E

ebbe [teiw] sb- -« отлив
ebbe [‘сеЬз] vb. -r, -de, -t спадам, оттеглям се, отпадам
ed [‘«П    -е, -ene, -еrne клетва
edb  sb. -еn  съкращение на “elektronisk databehandling”, т.е. електронно обработване на данни
edb-konsulent [ede’bekonsufæn’d] sb. -еп, -er, -erne специалист по информационни технологии
edderdun [‘cedb,dun\ sb. -et, =, -ene пух от гага
edderkop \’ædb,kob\ sb. -pen, -per, -perne паяк
edderkoppespind [‘<edbkobapben“\ sb. -et, =, -ene паяжина
edderspændt [cedbjsbænd] adj. =, -e разярен
eddike [ædiga] sb. -n оцет
effekt [æfægd] sb. -en, -er, -erne мощност; (в мн.ч.) лични вещи
effekt [æfægd] sb. -еп ефект
effektiv [æfægfiw] adj. -1, -е ефективен
effektivisere [æfægtivi’seb] vb. -r, -de, -t правя по-ефективен
effektivitet [æfægtivi’te’d] sb. -en ефективност, ефикасност
effektivt [æfægfiw’d] adv. ефективно
efter [æfdo] præp., след; съгласно • efter Kristus (е. Kr.) след Христос (е. Кг.) • jeg længes efter dig жадувам те
efter [æfdj] adv. после, след • dagen efter на следващия ден • to dage efter след два дена • året efter на следващата година • han skal sidde efter ще го задържат (след училище) •jeg skal lige slå det efter ей сега ще го проверя (напр. в речник)
efter \’æfdo] konj., след като • han kom først, efter at jeg var gået той дошъл, след като съм си отишъл
efterabe [æfdoflba] sb. -r, -de, -t имитирам (сляпо и безкритично); имитирам (подигравателно)
efterforske [æfd.ifå’sga] vb. -r, -de, -t разследвам, изследвам
efterfølge [‘æfdsfølja] vb. -følger [-følpl -fulgte [-fulda], -fulgt [-ful’d] следвам; наследявам, идвам на мястото на
efterfølgende [‘ofdoføljana] adj. =, = следващ
efterfølgende [‘æfdoføljana] adv. впоследствие
efterfølger [‘æfdsføljo] sb. -en, -e, -ne приемник; последовател
efter|give [æfdjgi] vb. -giver [-ди\ -gav [-ga\ -givet [-giad] освобождавам (от дълг) •. banken eftergiver gælden банката опрощава дълга
eftergivende [æfdogiana] adj. =, = отстъпчив
efterhånden [æfdDjionan] adv. постепенно
efterkomme [æfdojcoma] vb. -kommer [-,кзтЪ], -kom [-,komX -kommet [-,кзтад] удовлетворявам, изпълнявам
efterkommer [‘æfd^komb] sb. -en, -e, -ne потомък
efterkrav [æfdofcraw] sb. -et, =, -ene c наложен платеж • firmaet sender varerne pr. efterkrav фирмата изпраща стоките c наложен платеж
efterlade [‘æfdo,lada] vb. -lader [-,lach], -lod [-J.od\ -ladt [-,lad] оставям (след себе си)
efterladende [‘æfdofadana] adj. =, = небрежен
efterladenhed [æfdoladanfie<3] sb. -en небрежност
efterladenskab [æfdoladan^gab] sb. -en, -er, -erne наследство, вещи; изпражнения на животни
efterleve [‘æfdojeva] vb. -r, -de, -t съблюдавам, изпълнявам
efterligne [‘æfdojiha] vb. -r, -de, -t подражавам
efterlyse [‘æfdojy’sa] vb. -er, -te, -t търся (някого или нещо изчезнало) • han er еп efterlyst forbryder той е търсен престъпник
efterlysning [‘æfdojy’sneri] sb. -еп, -er, -erne търсене (на някого или нещо, което е изчезнало
efterløn [‘afdojon’] sb. -пеп вид ранна пенсия в Дания
eftermiddag \’æfdome,da’\ sb. -еп, -е, -ene следобед • i eftermiddag днес следобед (бъдещ момент) • от eftermiddagen следобед (по принцип или за минал момент) • i eftermiddags вчера следобед
efternavn [æfda^awn] sb. -et, -e, -ene фамилно име
efternøler [‘æfdo,nøb\ sb. -en, -e, -ne изтърсак • Annette og Peter fik en efternøler Анете и Петер имат изтърсак
efterrationalisere [‘afdorasjonali^eb] vb. -r, -de, -t обяснявам извършена постъпка
efterret [ ‘æfdo{rad\ sb. -ten, -ter, -terne десерт
efterretning [æfdo,radneri\ sb. -en, -er, -erne съобщение, информация; разузнаване
efterretningstjeneste [æfdoradnarisfjce-nasda] sb. -n, -r, -rne разузнавателна служба
eftersende [æfdasæna] vb. -er, -te, -t изпращам впоследствие, допълнително; препращам
efterskole [æfdopgo-h] sb. -n, -r, -rne вид датско училище за средно образование за ученици между 14 и 18 години и за лица, надхвърлили ученическата възраст
efterslæb [‘æfda,slæb] sb. -et дълг; забавено повишение на заплатите
eftersmag [‘æfdo^maj] sb. -еп привкус
eftersom [‘cefdojom] konj. тъй като, защото
efterspurgt [‘æfda{sbu/d\ adj. =, -e търсен
efterspørgsel [‘æfda^bdSsal] sb. -len търсене
efterstræbje [‘æfda^dræba] vb. -er, -te, -t стремя се (към нещо); преследвам
eftersyn [‘æfda,syh] sb. -et, =, -ene преглед, контрол, проверка
eftersynkronisere [‘æfdasynkron^seb] vb. -r, -de, -t озвучавам (филм)
eftersøg[e [‘æfda,søja] vb. -er, -te, -t търся
eftersøgning [æfda^øjnerj] sb. -en, -er, -erne търсене (на изчезнал човек)
eftertanke [æfdofocriga] sb. -n, -r, -rne размишление, мисъл
eftertragtjet [‘cefda,tragdad] adj. -et, -ede желан; привлекателен
eftertryk [æfdofrog] sb. -ket изразителност, сила, енергия; ударение, акцент; перепечатка, издание
eftertrykkelig [‘cefdafrogali] adj. -t, -е енергичен, решителен; убедителен, настойчив
eftertrykkeligt [æfdafrdgalid] adv. енергично, решително; убедително, настойчиво
eftertænksom [æfdotærigpom] adj. -t, -те замислен
efteruddannelse [cefdaud.danalsa] sb. -n, -r, -те допълнително образование
efterår [‘æfdo,å] sb. -et, =, -ene есен
efterårsferie [æfdaå-sfeuja] sb. -n, -r, -те есенна ваканция
eg [‘ej] sb. -en, -e, -ene °o дъб
egen [‘cxjm] adj. eget \’а]зб], egne [‘ajna\ свой, собствен, личен; особен, своеобразен • er det dine egne penge? това твои собствени пари ли са? • hun går sine egne veje тя върви по свой път
egenart [‘ej9n,ad] sb. -еп своеобразие, особеност
egenhændig [ejanhændi] adj. -t, -е собственоръчен, личен • hans egenhændige underskrift неговият собственоръчен подпис
egenhændigt [‘ejan,hændid\ adv. собственоръчно, лично ‘jeg skal egenhændigt sørge for det трябва лично да се погрижа за това
egenkærlig \’ejan,kåAi\ adj. -t, -е егоистичен
egennavn [‘ejan,nawn] sb. -et, -e собствено име
egennyttig [ejannødi] adj. -t, -e егоистичен, себелюбив
egenrådig [‘ejan,rådi] adj. -t, -e своеволен, произволен, своенравен hun er en meget egenrådig persort тя e доста своенравна личност
egenskab [‘ejen,sgab] sb. -en, -er, -erne свойство, качество • hun gør det i sin egenskab af lærer тя действа в качеството си на учител • hun har mange gode egenskaber тя има много положителни качества
egentlig [ecendli] adj. -t, -е истински
egentlig [eændli] adv. всъщност
egern l’ejsn] sb. -et, -er, -erne катерица
eget [‘apd] adj. —»egen прилагателно от cp.p-, вж. egen
egetræ [‘ejafrce’] sb. -et, -er, -erne дъб; дъбова дървесина • i haven står der et gammelt egetræ в градината расте един стар дъб • møblerne er lavet af egetræ мебелите са от дъб
egn [‘a/n] sb. -en, -e, -ene край, местност • i den egn dyrker de roer в тази местност отглеждат цвекло
egne [‘ajna\ adj. —> egen свои, собствени, вж. egen • mine egne penge мои собствени пари
egne sig [‘ccjna sa\ vb. -r, -de, -t подходящ съм, ставам за
egnjet [ajnad] adj. -et, -ede пригоден, подходящ
ego \’е’до\ sb. -et, -er, -erne ero
egocentrisk [ego’sæntrisg] adj. -t, -e егоцентричен
egocentrisk [ego’sæntrisg] adv. егоцентрично
egoist [ego’isd] sb. -en, -er, -erne егоист
egoistisk [ego’isdisg] adj. =, -e егоистичен
egoistisk [ego’isdisg] adv. егоистично
Egypten [‘e’gybdan] prop. Египет
egypter [e’gybdo] sb. -en, -e, -ne египтянин; египтянка
egyptisk [‘e’gybtisg] adj. =, -е египетски
ej \’aj[] adv. не • kommer du eller ej? идваш ли или не?
eje [аja] vb. -r, -de, -t имам, владея
ejefald [‘ajafal’] sb. -et, =, -ene родителен падеж, генитив
ejendel [‘ajar^del] sb. -en, -e, -ene имущество, вещи
ejendom [ajanfiom] sb. -men, -me, -mene собственост, имущество, сграда • det er en ejendom i klassisk stil това е сграда в класически стил • alt fra stenalderen er statens ejendom всички предмети от каменната ера са държавна собственост
ejendommelig [ajan’dombli] adj. -t, -е странен, особен; своеобразен
ejendommelighed [ajan’domalLhed] sb. -en, -er, -erne странност, особеност; своеобразие
ejendomsmægler [‘ajandjms,mæ-h] sb. -en, -e,-ne агент за търговия c недвижимо имущество
ejendomsret [‘ajandoms,rdd] sb. -ten имуществено право
ejer [torp] sb. -en, -е, -ne собственик
ejerlejlighed [‘ajolajlilhed’] sb. -en, -er, -erne собствен апартамент
ejestedord [ajasdædpj] sb. -et, =, -ene притежателно местоимение
ekko [ ‘æko] sb. -et, -er, -erne exo
eklatant [ekla’tand] adj. =, -e поразителен
eklatant [ekla’tand] adv. поразително
e.Kr. [æfdo ‘kræsdus] —> efter Kristus н.е. (от новата ера; букв „след Христос”)
eks. [egsæmbal] sb. —> eksempel съкращение, вж. eksempel
eksakt [eg’sagd] adj. =, -е правилен, точен
eksalterjet [ægsal’tebd] adj. -et, -ede екзалтиран, превъзбуден
eksamen [æg’sa-man] sb. -en, -er, -erne изпит • hun tog eksamen sidste år тя си взе изпита миналата година • jeg vil gerne bestå eksamen искам да издържа изпита •jeg vil ikke dumpe til eksamen не искам да ме скъсат на изпита • jeg skal snart til eksamen скоро ще се явявам на изпит
eksamensbevis [æg’sa-mensbepis] sb. -et, -er, -erne сертификат, диплома
eksaminand [ægsami’nan’d] sb. -en, -er, -erne изпитван, кандидат
eksaminator [ægsami’na-to] sb. -en, -er, -erne изпитващ
eksaminere [cegsami’neb] vb. -r, -de, -t изпитвам
eksekutor [ægsæ’kwto] sb. -en, -er, -erne изпълнител
eksekvere [ægse’kveb] vb. -r, -de, -t изпълнявам
eksem [ceg’sem] sb. -en £2 екзема
eksempjel [æg’sæmbal] sb. -let, -ler, -lerne пример • for eksempel (f.eks.) например
eksemplar [ægsæm’pla] sb. -et, -er, -erne екземпляр
eksemplarisk [cegsæm’plaisg] adj. =, -e примерен
eksemplarisk [ægsæm’plaisg] adv. примерно
eksil \æg’si7\ sb. -et, -er, -erne изгнание, емиграция
eksistens [сеgsi’sdæns] sb. -en съществуване, екзистенция, битие; жалко човешко същество (презрително)
eksistentiel [ægsisdæn’tjæl] adj. -t, -le екзистенциален
eksistere [ægsi’sdeb] vb. -r, -de, -t съществувам
ekskl. [‘ægsklu,siv3] præp. —> eksklusive съкращение, вж. eksklusive
ekskludere [ægsklu’deb] vb. -r, -de, -t изключвам
eksklusiv [‘ægskljiw] adj. -t, -e изключителен, специален, особен
eksklusive [‘cegsklujiva] ekskl., præp. c изключение на
ekskrement [ægskræ’men’d] sb. -et, -er, -erne изпражнение, екскремент
ekskursion [cegskuu’sjo’n] sb. -en, -er, -erne екскурзия
eksotisk [æg’sotisg\ adj. -t, -е екзотичен
ekspandere [ægspan’deb] vb. -r, -de, -t разширявам, експандирам
ekspansion [ægspan’sjon] sb. -en експанзия, разширение
ekspedere [cegsbe’deb] vb. -r, -de, -t обслужвам; изпращам •    butiksassistenten ekspederer kunderne продавачът обслужва клиентите •    ordrerne bliver ekspederet поръчките се изпращат
ekspedient [ægsbedi/znd] sb. -en, -er, -erne продавач
ekspedition [ægsbcdisjoh] sb. -en, -er, -erne обслужване; офис; експедиция • ekspeditionen er på 1. sal офисът е на първия етаж • kronprinsen har været med på en ekspedition på Grønland престолонаследникът участва в експедиция до Гренландия
ekspeditrice [ægsbedifrvsd] sb. -п, -r, -rnе продавачка
eksperiment [ægspari’mend] sb. -et, -er, -erne експеримент
eksperimental [ægsperimen’tal] adj. -t, -е експериментен, опитен
eksperimentere [ægsperimænfeb] vb. -r, -de, -t експериментирам, правя опити
ekspert [ægs’paud] sb. -en, -er, -erne експерт, специалист
ekspertise [cegspau’ti’sp] sb. -n експертиза
eksplodere [ægsplo’deb] vb. -r, -de, -t взривявам,експлодирам
eksplosion [eegsplo’sjoh] sb. -en, -er, -erne взрив; експлозия
eksplosiv \’ægsplo,siw] adj. -t, -e експлозивен, взривен, избухлив
eksport [ægs’på-d] sb. -en износ
eksportere [ægspå’teb] vb. -r, -de, -t изнасям
ekspres [‘cegsprds] sb. -sen, -ser, -serne експрес (влак, автобус) • brevet skal sendes ekspres писмото трябва да се изпрати експресно
ekspressionisme [ægspræsjo’nisma] sb. -n експресионизъм
ekspressiv [‘ægspræ^iw] adj. -t, -e експресивен, изразителен
ekspropriere [ægspropri’eb] vb. -r, -de,  експроприирам, отчуждавам
ekstase [ægs’tasa] sb. -n, -r, -гпе екстаз, възторг
ekstemporaltekst [ægstæmpo’ra’lfægsd\ sb. -en, -er, -erne текст, който се чете или превежда без подготовка
ekstern [ægs’ta/n] adj. -t, -е външен
ekstra [ægsdrn] adj. =, = допълнителен, особен
ekstraordinær [ægsdraådifiiM] adj. -t, -e невероятен, необикновен
ekstraordinært [cegsdraådificu’d] adv. необикновено
ekstravagant [ægsdrava’gan’d] adj. =, -e екстравагантен
ekstravagant [ægsdrava’gand] adv. екстравагантно
ekstrem [ægs’træm] sb. -et, -er, -erne крайност, преувеличение
ekstrem [ægs’træ’m] adj. -t, -е краен, екстремен, изключителен
ekstremist [ægstræ’misd] sb. -en, -er, -erne екстремист
ekstremitet [ægstrcemi’te’d] sb. -en, -er, -erne крайност
ekvipere [ægvi’peb] vb. -r, -de, -t екипирам
el [te/] sb. -len, -le, -lene  елша
el [æt] sb. -len електричество
elastik [ældsdig] sb. -ken, -ker, -kerne ластик
elastisk [æ’lasdisg] adj. =, -е ластичен
elefant [æhfan’d] sb. -en, -er, -erne  слон
elegant [æh’gand] s, =, -е елегантен
elektricitet [ælægtrisi’te’d] sb. -en електричество
elektricitetsværk [ælægtrisi’te’ds,vaug] sb. -et, -er, -erne електростанция
elektriker [æ’lægtrigo] sb. -en, -e, -ne електротехник
elektrisk [æ’lægtrisg] adj. —, -e електрически
elektrode [ælæg’tro-дз] sb. -n, -r, -rne електрод
elektronik [elægtro’nig] sb. -ken електроника
element [æb’mend] sb. -et, -er, -erne елемент
elementær [æhmen’tæj] adj. -t, -e елементарен
elendig fe’lændi] adj. -t, -е жалък, мизерен; отвратителен, ужасен
elendigt [e’lændid] adv. мизерно, ужасно
elev [e’lew] sb. -en, -er, -erne ученик, ученичка
elevator [ele’vato] sb. -en, -er, -erne асансьор
elfenben [ælfan,bert] sb. -et слонова кост
elfenbenstårn [ælfanbensfån] sb. -et, =, -ene кула от слонова кост
elg [ælj] sb. -en, -e, -ene лос
eliminere [elimi’neb] vb. -r, -de, -t елиминирам
elinstallatør [ælinsdalajøu] sb. -en, -er, -erne електромонтьор
elite [e’lrda] sb. -n елит
elitær [eli’tæu] adj. -t, -е елитарен
eller [æh] konj. или
ellers [‘ælbs] adv. иначе, в противен случай • ellers andet нещо друго?
elleve [Wrø] пит. единайсет
ellevild [æh,vil] adj. -t, -е възхитен
ellevte [‘ælfda] пит. единадесети
ellipse [e’libsd] sb. -n, -r, -те елипса
elliptisk [e’libtisg] adj. =, -е елиптичен
elmåler [æl,må-h] sb. -en, -e, -ne електромер
elpisker [ælpisgo] sb. -en, -e, -ne електрически миксер
elsdyr [els,dyu] sb. -et, =, -ene oo лос
elske [ælsga] vb. -r, -de, -t любя, обичам •jeg elsker dig обичам те • jeg vil elske med dig искам да правя любов с теб
elskelig [ælsgdli] adj. -t, -е мил, любезен, приятен • en elskelig gammel mand любезен възрастен господин
elsker [ælsgo] sb. -en, -е, -ne любовник; поклонник, любител, почитател
elskerinde [ælsgo’ena] sb. -n, -r, -rne любовница
elsket [celsgad] adj. -et, -ede любим, обичан, популярен • min elskede! любими мой! любима моя!
elskov [‘ælsgåiv] sb. -en любов
elskværdig [ælsgpaudi] adj. -t, -e любезен, мил
elv [ælw] sb. -en, -e, -ene река
elvarme [ælpæma] sb. -n електроотопление
em [æm] sb. -men изпарение
e-mail [’rmæjl] sb. -en, =, -ene електронна поща (имейл) • per e-mail по имейла
e-maile [irnæjla] vb. -r, -de, -t изпращам по имейла
emalje [e’malja] sb. -n емайл
emballage [æmba’la-sja] sb. -n, -r, -rne опаковка, амбалаж
embargo [æm’bægo] sb. -en ембарго
embede [æmpe-ds] sb. -t, -r, -rne държавна длъжност
embedseksamen [æm,bedsægrsa’man] sb. -en, -er, -eme държавен изпит
embedsmand [æmbedsjnan] sb. -manden [-tman’sn], -mænd [-/næn], -mændene [-/nænans] държавен чиновник
emblem [æmplem] sb. -et, -er, -erne емблема, символ, значка
emeritus [æ’me ritus] sb. -sen, -ser, -seme лат. заслужил (за оттеглил се професор)
emhætte [æmfiæda[ sb. -п, -r, -rne абсорбатор (кухненски)
emigrant [emi’grand] sb. -en, -er, -erne емигрант
emigrere [emi’græb] vb. -r, -de, -t емигрирам
emne [æmns] sb. -t, -r, -те тема
emotionel [emosjo,næl] adj. -t, -le емоционален
empati [empa’ti] sb. -en съчувствие
empiri [empi’ri] sb. -en емпиризъм
empirisk [em’pirisg] adj. =, -e емпиричен
empirisk [em’pirisg] adv. емпирично
emsig [‘(emsi] adj. -t, -е досаден, натрапчив, любопитен
en gros [щ ‘gro] adv. на едро
en [en] pron. —> man безлично местоимение (“човек”, “ти”)
en [‘en] [cen], art., et [‘ed] неопределителен член за ед. ч. (в ср. род et) • en gammel mand og en kvinde købte et hus един стар мъж и една жена купили къща • børnene var alene hjemme en dag веднъж децата били сами вкъщи
en [‘en] [æn], пит. et [ed] един, една, едно (в ср. род et) • en, to, tre раз, два, три
en [eh] [æn], pron., et [ed] някой • der kom en og ringede på døren някой дойде и звънна на вратата
end [æn] adv. каквото и • hvad der end sker каквото и да се случи
end [æn] konj. от, отколкото (при сравнение) •jeg er mere end tilfreds аз съм повече от доволен • han er ældre end mig той е по-възрастен от мене
endda [æn’da] adv даже, и така • den er endda bedre това е даже по-добре •    det er slemt nok endda това и така е достатъчно лошо
ende [æns] sb. -п, -r, -те край; задни части
endle [æns] vb. -er, -te, -t свършвам, прекратявам
endefuld [æmful] sb. -en, -e, -ene! пердах
endegyldig [ænsgyldi] adj. -t, -e окончателен
endegyldig [ænsgyl’did] adv. окончателно
endelig [ænsli] adj. -t, -е краен
endelig [ænsli] adv. най-накрая
endelse [ænalsa] sb. -n, -r, -rne окончание
endeløs [ænsjø’s] adj. -t, -е безкраен
endestation [ænasda,sjo’n] sb. -en, -er, -erne крайна спирка
endevendie [æns,væna] vb. -er, -te, -t обръщам, изсипвам; претърсвам
endnu [æ’nu] adv. още (не); вече; даже •    jeg har ikke købt bogen endnu още не съм купил книгата • han er her endnu той все още е тук • vi prøver endnu engang ще опитаме още веднъж •    denne gang bliver det endnu bedre този път ще стане даже още по-добре
endog [æn’åw] adv. даже
endsige [ærisis] adv. какво остава за …
endv. [æn’vi’ås’s] adv. —> endvidere съкр. от endvidere
endvidere [æn’vrdss] adv. endv. освен това
ene [c na] adj. сам, самотен • jeg følte mig ene og forladt чувствах се сам и изоставен
ene [е-пз] ргоп. един • den ene dreng hedder Per, den anden Søren едното момче се казва Пер, другото Сьорен . den eneste ene (един) единствен
eneibam [‘е-пзрап] sb. -barnet [-рапзд], -børn [-ролп], -børnene [-рзипзпз] единствено (само/едно) дете
enebær [е-пзраД sb. -ret, =, -rene хвойна
eneforhandler [‘e-nzfofianb] sb. -en, -e, -ne тьрговец-монополист
enehersker [‘e^hausgo] sb. -en, -e, -ene самодържец
enemærke [‘е-пз/паидз] sb. -t, -r, -rne владение, собственост, територия • hun kommer ind på hans enemærker тя преминава в неговата територия
ener [‘епз] sb. -en, -е, -пе единица (при числата); едно (на зарче); единствен, уникален, саможив (за човек) •jeg slog tre enere og tre seksere хвърлих три единици и три шестици • Lars von Trier er en ener i filmbrancen няма друг като Ларс фон Триер във филмовия бранш • han er lidt af en ener той e малко саможив
eneret [‘e-na/ad] sb. -ten изключително право
energi [enau’gi] sb. -en енергия, сила
energibesparende [encu’gibe.sbabna] adj. =, = енергоспестяващ
energisk [e’nå/gisg] adj. =, -е енергичен
energisk [e’nå/gisg] adv. енергично
enerådig [e-nsjåi’di] adj. -t, -е своеволен, упорит
enes [e’nss] vb. enes l’emas], enedes [ensdes], enedes [e’nsdss] съгласявам се, договарям се • vi enes om at betale 100 kr. hver ние се договорихме всеки от нас да плати по 100 крони
eneste [‘e-nssdz] adj. =, = един, единствен •jeg har ikke en eneste ven нямам нито един приятел • den eneste
ene (един) единствен
enestående [‘e-n^sdåbne] adj. = = изключителен, уникален
enestående [‘e-n3,sdå3ne] adv. изключително
enevælde [‘e-nspæb] sb. -t самодържавие, абсолютизъм
enevældig [‘e-nspæl’di] adj. -t, -e самовластен, абсолютен, неограничен
enfoldig [‘enfol’di] adj. -t, -е простичък, наивен, глуповат
eng [ærii sb. -en, -e, -ene ливада
engagement [ацда.уЛпац] sb. -et ангажимент • skuespilleren har et engagement på Rialto-teatret актьорът има ангажимент в театър Риалто •    hendes engagement i økologi er stort ангажиментът й в екологията е голям
engagere [artga’sjeb\ vb. -r, -de, -t ангажирам, назначавам, участвам •    firmaet har engageret en ny ekspert фирмата назначи нов експерт
engageret [ariga’sjebô] adj. -et, -ede ангажиран • han er en engageret fortaler for miljøet той е ангажиран защитник на околната среда
engang [erigocrfl adv. веднъж, някога; даже • der var engang … имало едно време …“ hør engang! слушай, де!/я ме чуй! • du har været på arbejde en time, og så har du ikke engang åbnet dine breve вече един час си на работа, а даже не си си отворил писмата • vi skal prøve det engang трябва да го опитаме някой път
engang [en’gcai’i konj. когато • jeg kom til Ribe, engang det var snevejr пристигнах в Рибе, когато валеше сняг
engangsknald [,e’ngaris,knal’\ sb. -t, =, -ene i секс за един път
engangsservice [engarissaupvsj] sb. -t еднократна услуга
engel [сец’з1] sb. -len, -le, -lene ангел
engelsk [‘æri’alsg] adj. —, -е английски; английски език
England [‘cetiJan’i pr. Англия
englænder [‘æiilænb] sb. -en, ~e, -ne англичанин, англичанка
enhed [e-nfied] sb. -en единица
enhjørning [‘enjô/neri] sb. -en, -er, -erne еднорог
enhver [en’uaj] pron., ethvert [edvåud] всеки, който и да е • enhver er sin egen lykkes smed всеки е ковач на собственото си щастие • enhver dansker ved, hvem Christian den 4. var всеки датчанин знае, кой е бил Кристиан IV • han betalte enhver sit той плати всекиму своето
enig Гети] adj. -t, -е съгласен, единодушен • det er vi enige om no този въпрос сме единодушни
enke [ецдз] sb. -n, -r, -me вдовица
enkel [сецдзГ] adj. -elt, -le прост, лесен, обикновен, семпъл
enkelhed [æri’gslfeô] sb. -en простота, леснота
enkelt [сецдзИ] adj. =, -е отделен, особен, (един) единствен • en enkelt dag един единствен ден
enkeltbillet [arigsldbi,lted] sb. -ten, -ter, -terne еднократен билет; билет в една посока
enkelthed [œrigsldjieô] sb. -en подробност, детайл
enkeltvis [сецдзМрЩ adv. отделно, поединично
enkeltværelse [æriggldficrolss] sb. -t, -r, -те единична стая
enkelmand [‘сецдз,тап] sb. -manden [-,mansn], -mœnd [-,mœn], -mœndene [-ригпзпз] вдовец
enklave [œn’klaba] sb. -n, -r, -me енклав, територия, обкръжена от чужди територии
enkrone [eh,kro-ns] sb. -п, -г, -те една крона (монета)
enlig [e-nli] adj. -t, -е неженен; самотен
enogtredive [‘enofradvs] пит. тридесет и един
enogtyve [‘enofyvs] пит. двадесет и един
enogtyvende [епз^уизпз] пит. двадесет и първи
enorm [e’nåm] adj. -t, -е огромен
enormt [e’nåmd] adv. огромно •jeg er enormt sulten аз съм страшно гладен
enrum [‘eh,mm] sb. -met, =, -rene лично; на спокойствие; на четири очи
ens Yens] adj. =, = еднакъв, същият
ens [‘ens] pron. —> тап притежат. местоимение при безлични изрази (“твой”)
ensartet [enspi’dad] adj. -et, -ede еднороден, еднообразен
ensbetydende [ensbe,tydsne] adj. = равнозначен
ensemble [ari’sæmble] sb. -t, -r, -rne ансамбъл, трупа
ensfarvjet [ensfæwaff] adj. -et, -ede едноцветен
ensformig [ensfå-mi] adj. -t, -e еднообразен, монотонен; скучен
ensformigt [ensfå-mid] adv. еднообразно; скучно
ensidig [en,sidi] adj. -t, -е едностранен
ensidigt [en,sidid] adv. едностранно
ensom [е-п^зт] adj. -t, -те самотен; усамотен
ensomhed [e-nsom,hed] sb. -en самота; уединение
ensomt [e-n,som’d] adv. самотно; уединено
ensporet [e-n,sbobd] adj. -et, -ede c една линия/релса (трамвай, железница); едностранен, ограничен • hans tankegang er noget ensporet мисленето му е малко ограничено
enspænder [e-n,sbænb] sb. -еп, -е, -ne индивидуалист
ensrett et [e’ns,radsd] adj. -et, -ede еднопосочен
ensrettjet [e’ns,råd3d] adv. еднопосочно
enstemmig [en,sdami] adj. -t, -e единодушен; на един глас (в музиката) •    еn enstemmig vedtagelse единодушно решение • еп enstemmig sang песен, пята на един глас
enstemmigt [en,sddnud] adv. единодушно; на един глас •    forslaget blev enstemmigt vedtaget предложението бе прието единодушно •    koret kan synge enstemmigt og flerstemmigt хорът може да пее на един или на няколко гласа
ental [en,tal] sb. (et) единствено число (в граматиката)
enten l’ændsn] konj. или … или … enten rødvin eller hvidvin или червено вино, или бяло • hvad enten du kommer eller в] независимо дали ще дойдеш или не
entertainer [ænto’tåjno] sb. -еп, -е, -ne артист, певец
entré [атрга] sb. -еп, -er, -ете антре; достъп; появяване за първи път
entreprenør [ccntræpra’nøj] sb. -еn, -er, еrnе предприемач
entreprise [antræ’prisa] sb. -n договор (за извършване на дадена работа)
entusiasme [antu’sjasma] sb. n ентусиазъм
entusiastisk [antu’sjasdisg] adj. -t, -e ентусиазиран
entydig [‘e-n,tydi] adj. -t, -е еднозначен, недвусмислен
enzym [æn’sy’m] sb. -et, -er, -ете ензим
enægget [enfegad] adj. -et, -ede едноличен • enæggede tvillinger еднояйчни близнаци
epidemi [epida’mi] sb. -en, -er, -erne епидемия
epigon [epi’go’n] sb. -en, -er, -erne епигон
epilepsi [epilæb’si] sb. -en епилепсия
episk l’episg] adj. =, -е епически
episode [epi’so-да] sb. -n, -r, -те епизод
epoke [e’po’ga] sb. -n, -r, -те епоха
epokegørende [e’po-gagobna\ adj. = = епохален
epos [e’pos] sb. -en, =, -ene епос
epoxy [efiagsi] sb. -en епоксиден
er [‘au] vb. —> være сегашно време на глагола “съм” (всички форми)
erantis [e’rantis] sb. -sen, -ser, -seme кукуряк
erektion [eråg’sjon] sb. -en, -er, -erne ерекция
erfare [åufab] vb. -r, -de, -t научавам, разбирам, чувствам
erfarjen [aufabn] adj. -ent, -пе опитен
erfaring [dufaeti] sb. -en, -er, -erne опит
ergo [augo] adv., следователно
ergonomi [augono’mi] sb. -en ергономия
erhverv [åj’vå/w] sb. -et, =, -ene професия, занятие, бизнес, отрасъл
erhverve [å/vauva] vb. -r, -de, -t придобивам
erhvervsarbejde [au’uauvsafiaj’da] sb. -t платена работа
erhvervsliv [iu’va/osjiwl sb. -et търговия, бизнес, промишленост
erindre [e’ran’dro] vb. -r, -de, -t спомням си, напомням • jeg kan ikke erindre at have set dig før не си спомням да съм те виждал ‘jegskal erindre jer от, at I skal aflevere opgaverne i morgen искам да ви напомня, че трябва да предадете работите си утре
erindring [e’ran’dreti] sb. -еn, -er, -еrnе спомен
erkende [åu’kæna] vb. -er, -te, -t признавам, разбирам • vi må erkende, at det er svært at lære dansk трябва да признаем, че е трудно да се учи датски • han erkendte sin skyld той призна своята вина
erkendelse [aj’kæn’alsa] sb. -n, -r, -rnе познание, знание, признание •    videnskabsmændene er kommet til en ny erkendelse учените достигнаха да ново познание • der er grænser for den menneskelige erkendelse има граници за човешкото познание
erkendtlighed [aukæn’dlilhed’\ sb. -en, -er, -erne признателност, подарък •    du får en flaske vin som en lille erkendtlighed ето ти бутилка вино като малък знак за благодарност
erklære [åu’klæb] vb. -r, -de, -t заявявам, обявявам
erklæring [au’klæгец] sb. -en, -er, -erne заявление, обявление
emære [cu’neeb] vb. -r, -de, -t храня, изхранвам • de emærer sig ved at synge те се изхранват като пеят
ernæring [åu’nee’reri] sb. -en хранене
erobre [e’robro] vb. -r, -de, -t завоювам, покорявам
erobring [e’robreti] sb. -en, -er, -erne завоевание, постижение • Alexander den Stores erobring af Egypten покоряването на Египет от Александър Велики • hver gang han går på diskotek, prøver han at lave en ny erobring всеки ггьт, когато той отиде на дискотека, се опитва да направи ново завоевание
erodere [ero’deb] vb. -r, -de, -t разяждам, еродирам
erotik [ero’tig] sb. -ken еротика
erotisk [e’ro’tisg] adj. =, -е еротичен
erstatning [Uu’sdadneri] sb. -en, -er, -erne замяна, компенсация ‘jeg vil gerne have erstatning for den cykel, du har ødelagt бих искал компенсация за колелото, което ми счупи • Peter skal arbejde som erstatning for Søren, der er syg петер ще работи вместо Сьорен, който е болен
erstatte [au’sdads] vb. -r, -de, -t заменям; компенсирам
es [’tes] sb. -set, -ser, -serne ас (карта)
eskalere [æska’leb] vb. -r, -de, -t ескалирам
eskapade [æska’pædd] sb. -n, -r, -rne лудория
eskapisme [æska’pismd\ sb. -n бягство от действителността
eskimo [æsgi’mo] sb. -en, -er, -erne ескимос
eskorte [æs’kå-ds] sb. -n, -r, -rne конвой, ескорт
eskortere [сеskå’teb] vb. -r, -de, -t екскортирам, съпровождам
espresso [ces’prdso] sb. -en кафе ecnpeco
essay [‘cesæj] sb. -et, =, -ene ece, съчинение
essens [ce’sæns] sb. -en есенция
estragon [ædra’gån] sb. -et естрагон (подправка)
et uforbindende tilbud необвързващо предложение
et [‘ed] art. —* en един, неопределителен член
etablere [eta’bleb] vb. -r, -de, -t установявам, основавам • han etablerer sig som forretningsmand той се установява като бизнесмен
etablissement [еШЬШз’пкщ] sb. -et, -er, -erne заведение, предприятие
etage [e’tasja] sb. -n, -r, -те етаж • jeg bor på 2. etage живея на втория етаж
etageejendom [e’tasjaajanfam] sb. -men, -mе, -mene жилищна кооперация
etape [e’taba] sb. -n, -r, -rne  етап
etat [e’ta’d] sb. -en, -er, -erne ведомство, отдел
ethvert [edpd/d] pron. —> enhver всеки вж. enhver
etik [e’tig] sb. -ken етика
etiket [edi’kæd] sb. -ten, -ter, -terne етикет
etikette [edi’kceda] sb. -n, -r, -re етикет. протокол
etisk [e’tisg] adj. =, -е етичен
etnisk [‘ædnisg] adj. —, -е етнически
etnocentrisk [ædno’sæntrisg] adj. =, -e етноцентриски
etplanshus [‘edplansfius] sb. -et, -e, -ene бунгало
ettal [‘edttal] sb. -let, -ler, -lerne единица (числото)
etter [‘edo] sb. -en, -е, -ne единица (напр. автобус)
ettiden [edfidan] sb. един часа
etui [etu’i] sb. -et, -er, -erne несесер, комплект
etårig [ed,å-i\ adj. -t, -е едногодишен; на една година • en etårig dreng момче на една година • en etårig aftale едногодишен договор
eufemisme [owfa’misma] sb. -n, -r, -re евфемизъм
eufori [owfo’ri] sb. -en еуфория
euforiserende [owfori’sebna] adj. =, = еуфоричен
euro [owro] sb. -en, =, -ene евро
Europa [e’ro-pd\ (pr.) Европа
europamestjer [e’ropapiæsdo] sb. -eren, -re, -rene европейски шампион
europæer [e’ropæb] sb. -en, -e, -ne европеец
europæisk [e’ropæisg] adj. =, -e европейски
evakuere [evaku’eb] vb. -r, -de, -t евакуирам
evakuering [evaku’ereq] sb. -en, -er, -erne евакуация
evaluere [evalu’eb] vb. -r, -de, -t оценявам
evangelisk [evccn’gelisg] adj. =, -e евангелски; евангелистки
evangelium [evan’geljåm] sb. -et, -er, -erne евангелие
eventuel [ævzntu’æl] evt., adj. -t, -le възможен, евентуален
eventuelt [ævantu’æl’d] evt., adv. възможно, евентуално • diskussionen kom op under punktet eventuelt på dagsordnen дискусията премина към пункта от дневния ред “разни”
eventyr [cevanfyj.] sb. -et, =, -ene приказка; приключение • H.C. Andersens eventyr er verdensberømte приказките на Х.Кр.Андерсен са световноизвестни • han rejste ud på nye eventyr той тръгна да търси нови приключения
eventyrer [ævanfyb] sb. -en, -е, -ne авантюрист; любител на приключенията
eventyrlig [ævmfyÆ] adj. -t, -е авантюристичен; приказен; приключенски
eventyrligt [‘ævanfyulid] adv. невероятно, приказно
evig [cvi] adj. -t, -е вечен
evighed [e’vijied] sb. -en, -er, -erne вечност
evne l’æwna] sb. -n, -r, -те способност, талант, дарба
evnesvag [‘æwna,svaj] adj. -t, -e  умствено изостанал
evolution [evolu’sjon] sb. -en еволюция
evt. [ævantu’cel’d] adv. —> eventuelt съкращение от eventuel
excentrisk [‘æg’sæn’trisg] adj. =, -e ексцентричен
exceptionel [æg’sæbsjonæl] adj. -t, -le изключителен
exceptionelt [æg’sæbsjo,næl’d] adv. изключително
Реклами

2 коментара to “E”

  1. Zoya август 27, 2013 в 5:16 pm #

    Niama li da ima prodaljenie na datsko-bg re4nika?

    • freedanisheducation август 27, 2013 в 9:34 pm #

      Ако успея да преборя мързела си в най-скоро време може и да кача останалата част, пък и дори апликация за Андроид да направя. Но за жалост Мързелът е по-силен все още…

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: