono] селянин, фермер; пешка
bondefangeri [bånofar[o,ri] sb. -et, -er, -eme \ мамя, хитрувам
bondegård [bånagå] sb. -en, -e, -ene селско стопанство, чифлик, ферма
bondsk \’bonsg] adj. =, -е груб, дебелашки, селски
bondsk [bonsg] adv. грубо, дебелашко, просташко
bonus [bo nus] sb. -sen бонус, допълнително възнаграждение
booke [Ъидз] vb. -r, -de, -t п резервирам
booket [bugaS] adj. -et, -ede n резервиран • vi har booket helt op i aften за тази вечер всичко е резервирано
boom [bwm] sb. -et, -, -ene п внезапно повишение, бум
bopæl [bopæl] sb. -en, -e, -ene местожителство; постоянен адрес
bor [bou\ sb. -et, =, -ene свредел, бургия, бормашина
bord [bou] sb. -et, -e, -ene борд • jeg skal dække bord ще сложа масата • jeg skal tage ud af bordet ще почистя масата
bord [bou] sb. -et, =, -ene маса • vi skal gå om bord på færgen nu сега се качваме на борда на ферибота • pas på du ikke falder over bord! внимавай да не паднеш зад борда!
borddame [bo^dama] sb. -п, -г, -те съседка на масата
bordeaux [bå’do] adj. =, = червеникавовиолетов цвят, бордо
bordel [bå’dæl] sb. -let, -ler, -lerne бордей, публичен дом
bordherre [boufiæo] sb. -n, -r, -те съсед по маса
bordskik [boj,sgig] sb. -ken, -ke, -кепе държание, обноски по време на хранене
bordtennis [Ъо/ftenis] sb. -sen тенис на маса
bore [bo-j] vb. -r, -de, -t пробивам
borg [bå’w] sb. -en, -e, -ene замък
borger [bå’wo] sb. -en, -е, -ne гражданин
borgerkrig [bå-wofcrij] sb. -en, -e, -ene гражданска война
borgerlig [btwoli\ adj. -t, -е граждански, конвенционален, буржоазен, дясно ориентиран (политически)
borgerligt [bå-walid] adv. • de er borgerligt gift те сключиха граждански брак
borgerskab [berwopgab] sb. -et гражданство, буржоазия
borgmest[er [båwfnæsdo] sb. -eren, -re, -rene кмет
bort [boud] sb. -en, -er, -erne обшивка (на ръба на рокля, на покривка)
bort [bå’d] adv. далеч • min farfar gik bort sidste år дядо ми почина миналата година • lad os se bort fra bagatellerne да игнорираме подробностите
borte [bå’ds] adv. далече • han bor langt borte той живее далече оттук • mit ur er blevet borte изгубих си часовника
bortfalde [bådfala] vb. -falder [-falb], -faldt [-fal’d], -faldet [-falad] отпадам
bortforklare [bådfofclab] vb. -r, -de, -t омаловажавам
bortforklaring [bå’dfojcla’reri] sb. -en, -er, -erne омаловажаване
bortfør|e [bå-dføb] vb. -er, -te, -t отвеждам, отвличам
bortførelse [bå-dføblsa] sb. -n, -r, -rne отвеждане, отвличане
bortkomlmet [båd,kamad] adj. -met, -ne изгубен • bortkomne børn изгубени деца
bortløb|et [bå-d,løbad] adj. -et, -ne избягал • bortløbne børn избягали деца
bortrejst [bå-d/aj’sd] adj. =, -е заминал
bortset [båd,se’d] adv. освен • bortset fra Odense освен Оденсе
bortvise [bædpi’sa] vb. -er, -te, -t отхвърлям, отпращам, отказвам
bosiddende [bojedana] adj. =, = живущ
bosætte [bo{sæda] vb. -sætter [-^ædo], -satte [-jsada], -sat [-jad] заселвам (се), установявам (се) • de bosætter sig i København те се установиха в Копенхаген
bosættelse [bojscedalsa] sb. -n, -r, -rne селище
botanik [botaiiig] sb. -ken ботаника
botaniker [bo’tahigo] sb. -en, -e, -ne ботаник
botanisk [boianisg] adj. =, -e ботаничен, ботанически
bouillon [buljorj] sb. -en бульон
boulevard [bula’va’d] sb. -en, -er, -eme булевард
bov [båw] sb. -en, -e, -ene плешка (на животно); нос (на кораб)
boykot [bojjod] sb. -ten п бойкот
boykotte [boj,koda] vb. -r, -de, -t n бойкотирам
bradepande [Ьгадарапа] sb. -n, -r, -rne тиган
brag [bra’w] sb. -et, =, -ene трясък
brage [brccws] vb. -r, -de, -t гърмя, трещя
bragt [bragd] vb. —* bringe донесен
bragte [bragda] vb. —> bringe донесе, (донасяше)
brak [brag] adj. соленосладък (вода); неизползваем (земя) ‘jeg ligger brak i dag днес съм много отпаднал
bramfri [bramfri] adj. -t, -е открит, прям, искрен
branche [braysja] sb. -n, -r, -rne бранш
brand [bran] sb. -en, -e, -ene пожар
brandert [branbd] sb. -en, -er, -erne опиянение, пиянство • han får sig en brandert \ той е много пиян
brandfarlig [branfarli] adj. -t, -е лесно запалим
brandmand [bmnjnan] sb. -manden [-jnariari], -mænd [-,mæri], -mcendene [-piæn’ana] пожарникар
brandstation [bransdajjoh] sb. -en, -er, -eme пожарна
brandstifter [branjdefdo] sb. -en, -e, -ne подпалвач
brandtale [bran,tæla] sb. -n, -r, -rne подстрекателска реч
brandvæs|en [branpæ’san] sb. -enet, -ner, -neme противопожарна бригада; противопожарно дело
branke [Ьгацда] vb. -r, -de, -t изгарям (месо при печене)
bras [bras] sb. -et боклук
brase [bra’sa] vb. -r, -de, -t втурвам се; срутвам се; пържа, пека
brat [brad] adj. =, -te стръмен; внезапен
brav [bra’w] adj. -t, -е честен, мил, приятен
bravo [bra vo] interj. браво
bravt [bra’wd] adv. честно, смело
bred [bræå] sb. -den, -der, -derne бряг
bred [bræd] adj. -t, -е широк
bredbåndsnet [brædbonsjiced] sb. -tet, —, -tene @ широколентова мрежа
bredde [bræ’da] sb. -n, -r, -те ширина
breddegrad [brædagrad] sb. -en, -er, -eme (географска) ширина, паралел • på vores breddegrader на нашите географски ширини
bred e [bræ-da] vb. -er, -te, -t разпространявам се • sygdommen breder sig болестта се разпространява
bregne [brajna] sb. -n, -r, -rne папрат
bremse [bråmsa] sb. -n, -r, -rne спирачка; щръклица
bremse [bråmsa] vb. -r, -de, -t спирам
brev [bræw] sb. -et, -е писмо
brevkasse [bræwjxisa] sb. -n, -r, -гпе пощенска кутия; (във вестник/списание) рубрика за писма на читателите
brevkort [brawjcå-d] sb. -et, =, -ene пощенска картичка
brevpapir [brawpapu] sb. -et хартия за писма
brevsprække [bræw^braga] sb. -n, -r, -те процеп на входната врата за пускане на писмата
brie [bri-a] sb. -еп (сирене) бри
brigade [bri’ga-da] sb. -n, -r, -те бригада
brik [bræg] sb. -ken, -ker, -kerne пионка (за игра); частите, от които се състои един пъзел
briks [‘brægs] sb. -en, -e, -ene койка
briller [brælo] sb. pl. -ne очила
brillere [briljeb] vb. -r, -de, -t справям се отлично, показвам се в чудесна светлина
brillestel [bræla^dæl] sb. -let, =, -lene рамка на очила
bringe vb. bringer , bragte [bragda], bragt [bragd] нося, водя
brint [brend] sb. -en водород
brise [brisa] sb. -n, -r, -те бриз
brist [bresd] sb. -en недостатък
briste [bresda] vb. -r, -de, -t пръсвам (се), избухвам, пуквам (се) • vi brister i gråd избухваме в сълзи
bristepunkt [bresdapår\’d] sb. -et, -er, -erne точка на максимално напрежение
brite [‘brida] sb. -n, -r, -те британец, англичанин
britisk [britisg] adj. =, -е британски, английски
bro [bro] sb. -en, -er, -erne мост
broccoli [brokoli] sb. -en броколи
broche [brosja] sb. -n, -r, -те брошка
brochure [bro’sjyo] sb. -n, -r, -rne брошура
brod [brod] sb. -den, -de, -dene жило
broder [bro-do] sb. f —> bror брат
brodere [bro de o] vb. -r, -de, -t бродирам
broderi [brodo’ri] sb. -et, -er, -erne бродерия
broderskab [Ьго-до^даЪ] sb. -et, -er, -erne t братство
broget [bråivad] adj. -et, -ede шарен, пъстър
brok [brog] sb. -ken П херния
brok [brog] sb. -ket J бъркотия, недоволство
brokke sig [brogo ja] vb. -r, -de, -t мърморя, оплаквам се
brolægning  sb. -en, -er, -erne павирам
brombær [brom,bdu] sb. -ret, =, -rene къпина
bronkitis [brori’kidis] sb. -sen £1 бронхит
bronze [brorisa] sb. -n бронз
bror [brou] sb. broren [broori], brødre [brødro], brødrene [brødrong] брат
brosten [brodden] sb. -en, =, -ene паве
brud [brud] sb. -et, =, -ene счупване; нарушение
brud [brud] sb. -en, -e, -ene годеница, булка
brudekjole [brwdajcjoja] sb. -n, -r, -rne булчинска рокля
brudepar [brwdapa] sb. -ret, =, -rene младоженци, булката и младоженецът
brudepige [brwdapia] sb. -n, -r, -rne шаферка
brudgom [brudgom] sb. -men, -rne, -тепе младоженец
brudstykke [brudjdøgo] sb. -t, -r, -me част, фрагмент
brudt [brud] vb. —> bryde пробит, скъсан, счупен
brug [bru] sb. -en употреба
brug [bru] sb. -et, =, -ene чифлик, ферма
bruge [brus] vb. bruger [brwo], brugte [brågdo], brugt [brågd] употребявам; харча (пари); ползвам • du bruger en ordbog lige пи ти си служиш c речник сега • han bruger mange penge той харчи много пари • hun bruger briller тя ползва очила
brugsanvisning [brusanpi’sneri] sb. -en, -er, -erne упътване за употреба
brugt [brågd] adj. =, -е втора ръка
brumme [bråmo] sb. -n | затвор
brumme [bråma] vb. -r, -de, -t ръмжа, мърморя
brun [brun] adj. -t, -е кафяв
brune [bru bo] vb. -r, -de, -t обгарям, изгарям (на слънце); запържвам, препичам (на огън)
brunkage [brwn,kaja] sb. -п, -r, -те меден сладкиш с джинджифил
brus [brus] sb. -et бучене, шумене
brusje [brwsa] vb. -er, -te, -t буча, шумя, профучавам
brusebad [bru-sapad] sb. -et, -e, -ene душ
brusende [bru-sana] adj. =, = шумен, буен
bruser [brwso] sb. -en, -е, -ne главичката на душа
brusk [brusg] sb. -en хрущял
brutal [bru’tai] adj. -t, -е брутален
brutalitet [brutali’te’d] sb. -en бруталност
brutto [bruto] adv. брутен
bryde [bryda] bryder [bryd’o], brød [brod], brudt [brud] счупвам, пробивам • tyven bryder ind i huset крадецът влиза c взлом в къщата • pigen brød sammen момичето припадна • jeg bryder mig ikke om øl не обичам особено бира
bryder [Ъгудз] sb. -еп, -е, -пе  борец
brydning [Ъгудпец] sb. -еп борба
brydning [Ъгудпец] sb. -еп, -er, -erne  пробив; борба; безредици, конфликт
brygge [Ьгбдз] sb. -п, -г, -те кей
brygge [Ьгбдз] vb. -r, -de, -t варя бира; запарвам (чай/кафе); подготвям
bryggeri [brogo’ri] sb. -et, -er, -erne пивоварна
bryggers [brogors] sb. -et, -er, -erne помощна кухня за грубата домакинска работа
bryllup [brolåb] sb. -pet, -per, -perne сватба
bryllupsdag [brdlåbs,daj] sb. -en, -e, -ene годишнина от сватбата, сватбен ден
bryllupsfest [brolåbsfæsd] sb. -en, -er, -erne сватба, сватбено тържество
bryllupsjnat [brolåbsfiad] sb. -natten [-fiadsri], -nætter [-fuedd], -nætterne [-/lædonz] сватбена нощ
bryllupsrejse [brolåbs/ccjsa] sb. -n, -r, -rne сватбено пътешествие
bryn [bryn] sb. -et, =, -ene вежда
brysk [brysg] adj. =, = груб, рязък
bryst [brosd] sb. -et, -er, -erne гърди, бюст
brystholder [‘brosd,hoh] bh, sb. -en, -e, -nе сутиен
brystkasse [‘brosdjtasa] sb. -n, -r, -rne гръден кош
brystvorte [brdsdpå’da] sb. -n, -r, -rne зърно на гърда
bræk [brag] sb. -ket i повръщано; нещо развалено
brække [brags] vb. -r, -de, -t чупя, счупвам; повръщам • han brækkede benet той си счупи крака • han brækker sig i той повръща
brændbar [brån’ba] adj. -t, -е запалим
brænde [Ьгапз] sb. -t подпалки
brænd|e [Ьгапз] vb. -er, -te, -t горя, изгарям • maden brænder på яденето загаря • hun brændte sig тя се изгори •    kun brænder for sin ide тя гори за идеята си • tampen brænder горещо! горещо! (в игра)
brændende [Ъгапзпз] adj. =, = горящ
brændenælde [Ьгапз,псв1з\ sb. -п, -г, -те коприва
brændeovn [branapw’n] sb. -еп, -е, -ene печка
brændevin [Ьгапз,vin] sb. -en бренди, ракия
brænding [Ъгапец] sb. -en нагряване; прибой
brændpunkt [brdnpåq’d] sb. -et, -er, -erne фокус, център
brænds[el [bran’sal] sb. -let гориво
brændstof [Ьгапз] sb. -fet гориво (течно, за двигатели)
bræt [brad] sb. -tet, brædder, brædderne дъска
bræt [brad] sb. -tet, -ter, -terne табла, дъска
brød [brod] sb. -et, =, -ene хляб
brød [brod1] vb. —> bryde чупех
brødre [brodro] sb. —* bror братя
brødrister [brod/esdo] sb. -en, -e, -ne тостер
brøk [brog] sb. -en, -er, -eme дроб (число)
brøkdel [brog,del] sb. -en, -e, -ene част, частица • brøkdelen af et sekund частица от секундата
brøle [bro7»] vb. -r, -de, -t рева, муча
brønd [bron] sb. -en, -e, -ene кладенец
bud [bud] sb. -det, =, -ene послание; оферта, предложение; куриер • det er mit bud på, hvad vi skal gøre това e моето предложение какво да правим •  han sendte et bud med brevet той изпрати куриер c писмото •    vi giver et bud på auktionen подаваме оферта на търга • han sendte bud efter sin sekretær той изпрати да повикат секретарката му
budding [‘budeti] sb. -еп пудинг
budget [by’sjced] sb. -tet, -ter, -terne бюджет
budskab [buå,sgab] sb. -et, -er, -erne послание
budt [bud] vb. —* byde молен, канен, предложен
bue [bu-з] sb. -n, -r, -rne крива линия; лък
buffet [byfe] sb. -en, -er, -erne бюфет (мебел); тезгях; бюфет (маса със закуски)
bug [bu] sb. -en, -e, -ene корем
bugne [Ъипз] vb. -r, -de, -t отрупвам, преизпълвам
bugsere [bug’se o] vb. -r, -de, -t тегля c въже, взимам на буксир
bugt [‘bågd] sb. -en, -er, -erne залив
bugtaler [bufalo] sb. -en, -е, -ne човек, който говори чрез стомаха; вентрилок
buk [båg] sb. -кеп, -ке, -кепе со
buk [båg] sb. -ket, =, -кепе самец; магаре (за рязане на дърва); коза (гимнастически уред); капра
buket [bu’kced] sb. -ten, -ter, -terne букет
bukke [bågd] vb. -r, -de, -t навеждам се, покланям се • han bukker sig той се покланя
bukser [‘bågso] sb. pl. -ne панталони • et par bukser чифт панталони
bulder [bulo] sb. -et шум, трясък
buldre [‘bulro] vb. -r, -de, -t вилнея (буря), трещя
bule [bu-lo] sb. -n, -r, -те цицина, оток; вдлъбнатина • han fik en bule i bilen на колата му остана вдлъбнатина (от удара)
bule [bu-lo] vb. -r, -de, -t огъвам, изкривявам, изкорубвам
bulet [bu lod] adj. -et, -ede вдлъбнат • en gammel, bulet bil стара очукана кола
bulgarer [bul’gao] sb. -en, -e, -ne българин/балгарка
Bulgarien [bul’gajon] prop. България
bulgarsk [bul’gasg] ad], =, -е български
bump [båmb] sb. -et, =, -ene удар; звук от удар между два предмета; възвишения надлъжно по улиците, които карат колите да намаляват скоростта
bumpe [båmbo] vb. -r, -de, -t раздрусвам, подскачам, треса се (за кола)
bums [båms] sb. -en, -er, -erne пъпка; безделник; силен шум
bund [bån] sb. -en, -e, -ene дъно • han vender bunden i vejret på tingene той преобърна всичко
bunde [båno] vb. -r, -de, -t опирам дъното; основавам се на
bunden [bånon] sb. -ent, -ne обвързан, скован, заключен
bundfald [‘bånfal’] sb. -et утайка
bundkort [bånjcå’d] sb. -et, =, -ene дънна платка (на компютъра)
bundløs [bån,lø’s] adj. -t, -е бездънен
bundt [bånd] sb. -et, -er, -erne китка, вързоп; група хора; сноп (лъчи)
bunke [bångo] sb. -п, -r, -rne купчина, камара; много голямо количество
buntmager [båndjnajo] sb. -en, -е, -ne кожар, кожухар
bur [buА sb. -et, -e, -ene кафез
burde [buudo] vb. bør [boj], burde [buudo], burdet [buudod] трябва, би трябвало * jeg burde holde op med at ryge би трябвало да спра да пуша
bureau [by’ro] sb. -et, -er, -erne офис, бюро
bureaukrati [byrokra’ti] sb. -et бюрокрация
burger [bo-go] sb. -en, -е, -ne n хамбургер
burgøjser [buu’gojso] sb. -en, -e, -ne буржоа, висшето общество
bus [‘£>hs] sb. -sen, -ser, -seme автобус
buschauffør [bussjoføu] sb. -en, -er, -erne шофьор на автобус
buse [bu-so] vb. -er, -te, -t издрънквам, изтърсвам • hun buser ud med hemmeligheden med det samme той издрънка тайната веднага
busk [busg] sb. -en, -e, -ene храст, храсталак
buskort [bus,kå-d] -et, =, -ene карта за автобуса
bussemand [‘busa,man] sb. -manden [-fnan’ori], -mænd [~piæn\ -mcendene [-риепопз] сопол; торбалан, караконджул
busstoppested [bussdobo^dæd] sb. -et, -er, -erne автобусна спирка
buste [bysda] sb. -n, -r, -rne бюст
butik [bu’tig] sb. -ken, -ker, -kerne магазин, бутик
butiksassistent [bu’tigsasi{sdænd] sb. -en, -er, -erne продавач (в магазин)
butikstyveri [bu’tigstyva,ri] sb. -et, -er, -erne кражба от магазин
butterdej [budo,daj] sb. -en маслено тесто
butterfly [‘badoflaj] sb. -en, =, -ene n папийонка
buttjet [budad] adj. -et, -ede закръглен, пълничък
by [by] sb. -en, -er, -erne град •jeg skal i byen lørdag formiddag ще ходя на пазар в събота сутринта • jeg skal i byen lørdag aften ще ходя на заведение в събота вечерта
byde [Ъудз] vb. byder [bydo], bød [bød], budt [bud] предлагам, каня • må jeg byde på et glas vin мога ли да ви поканя на чаша вино • mændene byder damerne ор мъжете канят дамите на танц
bydel [‘by,del] sb. -en, -e, -ene квартал
bydemåde [Ъудз,må-да] sb. -n повелително наклонение
bydreng [by,drdti] sb. -en, -e, -ene момче за всичко
byg [byg] sb. -gen oo ечемик
byge [by ja] sb. -n, -r, -rne преваляване (дъжд, сняг, градушка); (и прен.) дъжд, поток (писма, въпроси)
bygge [byga] vb. -r, -de, -t строя
byggegrund [bygagrån] sb. -en, -e, -ene строителна площадка, парцел
byggeplads [bygaplas] sb. -en, -er, -erne строителна площадка, строеж
byggeri [bygo’ri] sb. -et, -er, -erne строителство, строеж; сграда
byggesæt [byga,sæd] sb. -tet, =, -tene комплект „направи си сам”
bygget [Ъудад] adj. -et, -ede построен; сложен • han er kraftigt bygget той има силно телосложение
bygherre [bygflå-o] sb. -n, -r, -rne строител-предприемач
bygmestjer [bygpiæsdo] sb. -eren, -re, -rene ръководител на строеж
bygning [bygneii] sb. -en, -er, -erne сграда
bygningsfejl [bygnetisfajl] sb. -en, =, -ene астигматизъм
bykort \’by,kå’d) sb. -et, =, -ene карта на града
byld [byl] sb. -en, -er, -erne Cl цирей
byrde [byuda] sb. -n, -r, -rne товар, тежест, бреме
byrundtur [byrånfuu] sb. -en, -e, -ene обиколка на града
byråd [by,råd] sb. -et, =, -ene градски съвет
bysbarn [bys,bah] sb. -barnet [-,banad], børn [-Jboj’ri], børnene [-,Ьа/папа] човек от същия град
byste [bysda] sb. -n, -r, -rne бюст
bytte [byda] sb. -t плячка; размяна
bytte [byda] vb. -r, -de, -t разменям; сменям ‘jeg vil gerne bytte min cd til en anden искам да сменя CD-то си за друго
byttepenge [bydapæria] sb. pl. -ne ресто
bytter [byda] sb. -en, -е, -ne човек, който разменя
byvåbjen [ЬурйЪап] sb. -net, -en, -nene герб на града
bæ [bæ] sb. -en J ако (детският израз за изпражнение)
bæger [bæ ja] sb. -eret, -re, -rene чаша, купа
bæk [hæg] sb. -ken, -ke, -кепе ручей, поток
bækken [bægan] sb. -et, -er, -erne таз; подлога
bælg [bæl]] sb. -en, -e, -ene шушулка (напр. на грах)
bælgmørk [bæ lj,mojg] adj. -t, -е пълна тъмнина
bælgravende [bæij,rcx-vana] adj. =, = извънредно, необикновено
bælgøjet [bælpjad] adj. -et, -ede кривоглед
bælt [bæl’d] sb. -et, -er, -erne проток, пролив
bælte [bælda] sb. -t, -r, -те колан
bæltested [bældojdced’] sb. -et, -er, -erne талия, кръст
bænd|el [bænal] sb. -let, -ler, -lerne тясна лента, панделка
bændelorm [bæn’slpj’m] sb. -en, =, -ene тения
bænk [bætig] sb. -en, -e, -ene пейка
bænke sig [‘bætigo] vb. -r, -de, -t сядам
bænkevarmer [Ьсецдорссто] sb. -en, -e, -ne момиче, останало непоканено за танца
bær [Ьал] sb. -ret, =, -rene дребен плод без костилка (напр. малина, ягода, боровинка)
bærbar [bceupa] adj. -t, -е преносим
bære [bæ’o] vb. bærer [ЪевЪ], bar [Ъа\, båret [bå-od] нося; държа се • han bærer sig dumt ad той се държи глупаво
bæredygtig [bæ-o^ogti] adj. -t, -e плодороден; жизнеспособен, стабилен
bærepose [bæ-opo-so] sb. -n, -r, -rne пазарско пликче, чанта
bærer [bæ-o] sb. -en, -е, -ne носител
bæst [bæ’sd] sb. -et, -er, -eme животно, звяр (и прен.)
bæve [bæ:vo] vb. -r, -de, -t треперя, треса се, вибрирам
bæver [ЪееЬз] sb. -en, -е, -ne бобър
bød [bød] vb. —> byde молен, предложен, канен
bød del [bødsl] sb. -delen, -ler, -lerne палач
bøde [bø-do] sb. -n, -r, -те глоба •jeg fik en bøde på 550 кг. глобиха ме 550 крони
bøf [bøf] sb. -fen, -fer, -ferne бифтек, говежда пържола
bøger [bøjo] sb. —* bog книги
bøgetræ [bøjsfræ] sb. -et, -er, -erne бук
bøje [bojs] sb. -n, -r, -rne шамандура
bøje [bojo] vb. -r, -de, -t огъвам, превивам; (грам.) скланям • hun bøjer sig ned тя се покланя
bøjle [bojh] sb. -n, -r, -те кука; скоба за зъби; шнола за коса
bøjning [bojneri] sb. -en, -er, -erne извиване, огъване; (грам.) флексия
bølge [bøljo] sb. -n, -r, -rne вълна
bølgegang [bøljogarf] sb. -en (мор.) вълнение
bølgelængde [bøljsjæri’do] sb. -n, -r, -rne дължина на вълната
bølgepap [bøljopab] sb. -pet гофриран картон
bølle [bølo] sb. -n, -r, -те грубиян, брутален престъпник
bøn [bon] sb. -nen, -ner, -nerne молба; молитва • vi beder en bøn i kirken казваме молитва в черквата
bønder [bono] sb. —> bonde фермери, селски стопани
bønjfalde [bdnfal’o] vb. -falder [-fal’o], -faldt [-fal’d], -faldet [-falod] умолявам
bønhøre [bo’n/iø’o] vb. -er, -te, -t слушам, чувам; вслушвам се в
bønne [bono] sb. -n, -r, -те бобче
bør [bou] vb. —> burde трябва, би трябвало
børn [bo/n] sb. — barn деца
børnebegrænsning [bounobegrån’sneri] sb. -en контрол на раждаемостта
børne|bog [bounopåw] sb. -bogen [-,båwon], -bøger [-,bøjo], -bøgerne [-,pøjono] детска книга
børnebørn [Ьбжзролп] sb. —» barnebarn внуци
børnehave [bomo^hævo] sb. -n, -r, -rne детска градина
børnehaveklasse [bounoha-vojclass] sb. -n, -r, -rne клас за деца в предучилищна възраст
børnehjem [bounojæm] sb. -met, -, -тепе сиропиталище
børnelammelse [bomsjamolso] sb. -n детски паралич
børnelokker [bounojogo] sb. -en, -e, -ne похитител на деца; човек, който задиря малолетни
børnemishandling [bomomisfianleri] sb. -еп жестоко отношение към деца (побой, изнасилване)
børnesygdom [bounosy,dom] sb. -men, -те, -тепе детска болест
børnetilskud [bomotel^gud] sb. -det детска надбавка
børneværelse [bounapæolsa] sb. -t, -r, -rne детска стая
børs [bø/s] sb. -en, -er, -erne борса
børskurs [bø/s,kuj’s] sb. -en, -er, -erne борсов курс
børste [bojsdd] sb. -n, -r, -rne четка
børste [bousds] vb. -r, -de, -t четкам
bøsse [bøsa] sb. -n, -r, -те кутийка (напр. за подправки); пушка; хомосексуален мъж
bøtte [bøda] sb. -п, -r, -rne бъчва, ведро • hold din bøtte! Я млък!
bøvet [bowad] sb. -et, -ede  глупав
bøvs [bdw’s] sb. -t, =, -ene хълцане, оригване
bøvse [bowsa] vb. -r, -de, -t хълцам, оригвам се
båd [båd] sb. -en, -e, -ene лодка
både [båd] konj. и двамата • både Michael og Gitte и двамата, Микаел и Гите • både jeg og nej да и не
bål [bål] sb. -et, =, -ene клада
bånd [bon] sb. -et, =, -ene връв, лента; лента (аудио или видео); емоционална връзка
bånde [Ьопз] vb. -r, -de, -t записвам (на лента)
båndoptager [bonobfab] sb. -en, -е, -ne магнетофон
båre [bå’o] sb. -n, -r, -rne носилка; ковчег
båret [b&’j] vb. —> bære носен
bås [bås] sb. -en, -e, -ene отделение (в обор, конюшня); място за паркиране
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: