I

i præp. в, на, за, през • i 1995 в 1995 г. • de betaler 2.000 кr. i husleje те плащат 2000 крони наем • hun kommer i næste uge тя идва следващата седмица •for første gang i tre år за първи път от три години • hvad skal du lave i weekenden? какво ще правиш през уикенда? • i øvrigt освен това, впрочем • i byen в града • i Århus i Jylland в Орхус в Ютландия jeg hørte det i radioen чух го по радиото jeg har været lærer i 10 år работих като учител 10 години • hun bliver her i en uge тя ще остане тук една седмица •    i aften довечера • kvart i ni девет без петнадесет • han går i skole той ходи на училище • den første i tredje първи март • i går вчера • i går morges вчера сутринта • i morgen утре
i ind- og udland в страната и в чужбина
I pron.,jer , jeres  вие, вас, на вас, ваш • hvor kommer I fra? вие откъде сте? • jeg ringede til jer i går вчера ви звънях • må jeg få jeres telefonnummer? мога ли да получа телефонния ви номер? • det her blad, er det jeres? този вестник ваш ли е?
iagttage  vb. -tager, -tog -taget  наблюдавам; съблюдавам
iagttagelse [i’agdfa’dlso] sb. -n, -r, -rne наблюдение; съблюдаване
iagttager [‘iagdtajo] sb. -en, -e, -ene наблюдател
iberegnet adj. -et, -ede включен • alt iberegnet всичко включено
iblandt [i’bland] præp. сред, между
iblandt [i’bland] adv. между , понякога
idé [i’de] sb. -en, -er, -erne идея, мисъл •    jeg har fået en idé сетих се за  нещо; имам идея • han har en fiks idé той има натрапчива идея
ideal [ide’al] sb. -et, -er, -erne идеал • de unge har høje idealer младите имат високи идеали
ideal [ide’al] adj. -t, -е идеален, съвършен
idealisere [ideali’seb] vb. -r, -de, -t идеализирам
idealisme [idea’lisma] sb. -n идеализъм
idealist [idea’lisd] sb. -en, -er, -erne идеалист
idealistisk [idea’listisg] adj. =, -e идеалистичен, идеалистически
idealistisk [idea’listisg] adv. идеалистично, идеалистически
ideel [ide’et] adj. -t, -le идеален
ideel [ide’æl] adv. идеално
ideforladt [i’defjjad] adj. =, -е скучен, празен
identificere [identifi’seo] vb. -r, -de, -t идентифицирам
identifikation [identifika’sjon] sb. -en идентификация
identisk [i’dæntisg] adj. =, -е идентичен
identisk [i’dæntisg] adv. идентично
identitet [idændi’te’d] sb. -en, -er, -erne идентичност; самоличност
identitetskort [idcendi’te’dsfcåd] sb. -et, =, -ene лична карта
ideologi [ideolo’gi] sb. -en, -er, -erne идеология
ideologisk [ideo’loisg] adj. =, -e идеологичен, идеологически
ideologisk [ideo’loisg] adv. идеологично
ideomatisk [ideo’ma’tisg] adv. идиоматично
iderig [i’de’ri] adj. -t, -е богат на идеи, съдържателен
idet [i’de] konj. когато, като; защото •    du kom, lige idet telefonen ringede ти дойде тъкмо като звънна телефонът •    jeg kan ikke komme i dag, idet jeg er syg не мога да дойда днес, защото съм болен
idiomatisk [ideo’ma’tisg] adj. =, -е идиоматичен
idiot [idi’o’d] sb. -en, -er, -erne идиот, глупак • det er til at blive idiot af i човек може да полудее от това • tror du, jeg er idiot? смяташ ме за идиот ли? • din idiot! i идиот такъв!
diotarbejde [idi’o’dapaj’da] sb. -t  досадна (затьпяваща) работа
idioti [idio’ti’] sb. -en i идиотство
idiotisk [idi’o’tisg] adj. =, -e  идиотски
idiotisk [idi’o’tisg] adv. i идиотски
idiotsikker [idtotyego] adj. -kert, -re безопасен, съвсем разбираем даже за глупаци (напр. описание на уред)
id-kort [Г de’kå-d] sb. -et, -, -ene лична карта
idol sb. -et, -er, -erne идол
idræt [id,råd] sb. -ten спорт, физкултура
idrætsgren [idradsgran] sb. -en, -e вид спорт
idrætsstævne [idråds,sdævna] sb. -t, -r, -rne спортна среща, състезание
idyl sb. -len, -ler, -lerne идилия • det er den rene idyl това си е чиста идилия
idyllisk [idylisg] adj. =, -е идиличен
idyllisk [idylisg] adv. идилично
idømme vb. -mer, -te, -t осъждам • han blev idømt 5 års fængsel той бе осъден на 5 години затвор • hun blev idømt en bøde наложиха й глоба
ifald [ifal] /сол/, ако, в случай че
ifølge [ifølja] рreр. съгласно, според •    ifølge loven според закона
iføre vb. -er, -te, -t обличам • hun iførte sig en sort kjole тя си облече черна рокля
iført [ifø/d] adj. =, -е облечен • hun kom til festen iført jeans тя дойде на празника по джинси
igangsætning [i’gari’sædnen] sb. -en пускане в действие
igangsætter [i’gcctj’jædo] sb. -en, -e, -ne инициатор
igangværende [Cgarfpæ-jna] adj.,=, = действащ; настоящ
igen [i’gæn] adv. отново; обратно • jeg prøver igen og igen опитвам отново и отново • оm igen! още веднъж • jeg vil gerne have pengene igen искам си парите обратно • han slår aldrig igen той никога не отвръща на удара с удар •    du skal ikke svare igen не отговаряй •    kom snart igen! ела скоро пак •    han holder igen той е нерешителен, резервиран • kongen går igen på slottet духът на краля броди из замъка • godt ord igen! не се обиждайте!
igennem [i’gænbm] præp. чрез, през • vi kører gennem tunnelen пътуваме през тунела • vi må se at komme igennem problemerne трябва да се справим c проблемите
igle sb. -п, -r, -rne пиявица
ignorere vb. -r, -de, -t игнорирам
ih [‘i’] interj, ex! • ih, hvor er det flot! ex, че е хубаво!
ihjel [ijcel] adv. до смърт • I kan ikke slå os ihjel не можете да ни изтребите •    nogle ænder fryser ihjel om vinteren някои патици през зимата замръзват •    vi keder os ihjel отегчаваме се до смърт
ihændehaver [i’hdn^ha’vo] sb. -en, -e, -ne собственик, приносител
ihærdig [i’hå/di] adj. -t, -е упорит, настойчив
ihærdigt [i’hå/did] adv. упорито, настойчиво • hun prøver ihærdigt at finde et job тя упорито си търси работа
ikke adv. не (отрицателна частица) • ikke andet нищо друго • hun bor her ikke længere тя вече не живее тук • ikke nogen никой • ikke noget нищо • han har ikke tid той няма време •    du kommer, ikke? ти ще дойдеш, нали? • det er rigtigt, ikke? това е така, нали?
ikkeeksisterende adj. =, = несъществуващ
ikkeryger  sb. -en, -e, -ne непушач
ikkerygerkupe sb. -en, -er, -erne купе за непушачи
ikon [i’kon] sb. -et, -er, -erne иконка; икона • lovens ikrafttrædelse er den 1. april законът влиза в сила на 1 април
ikrafttrædelse [i’krafdjrædalsa] sb. -n, -r, -rne влизане в сила
ild sb. -еп огън, пламък, пожар •    der er ild i huset в къщата има пожар •    pyromanen sætter ild til husene пироманът подпалва къщите • de leger med ilden те си играят c огъня • vil du have ild på din cigaret? искаш ли огънче за цигарата си? • du må holde ham til ilden поддържай интереса му (към нещо) • læreren holder os til ilden учителят поддържа интереса ни •    han har ild i røven не го свърта на едно място (букв. има огън в задника си) • de er som ild og vand те са като огъня и водата (толкова са различни) •    han vil gå gennem ild og vand for hende за нея той ще премине през огън и вода • hun skal i ilden i morgen утре ще навлезе в пламъците (на критиката) • du skal ikke puste til ilden не раздухвай огъня
ilde [‘ih] adj. =, = t лош
ilde [ih] adv. лошо • du må ikke tage mig det ilde op не го разбирай погрешно (не се обиждай)
ildebefindende [‘ihbefenbna] sb. -t неразположение, леко заболяване, нежелание • hun fik et ildebefindende тя се чувства неразположена
ildebrand sb. -еп, -е, -ene пожар (възникнал случайно буен пожар)
ildelugtende adj. =, = зловонен
ildeset adj. =, -е c лоша репутация
ildfast [ilfasd] adj. =, -е огнеупорен • et ildfast fad огнеупорен съд
ildprøve [il’prø-va] sb. -n, -r, -те сурово изпитание, бойно кръщение
ildrager  sb. -еn, -е, -ne ръжен
ildsjæl sb. -en, -e, -ene горящо сърце, пламенна душа
ildskær  sb. -et зарево, огнено отражение
ildslukker sb. -en, -e, -ne пожарогасител
ildsprudende adj. =, = огнедишащ
ildspåsættelse [‘ilspsjædalsa] sb. -n, -r, -rne палеж
ildsted [iltsdæd] sb. -et, -er, -erne камина
ildtang sb. -tangen, -tænger, -tængerne маша •jeg vil ikke røre det med en ildtang не искам и c маша да го докосна
ile vb. -r, -de, -t  бързам
illegal [ibgal] adj. -t, -е нелегален
illegalt [ibgald] adv. нелегално • han er kommet illegalt til Danmark той e дошъл нелегално в Дания
illoyal [‘ilojaT] adj. -t, -е нелоялен
illoyalitet [4lojali,te’d] sb. -en нелоялност
illumination [ilumina’sjo’n] sb. -en илюминация
illusion [ilu’sjon] sb. -en, -er, -erne илюзия
illusorisk [ilu’so’risg] adj. =, -е илюзорен
illustration [ilusdra’sjo’n] sb. -en, -er, -erne илюстрация
illustrator [ilu’sdræto] sb. -en, -er, -erne илюстратор
illustrere [ilu’sdrab] vb. -r, -de, -t илюстрирам
ilt [ild] sb. -en кислород
ilter [ildo] adj. -ert, -re сприхав, избухлив, луда глава
image sb. -t, -r, -rne имидж
imaginær [imagipau’] adj. -t, -е мним, въображаем
imam [imam] sb. -en, -er, -erne имам (араб.)
imbecil [imbi’sii] sb. -t, -е слабоумен, глупав
imellem [i’mælbm] præp. сред, между • han står imellem Bo og Ib той стои между Бо и Иб • han står imellem sine venner той стои сред своите приятели
imellem [i’meelam] adv. между • jeg vil gerne gå imellem искам да мина, моля
imens [i’mæns] adv. през това време, междувременно • han så tv, og jeg lavede mad imens той гледаше телевизия, а аз през това време готвех
imens [i’mæns] konj. докато • han så tv, imens jeg lavede mad той гледаше телевизия, докато аз готвех
imidlertid [imidbfid] adv. за момента; междувременно
imitation [imita’sjon] sb. -en, -er, -erne имитация
imitere [imiteb] vb. -r, -de, -t имитирам
imiteriet [emi’tebd] sb. -et, -ede имитиран, изкуствен • hans jakke er af imiteret læder якето му е от изкуствена кожа
immatrikulation sb. -en, -erne записване в университет като студент
immervæk Vemopæg] adv. постоянно; въпреки всичко
immigrant [emi’grand] sb. -еn, -er, -erne имигрант
immigrantion [emigrtx’sjoh] sb. -en имиграция
immigrere [emi’grab] vb. -r, -de, -t имигрирам
immun [i’mun] adj. -t, -e имунен
immunforsvar [iviunfo.sva] sb. -et  имунна защита
imod præp. против, към •jeg er imod den ide аз съм против тази идея • vi er imod racisme ние сме против расизма • hun går hen imod ham тя върви към него
imod [i’mod] adv. против • der er 8 stemmer for og 4 imod има 8 гласа «за» и 4 «против»
imperativ sb. -en, -er, -erne императив, повелително наклонение (грам.)
imperfektum [’emparfægfum] sb. en имперфект (грам.)
imperialisme [empe^ja’lisma] sb. -n империализъм
imperium [em’peujåm] sb. -et, -er, -erne империя
implicere [empli’seb] vb. -r, -ede, -et въвличам; предполагам, означавам
impliceret [empli’sebd] adj. -et, -ede въвлечен, участващ; загатнат ■ de implicerede parter участващите страни
implicit [empli’sid] adj. =, -te имплицитен, подразбиращ се, скрит
implicit [empli’sid] adv. имплицитно, скрито
imponere [empo’neb] vb. -r, -de, -t импонирам, харесвам на някого
imponerende [empo’nebna] adj. =, = импониращ, впечатляващ
imponerende [empo’nebna] adv. импониращо, впечатляващо
imponeret [empo’nebd] adj. -et, -ede впечатлен
import [em’på’d] sb. -en внос
importere [empå’teb] vb. -r, -de, -t внасям
importør [empou’tøj] sb. -en, -er, -erne вносител
impotent [empo’tæn’d] adj. =, -е импотентен
impressionisme [emprasjonisma] sb. -n импресионализъм
improvisere [emprovi’seb] vb. -r, -de, -t импровизирам
imprægneret [emprdfnebt3] adj. -et, -ede импрегниран
impuls [em’puls] sb. -en, -er, -erne импулс
impulsiv [empultsiw] adj. -t, -e импулсивен
imødegå vb. -går, -gik, -gået противореча; опровергавам
imødegåelse [i’mø’åagåblsa] sb. -n, -r, -rne противоречие;опровержение
imødekomme vb. -kommer, -kom, -kommet посрещам, съдействам, съответствам, изпълнявам (желание) • fonden imødekommer ansøgningen фондът удовлетворява молбата
imødekommende adj. =, = способстващ, съдействащ, услужлив
imødekommenhed sb. -en любезност, услужливост
imødejse vb. -ser, -så, -set очаквам, чакам
in adj. п в съчетание c være – модерен съм • sort er in, og orange er yt  черното е модерно, а оранжевото – не
inaktiv [‘inagfi’w] adj. -t, -е инертен, неактивен
incest [in’sæsd] sb. -en инцест, кръвосмешение
incitament [insita’men’d] sb. -et стимулатор, водеща сила
ind [‘en’] adv. в, вътре • kom ind! влез! •    det går ind ad det ene øre og ud ad det andet в едното (ухо) влиза, през другото излиза • han kommer ind på arbejdsløshedsproblemet той заговаря и по проблема за безработицата
indad adv. вътре, навътре
indadtil adv. вътре, навътре, отвътре • indadtil virker han sympatisk, men udadtil er han meget hård по душа е симпатичен, но отвън изглежда суров
indadvendt [enaåpænd] adj. =, -е интровертен,вглъбен в себе си
indarbejde [‘enapaj’ds] vb. -r, -de, -t въвеждам в работата, установявам
indbefatte [enbefads] vb. -r, -de, -t включвам
indbegreb sb. -et съвкупност; въплъщение •    hun er indbegrebet af ondskab тя e въплъщението на злото
indberetning sb. -en, -er, -erne отчет, доклад
indberette vb. -r, -de, -t отчитам се, докладвам
indbetale vb. -er, -te, -t плащам (вноска)
indbetaling [‘enbefaleri\ sb. -en, -er, -erne плащане, вноска
indbildning [‘епрИпец] sb. -en, -er, -erne фантазия, въображение (нещо, което човек си е измислил и си вярва)
indbildsk [‘enpil’sg] adj. =, -е тщеславен, суетен, високомерен
indbildsk [‘enpil’sg] adv. високомерно, самонадеяно
indbildskhed [enpil’sgped’] sb. -en високомерие, тщеславие, суетност
indbildt [’enpil’d] adj. —, -е измислен, мним
indbinding [‘епрепец] sb. -en, -er, -erne превръзка, подвързия
indblandet [enplan’a] adj. -et, -ede замесен, въвлечен • han er indblandet i narkosalg той е замесен в търговия c наркотици
indblanding [‘enplan’eri] sb. -en, -er, -erne намеса, вмешателство
indblik [’enpleg] sb. -ket, =, -kene интуиция, проницателност, вникване
indbo [‘епро’] sb. -et домашно имущество, мебели
indbringe vb. -bringer, -bragte, -bragt нося (доход), доставям • salget indbragte 100.000 kr. продажбата донесе 100 000 крони
indbringende adj. =, = рентабилен, печеливш
indbrud sb. -det, =, -dene кражба c взлом, взлом • vi har haft indbrud i nat тази нощ при нас са влезли с взлом
indbrudstyv sb. -en, -е, -ene крадец, който влиза с взлом
indbundet adj. -et, -ede подвързан (с твърда корица)
indbyde vb. -byder, -bød, -budt каня, поканвам
indbydelse  sb. -n, -r, -rne покана
indbydende adj. =, = приканващ, канещ, примамлив
indbygge vb. -r, -de, -t вграждам
indbygger sb. -en, -e, -ne жител, обитател
indbyggertal sb. -let, -, -lene (народо)население, брой на населението
indbygget adj. -et, -ede вграден • et indbygget skab вграден шкаф • et forhold med indbyggede problemer отношения със съпътстващи проблеми
indbyrdes adj. =, = взаимен • indbyrdes [‘enjbyudss] adv. помежду си, взаимно • de slås indbyrdes те се бият помежду си
indcheckning [‘enfjægnen] sb. -en регистрирам се (в хотел), преминавам контрола на летище
inddelle vb. -er, -te, -t деля, подразделям
inddeling [en,delen] sb. -en, -er, -erne деление, разпределение
inddrage vb. -drager, -drog, -draget въвличам; отнемам • vi prøver at inddrage ham i samtalen опитваме се да го въвлечем в разговора • politiet inddrog hans kørekort полицията му отне шофьорската книжка
inddragelse sb. -n въвличане; отнемане
inddrive vb. -driver, -drev, -drevet  взимам, събирам
inddæmme vb. -r, -de, -t строя диги
inde adv. в, вътре • de sidder inde i stuen те седят (вътре) в стаята • du skal blive inde, så længe du er syg ти трябва да си стоиш вкъщи, докато си болен • tiden er inde til at finde et nyt job дойде време да си намериш нова работа • du har tidligere været inde på grammatikken преди ти много се занимаваше с граматика • inde fra huset kom der en mand от къщата излезе един мъж • inde i huset er der varmt вътре в къщата е топло
indejbære vb. -bærer, -bar, -båret означавам, включвам, съдържам
indefra adv. отвътре • døren er låst indefra вратата е затворена отвътре
indefter adv. навътре
indehaver sb. -en, -e, -ne собственик, притежател, носител • indehaveren af pizzariaet собственикът на пицарията •    indehaveren af Danmarksrekorden i 100 m løb носителят на рекорда на Дания за бягане на 100 метра
indejholde vb. -holder, -holdt, -holdt съдържам, включвам
indeklemt adj. =, -e затворен, потиснат
indeklima sb. -et вътрешен климат
indeks [en,dægs] sb. -et, =, -ene индекс, указател
indelukket adj. -et, -ede затворен, задушен • han er en stille og indelukket person той е тих и затворен човек
indelukket adv. затворено, задушно • lad os få et vindue op – her er helt indelukket нека отворим един прозорец, тук е много задушно
inden præp. в, в течение, до •    du skal betale inden den 15. трябва да платиш до 15-ти • posen står lige inden for døren пликът стои точно до вратата • han har det bedst med en øl indenfor rækkevidde той се чувства най-добре, когато до него има бира •    inden i kassen ligger der noget tøj в кашона има някакви дрехи • hun har en t-shirt inden under sin sweater тя има фланелка под пуловера си
inden adv. в рамките на • han bor inden for et område på 3 km fra København той живее в район, който обхваща площта на 3 км около Копенхаген • hvis du kommer i morgen, kan du så ikke lige ringe inden? ако идваш утре, не можеш ли преди това да звъннеш? • inden under blusen har hun en t-shirt под блузата си тя носи фланелка
inden konj. преди, до, след •    inden længe har du tjent 30.000 кг. не след дълго ще спечелиш 30 000 крони •    jeg kommer, inden der er gået en time ще дойда преди да е изминал един час
indenad adv. наум • i skolen skal vi somme tider læse indenad в училище понякога трябва да четем наум • han kan ikke læse indenad той не може да чете наум
indenbords adv. (мор.) който се намира по-близо до центъра на кораба
indendørs adv. вътре в къщата, на закрито
indenfor [‘епзп/з] adv. вътре • коm indenfor! влез вътре!
indeni adv. в, вътре • hvad er der indeni pakken? какво има в пакета?
indenlandsk [‘enzn/ansg] adj. =, -e национален
indenom [‘enanpm] adv. вътре
indenrigs [‘епщпз] adj. =, = вътрешен, вътрешнополитически
indenrigsminister sb. -en, -re, -rene министър на вътрешните работи
indenrigsministerium sb. -et, -er, -erne Министерство на вътрешните работи
indenrigspolitik [enanrispolitig] sb. -ken вътрешна политика
indenunder adv. отдолу, под • hvad er der indenunder? какво има отдолу?
inder [‘endo] sb. -en, -е, -ne индиец, индус
inderbane sb. -n, -r, -rne вътрешна релса/пътека
inderkreds sb. -en, -e, -ene вътрешен кръг
inderlig adj. -t, -е искрен, откровен
inderlighed sb. -en искреност, откровеност
inderligt [enolid\ adv. сърдечно, искрено • jeg elsker dig højt og inderligt обичам те дълбоко и искрено • det er mig inderligt ligegyldigt абсолютно ми е все едно
inderlomme sb. -n, -r, -rne вътрешен джоб
inderlår sb. -et, =, -ene вътрешната страна на бедрото
inderside sb. -n, -r, -rne вътрешна страна • prøv at bruge indersiden af hovedet използвай мозъка си
inderst adj, =, -е вътрешен- съкровен •jeg kender hans inderste drømme знам съкровените му мечти
inderst [‘enbsd] adv. вътрешно • inderst inde er han en lille, bange dreng в душата си той е малко уплашено момче • de blev gennemblødt fra inderst til yderst бяха мокри до кости
indeslutte [enspluda] vb. -r, -de, -t затварям; обкръжавам
indesluttet [‘ensphubd] adj. -et, -ede затворен, скрит
indespærre [‘ens,sbåub] vb. -r, -de, -t затварям; задържам (в затвор)
indespærret adj. -et, -ede затворен; заключен
indestængt [ena,sdæti’d] adj. =, -e сдържан
indestående [’en^sddanp] sb. -t, -r, -rne депозит
indeværende adj. =, = текущ, настоящ • indeværende år текуща година
indfald [‘enfal] sb. -et, =, -ene намерение, замисъл, идея; нападение •    han fik et lyst indfald той има чудесна идея
indfalden [enfalbn] adj. -ent, -ne вдлъбнат, хлътнал
indfaldsvej [‘enfalspaj] sb. -en, -e, -ent подстъп fjenden blev standset ved indfaldsvejene til byen врагът бе спрян при подстъпите към града
indfaldsvinkel [‘enfalsperfgal] sb. -len, -ler, -lerne ъгъл на падане (във физиката); гледна точка
indfange vb. -r, -de, -t хващам
indfatning [‘enfadneii] sb. -en, -er, -erne рамка
indflydelse [‘enflydblsa] sb. -n влияние •    hun vil gøre sin indflydelse gældende тя иска да окаже влияние • de har indflydelse те имат влияние • han har indflydelse på programmet той влияе върху програмата
indflydelsesrig adj. -t, -e влиятелен
indflytning [enflødnen] sb. -en нанасяне (в ново жилище)
indflytter sb. -en, -e, -ne новодомец
indforståjet adj, -et, -ede съгласен (c нещо); разбираем само за определен кръг хора • hun erklærer sig indforstået тя е съгласна
indforståethed sb. -en съгласие, разбирателство
indfri vb. -r, -de, -t изпълнявам (обещание); връщам (заем) • jeg indfrir altid mine løfter винаги си изпълнявам обещанията • hun kan indfri sin gæld næste år следващата година тя може да си изплати дълга
indfrielse [‘enfrislss] sb. -n, -r, -rne изпълнение (обещание); изкупуване, откупуване
indfødsret sb. -ten поданство, гражданство
indfødt [enfø’d] adj. =, -е кореняк, местен
indføje vb. -r, -ede, -t включвам, допълвам
indfølingsevne [‘enfølerisfiewna] sb. -n съчувствие, съпричастие
indføre [‘enføb\ vb. -er, -te, -t въвеждам; внасям jeg kan ikke få et ord indført не мога да вметна нито дума
indførelse [‘enføblss] sb. -n въвеждане (данъци, технологии)
indføring sb. -en, -er, -erne внасяне, вписване (в протокол)
indførsel sb. -len, -ler, -lerne внос (стоки)
indgang sb. -en, -e, -ene вход • et værelse med egen indgang стая c отделен вход • vi betaler ved indgangen плащаме на входа
indgive vb. -giver, -gav, -givet подавам, връчвам; изпълвам (c чувство)
indgreb sb. -et, =, -ene вмешателство; намеса, операция • et kirurgisk indgreb хирургическа намеса • det ville være et indgreb mod ytringsfriheden това би било нарушение на свободата на словото
indgribende adj. =, = съществен, дълбок, радикален
indgribende adv. съществено, дълбоко, радикално
indgroet adj. -et, -ede сраснал; закоравял, с дълбоки корени
indgyde vb. -gyder, -gød, -gydet наливам; внушавам, вдъхновявам
indigå vb. -går, -gik, -gået влизам; сключвам (договор) • parterne indgår en aftale страните сключват споразумение
indgående adj. —, = входящ; подробен
indhegning sb. -en, -er, -erne заграждение, плет; оградено място
indhente [enjiænda] vb. -r, -de, -t догонвам, достигам; получавам (разрешение)
indhold [‘enpol’] sb. -et съдържание • bogens indhold er interessant книгата е интересна
indholdsfortegnelse sb. -n, -r, -rne съдържание (на главите в книгата)
indholdsløs [‘enholsjø’s] adj. -t, -e безсъдържателен, пуст, празен
indholdsrig adj. -t, -e съдържателен
indhug [enfiåg] sb. -get, =, -gene ниша, вдлъбнатина; взимам от нещо, предизвиквам липса • olieregningen gør indhug i vores budget сметките за отопление удрят по нащия бюджет
indhylle vb. -r, -de, -t завивам, покривам
indhøste vb. -r, -de, -t събирам (реколта)
indianer [indi’ano] sb. -en, -e, -ne индианец • her er for mange indianer og for få høvdinge тук има прекалено много индианци и прекалено малко вождове
indicium [en’di’sjåm] sb. -et, -er, -erne признак, указание, улика
Indien [‘en’djen] pr. Индия
indignation [endinasjo’n] sb. -en възмущение, негодувание
indigneret [endi’nebd] adj. -et, -ede възмутен
indigneret [endi’nebd] adv. възмутено
indikativ [endeka’tiw] sb. -en индикатив, изявително наклонение (грам.)
indikere [endi’keb] vb. -r, -de, -t указвам, означавам
indimellem [enipiælsm] adv. понякога, от време на време
indirekte adj. =, = недиректен, косвен • indirekte tale непряка реч
indirekte adv. косвено
indisk [endisg] adj. =, -е индийски
indiskret adj. =, -e нескромен, недискретен
indiskret adv. нескромно, недискретно
indiskretion sb. -en невнимание, недискретност
indisponerjet [endispo’nebd] adj. -et, -ede нездрав, неразположен
individ [indipid’] sb. -et, -er, -erne индивид, личност
individualisere [individuali’seb] vb. -r, -de, -t индивидуализирам
individualisme [individua’lisma] sb. -n индивидуализъм
individualistisk [individua’lisdisg] adj. =, -е индивидуалистичен
individuel [individu’æl] adj. -t, -le индивидуален, личен отделен
individuelt [individu’æl’d] adv. индивидуално, лично
indjage vb. -jager, -jog, -jaget вдъхвам • hun indjager ham en skræk тя му вдъхва страх
indkalde vb. -er, -te, -t свиквам •    vi indkalder til møde свикваме среща •    han blev indkaldt til militæret викнаха го военните
indkaldelse [‘en,kalalsa] sb. -n, -r, -rne призив
indkaldt adj. =, -е призван, свикан
indkassere [inka’seb] vb. -r, -de, -t събирам (пари, вноски)
indkast sb. -et, =, -ene хвърляне (спорт, на топката отново в полето)
indkode vb. -r, -de, -t кодиращ
indkomst sb. -en, -er, -erne доход
indkomstskat [‘enkomsd,sgad] sb. -ten, -ter, -terne данък общ доход
indkredse [‘enjcræsa] vb. -er, -te, -t ограждам; очертавам (и прен.)
indkræve vb. -r, -de, -t изисквам
indkvartere [‘enkva.teb] vb. -r, -de, -t подслонявам
indkvartering sb. -en подслоняване, квартира
indkøb sb. -et покупка • jeg skal på indkøb отивам на пазар • alt mit indkøb står i køkkenet всичките ми покупки са в кухнята
indkøber sb. -en, -е, -ne закупчик, закупвач
indkøbscenter sb. -eret, -re, -rene търговски център
indkøbspris [enkøbspris] sb. -en, -er, -еrnе покупна цена
indkøbsvogn sb. -en, -e, -ene пазарска количка
indkørsel  sb. -len, -ler, -lerne локално платно, което води от пътя към къщата или гаража
indlade vb. -lader, -lod, -ladt започвам нещо; имам работа с някого • han indlader sig i samtale той започва разговор
indladende adj. =, = предразполагащ
indlagt [‘enlagd] adj. =, -е вложен; настанен в болница • han er blevet indlagt akut той бе спешно настанен в болница
indland sb. -et родна страна
indlede vb. -er, -te, -t започвам
indledende adj. =, = предварителен, начален
infedning [‘enfed’nen} sb. -en, -er, -erne встъпление, въведение, предисловие
indlemme vb. -r, -de, -t присъединявам, включвам
indleve vb. -r, -de, -t вживявам се, разбирам • hun indlever sig i situation тя се вживява в ситуацията
indlevere [enlepeb] vb. -r, -de, -t връчвам, доставям
indlevering [enlepereri] sb. -en, -er, доставка
indlogere vb. -r, -de, -t настанявам • indlogere sig настанявам ce
indlysende [‘enfysana) adj. =, = явен, очевиден
indlysende adv. очевидно, ясно
indlæg sb. -get, =, -gene стелка (за обувка); писмено или устно изказване
indlægge vb. -lægger, -lagde, -lagt слагам, инсталирам, прокарвам; настанявам в болница; • vi indlægger naturgas i huset прокарваме природен газ в къщата • Peter skal indlægges på hospitalet  петер трябва да се настани в болница
indlæggelse sb. -п, -r, -rne хоспитализация
indløbe vb. -løber, -løb, -løbet пристигам, получавам (по поща, телефон или факс)
indløse [enlø’sd] vb. -er, -te, -t осребрявам (чек)
indlån sb. -et, =, -ene депозит
indmad sb. -en карантия
indmeldelse sb. -n, -r, -rnе приемане като член в дадена организация
indmeldelsesblanket sb. -ten, -ter, -terne регистрационна бланка, заявление
indoeuropæisk [‘endoæwropæisg] adj. =, -е индоевропейски
indoktrinere [endogtri/ieb] vb. -r, -de, -t втълпявам,внедрявам
indoneser [endo’ne’so] sb. -en, -e, -ne индонезиец
Indonesien Индонезия
indonesisk [endo’ne’sisg] adj. =, -e индонезийски
indordne vb. -r, -de, -t систематизирам, подреждам • han ville ikke indordne sig under reglerne той не искаше да се съобрази с правилата
indpakning sb. -en опаковка
indpakningspapir sb. -et опаковъчна хартия
indpas sb. -sen достъп, вход
indpasse  vb. -r, -de, -t приспособявам
indpisker sb. -en, -е, -ne партиен организатор на парламентарна група
indprente vb. -r, -de, -t внушавам, набивам в главата; запомням
indramme vb. -r, -de, -t обрамчвам
indre sb. -t вътрешност
indre  adj. =, = вътрешен; централен; съкровен • hun bor i den indre by тя живее в центъра на града
indregistrere vb. -r, -de, -t регистрирам
indregistrering sb. -en, -er, -erne регистрация
indrejse sb. -n влизане (в страната)
indrejsetilladelse sb. -n, -r, -rne разрешение за влизане (в страната)
indrejsevisum sb. -met, -a, -ene входна виза
indretning sb. -en, -er, -erne мебелировка, подредба; устройство, апарат • husets indretning er meget stilfuld вътрешната подредба на дома е много стилна
indrette vb. -r, -de, -t подреждам; оборудвам
indrykke [‘enføga] vb. -r, -de, -t поставям, подавам (обява)
indrømme vb. -r, -de, -t признавам • han vil ikke indrømme sine fejl той не иска да признае грешките си
indrømmelse sb. -n, -r, -rnе признание
indsamle [‘en,samb] vb. -r, -de, -t събирам
indsamling [епратЯец] sb. -en, -er, -erne сбирка, колекция
indsat adj. =, -е затворник • der er 200 indsatte i Vridsløselille Fængsel в затвора Вридсльоселиле има 200 затворника
indsats sb. -en работа, принос, усилие; залог (в игра) • vi er parate til at gøre en indsats for at forbedre skolen готови сме да дадем своя принос за ремонтиране на училището • indsatserne ved rouletten var enorme залозите на рулетка бяха огромни
indse vb. -ser, -så, -set  съзнавам, разбирам • han vil ikke indse, at jeg har ret той не иска да разбере, че аз имам право
indsejling sb. -en, -er, -erne място, през което корабите влизат в пристанището
indsende vb. -r, -te, -t изпращам
indsender sb. -en, -e, -ne изпращач
indsigelse sb. -n, -r, -rne протест, възражение
indsigt [‘en,segd\ sb. -en вникване, прозрение, разбиране
indskrift  sb. -en надпис
indskrive vb. -skriver, -skrev, -skrevet регистрирам, записвам
indskrivning sb. -en регистрация, запис
indskrænke vb. -r, -de, -t ограничавам, съкращавам
indskrænket adj. -et, -ede ограничен
indskrænket  adv. ограничено • han virker noget indskrænket той е малко ограничен
indskud sb. -det, =, -denne вноска, депозит; писмен или устен коментар
indskyde  vb. -skyder, -skød, -skudt, внасям, инвестирам; вметвам забележка • må jeg indskyde en kort bemærkning? мога ли да вметна кратка забележка? • du skal indskyde 1 mill. fa. for at blive aktionær трябва да вложиш 1 млн. крони, за да станеш акционер
indskydelse sb. -п, -r, -rne вдъхновение, внезапна мисъл, импулс
indskærpe vb. -r, -de, -t подчертавам,заострям
indskærpelse sb. -n, -r, -rnе подчертаване, заостряне
indslag sb. -et, =, -ene част, рубрика, репортаж • tv-avisen bringer mange indslag om kultur в новините по телевизията има много културни репортажи
indsluse vb. -r, -de, -t пускам, вкарвам, съпровождам (тайно)
indslusning sb. -en пускане (тайно)
indsmigre vb. -r, -de, -t подмазвам се, предразполагам •jeg prøver at indsmigre mig hos læreren опитвам се да предразположа учителя
indsmigrende adj. =, = предразполагащ, подмазвачески
indsmugle vb. -r, -de, -t внасям нелегално
indsnige vb. -sniger, -sneg, -sneget вмъквам се, прокрадвам се • måske har der indsneget sig en fejl i artiklen може би в статията се е прокраднала грешка
indsnit [‘en,snid\ sb. -tet, =, -tene врязване, разрез
indsnuse [‘enfmuss] vb. -r, -de, -t вдишвам
indsnævre [en^næwro] vb. -r, -de, -t ограничавам, стеснявам
indspille [enfbeb] vb. -r, -de, -t записвам (звук и/или образ на касетка, касета или друг носител); снимам филм • Nordisk Film er ved at indspille en ny film студиото «Нордиск филм» снима нов филм
indspilning [enjbelhen] sb. en -er, -erne запис на видео- или аудио- носител; постановка
indsprøjtning sb. -еn, -er, -erne инжекция
indstifte vb. -r, -de, -t учредявам, установявам
indstigning [‘entsdigneri] sb. -еп качване (на влак)
indstille [en,sdelb] vb. -r, -de, -t регулирам, настройвам; нагласям се; предлагам, препоръчвам; прекратявам har du indstillet radioen på PI? настрои ли радиото на П1? • han er indstillet på at vente længe той се е нагласил да чака дълго • bestyrelsen indstiller еп person til jobbet ръководството предлага един човек за длъжността • arbejderne indstillede arbejdet i går kl. 2 работниците прекратиха работата вчера в 2 часа
indstilling sb. -еn, -er, -erne настройка, регулировка; позиция, нагласа; прекратяване; препоръка
indstudere  vb. -r, -de, -t заучавам, проучвам
indstævne vb. -r, -de, -t обвинявам
indsuge vb. -r, -de, -t всмуквам
indsunken adj. -ent, -ne хлътнал, вдлъбнат
indsvøbe vb. -r, -de, -t завивам, загръщам
indsyltet adj. -et, -ede оцапан, омазан
indsynge [ensori’a] vb. -synger, -sang, -sunget записвам песен (на някакъв носител)
indsætningsøvelse [ensædnetisposlsa] sb. -n, -r, -rnе упражнение за запълване на пропуснатите думи
indsætte vb. -sætter, -satte, -sat поставям, вкарвам
indtage [enta] vb. -tager [-ta], -tog [-to] -taget [-taad] поемам, поглъщам; заемам; пленявам, очаровам • vi skal indtage en bedre frokost sammen трябва ни по-добра закуска • du skal indtage medicinen tre gange dagligt • трябва да си взимаш лекарството три пъти на ден • danskerne indtog Sydsverige датчаните превзеха Южна Швеция •    hun indtager еп fin stilling тя заема хубава длъжност
indtagelse [‘entaalsa] sb. -n, -r, -rnе поглъщане; превземане
indtagende [entaena] adj. =, = обаятелен, очарователен
indtale [entab] vb. -er, -te, -t записвам текст (на някакъв носител)
indtaste [entasda] vb. -r, -de, -et набирам текст (на клавиатура)
indtil [entel] konj. præp. до
indtil [en’tel] præp. докато • man kan melde sig til indtil den 4.4. може да се кандидатства до 4 април • vi har plads til indtil 14 gæster имаме място за най-много 14 гости • vi må vente her, indtil han kommer ще чакаме тук, докато дойде
indtjene [enfjæ’na] vb. -er, -te, -t печеля (доход)
indtjening sb. -en доход, заплата
indtryk [‘enfrog] sb. -ket впечатление •    jeg har det indtryk, at det går godt имам впечатлението, че нещата вървят добре • jeg har et meget godt indtryk af ham имам много добро впечатление от него • han gør indtryk på alle piger той прави впечатление на всички момичета
indtræde [entræda] vb. -træder [-træda], -trådte [-troda], -trådt [-trod] настъпвам, започвам
indtræden sb. en настъпване, влизане • Danmarks indtræden i FN влизането на Дания в ООН
indtræffe [enfrafa] vb. -træffer [-frafo], traf\-,traf], -truffet [-fråfzi3] случвам се, появявам се
indtrængende  adj. =, = настойчив, убедителен
indtrængende adv. настойчиво, убедително
indtægt sb. -еп, -er, -erne доход
indtægtskilde [entægdsfdb] sb. -n, -r, -rnе източник на доходи
industri [endu’sdri] sb. -en промишленост
industrieferie [endus’drifeujs] sb. -n, -r, -rne промишлена ваканция (повечето фирми в Дания имат коледна ваканция)
industriel [endusdri’æl] adj. -t, -te промишлен
industriel [endusdri’æl’d] adv. промишлено
indvandre [enpan’dro] vb. -r, -de, -t имигрирам
indvandrer [enpandro] sb. -en, -e, -ne имигрант
indvandring [‘enpandreri] sb. -en, -er, -erne имиграция
indvende [enpæns] vb. -er, -te, -t възразявам
indvendig [enpændi] adj. -t, -e вътрешен • brug den indvendige side af hovedet, mand! \ човече, мисли! (букв. ползвай вътрешната страна на главата си)
indvendigt [‘enpændid] adv. вътрешно, вътре
indvending sb. -en, -er, -erne протест, възражение • han kommer med invendinger той прави възражения
indvie vb. -r, -de, -t откривам, освещавам; посвещавам; полагам в сан
indvielse sb. -n, -r, -rne откриване, освещаване, посвещаване
indviklet adj. -et, -ede сложен, объркан
indvillige vb. -r, -de, -t съгласявам се • han har indvilliget i al arbejde om aftenen той се съгласи дa работи вечер
indvilligelse sb. -n, -r, -rne съгласие
indvirke vb. -r, -de, -t влияя
indvirkning sb. -en, -er, -erne влияние, въздействие
indvolde sb. pl. -ne вътрешности (органи)
indvortes adj. =, = вътрешен
indynde vb. -r, -de, -t предразполагам
indædt adj. =, -е жесток, зъл
indædt adv. зло, жестоко
indøve vb. -r, -de, -t разучавам, тренирам
indånde vb. -r, -de, -t вдишвам
indånding sb. -en, -er, -erne дъх, вдишване • tag en dyb indånding поеми дълбоко въздух
ineffektiv adj. -t, -e неефективен
ineffektivt adv. неефективно
infam [enfa’m] adj. -t, -е подъл, отвратителен
infektion [enfæg’sjon] sb. -en, -er, -erne инфекция, зараза
infernalsk adj. =, -е адски
infernalsk [enfturnalsg] adv. адски
inficere [enfi’seo] vb. -r, -de, -t инфектирам, заразявам
infiltration [enfiltra’sjon] sb. -en, -er, -erne инфилтрат
infinitiv [infinitiw] sb. -en, -er, -erne инфинитив (грам.)
inflation [enfla’sjo’n] sb. -en инфлация
influenza [enflu’ænsa] sb. -en грип
influere [enflu’eb] vb. -r, -de, -t влияя
informatik [enfåmd’lig] sb. -ken информатика
information [enfåma’sjoh] sb. -en, -er, -erne информация
informationsteknologi [enfåma’sjonstægnologi] sb. -en информационна технология
informativ [enfåmafiw’] adj. -t, -e информативен
informere [enfo’meb] vb. -r, -de, -t информирам
infrarød [enfrarm adj. -t, -e инфрачервен
infrastruktur sb. -en, -er, -erne инфраструктура
ingefær [engafaa] sb. -en джинджифил
ingen pron., intet [‘endad] нищо, никой, няма •jeg har ingen penge нямам пари • der er ingen, der ved det никой не знае • der er ingen andre end jer, der ved det никой освен вас не знае • det kommer ingen andre ved това не засяга никого другиго • alle lover at vaske op, men ingen af dem gør det всички обещават да измият чиниите, но никой от тях не го прави • ingen adgang! вход забранен!
ingeniør sb. -en, -er, -erne инженер
ingenmandsland sb. -et ничия земя
ingensinde adv. никога
ingensteds adv.  никъде
ingenting pron. нищо jeg siger ingenting нищо не казвам jeg lader som ingenting все едно няма нищо • det er så let som ingenting това е изключително лесно
ingrediens [engrediæns] sb. en, -er компонент, съставка
inhabil adj. -t, -е неподходящ, негоден
inhalere vb. -r, -de, -t вдишвам
initial [initi’dl] sb. -en, -er, -erne инициал
initial [initial] adj. -t, -е начален; главен
initiativ [initia’tiw’] sb. -et, -er, -erne инициатива • hun gør det på eget initiativ тя го прави по собствена инициатива
injektion [enjæg’sjon] sb. -en, -er, -erne инжекция
injektionssprøjte [enjæg’sjons,sbrajda] sb. -n, -r, -rne спринцовка
injurie sb. -n, -r, -rne обида, оскърбление
inkarnation [enkæna’sjon] sb. -en, -er, -erne инкарнация, въплъщение
inkarneret [enka’nead] adj. -et, -ede инкарниран
inkassator [enka’sa-to] sb. -en, -er, -erne инкасатор
inkassere [‘enka,seb] vb. -r, -de, -t изисквам, получавам (пари, похвала)
inkasso [en’kaso] sb. -en инкасо
inkl. [enklu’siua] —> inklusive съкр. от inklusive (= включително)
inklination [enklina’sjoh] sb. -en, -er, -erne наклон; склонност; покана
inklinere [enkli’neb] vb. -r, -de, -t каня на танц
inkludere [enklu’deb] vb. -r, -de, -t включвам
inklusive [enklu’siva] inkl., præp. включително • huslejen er 2.200 kr. inklusive varme наемът e 2200 крони, вкл. за отопление
inkompetence sb. -n, -r, -rne некомпетентност
inkompetent [enkompetænd] adj. =, -e некомпетентен
inkonsekvent adj. =, -e противоречив, непоследователен
inkvisition [enkvisi’sjon] sb. -en инквизиция
inner wing sb. -en, -er, -erne среден нападател
input sb. -tet п въвеждане на информация, инпут
insekt [en’sægd] sb. -et, -er, -erne насекомо
insemination [ensemina’sjon] sb. -en, -er, -erne изкуствено осеменяване
insinuation [ensinua’sjon] sb. -en, -er, -erne инсинуация, обида, намек
insinuere [ensinu’eb] vb. -r, -de, -t инсинуирам, намеквам, клеветя
insistere [ensi’sdeb] vb. -r, -de, -t настоявам
inskription [ensgrib’sjon] sb. -en, -er, -erne надпис
insolvent [ensol’vænd] adj. =, -e неплатежоспособен
inspektion [ensbægsjon] sb. -en, -er, -erne инспекция
inspektør [ensbæg’tøu’l sb. -en, -er, -erne инспектор; директор на училище
inspicere vb. -r, -de, -t инспектирам
inspiration [ensbira’sjo’n] sb. -en вдъхновение
inspirere [ensbïre’o] vb. -r, -de, -t вдъхновявам
inspirerende [ensbïrebna] adj. =, = вдъхновяващо
installatør [enstalatøj] sb. -en, -er, -erne електротехник
installere [ensda’leb] vb. -r, -de, -t инсталирам, монтирам
instinkt [en’sderi’d] sb. -et, -er, -erne инстинкт
instinktiv adj. -t, -e инстинктивен
instinktivt adv. инстинктивно
institut [ensdi’tud] sb. -tet, -ter, -terne институт
institution [ensditu’sjon] sb. -en, -er, -erne учреждение; институция
instruere [ensdru’eb] vb. -r, -de, -t инструктирам; режисирам • filmen er instrueret af Lars von Trier филмът е режисиран от Лapc фон Триер
instruks [en,sdrugs] sb. -en, -er, -erne инструкция, нареждане
instruktion [ensdrug’sjo’n] sb. -en, -er, -erne инструкция; режисура
instruktør [ensdrug’tøj’] sb. -en, -er, -erne инструктор; режисьор
instrument [ensdru’mœn’d] sb. -et, -er, -erne инструмент
instrumentbrædt sb. -et, -, -ene арматурно табло
insulin [ensuli’n] sb. -en инсулин
intakt adj. =, -е цял, невредим
integration [entagra’sjon’] sb. -en интеграция
intellekt [entœïcegd] sb. -et интелект
intellektuel [entalœgtu’œl] adj. -t, -le интелектуален, интелектуалец •    de intellektuelle diskuterer teorier интелектуалците обсъждат теории
intelligens [enteli’gæns] sb. -en интелигентност, интелигенция •    kunstig intelligens изкуствен интелект
intelligent [enteli’gænd] adj. =, -e интелигентен
intens [en’tæns] adj. -t, -е интензивен
intensitet [entænsi’ted] sb. -en интензивност
intensiv [’entænsiw] adj. -t, -e интензивен
intensivafdeling -en, -er, -erne интензивно отделение
intensivere vb. -r, -de, -t усилвам
intercitytog sb. -et, =, -ene междуградски скоростен влак
interessant [entn’sand] adj. =, -e интересен
interesse [enta’rasa] sb. -n, -r, -rne интерес jeg har mistet interessen for diskoteker загубих интерес към дискотеките
interessere [entra’seb] vb. -r, -de, -t интересувам (се) • de interesserer sig for musik те се интересуват от музика
interiør [entauijou] sb. -et, -er, -erne интериор
intern [en’tå/n] adj. -t, -е вътрешен
internat [ento’na’d] sb. -et, -er, -erne интернат
international [‘entjnasjo,nal] adj. -t, -e международен
internere [ento’neb] vb. -r, -de, -t интернирам
interval [ento’val’l sb. -let, -ler, -lerne интервал
interview [ento’vju] sb. -et, =, -ene интервю
interviewe [ento’vjua] vb. -r, -de, -t интервюирам
intet [‘endad] pron. никой, нищо • intet hus er så flot som mit никоя къща не е толкова хубава като моята • jeg ved intet af det не знам нищо за това •    intet nyt under solen нищо ново под слънцето • intet af det er sandt нищо от това не е вярно
intetanende [ended fl’mna] adj. =, = нищо не подозиращ
intetanende [ended,апзпз] adv. нищо не подозирайки
intetkøn sb. -net среден род
inntetsigende adj. =, = нишо не казващ; нищо не означаващ
intetsteds [ended,sdæds] adv. никъде
intim adj. -t, -е интимен, личен, близък
intimidere [intimi’dea] vb. -r, -de, -t заплашвам, шантажирам
intimitet [intimi’te’d] sb. -en интимност
intolerance [intole’raysa] sb. -n нетолерантност
intolerant [entob’rand] adj. =, -e нетолерантен
intolerant [entob’rand] adv. нетолерантно
intransitiv [‘entransifiw] adj. -t, -e непреходен (глагол) (грам.)
intrigant [entri’gan’d] adj. =, -е интригантски
intrigant [entri’gan’d] adv. интригантски
intrige [en’trijd] sb. -n, -r, -rne интрига
introducere [entrodu’sea] vb. -r, -de, -t въвеждам, представям
introduktion [entrodug’sjon] sb. -en, -er, -erne въведение, представяне
intuition [entui’sjon] sb. -en интуиция
invadere [enva’deb] vb. -r, -de, -t нахлувам, завладявам
invalid [enva’lid] adj. -t, -е инвалид de invalide får tilbudt hjælp на инвалидите се предлага помощ
invalidepension sb. -en, -er, -erne пенсия по инвалидност
invalidepensionist sb. -en, -er, -erne пенсионер-инвалид
invaliditet [invalidi’te’d] sb. -en инвалидност
invasion [enva’sjo’n] sb. -en, -er, -erne инвазия, нашествие
inversion [envåu’sjo’n] sb. -en, -er, -ente инверсия
investere [envæsdeb] vb. -r, -de, -t инвестирам
investering [envæs’de reri] sb. -en, -r, -rne инвестиция
invitation [envita’sjon] sb. -en, -er, -erne покана
invitere [envi’teb] vb. -r, -de, -t каня • vi vil gerne invitere jer til middag искаме да ви поканим на вечеря • han inviterer hende ud той я кани да излязат заедно
involvere [envål’vea] vb. -r, -de, -t участвам, въвличам, забърквам • han involverer sig i alt for meget той се захваща c прекалено много неща
ir sb. -ren зелен меден окис, патина
Irak pr. Ирак
iraker [i’ragj] sb. -en, -е, -ne иракчанин
irakisk [i’ragisg] adj. =, -е иракски
Iran [i’ran] pr. Иран
iraner [i’rana] sb. -en, -е, -ne иранец/ иранка
iransk [iransg] adj. =, -е ирански
irette sætte [i’rad3,sæda] vb. -sætter [-,sædj], -satte [-,sad3], -sat [-,sad] порицавам, мъмря, коря
iris [‘i-ris] sb. -sen, =, -sene ирис
ironi [iro’ni] sb. -en ирония
ironisk [i’ronisg] adj. =, -е ироничен
ironisk [i’ronisg] adv. иронично
irrationel [‘irasjo,næl] adj. -t, -le ирационален, неразумен
irrationelt [irasjo,næl’d] adv. ирационално
irrational [irasjo,naT] adj. -t, -le ирационален
irreal [iræ,æl] adj. -t, -е нереален
irrelevant [irælevan’d] adj. =, -e нерелевантен, не засяга делото
irrelevant [irælevan’d] adv. нерелевантно
irret adj. -et, -ede патиниран, зеленясал
irritabel [iri’tabat] adj. -elt, -le раздразнителен
irritation [irita’sjon] sb. -en, -er, -erne раздразнение, раздразнителност
irritere [iri’teb] vb. -r, -de, -t дразня
irriterende [iri’tebns] adj. =, = дразнещ, досаден
is [‘is] sb. -en, =, -ene сладолед • vil du have en is? искаш ли сладолед? • vi skal have is til dessert за десерт ще има сладолед
is [‘is] sb. -en лед • vi lægger ham på is • c него ще се отнасяме хладно • først skal vi bryde isen • отначало трябва да счупим леда • han har is i maven • той има здрави нерви (букв. в корема си има лед) • du er vist ude på tynd is! • ти се намираш върху тънък лед!
isbjerg sb. -et, -e, -ene айсберг • vi har kun set toppen af isbjerget • видяхме само върха на айсберга
isbryder sb. -en, -e, -ne ледоразбивач
iscenesætte vb. -sætter, -satte, -sat поставям на сцена, инсценирам
isdans [‘is/lans] sb. -en танц на лед
isenkram [‘isankram] sb. -met железарски и кухненски изделия, железария
isenkramforretning sb. -en, -er, -erne железария (магазин)
isenkræmmer [‘isanpråmo] sb. -en, -e, -ne железар (търговец на железария)
isflage [‘isflag] sb. -n, -r, -те леден къс, ледено поле
ishockey [‘isfogy] sb. -en хокей на лед
iskold adj. -t, -е леденостуден
islam [is’læm] pr. ислям
Island [‘is,lan] pr. Исландия
islandsk [‘isfan’sg] adj. =, -е исландски
islænding [’isfeeneri] sb. -en, -e, -ne исландец/исландка; исландско пони; исландски пуловер
islæt [‘is,læd] sb. -tet, =, -tene нещо малко, частица; напречният конец в тъкани платове
isne [‘«.ла] vb. -r, -de, -t вледенявам (се) • blodet isnede i mine årer кръвта се вледени в жилите ми
isnende [‘is/iana] adj. =, = леден, ледовит
isnende [‘цпапа] adv. ледено
isolation [isola’sjon] sb. -en изолация
isolationscelle [isola’sjonxsæb] sb -r, -rnе единична килия, изолатор
isolere [iso’leb] vb. -r, -de, -t изолирам
isoleriet [iso’lebd] adj. -et, -ede изолиран
isolering [iso’lereti] sb. -en изолация, изолиране
ispind [‘ispen] sb. -en, -e, -ene сладолед на клечка
Israel [is,rael] pr. Израел
israeler [isrct’eh] sb. -en, -e, -ne израелец/израелка
israelsk adj. =, -е израелски
isse [isa] sb. -n, -r, -rne теме
isslag sb. -et поледица
istandsætte [i’sdan’sæda] vb. -sætter [-pædo], -satte [-pada], -sat [-,sad] ремонтирам
istandsættelse [i’sdan’sædalss] sb. -n ремонт
istap [‘is,tab] sb. -pen, -per, -perne ледена висулка
isterning [isfametf] sb. -en, -er, -erne кубче лед
istid [‘isfid] sb. -en, -er, -erne ледников период
isvaffel sb. -len, -ler, -lerne сладоледена вафла
især [i’sæu] adv. особено, в частност, поотделно • alle var trætte, men især Peter всички се умориха, особено Петер • hver især sørger for mad og drikke всеки (сам) ще си донесе ядене и пиене
it [‘i’ ‘te’] —> informationsteknologi съкращение от informationsteknologi (= информационна технология)
Italien [i’taljan] pr. Италия
italiener [ital’jæno] sb. -en, -e, -ne италианец/италианка
italiensk [ital’jænsg] adj. =, -e италиански
itu [i’tu] adj. счупен, на части • glasset gik itu чашата се счупи
iver [‘ivo] sb. -en усърдие
ivre [iwrj] vb. -r, -de, -t проявявам усърдие
ivrig [ton] adj. -t, -е усърден, изпълнен c желание • hun er ivrig efter at lære dansk тя много иска да учи датски
ivrigt adv. усърдно
iværksætte vb. -sætter, -satte, -sat осъществявам, пускам в ход
iværksætter [fviug^ædo] sb. -en, -e, -ne организатор, предприемач
iværksætterydelse sb. -n осъществяване; нещо осъществено
iøjnefaldende [bjnsfal’atia] adj. =, = набиващо се в очи
iøjnefaldende [i’ajnafalana] adv. набиващо се в очи, очевидно
iørefaldende [i’ø afalana] adj. =, = мелодичен; мелодия, която се запомня лесно
iørefaldende [i’ø ofalana] adv. мелодично
Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: