J

ja [j’a] sb. -et да • et ja er et ja, og et nej er et nej «да» е «да», а «не» е «не».•    det vil jeg gerne sige ja til на това cудоволствие бих казал «да» • han fiket ja той получи положителен отговор•    både ja og nej и да, и не •ja da! да,разбира се!
ja [ja] interj. да, добре ‘ja, hvor var det,vi var? Ja, det vedjeg heller ikke добре,а докъде бяхме стигнали? Ами, и азне помня • åh ja! а, да! ‘ja tak! да,благодаря!
jackpot [jagpod] sb. -ten джакпот(нарастваща печалба при лотария)•    jeg fik jackpot ударих джакпота
jag [jaj] sb. -et, =, -ene пробождащаболка; стрес • der gik et jag af smertegennem min ryg остра болка мепрободе в гърба
jage [jaja] vb. -r, -de, -t; jager [jajb],jog[jo], jaget [ja-ад] ловувам; преследвам;бързам; пробождам • ræven jagerhønen лисицата гони кокошката•    chefen jager for meget med os шефътмного ни гони • vi skal jage duerne vækтрябва да прогоним гълъбите • dethaster vel ikke mere, end det jager i не eтолкова спешно (колкото казваш)
jagerfly [jajsfly] sb. -et, =, -eneсамолет изтребител
jagt [jagd] sb. -en, -er, -erne лов;преследване • jagten er gået ind ловътзапочна • han elsker at gå på jagt тяобича да ловува • hun er på jagt efteren ny kæreste тя си търси нов приятел
jagte [jagda] vb. -r, -de, -/ловувам;преследвам, ловувам • pressen jagtedeprinsen пресата преследваше принца
jagtfalk [jagdfal’g] sb. -en, -e, -ene ловенсокол
jagthund [jagdfiun] sb. -en, -e, -eneловно куче
jagtmark [jagdpiæg] sb. -en, -er, -erneловно поле • han er gået til de evigejagtmarker той се отправи към вечнителовни поля (той почина)
jagtret [jagd,rad] sb. -ten право на лов
jaguar [jagu’a] sb. -en, -er, -erne ягуар
jaket [sja’kæd] sb. -ten, -ter, -terne жакет•    han er helt ude af jaketten той съвсемпобесня
jakke [jaga] sb. -n, -r, -rne сако, якежакет
jakkesæt [jagasæd] sb. -tet, =, -teneкостюм • han er et talende jakkesæt \той е говореща глава
jalousi [sjalu’si] sb. -en ревност
jalousimord [sjalu’simoj] sb. -et, = .eneубийство от ревност
jalousiskab [sjalu’si,sgab] sb. -et, -e, -eneшкаф c ролетка (кабинет)
jaloux [sja’lu] adj. -, = ревнив
jamen [jaman] konj. но, ама ‘jamen dog’боже мой!
jammer [jamb] sb. -en скръб, печал;ридание • det er en jammer at sede syge børn ужасно е да се гледатболните деца • der er altid så megetjammer før eksamen винаги има многонапрежение преди изпита
jammerdal [jambflal] sb. -en, -e, -eneдолината на скръбта
jammerkommode [jambkopio-да] sb.-п, -г, -те недоволник • hun er noget afen jammerkommode j тя все се оплаква
jammerlig [jambli] adj. -t, -е жалък,плачевен; ужасно
jammerligt [jamblid] adv. плачевно, |жалко; ужасно • han synger jammerligtтой пее ужасно • han synger jammerligtdårligt той пее ужасно лошо
jamre [jamra] vb. -r, -de, -t плача,вайкам се, ридая, стена, оплаквам се•    han jamrer over vejret той се оплакваот времето • de jamrer og klager те севайкат и оплакват
jamren [jamron] sb. -еп стенание,оплакване, хленчене
jante [janda] sb. -n, -r, -rne всъчетанието ikke en jante • jeg har ikkeen jante \ нямам нито грош
janteloven [jandathw] pr. «законът наЯнте», според който човек не бива да,пъква пред другите; законът има 10тези, като например: «Не смятай, чеги по-умен от нас»
Japaner sb- еn -e -nе японец/японка
japansk [ja’pansg] ad], =, -е японски
jappe vb -r, -de бърборя, ломотя; върша нещата набързо
japperi [jabs’ri] sb. -et \ бърборене;свършена набързо и некачественоработа
jargon [sja’gon] sb. -еn, -er, -еrnе жаргон, арго
jas [jas] sb. в съчетанието gamle jas. kom så, gamle jas! хайде, стари друже!
jaske [jasga] vb. -r, -de, -ti небрежен съм, мърляв съм
jastemme \ja,sdæma\ sb. -n, -r, -rne глас «за» • der var 10 jastemmer, men 20nejstemmer имаше 10 гласа «за», но 20 «не»
jaså [ja,so] interJ- така ли? е и?
javel [japcel] interj. точно така
jazz [djas] sb. -еn джаз
jeans [djvns] sb. pl. -ene джинси
jeep [dji’b] sb. -en, -s, -ene джип
jeg [jeg] sb. -et аз/его
jeg [jaj] [ja], pron., mig [maj], [ma], min[min], mit [mid], mine [mi-пз] аз • hanviste sit sande jeg той показа своетоистинско аз • mit bedre jeg моятапо-добра страна
jer [jau] pron. —> I вас, на нас
jeres [jd-js] pron. —> / ваш
jern [jdni] sb. -et желязо • han harmange jern i ilden той се занимава cмного неща • sælg det som gammel jern1 продай го като куп старо желязо (т.е.евтино) • han er et jern til at arbejde J вработата си е железен • du skal smede,mens jernet er varmt кови желязото,докато е горещо
jernalderen [jåj’nflhan] prop.железният век
jernbane [jaunpa-na] sb. -n, -r, -rne железница, железопътна линия
jerngreb [jamgråb] sb. -et желязна хватка
jernhelbred [jaunhælprad] sb. -et желязно здраве
jernjhånd [jdmjun] sb. -hånden[-fionan], -hænder [-jiæno], -hænderne[-jiænbns] желязна ръка • det er enjernhånd i en fløjlshandske това eжелязна ръка в кадифена ръкавица
jernhård [jcunfia] adj. -t, -е твърдкато желязо/стомана • militæret haren jernhård disciplin в армията имажелязна дисциплина • han er епjernhårdforhandler в преговорите тойе железен
jerntæppe [jamfæba] sb. -t желязнатазавеса
jetjager [jedjajo] sb. -en, -e, -neреактивен изтребител
jingle [djiqgel] sb. -n, -r, -те звън;мелодийка
jiu-jitsu [jujidsu] sb. -en S джиу-джицу(спорт.)
jo [jo] adv. напротив, даже, нали• Danmark er jo et lille land та налиДания е малка страна
jo [jo] interj. напротив, да (при отговорна отрицателен въпрос) • er du ikketræt? Jo, det er jeg не си ли уморен?напротив, уморен съм
jo [jo] konj. колкото … толкова •jo merevi skynder os, jo før bliver vi færdigeколкото повече бързаме, толковапо-скоро ще свършим
job [djob] sb. -bet, =, -bene работа
jobbe [djoba] vb. -r, -de, -t работя
jobtilbud [djobtepud] sb. -det, =, -deneпредложение за работа
jobtræning [djjbfræ-nen] sb. -enпрофесионално обучение
jockey [djogi] sb. -en, -er, -erne жокей
jod [jo’8] sb. -en йод
jog [jo] vb. —* jage мин. вр. от jage (=ловувам, преследвам)
jogge [jogo] vb. -r, -de, -t бягам (за здраве)
jogger [jogo] sb. -en, -е, -ne джогер,който бяга за здраве
jogging [jogeri] sb. -en Sa джогинг,бягане за здраве
joggingsko \jogerijgo’] sb. -en, =, -eneспортни обувки (за бягане)
joggingtøj [jogerifoj] sb. -et спортно облекло
joker \’djåwgo] sb. -en, -е, -ne  жокер
jokke [)Ъдг] vb. -r, -de, -//ходя бавно,c мъка • du skal ikke jokke mere idet \ не се излагай повече така • jegjokkede i spinaten i går вчера много сеизложих; сгазих лука • han jokker påhendes følelser j той стъпка чувствата й
jolle [joh] sb. -n, -r, -rne малка лодка
jomfru [jomfru] sb. -en, -er, -erne девица, дева • Jomfru Maria деваМария • jeg er født i jomfruens tegn азсъм зодия дева
jomfrurejse [jomfru/ajso] sb. -n, -r, -rneпърво плаване на кораба
jonglere [sjori’leb] vb. -r, -de, -t жонглирам
jonglør [sjoifløu’] sb. -en, -er, -emeжонгльор
jord- og betonarbejder [jo/ obe’totiapaj’do] sb. -en, -е, -ne общработник
jord [jou’i sb. -en земя, почва, суша•    han er helt nede på jorden той eстъпил здраво на земята (земенчовек) • Jorden er rund земятае кръгла • jeg var som naglet tiljorden стоях като побит в земята•    v; prøver at gøde jorden for et forligопитваме се да подготвим почватаза едно споразумение • han kan ikkelide at få jord under neglene той необича да има пръст под ноктите си•    hun er en kvinde med begge ben påjorden това е жена c двата крака наземята (реалистка, разумна) • detfalder i gold jord това е безполезно(попада на безплодна почва) • haner gået under jorden той премина внелегалност • vi vil gerne have manetsagen i jorden бихме искали тованещо да изчезне • forslaget faldt tiljorden предложението не се прие•    han er den klogeste på hele jordenтой е най-умният по цялата земя•    han har jord i hovedet \ има пръствместо мозък (глупав е) • hans tankerfaldt i god jord идеите му попаднахана благодатна почва • du skal stikkefingeren i jorden, før du stiller forslagпърво проучи ситуацията и послеправи предложения
jordbesidder [joubejidb] sb. -en, -е, земевладелец
jordbrug [joupru] sb. -et земеделие
jordbær [joufjau] sb. -ret, =, -rene ягода
jordbæris [jojbauj’s] sb. -en ягодов сладолед
jorde [jo-o] vb. -r, -de, -/критикувам,закопавам в земята (прен.) • han blevjordet totalt i те направо го закопаха (cкритиките си)
jordemoder [joj/noj] sb. —> jordemor акушерка
jordemor sb. -moren -mødre, -mødrene акушерка
jordforbindelse [joufojbenblsan] sb.-n земна връзка, заземяване; връзкас действителността • han har mistetjordforbindelsen I той загуби връзката cдействителността
jordhytte [joufiydd] sb. -n, -r, -rne землянка
jordisk [joudisg] adj. -е земен • hanhar ikke en jordisk chance той няма нинай-малък шанс • de begraver hansjordiske rester те погребват тленнитему останки
jordklode [jou)do-cb\ sb. -n, -r, -rneземно кълбо
jordlod [joujod] sb. -den, -der, -demeземен участък, парцел
jordnær [joj,næj] adj. -/, -е земен,реалистичен
jordnært [jojfiæ/d] adv. земно,реалистично
jordnød sb. -den, -der, -derne фъстък
jordskok sb. -ken, -ker, -kerne земна ябълка (ядивен корен)
jordskælv sb. -et, =, -eneземетресение
jordslået adj. -et, -ede загнил,мухлясал,спарен, застоял
journal [sjoj’naT] sb. -en, -er, -erne1 дневник, журнал, списание
journalisere [sjounali’seb] vb. -r, -de, -tрегистрирам в дневник
journalist [sjojna’lisd] sb. -en, -er, -erneжурналист
journalistik [sjounali’sdig] sb. -kenжурналистика
journalnumimer [joJnalfiåmb] sb.-meret, -re, -rene регистрационенномер
jovial [jovi’al] adj. -t, -е общителен,весел
jovialt [joviald] adv. приветливо, весело
joystick [dpjpdeg] sb. -ket, =, -kene джойстик
jr. [junp] —*• junior съкращение от junior (= младши)
jub[el [jubdl] adj. -len ликуване, възторг
jubelidiot [jubalidjo’d] sb. -en, -er, -erne{ пълен идиот, кретен
jubilæ um [jubi’læ-åm] sb. -et, -er, -erne юбилей
juble [jubb] vb. -r, -de, -t ликувам
judo sb. -en  джудо
juhu interj. ypa!
juhu-pige [ju’hupia] sb. -n, -r, -rne хористка, балерина
juice sb. -n сок
jul [jul] sb. -en, =, -ene Коледа• glædelig jul! весела Коледа!
juleaften [jwhpfdm] sb. -enen, -ner,-nerne Бъдни вечер • lille juleaftenвечерта преди Бъдни вечер (23декември)
juleaftensdag [juiaafdans^da] sb. -en,-e, -ene деня преди Бъдни вечер, 24декември
juledag \juia,da1 sb. -en, -e, -ene Коледа(деня след Бъдни вечер) •førstejuledag първия коледен ден (25.12.)• anden juledag втория коледен ден(26.12.)
juleferie [juiafejja] sb. -п, -r, -rneколедна ваканция
julefrokost [ju-bfrågasd] sb. -en,-er, -erne коледна вечеря; коледнотържество във фирмите
julegave [fubgava] sb. -п, -r, -rneколеден подарък
julelys sb. -et, =, -ene коледнасвещ; коледни светлинки • børnenefår julelys i øjnene \ очите на децатаблестят като коледни светлинки
julemand sb. -manden, -mænd, -mændene дядо Коледа
julemorgen [ju lapiå jn] sb. -enen, -ner,-nerne сутринта на първия коледенден
julenisse sb. -n, -r, -rne коледно джудже
julepynt sb. -en коледноукрашение (за елха)
julesalat \ju lasalla’d] sb. -en цикория
julesalme [juia^alma] sb. -n, -r, -rneколеден псалм
julesang [juia^anl sb. -en, -e, -eneколедна песен
juletræ [ju-bfræ] sb. -et, -er, -erneколедна елха • vi pynter juletræetsammen ние заедно украсявамеколедната елха
juleøl [ju bfil] sb. -let коледна бира(сладка слабоалкохолна бира, продавасе в Дания преди Коледа)
juli [juli] sb. (еп) юли • den 5. juli 1999 5юли 1999 г. • den 5.7.1999 05.07.1999 г.
jungle [’djårila] sb. -n, -r, -те джунгла
jungletromme [‘djårfiafråma] sb. -n, -r,-те мълва, слух • jungletrommernesiger, at du har blevet rig слуховетеговорят, че си забогатял
juni [juni] sb. (en) юни • den 23. juni2001 23 юни 2001 r. • den 23.6.200123.06.2001 r.
junior sb. -en, -er, -erne jr. младши
junk [‘djotig] sb. -en наркотик;вехтории
junke vb. -r, -de, -t а вземам наркотици
junkfood [‘djorigfwd] sb. -en n нездравословна храна
junkie [‘djotiki] sb. -n, -r, -rne nнаркоман
junta sb. -en, -er, -erne хунта
jura sb. -en право
juridisk [ju’ridisg] adj. =, -e юридически, правов
juridisk [ju’ridisg] adv. юридически
jurist [ju’risd] sb. -en, -er, -erne юрист
jury [jw’ri] sb. -en, -er, -erne жури • derer 6 medlemmer af juryen журито има6 члена • Peter Hansen er medlem afjuryen петер Хансен е член на журито
just\jusd] adv. вярно, точно • han er ikke just kendt for at være gav mild той не е известен точно с щедростта си
justere [jus’deb] vb. -r, -de, -t регулирам,настройвам
justering [ju’sdereri] sb. -en, -er, -erneкалибровка, настройка
justits [ju’sdids] sb. -en правосъдие; ред• han holder en streng justits той държистрог ред
justitsminister \ju’sdidsmi,nisdo\ sb.-eren, -re министър на правосъдието
justitsmord [ju’sdidsfnou] sb. -et, =,-ene съдебна грешка, осъждане илиекзекутиране на невинен
juvel [ju’vel] sb. -еп, -er, -erneскъпоценност, бижу
juveler \juve’leu\ sb. -en, -er, -erneбижутер, златар
jvf. [jæwnføj] —> jævnfør съкращение отjævnfør (= сравни c)
jyde [jyda] sb. -n, -r, -те жител на Ютландия
Jylland [jy,lan] pr. Ютландия(полуостров в Дания)
jysk [jysg] adj. =, -е ютландски
jæger [jæjo] sb. -en, -е, -ne ловец
jætte [jæda] sb. -n, -r, -rne великан
jævn [jæwn\ adj. -t, -е равен, гладък,равномерен; обикновен • han erjævn mand той е обикновен човек •det jævne по равното
jævnaldrende [jæwnfllrons] adj.=, = връстник • Pia og Metterer jævnaldrende Пиа и Мете савръстнички
jævnbyrdig [‘jæwnjbyjdi] adj. -e равностоен
jævndøgn [jæwn,dojn] sb. -et, =, .ene равноденствие
jævne [jæwna] vb. -er, -te, -t изравнявамизглаждам; сгъстявам (сос) • byenblev jævnet medjorden градът беизравнен със земята • vi jævner sovsenсгъстяваме соса
jævnfør (jf.) сравни (c)
jævnføre [jæwnføb] vb. -er, -te, -t сравнявам
jævning [jcewneri] sb. -en застройка,сгъстител
jævnlig [jæwhli] adj. -t, -е чест
jævnligt [jæwnlid] adv. често
jævnstrøm [jæwn,sdrom\ sb. -menпостоянен ток
jævnt [jæwhd] adv. равио, гладко;обикновено • han spiller jævnt godt тойиграе еднакво добре
jøde [jø’de] sb. -n, -r, -rne евреин
jøsses [‘jøs3s] interj. t Боже мой!
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: