G

gab [‘gab] sb. -et, =, -ene прозявка; процеп, пропаст; паст, уста • hun undertrykte et gab тя потисна една прозявка • døren står på vid gab вратата е широко отворена • luk gabet, når du spiser! затваряй си устата, когато ядеш! • der er et gab mellem teori og praksis има несъответствие между теорията и практиката
gab [‘gab] interj. I о-о-о! (при прозявка) •    gab, hvor er her kedeligt! o-o-o, колко е скучно тук!
gabe [‘gabа] vb. -r, -de, -t прозявам се; зея (отворено); отварям си широко устата (при лекар » han gaber af træthed той се прозява от умора • han gaber op от alt muligt] той разтръбява всичко възможно (не може да пази тайна)
gabestok [gaba^dog] sb. -ken, -ке, -kene позорен стълб; посмешище
gad [‘gad] vb. —> gide прич. от глагола
gide (= искам; иска ми се)
gade [да~дз] sb. -п, -г, -те улица
gadedreng [gædaflrari] sb. -еn, -е, -ene улично момче, хулиган
gadehandel [ga-dafumbt] sb. -len улична търговия
gadehandler [да’дз,НапЪ] sb. -еn, -е, -ne амбулантен търговец
gadehjørne [ga-dsjoms] sb. -t, -r, -rne уличен ъгъл
gadekryds [ga’åakrys] sb. -et, -, -ene улично кръстовище; кръстоска (биол.) •    min hund er et gadekryds кучето ми е улична кръстоска
gadekær sb. -et, =, -ene езерце в центъра на селото
gademusikant [ga’damusi,kan’d] sb. -еn, -er, -еrе уличен музикант
gadespejl [ga-darsbajT] sb. -et, =, -ene огледален прозорец
gadeteater [‘ga-date,a’do] sb. -eret, -re, -rene уличен театър
gaffel [gafal] sb. -len, -ler, -lerne вилица
gaffeltruck [gafslfrog] sb. -en, =, -ene самотоварач c вилкова хватка
gage [gæsja] sb. -n заплата, парично възнаграждение
gak [‘gag] adj. =, =  глупост, тъпотия • det er det rene gak това е пълна глупост • han er helt gak i låget  той напълно откачи
gakgak [да’дад] adj. луд, побъркан
gakket [дадзб] adj. -et, -ede  побъркан
gakket [дадзб] adv.  като луд
gal [gal] adj. -t, -е грешен, неверен; побъркан, побеснял, вбесен • det er еn gal teori това е грешна теория • mor bliver gal, når hun hører det мама ще се ядоса, когато чуе това • hun er bange for at blive gal тя се страхува да не се побърка • han fik kagen i den gale hals парчето торта му попадна в кривото гърло (задави се) • han fik hendes vits i den gale hals l той разбра погрешно шегата й • jeg er godt gal i skralden бесен съм
galant [ga’land] adj. =, -е галантен, възпитан, вежлив
galde [gala] sb. -n жлъчка, жлъч
galdeblære [galsjblæ-o] sb. -n, -r, -rne жлъчен мехур
gale [gais] vb. -r, -de, -t кукуригам; крещя, карам се • hanen galer hver morgen петелът кукурига всяка сутрин • hun galer op om sin succes той разтръбява за успеха си (хвали се)
galeanstalt [gaiaan^dald] sb. -еn, -er, -еrе психиатрично заведение
galehus [gaisfius] sb. -et, -e, -ene лудница
galge [galja] sb. -n, -r, -rnе бесилка; закачалка
galgenhumor [даЦзпЬи\тзи] sb. -en черен хумор
galla [gala] sb. -en празнична дреха; тържество
galleri [gah’ri] sb. -et, -er, -erne галерия
galning [galneri] sb. -en, -e, -ene побъркан, луд човек
galop [ga’lob] sb. -pen галоп
galoppere [galo’peb] vb. -r, -de, -t галопирам
galskab [gal^gab] sb. -en лудост; яд
alt gør gal – греши; погрешно • de kørte gal i går вчера те се заблудиха (c колата) • det går altid galt, når han prøver at spille smart нещата винаги се объркват, когато той се опитва да е «куул» • hun kom galt af sted og måtte på hospitalet тя пострада и бе настанена в болница • han gik galt i byen \ той се обърка в града
gammel adj. -melt, -le; ældre, ældst стар, възрастен •    hvor gammel er du? на колко години си? * en gammel ræv стара лисица •    gammel kærlighed ruster ikke старата любов ръжда не хваща
gammeldags [датз1ДаЦ adj. =, = старомоден
gammeldags [gamol^as] adv. старомодно
gammeljomfru [“gamsljomfru] sb. -en, -er, -erne стара мома
gammelkendt [gamalfæn’d] adj, =, -e отдавна известен
gammelklog [датзЩйю] adj. -t, -e по-разумен от типичното за възрастта
gane [gæna] sb. -n, -r, -rе небце
gang [дац] sb. -en, -e, -ene коридор; път (за време) • en lang gang med mange døre дълъг коридор c много врати •    hun ringede kun en gang тя позвъни само веднъж • den gang jeg var barn когато бях малък •jeg laver mad tre gange om dagen готвя 3 пъти дневно •    en gang imellem drikker jeg en flaske vin понякога изпивам бутилка вино •    vi skal gøre det på en gang трябва да го направим едновременно • denne gang тогава • en gang til още веднъж •forførste gang за първи път • en gang for alle веднъж завинаги
gang [дщ] sb. -en походка; ястие • han har mærkelig gang той има странна походка • tiden går sin gang времето следва своя ход • kom godt i gang започвам нещо и то потръгва добре •    jeg er i gang med 3. år på universitetet в момента съм точно 3-ти курс в университета • skal vi så se at komme i gang? ами, нека да започваме • vi skal have gang i den ! нека да посъживим нещата
gangbar [дагфа] adj. -t, -е валиден, в обръщение • det er ikke gangbar mønt længere тази монета вече не е в обръщение
gangbart [дафаЩ adv. валидно, в обръщение
gange [дацз] vb. -r, -de, -t умножавам •    to gange to er fire две по две е четири
gangsti [‘geaysdil sb. -en, -er, -erne пешеходна алея / тротоар
ganske [‘gansgs] adj. =, = цял
ganske [‘gansgs] adv. съвсем, доста •    han er en ganske ung fyr той е съвсем млад човек • hun tabte 10 kg på ganske kort tid тя свали 10 кг за съвсем кратко време • vi fik en ganske godfrokost получихме доста добър обед ♦ ganske vist разбира се, естествено
garage [ga’rasjs] sb. -n, -r, -те гараж
garantere [gatariteb] vb. -r, -de, -t гарантирам
garanti [garan’ti] vb. -r, -de, -t гаранция •    firmaet yder garanti фирмата дава гаранция
garder [да-do] sb. -en, -е, -ne гвардейски офицер
gardere [gade o] vb. -r, -de, -t охранявам •    man kan ikke gardere sig mod alt човек не може да се предпази от всичко
garderobe [gads’ro-Ьз] sb. -n, -r, -rе гардероб, съблекалня, гримьорна
garderobedame [gads’robs^dams] sb. -n, -r, -rnе гардеробиерка (напр. в театър)
gardin [ga’din] sb. -et, -er, -erne завеса, перде • de spillede for fulde gardiner те играха c пълна сила
garn [дап] sb. -et прежда; мрежа • hun strikker af blåt og hvidt gam тя плете със синя и бяла прежда • fiskeren fanger torsk med gam рибарят лови треска с мрежа • hun vil gerne have ham i sit garn \ тя иска да го улови в мрежите си
garnere [ga’ne’a] vb. -r, -de, -t гарнирам, украсявам
garniture [gani’tya] sb. гарнитура
gartner [gadna] sb. -en, -е, -ne градинар
gartneri [ga dno’ri\ sb. -et, -er, -erne градинарство; предприятие, което отглежда и продава зеленчуци или цветя
garve [да-иа] vb. -r, -de, -t щавя
garvesyre [gæva^ya] sb. -n танинена киселина, танин
garvet [‘да-vad] adj. -et, -ede щавен; захабен, закоравял; опитен • drengene fik en gammel, garvet lærer при момчетата дойде един стар опитен учител
gas [gas] sb. -sen, -ser, -serne газ
gas [gas] sb. -sen глупости, измислици •    det er bare gas! i пълни глупости! •    I tager gas på mig будалкате ме •    giv den gas! \ давай газ! • gassen gik fuldstændig af ballonen балонът спихна
gasblus [gasplus] sb. -set, =, -sene газов пламък
gaskomfur [gaskomfiu’] sb. -et, -er, -erne газова печка
gasmaske [gasjnasga] sb. -n, -r, -rne противогаз
gasse [gase] vb. -r, -de, -t отравям c газ, обгазявам; будалкам, шегувам се • vi gasser ham lidt малко го бъзикаме •    jeg ligger og gasser mig i sengen излежавам се приятно в леглото
gastronomi [gasdrono’mi’] sb. -en гастрономия
gastronomisk [gasdro’no’misg] adj. =, -e гастрономичен
gastronomisk [gasdro’no’misg] adv. гастрономично
gav [ga’w] vb. —+ give мин.вр. от глагола give (= давам)
gave [да-va] sb. -n, -r, -rne подарък, дарба
gavebod [да-vapod] sb. -en, -er, -erne сувенирен магазин / магазин за подаръци • tror du det er en gavebod? да не смяташ, че всичко това е без пари?
gavekort [ga-va,kå-d[ sb. -et, =, -ene карта за пазаруване на дадена стойност за определен магазин; дава се вместо подарък
gavl [gawl] sb. -еп, -е, -епе задната стена на къщата
gavmild [gawpiil] adj. =, -е щедър
gavn [gaw’n] sb. -en полза, изгода •  Røde Kors’ arbejde gør gavn от дейността на Червения кръст има полза
gavne [дашпа] vb. -r, -de, -t полезен съм за ‘frisk luft vil gavne dit helbred чистият въздух ще се отрази добре на здравето ти
gavnlig [gawnli] adj. -t, -е полезен, изгоден
gavtyv [gaw,tyw] sb. -en, -e, -ene калпазанин, мошеник • min søn på 5 år er en lille gavtyv петгодишният ми син е истински калпазанин
gazebind [gasapen] sb. -et  бинт
gear [gi’u] sb. -et, =, -ene зъбна предавка
geare [gi-а] vb. -r, -de, -t превключвам скорост • når jeg bliver 60, vil jeg geare lidt ned på jobbet когато стана на 60 години, ще понамаля малко работата
gearet [gi-ад] adj. -et, -ede редукторен; съоръжен, екипиран • vores skole er ikke gearet til så problematiske elever училището ни не е предназначено за толкова проблемни ученици
gearkasse [giujcasa] sb. -п, -r, -rne скоростта кутия
gearstang sb. -stangen, -stænger, -stængerne  скоростен лост
gebis [gebis] sb. -set, -ser, -serne зъбна протеза, чене
gebrokken [ge’brogari] adj. -ent, -ne начупен, накъсан (говор, сън)
gebrækkelig [ge’bragali] adj. -t, -e крехък, слаб
gebyr [ge’byu] sb. -et, -er, -erne такса
gebærde sig [ge’bii/da sa] vb. -r, -de, -t държа се (добре/зле)
ged [ged] sb. -en, -er, -erne коза
eedde [‘ged*] sb. -n, -r, -rne  щука
gedebuk [дегдфйд\ sb. -ken, -ke, -kenе козел
gedekid [ge’d^kid] sb. -det, – -dene козле
gedemarked [де-дз/пссдзд] sb. -et, -er, -erne пререкание (букв. кози пазар) forældremødet udviklede sig til et gedemarked \ родителската среща се превърна в пазарска разправия
gedigen [ge’dibn\ adj. -ent, -пе солиден, масивен, истински
gehør [ge’høu’\ sb. -et слух • hun har absolut gehør тя има абсолютен слух
gejl adj. -t, -е сексуално възбуден
gejle vb. -r, -de, -t възбуждам, провокирам • medierne gejlede folk op til raseri медиите разпалваха непокорството сред народа • nu skal du ikke gejle dig op til at tro, at du bliver underbetalt не се пали, като смяташ, че ти се плаща малко
gejst [gcij’sd] sb. -еп дух, вдъхновение, призрак • jeg har mistet gejsten загубих присъствие на духа
gejstlig [gajsdli] adj. -t, -е духовнически, свещенически
gelé [sje’le] sb. -еn желе, гел • vi spiser franskbrød med gelé ядем франзела c желе • mine knæ bliver lige som gelé til eksamen колената ми омекват преди изпит
geled [ge’led] sb. -det, -der, -derne редица, строй
gelænder [ge’lænb] sb. -et, -е, -пе перила
gemen [ge’meh] adj. -t, -е обикновен; подъл, злонамерен
gement [ge’mend] adv. подло; обикновено
gemme [‘gæms] sb. -t, -r скривалище
gemme  vb. -mer, -te, -t крия, съхранявам • hun gemmer pengene under gulvtæppet тя крие парите под килима • vi gemmer resten af maden til i morgen ще оставим остатъка от храната за утре • han gemmer sig for politiet той се крие от полицията
gemmeleg [‘gæmajaj] sb. -еn, -е, -еnе криеница, жмичка
gemmested [gæma^dæd] sb. -et, -er, -erne тайник, скривалище
gemyt [ge’myd\ sb. -tet, -ler, -terne темперамент, дух, настроение
gemytlig [ge’mydli] adj. -t, -е уютен, весел
gen [‘gen] sb. -et, -er, -erne  ген
genbo [gæn,bo] sb. -en, -er, -erne съседът отсреща
genbrug [‘gæn.bru] sb. -et втора употреба
genbrugsbutik [‘gænbrusbufig] sb. -ken, -ker, -kerne магазин «втора употреба»
genbrugspapir [‘gænbruspapu] sb. -et рециклирана хартия
gendigte [gændegda] vb. -r, -de, -t предавам свободно художествено произведение
gendrive \’gæn,driv3] vb. -driver [-tdrivD\ -drev [-<dråw\ -drevet [-,drå’w3d\ опровергавам, оспорвам
general  sb. -en, -er, -erne генерал
generalforsamling [gena’ra’lfo^am’leri] sb. -en, -er, -erne (годишно) общо събрание
generalisere [genarali’seb] vb. -r, -de, -t генерализирам, обобщавам
generalprøve [gendralprd-vs] sb. -n, -r -rne генерална репетиция
generalstrejke [gens’ra^sdrajgs] sb. -n, -r, -rne обща стачка
generation [genera’sjon] sb. -en, -er, -erne поколение
genere [sje’neb] vb. -r, -de, -t смущавам, стеснявам се, преча • musikken generer mig ikke музиката не ми пречи • fluerne generer mig мухите ме нервират • generer det dig, hvis jeg ryger? ще ти преча ли, ако пуша? ‘jeg generer mig for at sige det срамувам се да го кажа
generel [gens’rål] adj. -t, -le общ, генерален
generende [sje’nebns] adj. =, = смущаващ • han er en generende person той е досаден човек • avisens artikler er generende for politikerne статиите във вестника са неприятни за политиците • det er meget generende, at han ringer hele dagen много e досадно, че той звъни през целия ден •    skønhedsklinikken fjerner generende hårvækst в козметичната клиника отстраняват неприятното окосмяване
generende [sje’nebna] adv. смущаващо
genert [sje’ne/d] adj. =, -е срамежлив
genert [sje’ne/d] adv. срамежливо
generøsitet [sjenarøsi’te’d] sb. -en великодушие, щедрост
genetik [gena’tig] sb. -ken £2 генетика
genfinde [‘gænfena] vb. -finder [-fenb], -fandt [-fand], -fundet [-fånbd] намирам отново
genforene [gænfafina] vb. -r, -de, -t събирам се отново
genforening [‘деп/з^пец] sb. -en, -er, -erne повторно обединяване; среща на бивши съученици
genfortælling [‘gænfafælerf] sb. -en, -er, -erne преразказ, преразказване
genfærd [gænfauT] sb. -et, =, -ene привидение
genganger [gængarp] sb. -en, -e, -ne призрак, дух; двойник
gengive [gængi] vb. -giver [-giA, -gav [-ga\ -givet [-gi ад] предавам, възпроизвеждам • computeren gengiver lyden perfekt компютърът възпроизвежда перфектно звука •    journalisten prøver at gengive stemningen i Århus i går журналистът се опитва да предаде настроението в Орхус от вчера
gengivelse [‘gængivalsa] sb. -п, -r, -rne описание, преразказ, израз
gengæld [gængad] sb. -en награда, възнаграждение, възмездие • du får et kys til gengæld в замяна на това ще получиш целувка • han ønsker at gøre gengæld over for ham той иска да му се отплати
genhør [gænjiøu] sb. -et, =, -ene дочуване • på genhør i morgen дочуване до утре
geni [sje’ni’] sb. -et, -er, -erne гений
genial [geni’al] adj. -t, -е гениален
genitiv [‘ge/nifiw’] sb. -en генитив, родителен падеж
genkende [‘gcen,kæna] vb. -er, -te, -t разпознавам
genkendelig [gærikcenali] adj. -t, -e разпознаваем
genlyd [‘gæn’lyd] sb. -en eхо, отзвук •    hans synspunkter vinder genlyd over hele landet неговите възгледи намират отзвук в цялата страна
genmæle sb. -t възражение протест • hun tog til genmæle over for beskyldningerne тя отвърна на обвиненията
gennem [‘дсепзт] præp. чрез
gennemarbejde [‘gtenamajbaj’da] vb. -r, -de, -t работя над, занимавам се c, обработвам в подробности
gennemblødt [’gænamplød] adj. =, -е подгизнал, просмукан
gennembrud [gænamjbrud] sb. -det, =, -ene пробив
gennemføre [‘gænamføb] vb. -er, -te, -t провеждам, осъществявам
gennemførelse [gænemføblsa] sb. -n осъществяване, провеждане
gennemført {‘gæiwmfø/d] adj. =, -e перфектен
gennemført [‘gænamfø/d] adv. перфектно • hun er gennemført ond тя c въплъщението на злото
gennemgang sb. -en, -e, -ene проход, коридор; представяне, обсъждане (на дадена тема); преглед •    professoren gav en kort gennemgang af 2. Verdenskrig професорът направи кратък преглед на Втората световна война • gennemgang forbudt минаването забранено
gennemgribende [датзт.дгПззпз] adj. =, = основно, съществено
gennemgå vb. -går -gik, -gået преживявам, преглеждам; обяснявам; контролирам •    læreren gennemgår vores opgaver i klassen учителят обсъжда работите ни в клас • censor gennemgår opgaverne før mødet med læreren i изпитващият преглежда задачите преди срещата с учителя в класа • universitetet gennemgår еn stor forandring университетът претърпява големи изменения
gennemgående [дсепзтдазпз] adj. =, = протичащ; характерен • det er еn gennemgående misforståelse това е характерно недоразумение
gennemgående [дапзтдазпз] adv. по принцип, в повечето случаи
gennemhegle [‘дсеттфодЪ] vb. -r, -de, -t, раздирам; одумвам
gennemhulle [дсепзт{ш1з\ vb. -r, -de, -t пробивам, перфорирам • hun gennemhullede hans historier om overarbejde! тя опроверга разказите му, че работи извънредно
gennemkørsel [‘gænamfoj’sal] sb. -len преминаване, път, проход • gennemkørsel forbudt преминаването забранено
gennemleve [‘дсЕпзт,1еиз] vb. -r, -de, -t преживявам
gennempløje [‘gænamphjb] vb. -r, -de, -t изучавам в подробности
gennemrejse {gætwmyaiss] sb. -n транзитно преминаване •jeg er kun på gennemrejse аз само преминавам оттук
gennemse vb. -ser, -så, -set  преглеждам, проверявам
gennemsigtig [‘gærmn^egti] adj. -t, -е прозрачен • en gennemsigtig bluse прозрачна блуза
gennemskue [дсепзтрдиз] vb. -r, -de, -t прозирам; разгадавам • hun gennemskuede hans motiver тя прозря мотивите му
gennemskuelig adj. -t, -е прегледен; разбираем, обозрим
gennemskueligt [gænsm^guslid] adv. обозримо; очевидно, ясно
gennemslagskraft [‘gænsmslajsftrccfd] sb. -еп пробивна сила • politikeren mangler gennemslagskraft на този политик му липсва пробивна сила
gennemsnit [‘gænam^nid] sb. -tet, =, -tene средно (равнище); сечение, разрез • i gennemsnit средно (равнище)
gennemsnitlig [gænarnjnidli] adj. -t, -e среден, обикновен
gennemsnitligt [‘gænampnidlid] adv. средно, по принцип
gennemsnitsmenneske [‘gænsmsnidsfnenasga] sb. -t, -r, -ne средният / обикновеният човек
gennemstegt \’gænan\sdægd\ adj. =, -e добре опечен
gennemsyn sb. -et проверка • til gennemsyn за проверка
gennemsøge [‘gærompøja] vb. -er, -te, -t обискирам, претърсвам
gennemsøgning [‘gæn3m,søjnen\ sb. -en, -er, -erne обиск
gennemtræk [gænamfrag] sb. -ken течение (въздушно); текучество (на персонал) • her bliver gennemtræk, hvis du åbner vinduet og døren samtidig ще стане течение, ако отвориш едновременно прозореца и вратата •firmaet har haft еп del gennemtræk във фирмата имаше голямо текучество •    der er gennemtræk i den øverste etage става течение на горния етаж
gennemtrængende  adj. =, = пронизителен; проникващ • hun har еп gennemtrængende stemme гласът й е пронизителен
gennemtvinge vb. -tvinger, -tvang, -tvunget прокарвам, осъществявам, налагам нещо с усилие •    chefen gennemtvinger sine planer шефът налага плановете си
gennemtænkt [‘gcensmfceti’d] adj. =, -е обмислен • planen virker gennemtænkt планът изглежда добре обмислен • hun gennemførte kurset тя проведе този курс
genopbygge [дсвпзЬрудз] vb. -r, -de, -t възстановявам
genopbygning [‘дсвпоЬрудпец] sb. -еn възстановяване
genopfriske [‘gænobfrdsgd] vb. -r, -de, -t освежавам, възобновявам
genopføre [gænabfob] vb. -er, -te, -t представям (осъществявам, провеждам) отново • Det kongelige Teater genopfører Dødens Triumf кралският театър представя отново «Триумф на смъртта»
genopførelse [‘gænobfoblsa] sb. -n, -r, -rе представление наново; възстановяване
genopkald [‘gænob,kal] sb. -et, =, -ene повторно избиране на тел. номер
genoplade  vb. -r, -de, -t презареждам
genopladning  sb. -еn презареждане
genopleve [gænobleva] vb. -r, -de, -t преживявам отново
genoplive [gænobjiva] vb. -r, -de, -t съживявам
genoplivning [‘gænobtlivneri\ sb. -en съживяване
genoprette [‘gænob/ada] vb. -r, -de, -t възстановявам, изграждам отново
genopstå vb. -står, -stod, -stået  възкръсвам • Jesus genopstod fra de døde Исус възкръсна от мъртвите
genoptage [‘gænobfa] vb. -tager [-fa], -tog [-to], -taget [-faaå] възстановявам; подемам отново • arbejderne genoptager arbejdet på mandag работниците ще продължат работата си в понеделник
genoptrykke [gænoafroga] vb. -ker, -te, -t препечатвам; преиздавам
genoptræne [‘gænoafræna] vb. -r, -de, -t преквалифицирам
genpart [gænpa’d] sb. -en, -er, -erne копие (на документ)
genre [‘sjaqra] sb. -n, -r, -rnе жанр
gense vb. -ser , -så , -set  виждам отново
gensidig [‘gæn,sidi] adj. -t, -е взаимен
genskabe [gæn^gaha] vb. -er, -te, -t възстановявам, пресъздавам, пресътворявам
genspejle \’gæn,sbajla] vb. -r, -de, -t отразявам
genspejling [‘gæn^bajlerf] sb. -en, -er, -erne отражение
gensplejsning [gen^blajsnerj] sb. -en генно инженерство
genstand [‘gæn,sdan] sb. -en, -e, -ene предмет, обект; чаша алкохол
genstandsled [‘gænsdansjed] sb. -det, = -dene пряко допълнение (грам.)
genstridig [gæn’sdridi] adj. -t, -е упорит; твърдоглав
gensyn \’gæn,syn] sb. -et среща (след прекъсване) • på gensyn! довиждане!
gentage [gænta] vb. -tager [-taa], -tog [-to], -taget [-taad] повтарям
gentagelse [‘gæ’tablsa] sb. -n, -r, -rne повторение
gentagen [geenfaan] adj. -ent, -ne повторен
genteknologi [‘gehtægnologi] sb. -en генна технология
genudgivelse [‘gænudgiualsa] sb. -n, -r, -rnе преиздаване
genudsendelse [gænud.sænblsa] sb. -n, -r, -rne повторно излъчване на предаване
genus [‘gе-nus] sb. -set, =, -sene род (грам.)
genvalg [gænpalj] sb. -el, =, -ene преизбиране; повторни избори
genvej [gænpaj] sb. -en, -e, -ene пряк път
genvinde vb. –vinder, -vandt, -vundet спечелвам отново, възвръщам си; рециклирам
genvisit [‘gænvi,sid] sb. -ten, -ter, -tern ответно посещение
genvordighed [gæn’vå’dified] sb. -en, -er, -erne трудности; неприятности
genvælge [gænvælja] vb. -vælger [-væljo], -valgte [-valda], -valgt [-val’d] преизбирам
geograf [geo’graf] sb. -en, -er, -erne географ
geografi [geografi] sb. -en география
geografisk [geo’grafisg] adj. =, -e географски
geolog sb. -en, -er, -erne геолог
geologi [geolo’gi] sb. -en геология
germansk [gaMansg] adj. =, -e германски
gerne adv.; hellere, komp-, helst sup. c удоволствие; по принцип; по-добре, най-добре; израз за учтивост • så gerne! с удоволствие! ‘jeg vil gerne have en kop kaffe ако обичате, една чаша кафе ‘jeg vil gerne have, at du ringer til mig i morgen моля те позвъни ми утре сутринта • han kommer gerne ved 9-tiden обикновено идва към девет часа • jeg vil hellere end gerne komme много искам да дойда
gerning [далпец] sb. -en, -er, -erne постъпка, действие; дело, деяние •    tyven blev taget på fersk gerning крадецът бе хванат на местопрестъплението
gerningsmand sb. -manden, -mænd, -mændene престъпник, виновник, извършител
gerningssted [‘gauneris^dæd] sb. -et, -er, -erne местопрестъпление
gesandt [ge’sand] sb. -en, -er, -erne пратеник
gesims [gésetns] sb. -en, -er, -erne корниз
gestikulere [gesdiku’leb] vb. -r, -de, -t жестикулирам
gestus [gæstus] sb. -sen, =, -sene жест
gevaldig [ge’valdi] adj. -t, -е грамаден, страхотен
gevaldigt [ge’val’did] adv. ужасно, извънредно
gevind [géven] sb. -et, =, -ene резба •    han gik helt over gevind той доста прекали/прекрачи границите
gevinst [ge’vensd] sb. -en, -er, -erne награда, полза, печалба • gevinsten i lotteriet er en million кг. печалбата в лотарията е един милион крони • hun er en gevinst for firmaet тя е голяма ценност за фирмата
gevir [ge’vu] sb. -et, =, -ene еленови рога
gevær sb. -et, -er, -erne пушка •han råbte vagt i gevær той подаде тревогата
ghetto [gcefo] sb. -en, -er, -erne n гето
gib [дгдз] sb. -bet, =, -bene (леко) стряскане • det gav et gib i mig това ме порази (изненада)
gibbe vb. -r, -de, -t стряскам се/ удивлявам се
gid [gid] adv. f ех, да можех! ех да бях •    gid det var jul nu! ех, да беше сега Коледа!
gide vb. gider, gad, gidet  искам, имам желание •jeg gider ikke lave hjemmearbejde i aften не искам да си пиша домашните тази вечер/не ми се пишат • jeg gad nok vide, hvad han laver nu бих искал да знам какво прави той в момента
gidsel [gissi] adj. -let, -ler, -lerne заложник
gifjfel [gifal] adj. -len, -ler, -lerne кифла
gift [gi’ds] sb. -en отрова
gift l’gijd] adj. =, -е женен, омъжена • er du gift? женен ли си? омъжена ли си? •    hun er amerikansk gift тя е омъжена за американец
gifte [gifda] vb. -r, -de, -t женя се, омъжвам се • de skal giftes те ще се женят • Per skal giftes med Gitte пер ще се жени за Гите • Per gifter sig med Gitte пер се жени за Гите
giftekniv [gifdajaniw] sb. -en сватовник
giftig [‘gifdi] adj. -t, -е отровен, язвителен • hun kommer med en giftig bemærkning тя прави язвителна забележка
gigantisk [gi’gantisg] adj. =, -e гигантски
gigantisk [gi’gantisg] adv. гигантски
gigolo [gigolo] sb. -en, -er, -erne жиголо
gigt [gigd] sb. -en £1 подагра, ревматизъм
gik [gig] vb. —» gå мин. вр. от gå (=вървя)
gilde [gib] sb. -t, -r, -те парти; гилдия •    skal der være gilde, så lad der være gilde! като е, да e!
gimpe sb. -n, -r, -rne \ кучка (за жена)
gine [‘gi-пз] sb. -n, -r, -rne манекен (за витрина)
gips [gibs] sb. -en гипс • han har foden i gips кракът му е в гипс
giraf [gi’raf] sb. -fen, -fer, -ferne жираф
giro [sjiro] sb. -en разплащателна сметка
girokort [’sjrro,kå’d] sb. -et, -, -ene дебитна карта
gisne [gisna] vb. -r, -de, -t предполагам
gisning [gisner\\ sb. -en, -er, -erne предположение, догадка
gisp \’gisb] sb. -et, -ene ахване, пъшкане
gispe [gisbe] vb. -r, -de, -t ахвам, пъшкам; задъхвам се
gitter [gido] vb. -teret, -re, -rene решетка
give vb. giver, gav, givet давам ‘jeg giver ham en gave давам му подарък ‘jeg giver dig pengene tilbage i morgen ще ти върна парите утре ‘jeg vil give en omgang искам да дам един рунд (да почерпя всички с по едно питие) • han giver efter for presset той се поддава на натиска • hun gav igen med samme mønt тя заплати със същата монета • han gav op midt i kampen той се предаде по средата на борбата • han giver sig ikke той не се предава • hun gav sig til at græde тя се разплака • hun giver sig ud for at være millionær тя се представя за милионерка
given [gi-van] adj. -ent, -nе даден; неоспорим • efter de givne omstændigheder според създадените обстоятелства
givende [gi-vana] adj. =, = удовлетворяващ, изпълващ
giver [gi-dd] sb. -en, -е, -nе подател, дарител, спонсор, донор • den glade giver доволният дарител • hvem er giveren i dette kortspil? кой раздава картите в тази игра?
givetvis [gi-vadpis] adv. несъмнено, точно
gjalde [gjala] vb. -r, -de, -t звуча, еча
gjaldt [gjal’d] vb. —> gælde прич. от
gælde (= важа, валиден съм)
gjorde [gjo d] vb. —> gøre мин. вр. от
gøre (= правя)
gjort [gjo/d] vb. —► gøre прич. от gøre (= правя)
gl. [gamal] adj. —> gammel съкр. от gammel (= стар)
glad [glad] adj. =, -е радостен, доволен •    er du gladfor dit arbejde? доволен ли си от работата си?
gladeligt [gladelid] adv. радостно, c удоволствие
glamme [glams] vb. -r, -de, -t лая
glane [gla-na] vb. -r, -de, -t гледам втренчено
glans [glans] sb. -en блясък, сияние; гланц • glansen er gået af Skt. Gertrud позлатата е паднала от статуята на св. Гертруда
glansbillede [glans,bebda] sb. -t, -r, -rne гланцова картинка; идеализирано изображение
glanspapir [glan’spapij] sb. -et, =, -ene гланцова хартия
glansperiode [glansperip-дз] sb. -n, -r, -erne златен век, период на разцвет
glarmester [gla,mæsdo] sb. -eren, -re, -rene майстор, който поставя рамки на картини и прозорци
glas sb. -set, =, -sene стъклена чаша, буркан, шишенце • et glas rødvin чаша червено вино • et glas marmelade буркан мармалад • et glas piller шишенце c хапчета
glas [glas] sb. -set стъкло • karaflen er af glas гарафата е стъклена • han skal i glas og ramme снимката му трябва да се постави в рамка под стъкло
glasere [gla’seb] vb. -r, -de, -t гланцирам; поставям глазура
glasskår [glas,sgå] sb. -et, =, -ene парче стъкло;
glasur [gla’suj] sb. -en глазура
glat [glad] adj. =, -te гладък; хлъзгав •    gaderne kan være glatte om vinteren през зимата улиците може да са хлъзгави • hun har langt, glat hår тя има дълга права коса • han er glat som en ål 1 той е хлъзгав като змиорка
glat [glad] adv– гладък alt gik glat всичко протече гладко
glatbarberet [gladba,beraff] adj. -et, -ede гладко избръснат
glatis [glad,is] sb. -en поледица • hun lokkede ham ud på glatis тя го подведе (подлъга го, измами го)
glatte [glade] vb. -r, -de, -t изравнявам, заглаждам • hun prøvede at glatte ud тя се опита да заглади положението
gled [gled1] sb. само c предл. på • han fik tungen på gled той се разприказва
gled [gled] vb. -» glide мин. вр. от glide (= пързалям)
gledet [gle-ded] vb. -* glide прич. от glide (= пързалям)
glemme [glceme] vb. -mer, -te, -t забравям • undskyld, men jeg har glemt dit navn извинявай, но съм забравил името ти • jeg har glemt min bog hjemme забравил съм си книгата вкъщи
glemmebog [glæme,bå’wen] sb. -en в съчетанието gå i glemmebogen – потъва в забвение • hele historien gik i glemmebogen цялата история бе зaбравена
glemsel [glæm’sel] sb. -len забрава, забвение
glemsom [glæm.som’] adj. -t, -me забравящ, разсеян
glemt [glæm’d] adj. =, -е забравен; изгубен • glemte sager забравени (изгубени) вещи
glide [glide] vb. glider [glido], gled [gled], gledet [gle-ded] пързалям • de er gledet fra hinanden те постепенно се отчуждиха един от друг • din strømpe er gledet ned чорапът ти се е смъкнал
glidebane [glvdejba-ne] sb. -п, -r, -rne пързалка
glimmer sb. -et лъскави гирлянди (за елха); минерали, които блестят
glimre [glemro] vb. -r, -de, -t блестя, искря
glimrende [glemrone] adj. =, = блестящ, великолепен
glimrende [glemrone] adv. блестящо, великолепно
glimt [glem’d] sb. -et, =, -ene проблясък; да видя нещо за съвсем кратко време •    et glimt af lys проблясък светлина •    han sagde det med et glimt i øjet j той го каза c блясък в очите ‘jeg fik kun et glimt af dronningen, da hun kørte forbi vores hus видях за малко кралицата, когато колата й премина пред нашата къща • der var ikke et glimt af forståelse i hans øjne в очите му не се четеше никакво разбиране
glimte [glemde] vb. -r, -de, -t светя, блестя
glip [glieb] sb. sb. в съчетанието gå glip af noget (= пропускам, изпускам) • jeg gik glip af filmens begyndelse изпуснах началото на филма
glippe [glebe] vb. -r, -de, -t не успява, проваля се; мигам с очи
glitre [glidro] vb. -r, -de, -t святкам, блестя
glo [glo] vb. -r, -ede, -et гледам втренчено
global [global] adj. -t, -е глобален
globalt [glo’bald] adv. глобално
globe [glo-be] sb. -n, -r, -те глобус
globryllup [globro,låb] sb. -bet, -ber, -berne сватба, на която човекът е отишъл само да погледа, без покана •    de var til globryllup те просто отидоха да погледат сватбата
globus [glo,bus] sb. -sen, -ser, -serne глобус
gloende [glo-ene] adj. =, = нажежен
glorie [glouje] sb. -n, -r, -rne ореол
glose [‘glo se] sb. -n, -r, -rne дума
glubende [glu-bene] adj. =, =  хищен, гладен, ненаситен
glubsk [glubsg] adj. =, -е див, лаком
glubsk [glubsg] adv. диво, лакомо
glug [glug] sb. -gen, -ger, -gerne малко прозорче
gluten [glu’dan] sb. et глутен
glæde [glæ’da] sb. -n, -r, -rne радост, веселие
glæde [glæ-da] vb. -r, -de, -t радвам (се), веселя (се) • hun glæder sin mor med en lille gave тя зарадва майка си c малък подарък • det glæder mig meget много се радвам • jeg glæder mig til jul радвам се, че идва Коледа
glædelig [‘glæ-dali] adj. -t, -е радостен, доволен • glædelig jul! весела Коледа!
glædeligt [glæ-dalid] adv. радостно
glædesløs [‘glæ-åasjøs] adj. -t, -e безрадостен
glædesløst [glce’das,løsd] adv. безрадостно
glædestrålende [glæ-dapdråbna] adj. =, = сияещ от радост
glædestrålende [glæ-da,sdråbna] adv. лъчезарно
glød [glod] sb. -en, -er, -erne разпалени въглени
glød [‘glod’i sb. -en жар; зной
gløde [glo’da[ vb. -r, -de, -t грея, светя, нажежен съм
glødende [gl&dana] adj. =, = греещ, светещ, горящ • de danser på glødende kul те танцуват по разпалени въглени • han har en glødende interesse for politik той пламенно се интересува от политика
glødende [glo’dana] adv. греещо, с плам и жар
gløgg [gløg] sb. -еп глинтвейн
gnaske [“gnasga] vb. -r, -de, -t f дъвча, хрускам, мляскам, джвакам
gnave [gnæva] vb. -r, -de, -t гриза, глозгам; разяждам (прен.); ожулвам, протривам • hunden gnaver på sit kødben кучето си глозга кокъла • skoen gnaver min fod обувката ми протри крака
gnaven [gnavan] adj. -ent, -ne ядосан, сърдит
gnavent [gna-vand] adv. ядосано, сърдито
gnaver [gwvo] sb. -en, -е, -ne гризач
gned [gned] vb. —> gnide мин. вр. от gnide (= трия; втривам)
gnedet [gne-da’d] vb. —» gnide мин. време от gnide (трия; втривам)
gnide vb. gnider, gned, gnedet трия; втрйваи •  de gnider sig i hænderne те си потриват ръцете
gnidningsløs [gnidneris/ø’s] adj. -t, -e без триене, безпрепятствен, гладък
gnidningsløst [gnidneqstløsd[ adv. безпрепятствено, гладко
gnidret [gnidrod] adj. -et, -ede ситен нечетлив (почерк)
gnidret [gnidrod] adv. нечетливо
gnier [gni’o] sb. -en, -e, -ne  скръндза, стисльо, скъперник
gnist [gnisd] sb. -en, -er, -erne искра •    det slår gnister mellem dem между тях прехвърчат искри •jeg mangler gnisten липсва ми вдъхновение
gnistre [gnisdro] vb. -r, -de, -t бляскам, искря
gnubbe [gnåba] vb. -r, -de, -t трия
gnægge [gnæga] vb. -r, -de, -t кудкудякам, бръщолевя
gobelin [goba’læri] sb. -en, -er, -erne гоблен
god [god] [go], adj. godt [gad], gode [go’da],; bedre [bædro], bedst [bæsd] добър (по-добър, най-добър) • en god restaurant добър ресторант • godt! добре! • godt det ikke er mig! добре че не ми се случи на мен! • det er næsten for meget af det gode много хубаво не е на хубаво • jeg vil gerne gøre det godt igen искам да поправя постъпката си •    vær så god —> værsgo моля!
godaften [go’ccfdan] interj. добър вечер!
godartet [godfxdad] adj. -et, -ede добронамерен
goddag [go’da] interj. добър ден!
gode [go’da] sb. -t, -r, -те благо, добро •    jeg har 200 kr. til gode имам още 200 крони
godgørende [godgåbna] adj. =, – благотворителен
godgørenhed [godgobnfied] sb. -en благотворителност
godhjertet [godjdudod] adj. -et, -ede добросърдечен
godkende [god,kano] vb. -er, -te, -t одобрявам, признавам, утвърждавам planen blev godkendt планът бе одобрен • kirken vil ikke godkende ægteskabet църквата не иска да признае брака • mødet godkendte referatet събранието одобри протокола
godkendelse [godjkænolso] sb. _п -г, -те одобрение, признаване, утвърждаване
godmodig [god’modi] adj. -t, -е добродушен
godmodigt [god’modid] adv. добродушно
godmorgen [go’mron] interj. добро утро!
godnat [go’nad] interj. лека нощ! • det er bare dybt godnat l пълни глупости
godnathistorie \go’nadhi,sdoujo] sb. -n, -r, -те приказка преди лягане
gods [gås] sb. -et, -er, -erne ферма, имение • greven bor på et stort gods графът живее в голямо имение
gods [gås] sb. -et стоки, товар, имущество • lastbilen kan tage op til 1 ton gods камионът може да се натовари с до 1 тон
godsejer [gåspcjo] sb. -еп, -е, -nе земевладелец
godstog [gåsfåw] sb. -et, =, -ene товарен влак
godt [god] adj. —> god cp. род от прилагателното god (= добър)
godt [god] adv. добре • sov godt! приятни сънища! • godt ord igen! не исках да ви обидя! • han er godt 30 årgammel той е около 30 • det har du rigtig godt af така ти се пада! • han blev godt tosset той направо побесня • det går godt всичко върви добре • hun ser godt ud тя изглежда добре • ja, det kan jeg godt да, мога (да направя това)
godt [god] interj. добре!
godtage [godta] vb. -tager [-ta], -tog [-to], -taget [-taod] одобрявам, признавам, приемам
godte [godo] sb. -n, -r, -rne сладкиши и бонбони • de godter sig i smug те тайно злорадстват
godte [godo] vb. -r, -de, -t злорадствам
godtjgøre [godgoo] vb. -gør [дол], -gjorde [-gjo’o], -gjort [-gjo/d] компенсирам
godtgørelse [godgbolso] sb. -n, -r, -rne компенсация
godtroende [godfrobno] adj. =, = простодушен, доверчив
godtroende [godfro’ono] adv. простодушно, доверчиво
godvillig [godpili] adj. -t, -е доброволен
godvilligt [godpilid] adv. доброволно
gok [gog] sb. -ket, =, -kеnе силен и бърз удар • han fik et gok i nødden фраснаха го силно по тиквата (главата)
gokke [додо] vb. -r, -de, -t удрям силно и бързо
gold [gol] adj. -t, -е безплоден; неплодороден
golf [golf] sb. -en S голф • vi spiller golf ние играем голф
golf [golf] sb. -en, -er, -erne залив • Den mexicanske Golf мексиканския залив
gonorré [gono’ræ] sb. -en  гонорея
gople [goblo] sb. -n, -r, -rne  медуза
gorrilla [go’rila] sb. -en, -er, -erne  горила • vi så en flot gorilla i Zoologisk Have в зоологическата градина видяхме една чудесна горила • den kriminelle har nogle gorillaer til at beskytte sig престъпникът се е оградил с горили (телохранители), за да го пазят
gotisk [go’tisg] adj. =, -е готически
goutere [gu’teo] vb. -r, -de, -t ценя
grabbe [graba] sb. -n, -r, -rе лапа (за ръка) • grabberne væk долу лапите!
grabse [grabso] vb. -r, -de, -t сграбчвам
graciøs [gra’sjø’s] adj. -t, -е изящен, грациозен
graciøst [gra’sjø’sd] adv. изящно, грациозно
grad [grad] sb. -en, -er, -erne мярка, степен, градус, звание, ранг • det er minus 3 grader i dag днес е минус три градуса • hun forstår i høj grad, hvad vi siger тя разбира в голяма степен какво говорим • hun forstår til еп vis grad, hvad vi siger тя разбира в известна степен какво говорим
gradbøjning [‘gradpojnerj] sb. -еn, -er, -еrе степенуване на прилагателните и наречията (грам.)
graduere [gradu’eb] vb. -r, -de, -t степенувам, получавам степен
gradvis [‘gradpi’s] adj. -t, -е постепенно
gradvist [‘grad pi sd] adv. постепенно
graf [‘graf] sb. -en, -er, -erne графика, графично изображение
grafik [grafig] sb. -ken графика, графично изкуство
grafiker [ ‘grafiga] sb. -en, -е, -ne график (художник)
grafisk [‘gra’fisg] adj. =, -е графичен, графически
grafitti [grafidi] sb. -en графити
grahamsbrød [grahamsprod] sb. -et, =, -ene хляб грахам
gram [‘gram] sb. -met, =, -тепе грам
grammatik [grama’tig] sb. -ken граматика
grammofon [gramofon] sb. -en, -er, -erne грамофон
grams [‘grams] sb. в съчетание c kaste (= хвърлям) • studenterne kaster slik i grams студентите хвърляха безразборно сладкиши и бонбони
gramse [‘gramss] vb. -r, -de, -t хващам грубо, опипвам
gran [‘gran] sb. -en, -er, -erne ела (дървото), елхови клонки
gran [gran] sb. -et, =, -ene зрънце, прашинка, частичка • du skal tage hans udtalelser med et gran salt не се доверявай напълно на изявленията му
granat [gra’na’d] sb. -еп, -er, -erne гранат (полускъпоценен камък); граната
granatæble [gra’nad,æ’bh\ sb. -t, -r, -rne нар
grandonkel [‘gran,ångal] sb. -elen, -ler, -lerne чичото на бащата или на майката
grandtante [‘granfanda] sb. -n, -r, -rne лелята на бащата или на майката
grankogle [granjcowh] sb. -п, -r, -rne елхова шишарка
granske [‘gransga] vb. -r, -de, -t разследвам; проучвам
granskning [‘gransgneri] sb. -en разследване; проверка
granskov [‘grantsgow] sb. -en, -e, -ene елхова гора
grantræ [‘granf ræ] sb. -et, -er, -erne ела(дърво)
granvoksen [granpågsan] adj.-ent, -ne снажен
grapefrugt [‘græjbfrågd] sb. -en, -er, -erne грейпфрут
grassat [gra’sa’d] adv. в съчетанието gå
grassat (= излизам от кожата си) • han gik helt grassat той съвсем побесня (ядоса се, излезе от кожата си)
gratiale [grati’a-h] sb. -t, -r, -rе парична премия
gratin [gra’tæri] sb. -en, -er, -еrе огретен (ястие c брашно и яйца, запечено на фурна)
gratis [ gra tis] adj. =, = безплатен, гратис • gratis adgang безплатен вход
gratis [ gratis] adv. безплатно, даром
gratist [gratisd] sb. -en, -er, -erne гратисчия
gratulation [gratula’sjon] sb. -en, -er, -erne поздравление
gratulere [gratu’leb] vb. -r, -de, -t поздравявам
grav [graw] sb. -en, -e, -ene яма, ров, окоп, гроб
gravad [‘gravad] adj. Маринован • gravad laks маринована сьомга
gravalvorlig [‘grawalpåti] adj. -t, -е изключително сериозен
gravalvorligt [‘grawaluålid] adv. Изключително сериозно
grave [gra:va] vb. -r, -de, -t копая • de graver pengene ned те закопават парии
graver [gra’vo] sb. -en, -е, -ne гробар
gravere [gra’veb] vb. -r, -de, -t гравирам
graverende [gra’vebna] adj. =, = сериозен; тежък (прен.)
gravhøj [‘grawfiojl sb. -en, -е гробна могила
gravid [gra’vid] ad). =, -е бременна
graviditet [gravidi’te’d] sb. -en, -er, -erne бременност
gravko sb. -koen, -køer, -køerne  земекопна машина
gravsted [graw^deed] sb. -et, -er, -erne място на гроба
greb [grab] sb. -en, -e, -ene гребло
greb [‘grceb] sb. -et, =, -ene дръжка, захват; разбиране • han har et godt greb om problemerne той добре разбира проблемите
greb [græb] vb. -» gribe мин. Bp. Ha gribe (=* хващам)
grebet [græ-Ьзд] vb. —> gribe прич. От gribe (= хващам)
grej [graf] sb. -et инструменти
greje [grcrjs] vb. -r, -de, -t разбирам; успявам да се справя с нещо
grejer [grarjo] sb. pl. -ne инструмент; неща, работи, вещи
grel [grcel] adj. -t, -le ярък, рязък; пронизителен
grelt l’græl’d] adv. ярко, рязко; пронизително
gren [green] sb. -en, -e, -ene отрасъл; клон
greve [græ-vs] sb. -n, -r, -rne граф
grevinde |græv’ens] sb. -n, -r, -rne графиня
grib [grib] sb. -ben, -be, -bene oo лешояд
gribe [gri’bs] vb. griber [gribo], greb [grab], grebet [grå-Ьзд] хващам • hun greb bolden тя хвана топката • hun griber fat i ham тя го хваща • han er grebet af vanvid той полудя • historien greb mig разказът ме завладя • politiet må gribe ind over for kriminelle полицията трябва да предприеме мерки против престъпниците
gribende [gri-Ьзпз] adj. =, = трогателен, вълнуващ; завладяващ
grifle [grefla] vb. -r, -de, -t пиша небрежно, написвам набързо
grill [gril] sb. -en, =, -ene п грил
grille [grih] sb. -n, -r, -rе прищявка, каприз, приумица, идеяфикс • se at få de griller ud af hovedet избий си тези приумици от главата!
grille [grih] vb. -r, -de, -t  пека (на грил)
grillstege [grilpdajs] vb. -er, -te, -t пека на грил
grim [græm] adj. -t, -те грозен, уродлив •    «Den grimme ælling» ’’Грозното патенце”
grimasse [gri’masa] sb. -n, -r, -rne гримаса • drengen laver grimasser момчето прави гримаси
grimt [græm’d] adv. грозно, уродливо
grin [grih] sb. -et, =, -ene присмех, усмивка, смях • det er helt til grin това е за смях • hun gør sig til grin тя става за смях • de gør grin med læreren те се подиграват на учителя • det er lige til at dø af grin over \ може да пукнеш от смях!
grinagtig [grin’agti] adj. -t, -е смешен
grinagtigt [grin’agtid] adv. смешно
grine [gri-пз] vb. -r, -de, -t смея се, присмивам се
grinebider [gri-пз,bido] sb. -en, -e, -ne гургулица-смехурка
gris [gris] sb. -en, -e, -ene npace, свиня
grise [grisa] vb. -r, -de, -t цапам • du må ikke grise dig til, før vi skal besøge farmor не се цапай, преди да сме отишли при баба ти
grisebasse [gri’sspass] sb. -n, -r, -rе прасе (за човек)
griseri [griso’ri] sb. -et свинщина
griset [gris3d] adj. -et, -ede \ мръсен
grisk [grisg] adj. =, -е жаден, алчен, ненаситен
grisk [grisg] adv. жадно, алчно, ненаситно
gro [gro] vb. -r, -ede, -et раста
groft [grofd] adj. —♦grov cp. род от grov (= груб, голям, тежък, сериозен)
groft [grofd] adv. грубо, голямо, тежко •    groft taget грубо казано
grofthakkjet [grofd,hagad] adj. -et, -ede едро смляно, на големи парчета
grosserer [gro’seb] sb. -еn, -е, -nе търговец на едро
grossist [gro’sisd] sb. -еп, -er, -erne търговец на едро
grotesk [gro’tæsg] adj. =, -е гротесков, причудлив, странен
grotesk [gro’tæsg] adv. причудливо, гротескно, странно
grotte [grads] sb. -п, -г, -те пещера
grov [gråw] adj. groft [grofd], grove [gråv] груб, голям, тежък, сериозен •    еп grov forbrydelse грубо нарушение •    det er for groft! това вече надхвърля границите! • i grove træk в общи линии
grovbrød [gråw,brod] sb. -et, =, -ene хляб от едромляно брашно
grovfil [gråwfil.] sb. -еn едра пила, грубост • han fik af grovfilen \ наругаха го, насолиха ro
grovkomet [grkwfto/nsd] adj. -et, -ede едрозърнест • en grovkornet vittighed груба шега
grovæder [gråw,æds] sb. -en, -e, -ne лакомник, ненаситник, чревоугодник
gru [gru] sb. -en ужас, кошмар
grube [grubs] sb. -n, -r, -rne рудник, шахта
gruble [grubls] vb. -r, -de, -t размишлявам •jeg grubler over opgaven мисля над задачата
grubleri [grubh’ri] sb. -et, -er, -erne мисли, размишление
grue [grus] vb. -r, -de, -t страхувам се, боя се • jeg gruer for eksamen страх ме е от изпита
gruelig [grusli] adj. -t, -е страшен, ужасен
grueligt [gru-slid] adv. страшно, ужасно
grufuld [gru-ful] adj. -t, -е ужасен, страшен
grufuldt [gru-ful’d] adv. ужасно, страшно
grum [gråm] adj. -t, -те зъл, жесток
grums [gråm’s] sb. -et утайка, остатък
grumset [gråmssd] adj. -et, -ede мътен
grumt [grdm’d] adv. жестоко
grund [grån] sb. -en, -e, -ene причина, повод, основание; дъно, парче земя, парцел • de købte еп grund og byggede et hus те купиха един парцел и построиха къща • han er i grunden sympatisk по принцип той е симпатичен • grunden til firmaets succes er de lave priser причината за успеха на фирмата са ниските цени • af den grund по тази причина • uden nogen grund без причина • på grund af… поради, по силата на… • grunden… всъщност…
grunde [gråns] vb. -r, -de, -t размишлявам; основавам; грундирам •jeg sidder og grunder over dit svar мисля върху твоя отговор
grundejer [grånptrjo] sb. -en, -e, -ne собственик на къща, на имот; земевладелец
grundet [gråndsd] præp. поради • jeg kommer ikke grundet sygdom няма да дойда поради заболяването си
grundig [gråndi] adj. -t, -е основен, цялостен, задълбочен
grundigt [gråndid] adv. основно, цялостно,задълбочено
grundlag [grånjaj] sb. -et, -, -ene база, основа, основание
grundled [grån,led] sb. -det, =, -dene подлог (грам.)
grundlov [grån.låw] sb. -en, -e, -ene конституция
grundlovsdag [gr&nhws,da] sb. -en, -e, -ene ден на конституцията (националният празник на Дания)
grundlovsforhør [grånlåwsfo,høu] sb. -et, =, -ene разпит, който според конституцията трябва да се извърши до 24 часа след задържането
grundlovssikret [grånlåwpegrsd] adj. -et, -ede според конституцията, конституционен
grundlovsstridig [grånhwsfdri-di] sb. -t, -е противоконституционен
grundlægge [grån,lægs] vb. -lægge [-/ægs], lagde [-,la’s], lagt [~,lagd] основавам
grundlæggende [grån,lægsns] adj. =, = фундаментален, основен
grundlæggende [‘grån,lægane] adv. фундаментално, основно
grundlægger [grån,læge] sb. -en, -e, -ne основател
grundløs [‘grån,løs] adj. -t, -e безпричинен, необоснован
grundløst [grån,løsd] adv. безпричинно, неоснователно
grundskyld [‘grån,skyl] sb. -en поземлен данък
grundsten [grånfide’n] sb. -en, =, -ene основополагащ камък
grundstof [‘grånjdofl sb. -fet, -fer- -ferne елемент, основен материал; вещество, което се състои от един вид атоми
grundtvigianisme [‘gråndvigia,nisme] sb. -n философията на Грундвиг (по политически, религиозни и педагогически въпроси)
grundvand [‘grån,van] sb. -et подпочвени води
grundvold [‘grån,vel] sb. -en основа(ние), фундамент
gruppe [grube] sb. -n, -r, -те група
gruppebillet [grubebi,læd] sb. -ten, -ter, -terne групов билет
grus [grus] sb. -et чакъл, пясък; пречка
grusom [grw,s:)ni\ adj. -t, -rе зъл, жесток
grusomhed [grussmfied] sb. -en жестокост
grusomt [gru-,sem’d] adv. жестоко, свирепо
gry [gry] sb. -et зора
gry [gry] vb. -r, -de, -t започвам; зазорява се
gryde [gry-де] sb. -n, -r, -rne тенджера; падина
grydelap [gryde,lab] sb. -pen, -per, -perne дебело парче плат (ръкавица) за хващане на горещи съдове
gryderet [gryde,råd] sb. -ten, -ter, -terne ястие, при което всички съставки се приготвят в една и съща тенджера
gryn [gryn] sb. -et, =, -ene зърно
grynet [gryned] adj. -et, -ede зърнист
grynt [gron’d] sb. -et, =, -ene грухтене
grynte [gronde] vb. -r, -de, -t грухтя
græde [græde] vb. græder [grad’o], græd [grad], grædt [grad] плача
grædefærdig [grå-defaudi] adj. -t, -e готов да заплача jeg er grædefærdig готов съм да се разплача
græker [græge] sb. -en, -е, -ne грък/гьркиня
græmme sig [grame sa] vb. -r, -de, -t огорчавам се, скърбя
grænse [granse] sb. -n, -r, -те граница
grænse [granse] vb. -r, -de, -t гранича
grænseløs [granse,løs] adj. -t, -e безграничен
grænseløst [granse,løsd] adv. безгранично
grænsetilfælde [‘gransetefæle] sb. -t, -, -ne пограничен инцидент
græs [grds] sb. -set °o трева
græsenke [‘gras,etige] sb. -n, -r, -rne жена, чийто мъж отсъства често от къщи или която живее отделно от него
græsenkemand [gråserige,man] sb. -manden [-,manen], -mænd [-,mæn], -mændene [-,mænene] мъж, чиято жена отсъства често от къщи или който живее отделно от нея
græsgang [grasgari] sb. -en, -е, -ene пастбище • han må søge andre græsgange той трябва да си търси други места
græshoppe [grasjiobe] sb. -п, -r, -rne скакалец
græsk [grasg] adj. =, -е гръцки
græskar [gras,ka] sb. -et, =, -ene тиква
græskkatolsk [grdsgka,tolsg] adj. =. -e гръко-католически
græsplæne [gråsplæ-ne] sb. -n, -r, -rne поляна, зелена площ
græsrodsbevægelse [grasrodsbepæjelse] sb. -n, -r, -rne политическо движение извън политическите партии, преследващо конкретна задача, напр. опазването на околната среда и т.н.
græsse [grase] vb. -r, -de, -t паса
græsslåmaskine [grasslåmajsgi-ne] sb. -n, -r, -rne сенокосачка
grævling [“grawleti] sb. -en, -er, -erne язовец
grød [grod\ sb. -en каша; ястие от мекосварени зърна във вода или мляко (напр. сутлияж); плодов мус
grødet [grd’dad] adj. -et, -ede кашеобразен
grøft [grdfd] sb. -en, -er, -erne ров, канавка, яма
grøftekant [grdfda,kand] sb. -en, -er, -erne ръб на канавката
grøn [дгзп] adj. -t, -ne зелен; неопитен • han er for grøn til det job той e прекалено зелен за тази работа
Grønland [дгзп,1ап] prop. Гренландия
grønsag [grSnsaj] sb. -en, -er, -erne зеленчук; болен човек със запазени главно физиологически функции и минимална мозъчна активност
grønskolling [дгзтдз^ец] sb. -en, -er, -erne младок; неопитен човек; наивник; новак
grønsvær [gronsvæj] sb. -en чим (от трева)
grønt [grond] sb. -et зелени клони; зеленчуци ‘frugt og grønt плодове и зеленчуци
grønthandjel [‘gnndfianal] sb. -(e)len, -ler, -lerne магазин за плодове и зеленчуци
grønthandler [grond,hanlo] sb. -en, -e, -ne търговец, продавач на плодове и зеленчуци
grøntsag [gronpaj] sb. -en, -er, -erne зеленчук
grå [‘gral adj. -t, = сив
gråd [‘gråd] sb. -en плач, ридание
grådig [grædi] adj. -t, -е алчен
grådighed [grådi,hed] sb. -en алчност
grådigt [grådid] adv. алчно
gråhår et [дгз,казд] adj. -et, -ede c посивяла коса
gråsprængt [gro^brårfd] adj. =, -е със сива нотка/нюанс
gråspurv [gro,sbuj’w] sb. -en, -e, -ene врабче
gråvejr [gropau] sb. -et мрачно време •  det er gråvejr облачно е / мрачно e
gud [’gud] sb. -en, -er, -erne божество, бог
Gud [‘gud] pr. Бог
gudbarn [‘gud,ban] sb. -barnet, -børn, -børnene кръщелник/кръщелница
guddommelig [gud’dsmbli] adj. -t, -e божествен, великолепен
guddommeligt [gud’domslid] adv. божествено, великолепно
gudfar [gudfa] sb. -faren, -fadre, -fædrene кръстник
gudfrygtig [gudfrdgdi] adj. -t, -e набожен, благочестив, има страх от Бога
gudinde [gud’ens] sb. -n, -r, -rе богиня
gudmor sb. -moren, -mødre, -mødrene кръстница
gudsbespottelse [gudsbe^bsdslsd] sb. -n богохулство
gudsfrygt [‘gudsfrdgd] sb. -en набожност, благочестие, страх от Бога
gudskelov [’gusgajsw] adv. слава Богу!
gudstjeneste [gudsfjæ-nasda] sb. -n, -r, -rne църковна служба, богослужение
guerilla [ge’rilja] sb. -en, -er, -erne бунтовник, група бунтовници
guf [‘gåf] sb. -fet лакомство, деликатес •    det er rent guf  това е истинска наслада/деликатес
guffe [‘gå/з] vb. -r, -de, -t  ям c охота, ненаситно; плюскам • vi sidder og guffer småkager  седим и плюскаме пастички
guide [‘gajd] sb. -n, -r, -rne  гид
guitar [gi,ta] sb. -en, -er, -erne китара
guitarist [gita’risd] sb. -en, -er, -erne китарист
gul [gul] adj. -t, -е жълт • gult lys жълта светлина (светофар) • hun er gul af misundelse тя позеленя от завист
guld [gul] sb. -et злато
guldalder [gul,alb] sb. -en златен век
guldbryllup [gul,brdlåb\ sb. -pet, -per, -perne златна сватба
guldsmed [gulxmed] sb. -en, -e, -ene златар, бижутер, бижутериен магазин; насекомо с лъскави крила
guldsmedeforretning sb. -еn, -er, -еrnе бижутериен магазин
guldøl sb. -len силна бира
gulerod [диЬ.гоб] sb. -roden, rødder, -rødderne  морков
gulnet adj. -et, -ede пожълтял
gulv [gul] Sb. -et, -e, -ene под • han gik i gulvet той грохна • han er helt rundt på gulvet i той е съвсем объркан
gulvklud [gåljdud] sb. -en, -e, -ene парцал за под
gulvtæppe [gålfæba] sb. -t, -r, -rne килим
gumle [gåmh\ vb. -r, -de, -t дъвча бавно
gumme [gåms\ sb. -n, -r, -rne венец (анат. на зъби)
gummi [gåmi] sb. -en гума
gummi [gåmi] sb. -et, -er, -erne гума, презерватив
gunst [gån’sd] sb. -en благосклонност, покровителство; изгода
gunstig [gånsdi] adj. -t, -е изгоден, благоприятен
gurgle [guuwh] vb. -r, -de, -t бълбукам; правя гаргара
gusten [gusdan] adj. -ent, -ne болнаво блед; циничен и пресметлив
gut [gud] sb. -ten, -ter, -terne момче • jeg skal ud med gutterne i aften довечера излизам c момчетата
gyde [дудз] sb. -n, -r, -rne тясна уличка
gyde [дудз] vb. -r, -de, -t наливам; хвърлям хайвер (за риба)
gylden [gyl’sl] adj. -ent, -ne златен; златист • gyldne løfter бляскави обещания • et gyldent håndtryk (букв.) златно ръкостискане (израз, който се употребява, когато една фирма уволнява свой служител и го обезщетява, за да не протестира и да не се обръща към пресата)
gyldig [gyldi] adj. -t, -е валиден, действащ; законен
gyldighed [gyldtyed] sb. -еп валидност
gylle [gyls] sb. -n оборски тор • sikke noget gylle! ама че глупост!
gylp [gylb] sb. -en, -er, -erne парче плат, прикриващо отвора на панталона; цепка
gylp [gylb] sb. -et повръщане
gylpe vb. -r, -de, -t повдига ми се, гади ми се
gymnasiast [gymnasi’asd] sb. -en, -er, -erne гимназист
gymnasieelev [gym’naxjaejew] sb. -en, -er, -еrnе гимназист
gymnasielærer [gym’na’sj^læ-j] sb. -en, -е, -ne гимназиален учител
gymnasium [gym’na’sjåm] sb. -et, -er, -еrnе гимназия
gymnast [gym’nasd] sb. -en, -er, -erne гимнастик
gymnastik [gymna’sdig] sb. -ken гимнастика • hun gør gymnastik тя прави гимнастика • hun går til gymnastik тя ходи на гимнастика
gynge sb. -п, -r, -rne люлка
gynge [gøqa] vb. -r, -de, -t люлея (се)
gyngehest [gøqahæsd\ sb. -en, -e, -ene конче-люлка
gyngestol [gøri3,sdoT] sb. -en, -e, -ene люлеещ се стол
gynækolog [gynæko’lo] sb. -en, -er, -erne гинеколог
gyse [gys3] vb. gyser [дуЪ], gøs [gø’s], gyste [ду-sda], gyst [gysd] потръпвам / потрепервам (от страх или студ)
gyser [gyso] vb. -en, -е, -ne филм на ужасите
gæk sb. -ken шут, смешник; майтап, шега, закачка • de drev gæk med ham те се пошегуваха с него
gække [девдз] vb. -r, -de, -t шегувам се, майтапя се
gækkebrev [gægsjbraw] sb. -et, -e, -ene писма-закачки, които се разменят за Великден; в тях има кокиче; точки означават името на подателя и получателят трябва да отгатне от кого е писмото
gæld [gæl] sb. -еп дълг
gælde vb. gælder [gcelb], gjaldt [‘gal’d], gjaldt [‘gal’d] важа, валиден съм
gældende [gæbna] adj. =, = действащ, в сила
gældssanering [gæl’ssajie’reti] sb. -en пълно или частично опрощаване на дълговете
gælle [gæb] sb. -n, -r, -rnе хриле
gænge [дсецз] sb. -n, -r, -rnе ход, течение; огънатата летва на люлеещо се кошче или стол • alt går i den gamle gænge всичко се движи по старому
gængs [gærfs] adj. =, -е обикновен, общоприет
gær [gæj] sb. -еп мая
gærde [gærd] sb. -t, -r, -те ограда
gære [gæ-d] sb. в съчетанието i gære • der er noget i gære нещо става (започва, задава се, предстои)
gære vb. -r, -de, -t ферментирам, втасвам; набъбвам, нараствам ( и прен.)
gæring sb. -еn ферментация, втасване; надигащо се недоволство, размирици
gæs [‘gæs] sb. —> gås мн. число от gås (= гъска)
gæsling [‘gæsleri] sb. -en, -er, -erne млада гъска
gæst [‘gcesd] sb. -en, -er, -erne гост; посетител • jeg skal have gæster ще имам гости
gæstespil [gæsd3,sbel] sb. -let, =, -lene гастрол
gæstfri [gæsdfri] adj. -t, -e гостоприемен
gæstfrihed [gæsdfrijied] sb. -en гостоприемство
gæt [gced] sb. -tet, =, -tene догадка
gætte [gædd] vb. -r, -de, -t догаждам се, отгатвам
gættekonkurrence [gædakjnku/ariss] Sb. -n, -r, -те викторина
gætteri [gæda’ri] sb. -et, -er, -erne отгатване, разгадаване
gæv [gæw] adj. -t, -е храбър, юначен, неустрашим
gø [gø] vb. -r, -ede, -et лая
gød [‘gød] vb. —> gyde мин. вр. от gyde (= наливам)
gøde [gøda] vb. -r, -de, -t торя
gødning [gødneri] sb. -en торене
gøg [gøf] sb. -en, -e, -ene oo кукувица
gøgler [gojld] sb. -en, -е, -ne (пътуващ) смешник, фокусник
gøre vb. gør, gjorde, gjort правя, върша jeg gør gymnastik правя гимнастика • det går ikke noget няма значение • hvad skal  jeg gøre af affaldet? какво да направя от отпадъците? • vi gør regnskabet op изчисляваме сметките • det gør hverken fra eller til нито е за, нито е против • det gør ondt това боли •    jeg gør rent аз чистя(почиствам, подреждам)
gøs [gø’s] vb. —» gyse мин. время от gyse (= потръпвам, потрепервам)
gå [gå] vb. går [gå], gik [gig], gået [gå-et] вървя, ходя, минавам jeg går i seng kl. 23 лягам си в 23 ч. • de går ud om aftenen вечер те излизат (на разходка) • tiden går hurtigt i godt selskab времето минава неусетно в добра компания ‘jeg går ned ad gågaden вървя надолу по улицата за пешеходци • uret går ikke mere часовникът вече не върви • toget til Århus går om 5 minutter влакът за Орхус тръгва след 5 минути • hvad går der af dig? какво става c тебе? •    jeg var ved at gå bagover, da jeg så hendes resultater просто зяпнах като  видях резултатите й • han gik bort den 3. maj 1998 той почина на 3 май 1998 г. • hvordan går det? как си? • vi går i vandet ved stranden ние се къпем (влизаме във водата) на плажа •jeg går på wc отивам в тоалетната • vi går til dansk ходим на датски • han går til svømning той ходи на плуване •    filmen går i Palads-biografen филмът се прожектира в кино «Палас» • hun gik opgaven efter i sømmene тя провери задачата в подробности • de går for at være ret intelligente те са известни c това, че са доста интелигентни • hvad går derfor sig her? какво става тук? • jeg går forbi værtshuset hver dag минавам всеки ден покрай кръчмата • Peter og Gitte er gået fra hinanden петер и Гите се разделиха • hun er gået frem siden sidst напоследък y нея се забелязва напредък jeg er gået hen og blevet syg взех, че се разболях • maskinen er gået i stå машината спря • bedstemor går igen бабата отново ходи • han går imod alle forslagene той се противопоставя на всички предложения • hun går indfor et rygeforbud тя подкрепя забраната за тютюнопушенето • vi går ind på at betale ние сме съгласни да платим • han går med aviser той разпространява вестници jeg vil ikke gå med til at betale mere не съм съгласен да платя повече • solen går ned kl. 8 i aften слънцето залязва тази вечер в 8 ч. • kampen skal gå от мачът трябва да се повтори • priserne går op цените растат • det går pludselig op for mig изведнъж ми стана ясно • støjen går mig på шумът ме дразни • kan vi ikke gå sammen om en gave? не може ли да купим общ подарък? • hvordan kan det gå til? как може да се случи? • det går tilbage for ham положението му се влошава • smerterne går væk om lidt болките ще преминат след малко
gåde [gå-дз] sb. -n, -r, -rnе загадка
gådefuld [gådaful] adj. -t, -е загадъчен
gående [д&зпз] adj. =, = вървящ, идващ; пешеходец
gågade [да’да~дз] sb. -n, -r, -rnе пешеходна улица
gåpåmod [gå’på’mod] sb. -et упорство, настойчивост
går [gå] sb. в съчетанието i går i går aftes вчера вечерта • i går вчера • fra i går от вчера
gård [gå] sb. -en, -e, -ene двор, чифлик; голяма сграда
gårdejer [gå,а jo] sb. -en, -e, -ne собственик на чифлика, фермер
gårdmand sb. -manden, -mænd, -mændene човек, който отговаря за реда в една кооперация; собственик на ферма
gårdsplads [gå-splas] sb. -en, -er, -erne двор
gårsdag [gå s,da] sb. -en вчерашният ден
gås [gas] sb. gåsen [gå’ssn], gæs [gæs], gæssene [gæssns]  гъска • hun er en dum gås  тя е глупава гъска
gåsehud [gås3,hud] sb. -en гъша кожа; настръхвам
gåseøjne [gå-sspjns] sb. pl. -ne кавички
gåtur [gåfuj] sb. -en, -e, -ene разходка
Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: