K

kabale [ka’baM sb. -п, -r, -rne пасианс игpa на карти за един човек) • kabalen tårop пасиансът излезе Да«* [kaba’ræ] sb. -ten, -ter, -terne
kabel sb. -/е/, -ler, -lerne кабел kabel-tv [kabel ‘te’,ve] sb. -et • кабелна телевизия
kabine [ka’bvna] sb. -n, -r, -те кабина, каюта
kabinet [kabi’næd] sb. -tet, -ter, -terne кабинет
kabys [ka’bys] sb. -sen, -ser, -serne камбуз (кухня на самолет или кораб) kadaver [ka’dawb] sb. -et, -е, -ne труп на животно, леш; тяло kadaverdisciplin [ka’daw’odisiplih\ sb. .еп J желязна дисциплина kaffe [kajs] sb. -п кафе •jeg laver kajfe правя кафе • vil du have en kop kaffe? искаш ли чаша кафе? kaffekande [kafa,kana] sb. -n, -r, -rne кана за кафе
kaffekop [‘ксф,коЬ] sb. -pen, -per, -perne чаша за кафе
kaffemaskine [‘kafama,sgvna] sb. -n, -r, -rne кафе-машина
kaffepause [kafapawsa] sb. -n, -r, -rne кафе-почивка
kage [‘ka ja] sb. -n, -r, -rne торта • et stykke kage парче торта • han meler altid sin egen kage l той се грижи само за себе си • der gik kage i programmet \ програмата се провали kagerulle [kajs,rula] sb. -n, -r, -rne точилка
kagle [kawb] vb. -r, -de, -t кудкудякам kahyt [ka’hyd] sb. -ten, -ter, -terne каюта kahytsjomfru [ka’hydsjomfru] sb. -en,
-er, -erne стюардеса kaj [‘kaj] sb. -en, -er, -eme кей, пристан kajak [ka’jag] sb. -ken, -ker, -kerne каяк kakao [ka’ka-o] sb. -en какао kakerlak [kago’lag] sb. -ken, -ker, -kerne хлебарка
kaki [‘kagi] sb. -en каки (цвят) kakifarv|et [‘kagifævad] adj. -et, -ede в цвят каки kak]kel [‘kagal] sb. -kelen, -ler, -lerne кахлена плочка kakkelovn [‘kagal,own] sb. -en,
-e, -ene кахлена печка • der er lagt i kakkelovnen til ham j очакват ro неприятности kaktus [‘kagtus] sb. -sen, -ser, -serne oo кактус
kald [‘kal] sb. -et, =, -ene призвание, мисия; длъжност kaldje [‘kab] vb. -er, -te, -t назовавам, викам; каня • hun kalder ham skat тя го нарича съкровище • skuespillerne blev kaldt frem 3 gange актьорите бяха извикани (на бис) 3 пъти • vi kalder alle børnene sammen ние каним всички деца • hun kalder på børnene тя вика децата • han kaldes bare Jensen казват му просто Йенсен • hun kom som kaldet тя дойде, сякаш я бяха повикали (тъкмо навреме) kalender [‘ka’lænb] sb. -en, -е, -ne календар kaliber [ka’libo] sb. -en калибър • de to personer er af samme kaliber j тези двамата са от един калибър (приличат си)
kalk [‘kalg] sb. -еп калций, вар; чашата, от която се пие виното за причастието kalkere [kal’keo] vb. -r, -de, -t калцирам, копирам
kalkmaleri [‘kalgmalo,ri“] sb. -et, -er,
-erne стенопис, фреска; фрескова живопис
kalkulation [kalkula’sjon] sb. -en, -er, -erne калкулация kalkule [kal’kyla] sb. -n, -r, -rne изчисление kalkulere [kalku’leo] vb. -r, -de, -t изчислявам kalkun [kal’kun] sb. -en, -er, -eme oo пуйка
kalligrafi [kaligrafi] sb. -en калиграфия kalorie [ka’louja] sb. -n, -r, -rne калория kalot [ka’lod] sb. -ten, -ter, -terne кепе
kalv [‘kalv] sb. -en, -e, -ene co теле kalveknæ|et [kalva,knæad] adj. -et, -ede кривокрак kalvekød [kalva,kød] sb. -et телешко месо
kam [кат] sb. -men, -те, -тепе гребен
•    man skal ikke skære alle over en kam f не бива да се правят неоснователни обобщения (букв. да решат всички
с един гребен) • hun har virkelig fået kam til sit hår J намери си майстора (букв. намери гребен за косата си)
•    hun blev helt rød i kammen j тя цялата почервеня
kamel [ka’meT] sb. -en, -er, -erne oo камила • jeg må nok sluge kamelen j трябва да направя неприятен компромис (букв. ще трябва да глътна камилата) kamera [kamara] sb. -et, -er, -eme камера, фотоапарат kamille [ka’mila] sb. -n лайка kamin [ka’min] sb. -en, -er, -erne камина kaminhylde [ka’min,hyla] sb. -n, -r, -rne полица над камина kam|mer [катЪ] sb. -meret, -re, -rene камера; малка стаичка; палата (напр. търговска, промишлена) kammerat [kama’m’d] sb. -en, -er, -eme другар, приятел kammeratlig [kama’ra’dli] adj. -t, -e приятелски kammermusik [kambmusigl sb. -ken камерна музика kamp [катЪ] sb. -en, -e, -ene борба, битка, спортна среща • han glemte alt i kampens hede \ той забрави всичко във вихъра на боя kampagne [kam’panja] sb. -п, -г, -те кампания kampgejst [kambgajsd] sb. -en боен дух
kamuflere [kamufleb] vb. -r, -de, -t маскирам
kan [kan] vb. —* kurme сег. вр. от kunne (= мога)
kanal [kaiial] sb. -en, -er, -егпе канал
•    skal vi ikke skifte kanal? да не сменим
ли канала? kanalisere [kanali’seb] vb. -r, -de, -t провеждам, канализирам kanalje [ka’nalja] sb. -n, -r, -rne (f) мошеник
kanariefugl [ka’najafuT] sb. -en, -e, -ene канарче
kande [капа] sb. -n, -r, -те чайник; кана
•    en kande kaffe каничка кафе kandidat [kandi’dad] sb. -en, -er, -erne
кандидат; човек c висше образование kandidatgilde [kandidadgila] sb. -t, .r -rne празник по случай завършването на университета kandiserjet [kandi’sebd] adj. -et, -ede кандиран, захаросан kane [ka-na] sb. -n, -r, -rne шейна (голяма шейна, теглена от коне) • hun hopper i kanen med ham \ тя спи c него kanel [ka’nel] sb. -et канела kanin [ka’nin] sb. -en, -er, -eme заек
•    han trækker en hvid kanin op af hatten j той изважда бял заек от шапката (прен. успява да слиса околните)
kannibal [kani’bal] sb. -en, -er, -eme канибал
kano [tao] sb. -en, -er, -eme кану kanon [ka’noh] sb. -en, -er, -erne оръдие, канон • han er en stor kanon ! той e важна птица • det er bare kanon! I това е страхотно! kanonfed [ka’nonfed] adj. -t, -e f страхотен, жесток    ^
kanonfedt [ka’nonfed] adv. j страхотно, жестоко, яко kanonfuld [ka’nonful’] adj. -t, -e J мъртвопиян kanonkugle [ka’non,kwla] sb. -n, -r, -rne снаряд
kant [kan] sb. -en, -er, -егпе кант, край, ъгъл • på de her kanter dyrker man roer по тези краища гледат цвекло
•    der må være en kant!! всичко си има граници! • vi er lidt på kant \. малко са ни обтегнати отношенията • han er på kant med loven J той е на ръба на закона • hans plan er ikke helt fin
i kanten J планът му не е особено надеЖДен
kante [fcmtfe] -U -de, -t обшивам; минавам през тесен проход, промъквам се • hun kanter sig frem mellem folk тя се промъква през тълпата
kant’et [kandad] adj. -et, -ede ръбест; неПохватен, неприятен • han er en lidt kantet person той е труден човек kantine [kan’tvns] sb. -n, -r, -rne столова kantsten [kandsden] sb. -en, =, -ene бордюр (на тротоар)
kanut [kdnud] sb. -ten, -ter, -terne J момче, човек, тип • han er en mærkelig kanut \ той е странен тип kanyle [ka’nyb] sb. -n, -r, -me £2 игла за спринцовка
kaos l’ka-os] sb. -et хаос
kaotisk [ka’o’tisg] adj. =, -е хаотичен
kap [kocb] sb. -pet, =, -pene нос (геогр.)
•    Kap Nord нос Норд (Kan Норд) kapacitet [kapasi’te’d] sb. -en, -er, -erne капацитет kapel [ka’pæl’] sb. -let, -ler, -lerne малка черква, параклис; оркестър в заведение или театър kapelmest|er [ka’pæl’piæsdo] sb. -eren, -re, -rene диригент kapers [‘kabos] sb. -en, =, -ene пъпките на храста caparis spinosa, употребявани като подправка kapital [kabi’taT] sb. -en капитал kapitalisme [kabita’lisma] sb. -n капитализъм kapitalist [kabita’lisd\ sb. -en, -er, -eme капиталист kapit|el [ka’pidal] sb. -let, -ler, -lerne глава (на книга) • det er et kapitel for sig J това е отделна тема kapitulation [kabitula’sjon\ sb. -en, -er, -eme капитулация kapitulere [kabitu’leb] vb. -r, -de, -t капитулирам kapløb \’kab,løb] sb. -et, =, -ene надбягване • det er et kapløb mod tiden надбягване c времето kappe [kaba] sb. -n, -r, -rne плащ, пелерина; престилка (на мед. сестра)
karambolage
•    det tager jeg på min kappe I поемам отговорността за това
kappe [‘kaba] vb. -r, -de, -t отрязвам kappes [‘kabas] vb. kappes [‘kabas], kappedes [kabadas], kappedes [‘kabadas] състезавам се kappestrid [‘kaba,sdrid] sb. -en състезание kapre [kabro] vb. -r, -de, -t заемам, завземам; отвличам (самолет)
•    de kaprede et fly те отвлякоха един самолет
kapsejlads [‘kabsajjas] sb. -en, -er, -eme регата
kaps|el [kabsat] sb. -len, -ler, -lerne капсула, корпус kaptajn [kab’taj’n] sb. -en, -er, -eme капитан kaput [ka’pud] adj. =, -te счупен kar [‘to] sb. -ret, =, -rene съд karaf|fel [ka’rafal] sb. -felen, -ler, -lerne гарафа (за вода/вино) karakter [kccccg’teu] sb. -en, -er, -eme характер, персонаж; оценка • han har en svag karakter той има слаб характер
•    hun får dårlige karakterer i skolen тя има лоши оценки в училище
karakter|bog [ka-ceg’teupåw] sb. -bogen [-,båwan], -bøger [-pøjo], bøgerne [-fiøjana] училищен дневник karakterbrist [ka.’ctg’teu’pråsd] sb. -en недостатък (на характера) karakterisere [kæagteri’seb] vb. -r, -de, -t характеризирам karakteristik [ka-agteri’sdig] sb. -ken,
-ker, -kerne характеристика karakteristisk [kaagte’risdisg] adj. =, -e характерен karakteristisk [kocagte’risdisg] adv.
характерно karakterstyrke [ka ag’te/fidyuga] sb. -n сила на характера karaktertræk [kccag’teu’tråg] sb. -ket, =, -кепе черта на характера karambolage [kcrambo’la-sja] sb. -n конфликт • han kom i karambolage med politiet той попадна в конфликт c полицията
karamel [kcca’mæl] sb. -len, -ler, -lerne карамел, лакта karantæne [kæan’tæ-na] sb. -n карантина karat [ka’rad] sb. -en, -er, -erne карат karate [ka’ræds] sb. -n S карате karavane [ксгара-пз] sb. -n, -r, -rne каравана
karbad \’ka\bad] sb. -et, -e, -ene вана
•    hun tager et karbad тя си взима вана karbonade [kabo’nads] sb. -n, -r, -rne
пържола, кюфте karburator [kabu’ræto] sb. -en, -er, -erne карбуратор kardemomme [kccdainoms] sb. -n кардамон (подправка) karenstid [ka’rans,tid\ sb. -en изчаквателен период karet [ka’rce’d] sb. -en, -er, -erne карета
•    han er helt vild på kareten \ лошо се ориентира в обстановката
karikatur [kæika’tuu] sb. -en, -er, -erne карикатура karikere [kcci’keb] vb. -r, -de, -t рисувам карикатура kariker et [kcci’kebd] adj. -et, -ede карикатурен karklud [kcrjclud] sb. -en, -e, -ene кухненски парцал karl [kal\ sb. -en, -e, -ene мъж, човек; ратай
Karlsvognen [kcclspåwnan] prop.
Голямата мечка karm [‘feam] sb. -en, -e, -ene рамка (на прозорец/врата) karneval [kæ napal] sb. -let, -ler, -lerne карнавал
karosseri [karjsa’ri] sb. -et, -er, -erne каросерия karré [ka’rce’i sb. -en, -er, -erne (жилищен) квартал karriere [karijæ-o] sb. -n, -r, -те кариера
•    hun gør karriere тя прави кариера karrieremager [karijæ-opiajo] sb. -en,
-е, -ne кариерист karrusel [karu’sæl] sb. -len, -ler, -lerne въртележка • vi vil køre i karrusel ще се повозим на въртележка karry [‘feen] sb. -en къри (подправка)
karse [‘feorrø] sb. -n кресон (бот.) karseklipp|et l’ka-seklebad] adj. -et _e^ късо подстриган kartel [ka’tæt] sb. -let, -ler, -lerne кат* kartof|fel [ka’tjfd] sb. -len, -ler, -lerne*
oo    картоф ‘jeg vil gerne have et kg kartofler моля, един килограм карт0фи •jeg skal skrælle kartofler трябва да беля картофи • han taler som om han har en kartoffel i munden говори като че ли има в устата си картоф • han er en heldig kartoffel l той е щастливец
•    hun hypper sine egne kartofler J тя се грижи само за себе си
kartoffelmel [ka’tofalpiel] sb. -et картофено брашно kartoffelmos [ka’tofo^mos] sb. -en картофено пюре kartoffelrække [ka’tofalpaga] sb. -n,
-r, -те в съчетанието være fra den 7. kartoffelrække • han er fra den 7. kartoffelrække j той е от много затънтено място kartoffelsalat [ka’tofslsaja’d] sb. -en картофена салата karton [каЪп] sb. -en, -er, -erne кашон, кутия • vi købte to kartoner cigaretter ние купихме 2 кашона цигари karton [каЪц] sb. -et картон kartotek [kato’te’g] sb. -et, -er, -erne картотека
kaserne [ka’sauna] sb. -n, -r, -те казарма kasino [ka’srno] sb. -et, -er, -erne казин| kasket [ka’sgæd] sb. -ten, -ter, -terne каскет • i dag har jeg en anden kasket på днес се представям в друга светлина
kaskoforsikring [‘kasgof3,segren\ sb.
-en, -er, -erne застраховка каско kasse [‘feorø] sb. -n, -r, -rne каса; правоъгълник • han sidder i kassen той работи на касата • det er noget, der giver kasse J това е нещо, което носи пари • han tager af kassen J той краде • konen sidder på kassen l жената се разпорежда c парите • han er ved kassen i dag j той днес има много пари
•    vi må alle sammen spytte i kassen всички ние трябва да се напрегнем ^hanfik еп på kassen f тупнаха го по авата • еп kasse øl каса бира kasseapparat [kasxcpa,ra’d] sb. -et, -er, *егпе касов апарат kassebon [kasdfjon] sb. -en, -er, -erne касова бележка kassedame [kasdflama] sb. -n, -r, -rne касиерка
kassekredit [‘kasgkræ,did] sb. -ten, -ter, -terne оувърдраф r kassere [ka’seb] vb. -r, -de, -t отхвърлям,
изхвърлям kasserer [ka’seb] sb. -еп, -е, -ne касиер kasserolle [kass’nh] sb. -n, -r, -rne тенджера
kassette [ka’sæda] sb. -n, -r, -rne касета kassettebånd [ka’sædspon] sb. -et, =,
-ene аудиокасета kast [kasd] sb. -et, =, -ene хвърляне
•    han gav sig i kast med grammatikken той се зае c граматиката
kastanje [ka’sdanja] sb. -n, -r, -rne кестен
•    hun prøver at rage kastanjerne ud af ilden for ham ! тя се опитва да извади кестените от огъня вместо него (прен. да му помогне) • kaste sig хвърлям се
kaste [kasda] sb. -п, -г, -те каста kaste [kasdd] vb. -r, -de, -t хвърлям • han kaster med sten той хвърля камъни
•    han kaster op той повръща • hun kaster sig om halsen på ham тя му се хвърля на врата • hun kaster sig ud af vinduet тя се хвърля от прозореца • hun kaster sig ud i en masse arbejde тя се затрупва c работа • hvad mon butikken kan kaste af sig J какъв приход може да даде магазинът
kastebold [kasdapol’d] sb. -еп, -е, -ene топка за игра, прен. играчка в нечии ръце • jeg vil ikke være kastebold mellem jer J не искам да съм играчка във вашите ръце
kastrere [ka’sdræb] vb. -r, -de, -t £2 кастрирам
kat [‘kad] sb. -ten, -te, -tene котка • det er der ikke en kat, der har set J никой не го е видял • han kan ikke gøre en
kavalergang
kat fortræd I той никому не може да стори зло • det er der ikke en kat, der vil gø ad J никой не обръща внимание на това • du ligner еп hængt kat J изглеждаш зле • jeg gik som katten om den varme grød I обикалях като котка около гореща каша • han købte katten i sækken 1 той купи това без да го види ( букв. той купи котка в торба)
•    lirumlarum, katten gør æg J пълна глупост (тралала, котката снася яйца)
•    det er kattens leg med musen J това e игра на котка и мишка
katalog [kata’lo] sb. -et, =, -ene каталог katastofal [kadasdrofal] adj. -t, -e ужасен, гибелен katastofalt [kadasdrdfald] adv. ужасно, гибелно
katastrofe [kada’sdrofs] sb. -n, -r, -rne катастрофа kated|er [ka’te’do] sb. -eret, -re, -rene катедра
katedral [kada’dral] sb. -en, -er, -erne катедрала kategori [kadago’ri] sb. -en, -er, -erne категория kategorisk [kate’gorisg] adj. =, -e категоричен kategorisk [kate’gorisg] adv.
категорично kateøjie [‘katepja] sb. -et, -ne, -nene котешко око, отражател katolicisme [katoli’sisms] sb. -n католицизъм katolik [kato’lig] sb. -ken, -ker, -kerne католик
katolsk [ka’tobg] adj. =, -е католически kattekilling [‘kade,kileri] sb. -en, -er,
-erne котенце kaution [kaw’sjon] sb. -en депозит, залог kautionere [kawsjo’neb] vb. -r, -de, -t поръчителствам kautionist [kawsjo’nisd] sb. -en, -er,
-erne поръчител, гарант kavaler [kava’leu] sb. -en, -er, -erne кавалер
kavalergang [kava’leugati] sb. -en, -e,
-ene цепка на бюст
kavalkade [kaval’ka-да] sb. -n, -r, -rne кавалкада kaviar [kavift] sb. -en хайвер ked [‘ked] adj. =, -е тъжен, разочарован; уморен • jeg er ked af, at jeg kommer for sent съжалявам, че закъснях •jeg er ked af, at Peter er syg жалко, че Петер е болен • er du ked af at flytte dig? имаш ли нещо против да се преместиш? • han er ikke ked af det! J той от това не страда! kede [ke-da] vb. -r, -de, -t досаждам, скучая • han keder sine venner med sin snak той досажда на приятелите си с бърборенето си • det keder mig at læse отегчавам се да чета • han keder sig over grammatikken граматиката ro отегчава ked|el [‘keddl\ sb. -elen, -ler, -lerne чайник; котел, бойлер kedeldragt [‘kedal,dragd] sb. -en, -er, -eme работен гащеризон kedelig [ke’deli] adj. -t, -е скучен, досаден • det var en kedelig film това беше скучен филм • tallene i bankbogen har en kedelig tendens цифрите в спестовната книжка показват неприятна тенденция kedeligt [ke’delid] adv. скучно, досадно kedsomhed [kedsom,hed] sb. -en тъга, скука
kedsommelig [kad’somali] adj. -t, -e скучен, досаден kedsommeligt [kad’somali] adv. скучно, досадно kegle [kajh] sb. -n, -r, -rne кегла
•    vi elsker at spille kegler обичаме да играем на кегли • han er en skør kegle \ той е чудак • det forslag skal nok tage kegler I това предложение ще има успех
kegle [‘kajh] vb. -r, -de, -t играя на кегли kejser [‘kajso] sb. -en, -е, -ne император, кайзер, крал • det er kejserens nye klæder \ това са новите дрехи на краля
•    vi skal ikke skændes om kejserens skæg S няма да се караме за глупости
kejsersnit [kajsopnid] sb. -tet, =, -tene £2
цезарово сечение kejt|et [‘kajda6] adj. -et, -ede притесае неловък, несръчен kejthånd|et [kajd,honad] sb. -et, -ecje несръчен kemi [ke’mi] sb. -en химия kemikalie [kemi’kalja] sb. -t, -r, -rne химикал
kemiker [kemigo] sb. -en, -е, -ne хима* kemisk [kemisg] adj. =, -е химичен kemisk [‘kemisg] adv. химически kende [kæna] sb. (en) дреболия, незначително количество • jeg er måske en kende beruset \ аз съм май малко пиян/замаян kend е [kæna] vb. -er, -te, -t познавам знам; считам • kender du Peter? познаваш ли Петер? • jeg kender ikke Odense så godt не познавам много добре Оденсе ‘jeg kender ham kun af udseende познавам го само по лице
•    det kender jeg intet til не зная нищо за това • han kender København ud og ind той познава отлично Копенхаген • han vil ikke kendes ved sin eks-kone той не иска да има нищо общо с бившата си жена • jeg kender ham ikke не го познавам
kendelig [kænali] adj. -t, -е познат, явен kendelse [kænaIsa] sb. -n, -r, -rne решение (напр. съдебно) kendemærke [kcenapiiiuga] sb. -t, -r, -rne характерна черта, признак    j
kendeord [kænapu] sb. -et, =, -ene член (грам.)
kender [kæno] sb. -en, -е, -ne познавач, ценител
kendetegn [kænafajn] sb. -et, =, -ene белег, признак kending [kænerf] sb. -en, -e, -ene познат, приятел
kendsgerning [kænsgamarf] sb. -en, -r, -rne факт kendskab [kænjgab] sb. -et знание;
познанство kendt [kænd] adj. =, -е известен, позна:
•    han er kendt af alle него всички го знаят • hun er kendt for sit gode humør
известна с доброто си настроение т* , flansen er bedre kendt som Polle ‘ v*Hreн е по-известен като Поле ‘ggnunm*.-le*.-ler.-lerne
[kera’mig] sb. -ken керамика keramiker [ke’ramigo] sb. -en, -e, -ne амик, човек, който прави керамика keramisk [ke’ramisg] adj. =, -е
керамичен
kerne [Iduns] sb. -n, -r, -те костилка; лдро . sagens kerne er, at vi mangler penge истината е, че ни липсват пари . пи er der kun den hårde kerne tilbage остана само твърдото ядро kemebrød [Шпзргдд] sb. -et, =, -ene
зърнен хляб
kernekraft [kaunajcrafd] sb. -en ядрена енергия
kernesund [kåmd.sån] adj. -t, -e абсолютно здрав kernevåben [каипзраЪзп] sb. -et, =, -ene ядрено оръжие ketchup [kædsjub] sb. -pen кетчуп ketsjer [kadsjo] sb. -en, -е, -ne ракета (спорт.)
kg [‘kilo] sb. —> kilo съкр. от kilo (= килорам)
kidnapning [kid,nabneri] sb. -en, -er, -eme похищение kidnappe [kid/iaba] vb. -r, -de, -t отвличам
kig [kig] sb. -get, =, -gene поглед • har du fået kig på noget? \ хареса ли ти вече нещо?
kigge [kigs] vb. -r, -de, -t гледам ‘jeg skal lige kigge efter трябва да проверя
•    kigger du ikke forbi en af dagene? няма ли да наминеш тия дни?
kigger [kigo] sb. -en, -е, -те воайор
•    der står en kigger ved pigernes omklædningsrum има един воайор до момичешката съблекалня
kighoste [kijio-sds] sb. -п коклюш kighul [kigjiål] sb. -let, -ler, -lerne шпионка (на вратата) kikke [kigs] vb. -r, -de, -t вж. kigge kikkert [kigod] sb. -en, -er, -erne
бинокъл ‘jeg har en ny fyr i kikkerten J имам ново момче на прицел kiks [kigs] sb. -en, =, -ene бисквита kiks [kigs] sb. -et, =, -ene грешка kiksjet [kigssd] adj. -et, -ede неудачен
•    han er bare totalt kikset \ просто не му върви
kilde [kils] sb. -n, -r, -те източник, извор • en lille kilde med koldt vand малко изворче със студена вода
•    journalisten vil ikke afsløre sine kilder журналистът не иска да разкрие своя източник
kilde [kils] vb. -r, -de, -t гьделичкам kildjen [kibn] adj. -ent, -ne който се страхува от гъдел; труден, сложен, деликатен (въпрос) • hun er meget kilden тя се страхува от гъдел • det er et kildent spørgsmål това е деликатен въпрос
kildeskat [kilstsgad] sb. -ten данък, който се удържа преди изплащането на заплатата kile [kvls] sb. -п, -г, -те клин, подплънка kile [ki’b] vb. -r, -de, -t вбивам kilerem [kils,ram] sb. -men, -me, -mene V-образен ремък killing [kileri] s^- ~en’ ~er’ -erne коте; зайче
kilo [kilo] (kg), sb. -et, =, -ene кило kilogram [kilogram] sb. -met, =, -mene kg килограм kilometer [kilo’me’do] sb. -en, =, ene km километър kim [kitn] sb. -en, =, -ene зародиш, ембрион, зачатък kime [ki-ms] vb. -r, -de, -t звъня дълго и силно; бия камбана • han har kimet mig ned hele ugen I той ми звъня цяла седмица
kimono [kimono] sb. -en, -er, -eme кимоно kimse [kemss] vb. -r, -de, -t пренебрегвам • det er ikke til at kimse af това не бива да се подценява kind [ken] sb. -en, -ег, -ете буза • hun vender bare den anden kind til j тя обръща просто другата буза kindben [кепреп] sb. -et, =, -ene скула kindkys [ken,køs] sb. -set, =, -sene целувка по бузата kind|tand [ken.tan] sb. -tanden [-fanbn], -lænder [-fænb], -tænderne [-,tænbns\ мъдрец (зъб) kineser [ki’neso] sb. -en, -е, -ne китаец/ китайка; вид фойерверк kinesisk [ki’nesisg] adj. =, -е китайски kiosk [kjosg] sb. -en, -er, -erne будка, киоск
kippe [МЬз] vb. -r, -de, -t махам (флаг)
•    hans humør var lige ved at kippe over доброто му настроение бе на границата да се влоши kirke [кида] sb. -п, -г, -те църква, черква
kirke|bog [kiugapåw] sb. -bogen [-påwan], -bøger [-pøjo], -bøgerne [-pøjona] черковен регистър (на бракове, раждания, смъртни случаи) kirkegård [кидада] sb. -en, -e, -ene гробище
kirkeklokke [kuga,kloga] sb. -n, -r, -me черковна камбана kirkekoncert [kugakon,saud] sb. -en, -er, -erne църковен концерт kirkemusik [kug3mu,sig] sb. -ken църковна музика kirketjener [kiugafjæ-no] sb. -en, -e, -ne църковен служител kirketårn [kuga,tån] sb. -et, =, -ene камбанария kirsebær [kusapcu] sb. -ret, =, -rene череша
kirtjel [kudal] sb. -len, -ler, -lerne Q. жлеза
kirurg [ki’ru/w] sb. -en, -er, -erne Q хирург
kispus [kispus] sb. -set трик, шега, номер • mig skal du ikke lege kispus med ! при мен това не минава kissemisse [kisajnisa] vb. -r, -de, -t галя, флиртувам, натискам се kiste [ki-sda] sb. -n, -r, -rne кутия; ковчег kit [kid] sb. -ten замазка, шпакловка kitsch [kidsj] sb. -et кич
kitte [kids] vb. -r, -de, -t шпакловам
замазвам kit|tel [kidal] sb. -len, -ler, -lerne раб престилка (напр. на лекар)    а
kiwifrugt [kivifrågd] sb. -en, -er, -erne киви (плод) kjole [kjo-la] sb. -n, -r, -те рокля; фр^ kjolesæt [kjoia,sæd] sb. -tet, =, -tene фрак
kjortjel [kjoudal] sb. -elen, -ler, -lerne туника
kl. [khgan] / [klasa] sb. —> klokken, klos5e съкр.от klokken, klasse kladde [klada] sb. -n, -r, -те чернова klage [kla-js] sb. -n, -r, -те жалба;
възражение klage [kla-js] vb. -r, -de, -t жаля; обжалвам • jeg vil gerne klage over larmen искам да се оплача от шума klagende [klajana] adj. =, = жалещ, обжалващ klagepunkt [klajapåri’d] sb. -et, -er, -erne пункт на обвинението klam [klam] adj. -t, -те студен, влажен; неприятен • der er koldt og klamt i kælderen в мазето е хладно и влажно * han er ret klam \ той е доста неприятен klamamse [kla’mamsa] sb. -n, -r, -me f дълга скучна реч, писмо, статия klamme [klama] sb. -n, -r, -rne кламер, телбод; скоби (орт. знак) klamre [klamro] vb. -r, -de, -t захващам (се), вкопчвам (се) • hun klamrer sig th håbet тя се вкопчи в надеждата klan [klan] sb. -en, -er, -erne клан klang [klarj] sb. -en, -e, -ene звън, звук, тембър
klang [klaq] vb. —> klinge мин. вр. от klinge (= звъня, звънтя, звуча) klangfarve [klarifarwa] sb. -n, -r, -me нюанс на звука, тембър klap [klab] sb. -pen, -per, -рете нещо плоско c функция на капак (напр.на \ джоб) • der er vist gået en klap ned j изведнъж забравих всичко • jeg forstår ikke en klap 1 нищичко не разбирам klappe [klaba] vb. -r, -de, ръкопляскам, потупвам • klap lige Vten! lуспокойте се! • alt er klappet Ta klaret \ всичко е готово Wbpre [‘klabro] vb. -r, -de, -t тракам hunfiyser’ s° tænc^eme klaprer зъбите а тракат от студ
klaps Vklabs] sb. -et, =, -ene шляпване,
плясване
klapsalve [klab,salu3] sb. -n, -r, -rne бурни аплодисменти klapstol [klab,sdof\ sb. -en, -e, -ene сгъваем стол kiar [kla] adj. -t, -е чист, ясен; готов
•    er reglerne helt klare пи? ясни ли са сега правилата? • himlen er klar og blå небето е ясно и синьо • er du klar til at begynde пи? готов ли си да започнеш сега?
klare [kla-j] vb. -r, -de, -t справям се; издържам; прояснявам •jeg kan ikke klare at arbejde så meget не мога да издържам на толкова много работа
•    klare sig справям се; задоволявам се
•    hun klarer sig godt тя се справя добре
•    vi må klare os med det, vi har трябва да се задоволим с това, което имаме
klargøre [‘klagob] vb. -gør [-дзА, -gjorde l-gjob], -gjort [-gjo/d] приготвям, подготвям; обяснявам, изяснявам klarhed [kla-fied] sb. -en яснота klarinet [‘klaripæd] sb. -ten, -ter, -terne кларинет
klar|lægge [klarlægs] vb. -lægger 1-jxSP], lagde [-,/а’з], lagt [-,lagd] обяснявам, разяснявам klart [‘klad] adv. ясно klase [kla-sg] sb. -n, -r, -rne грозд • en klase vindruer грозд (от гроздови зърна)
klask [klasg] sb. -el, =, -ene плясване, шлляпване • bogen faldt til jorden med et klask книгата плясна на земята • han gav hende et klask bagi той я плясна по задника
klaske [klasgø] vb. -r, -de, -t шляпвам, плясвам
klasse [klasg] sb. -n, -r, -rne клас
klimaks
klassekamp [klasajcamb] sb. -en класова борба klasselærer [klasajce’o] sb. -en, -e, -ne класен ръководител klassiker [klasigo] sb. -en, -е, -ne класик klassisk [klasisg] adj. =, -е класически klat [klad] sb. -ten, -ter, -terne петно; бучица
klatre [kladro] vb. -r, -de, -t пълзя, лазя klatte [kladd] vb. -r, -de, -t петня, цапам;
пръскам пари klatøj|et [kladpjad] adj. -et, -ede I със замъглен поглед klausul [klaw’suT] sb. -en, -er, -erne клауза
klaver [kla’veu] sb. -et, -er, -erne пиано klejnsmed [klccjn,smed] sb. -en, -e, -ene шлосер
klem [klæm] sb. -met, =, -mene натиск • døren står på klem вратата e открехната klemme [klæmo] sb. -n, -r, -rne клема, скоба; затруднено положение; сандвич с 2 филии хляб • han har en klemme på sin chef i той може да оказва натиск върху началника си • han spiste 3 klemmer til frokost 1 той изяде 3 двойни сандвича на закуска • jeg er lidt i klemme I малко съм натясно klemjme [klæma] vb. -mer, -te, -t стискам, прегръщам klenodie [klæ’nodjs] sb. -t, -r, -rne съкровище, ценност kleptoman [klæbto’man] sb. -en, -er,
-erne клептоман kliché [kli’sje] sb. -en, -er, -erne клише klid [klid] sb. -det трици klient [kli’ænd] sb. -en, -er, -erne клиент klik [kleg] sb. -ket, =, -кепе щракване
•    det slog helt klik for ham J той направо побесня (изгуби дар слово и контрола върху поведението си) klike [kli-дз] sb. -п, -г, -те клика klikke [klega] vb. -r, -de, -I щраквам klima [kli-ma] sb. -et, -er, -erne климат klimaanlæg [klimaanlæg] sb. -get, =, -gene климатична уредба klimaks [klimags] sb. -et, =, -ene
апогей, кулминация klimakterifum [klimag’tejjåm] sb. -et, -ier, -ierne климактериум klimpre [‘klembro] vb. -r, -de, -t дрънкам (напр. на пиано) klinge [к1ецз] sb. -п, -г, -те острие • vi gik ham på klingen J нервирахме ro (c въпросите си) klinge [‘kleip] vb. klinger [Ие/р], klang [‘klar\], klinget Щецзд] звъня, звънтя; звуча
klinik [kli’nig] sb. -ken, -ker, -kerne Q клиника
klink [‘kleri’g] sb. -en грош ‘jeg ejer ikke en klink \ нямам и грош klinke Щецдз] sb. -n, -r, -rne тухла, плочка; мандало, дръжка (на врата) klinke [Иецдз] vb. -r, -de, -t чукам се със звън на чаши; лепя порцелан или стъкло • jeg skal ikke have noget klinket J не искам да рискувам klint [‘klen’d] sb. -en, -er, -erne отвесен крайбрежен склон klip [kleb] sb. -pet, -, -pene изрезка, дупка; клип (от филм); подстрижка klipfisk [klebfesg] sb. -en, =, -ene чируз (треска)
klipning \’klebneri\ sb. -en, -er, -erne подстрижка klippe [ИеЬз] sb. -n, -r, -rne скала, склон
klippe [‘klebs] vb. -r, -de, -t режа, изрязвам, пробивам; стрижа; монтирам (филм) klippekort [‘klebajcå-d] sb. -et, =, -ene карта за пътуване в Дания, разделена на няколко зони, като всяка зона отговаря на един «клип» klirre [Ига] vb. -r, -de, -t звъня, дрънча (стъкло, порцелан) klirren [Игап] sb. еп звън , дрънчене klister [‘klisdo] sb. -et лепило klistre [‘klisdro] vb. -r, -de, -t лепя klit [‘klid] sb. -ten, -ter, -terne дюна klitoris [‘klitoris] sb. -sen, -ser, -serne клитор
klo [‘klo] sb. kloen [‘klosn], klør [‘kløj], kløeme [kløons] нокът (напр. на
котка); щипци (на рак) ‘jeg vilprøVe at slå en klo i ham i aften J довечера ще се опитам да го хвана • min kone kan godt vise kløer J жена ми може да си показва ноктите • informationerne faldt i kløeme på de forkerte J информацията попадна в лапите на лошите kloak [klo’ag] sb. -ken, -ker, -kerne канализационна система; отходен канал при птици и влечуги kloakrør [klo’ag,roj] sb. -et, =, -ene канализационна тръба klode [klo-йз] sb. -n, -r, -rne земно кълбо
klodrian [‘khdrign] sb. -en, -er, -erne \ заплес
klods [Haj] sb. -en, -er, -erne куб, кубче-пън (за човек) • vi køber aldrig på klods j никога не купуваме на кредит • han er en klods om benet \ той е в тежест klods|et [‘khssd] adj. -et, -ede несръчен, непохватен klog [‘klåw] adj. -t, -е умен • du er ikke rigtig klog J не си c всичкия си klogskab [‘klåw,sgab] sb. -en ум, разум klokke [кЬдз] sb. -n, -r, -rne kl. камбана, звънец; час • han kommer klokken otte той идва в 8 часа • hvad er klokken? колко е часът? • klokken er mange вече е късно • klokken er otte часът е 8 ‘er der ikke en klokke, der ringer nu? J не бие ли някъде часовник? • en klokke i kirken часовникът на черквата klokkefår [‘kbgafå] sb. -et, =, -ene глупак
klokkespil [‘kbg3,sbel] sb. -let, =, -lene звън на камбани klokketårn [‘kbgofån] sb. -et, -e, -ene камбанария klon [Иол] sb. -en, -er, -erne клон (биол.)
kloning [klo-net;] sb. -en, -er, -erne клониране klor [‘kloj] sb. -en хлор kloset [klo’sæd] sb. -tet, -ter, -terne клозет
klost|er l’klosdo] sb. -eret, ~re, -rene манастир
klov [‘klow] sb. -en, -e, -ene копито klovn [‘klown] sb. -en, -e, -ene клоун klovne [klowns] vb. -r, -de, – правя смешки
klub [klub] sb. -ben, -ber, -berne клуб klubhus [klub,hus] sb. -et, -e, -ene клуба
(сградата) klubværelse [klubpd-olsa] sb. -t, -r,
-rne една от стаите в частно жилище, които се дават под наем klud [klud] sb. -en, -e, -ene парцал, кърпа • det virker som en rød klud på en tyr l това му действа като червена кърпа на бик • skal vi ikke slå kludene sammen? I дали да не се обединим? kludder [klud o] sb. -et безпорядък kludre [kludro] vb. -r, -de, -t ровя, бъркам, обърквам; греша kluk [klug] sb. -ket клокочене, кудкудякане klukke [Мидз] vb. -r, -de, -t кудкудякам; клокоча
klumme [klåms] sb. -n, -r, -rne наборна плоскост; заглавие на колонка klump [klåmb] sb. -en, -er, -erne бучка; група хора ‘jeg får en klump i halsen заседнала ми е бучка в гърлото klumpe [klåmbs] vb. -r, -de, -t става на бучки; скупчвам се klump|fod [klåmbfod] sb. -foden [-fodsn], -fødder [-fød o], -fødderne [-fød’ona] извито навътре стъпало I (физически недъг) klumpfodjet [klåmbfodad] adj. -et, -ede кривокрак klunke [klåqga] sb. -n, -r, -те пискюл kluns [klån’s] sb. -et стара дреха, парцал klunser [klånso] sb. -en, -е, -ne който събира стари дрехи, вехтошар klunt|et [klåndad] adj. -et, -ede неловък, несръчен klynk [klørig] s^- ~en хлипане klynke [kløtiga] vb. -r, -de, -t хлипам klæbe [klæ-ba] vb. -r, -de, -t залепвам, лепя
klæbrig [klæ-bri] adj. -t, -е лепкав;
прилепчив, досаден klæd|e [klæ-ds] vb. -er, -te, -t обличам
knap
•    klæde sig af събличам се • klæde sig på обличам се
klædedragt [klæ d^dragd] sb. -en, -er, -erne облекло, дреха klædelig [klæ-dali] adj. -t, -е дреха, която отива на някого klædeskab [klæ-datsgab] sb. -et, -e гардероб
klædning [klæd’nerf] sb. -en, -er, -erne облекло; облицовка klæg [klæj] adj. -t, -е лепкав; глетав klække [klæga] vb. -r, -de, -t измътвам klækkelig [klægali] adj. -t, -е порядъчен, приличен -klø [klø] sb. pl. -ene пердах, поражение klø [klø] vb. -r, -de, -t чешам kløe [klø-з] sb. -n гъдел kløft [kløfd] sb. -en, -er, -erne пропаст klør [kløu] sb. -en, =, -ene спатия (карти)
kløve [klø-из] vb. -r, -de, -t цепя, сека kløver [kløvo] sb. -en, -е, -ne детелина kløvning [kløw/ierf] sb. -en, -er, -erne разцепление km [kilo’me’do] sb. —> kilometer съкр. от kilometer
knage [knaja] sb. -n, -r, -rne закачалка, кука
knage [‘knaja] vb. -r, -de, -t скърцам ‘jeg tænker, så det knager J блъскам си главата (мисля) knagende [knajsns] adj. =, = скърцащ;
ужасно, дяволско (подсилващо) knagerække [knaja/ада] sb. -n, -r, -rne закачалка knald [knal] sb. -et, =, -ene грохот, трясък • så er det knald eller fald! \ или успех, или провал! • for fuld knald J докрай, до дупка, c пълна сила • han har knald i låget J хлопа му дъската knalde [knala] vb. -r, -de, -t трещя; блъскам; зашивам шамар; счупвам нещо; наказвам някого; съвокуплявам се (сленг) knallert [knalod] sb. -en, -er, -erne мотопед
knap [knab] sb. -pen, -per, -perne копче
•    jeg tæller på knapperne S налучквам,
не съм сигурен в решението си knap [‘knab\ adv. едва, почти knaphul [knabfiål] sb. -let, -ler, -lerne илик
knappe [knaba] vb. -r, -de, -t закопчавам knappenål [knabspål] sb. -en, -e, -ene безопасна игла knark [knæg] sb. -en, -e, -ene дъртак, стар мърморко knas [knas] sb. -et лакомства; шум, гюрултия knase [kna-sa] vb. -r, -de, -t хрускам, схрусквам; трещя, скърцам knast [knasd] sb. -en, -er, -erne възлеста, чепата част на дърво knastør [knæsfou] adj. -t, -re много сух kneb [kneb] sb. -et, -, -ene остра болка в корема; хитрост kneb en [kne-ban] adj. -ent, -пе незначителен, нищтожен kneble [knebh] vb. -r, -de, -t запушвам устата на някого knebre [knæwro] vb. -r, -de, -t \ дърдоря, бърборя • pigerne sidde og knebrer løs j момичетата седяха и си бърбореха knejpe [knajba] sb. -n, -r, -те кръчма knejse [knajss] vb. -r, -de, -t извисявам се; държа се с достойнство kneppe [knebs] vb. -r, -de, -t i осъществявам полов акт (сленг) knibe [kni-Ьз] sb. -n, -r, -rne затруднение, трудно положение knibe [knvba] vb. kniber [knibo], kneb [kneb], knebet [кпеЪзд] щипя knibning [кпгЬпщ] sb. -en, -er, -erne притискане, притеснение knibsk [knebsg] adj. =, -е нахакан, наперен knib|tang [кпгЬ{щ] sb. -tangen [-{щзп], -tænger [-færfo], -tængerne [-{свцЬпз] клещи kniple [knebh] vb. -r, -de, -t плета дантела
knipling [knebler^] sb- -en, -er, -erne дантела
knippe [knebs] sb. -t, -r, -rne сноп, вързоп
kniplpel [knebal] sb. -len, -ler, -lerne
палка (напр. полицейска) knippelgod [knebalgo] adj. -t, -e \ великолепен, чудесен knippelsuppe [knebal,såba] sb. -n j бой c палки
knirke [knuga] vb. -r, -de, -t скърцам knirken [kniugan] sb. (en) скърцане kniv [kniw] sb. -en, -e, -ene нож • hun har en kniv i ærmet l тя крие нож в ръкава си (замислила е нещо лошо)
•    der er krig på kniven mellem dem \ те са на нож (непримирими врагове)
•    han drejer kniven rundt i såret J той сипва сол в раната (букв. върти ножа в раната) • skal vi give ham kniven? J дали да не го довършим? (и прен.)
knivspids [kniw^bes] sb. -en, -er, -erne острие на нож kno [‘kno] sb. -en, -er, -erne кокалче (на пръст)
knob [knob] sb. -en, =, -ene възел knock-out [nog’awd] sb. -en, =, -ene S a нокаут (спорт.) knofedt [kno’fed] sb. -et f c огромно усилие (шег.) knogle [knåwh] sb. -n, -r, -rne кост knojern [kno’jæun] sb. -et, =, -ene бокс, напръстна халка c шипове knokle [knagla] vb. -r, -de, -t! работя упорито, бъхтя knold [knol] sb. -en, -e, -ene хълмче; възел, бучка; глава (жарг.) • jeg кап ikke få det ud af knolden J не мога да си го избия от главата knop [knåb] sb. -pen, -per, -perne пъпка;
отзивчив човек knubs [knåbs] sb. -et, =, -ene удар knude [knu-da] sb. -n, -r, -rne възел knudepunkt [knwdapåri’d] sb. -et, -er, -erne възлова точка; място за срещи knudrjet [кпидгзд] adj. -et, -ede възлест;
трудноразбираем knuge [knu-a] vb. -r, -de, -t стискам; потискам
knugende [кпи-зпз] adj. =, = сподавен knurhår [knoujiå] sb. -et, =, -ene му стачки (напр. на котка) knurre [kno-ro] vb. -r, -de,
./ръмжа (куче), къркоря (стомах); нсдов олств ам
knUS [knus] sb. -et, =, -ene прегръдка Icnusje [knuss] vb. -er, -te, -t прегръщам;
счупвам, разбивам, съкрушавам knusende [knwsana] adj. =, = съкрушителен; абсолютен, съвършен knust [knusd] adj. =, -е съкрушен kny [kny] sb. -et, =, -ene писък, вопъл, гьк, ропот knytnæve [knødfiæ-оз] sb. -n, -r, -rne юмрук (свит) knytnæveslag [knødnæ-vspla] sb. -et, =, -ene юмручен удар knytte [knøds] vb. -r, -de, -t свързвам, завръзвам, привързвам • knytte sig til привързвам се knæ [knæ] sb. -et, =, -ene коляно • hun er lidt blød i knæene over for ham 1 тя има слабост към него • han vil have, at jegskal bøje i knæ for ham J той иска да му се кланям knæbøjning [knæpojnen] sb. -еп,
-er, -егпе раболепие, преклонение; приклякване knægt [knægd] sb. -еп, -е, -ene момче knæk [кпсвд] sb. -ket, =, -кепе пукване;
завой, удар knækbrød [knægprod] sb. -et сухар knække [knags] vb. -r, -de, -t чупя, троша
knæle [knce-h] vb. -r, -de, -t коленича Iknæskal [knæ,sgal] sb. -len, -ler, -lerne капаче на коляно knæstrømper [knæxdrombo] sb. pl. -ne чорапи до коленете ko [ko] sb. koen [kosn], køer [køb], køeme [købns] крава • der er ingen ko på isen ! няма опасност! koalition [koali’sjo’n] sb. -en, -er, -eme коалиция
kob|bel [kobst] sb. -let, -ler, -lerne впряг; глутница kobber [kåwb] sb. -et мед kobberbryllup [kåwbbrojåb] sb. -pet, -per, -perne медна свадба (12,5 години брак)
kobberstik [kåwbfideg] sb. -ket, =, -кепе
медна гравюра koben [kopen] sb. -et, =, -ene лом, железен лост koble [kobls] vb. -r, -de, -t съединявам, свързвам; сватосвам kobling [kobleri] sb. -en, -er, -erne съединение; сцепление kode [kods] sb. -n, -r, -те код, шифър kode [ko-ds] vb. -r, -de, -t кодирам kodeord [ko’dspi] sb. -et, =, -ene парола
koefficient [koæfisjænd] sb. -en, -er, -erne коефициент kofanger [ко/щЬ] sb. -en, -е, -ne буфер, броня (на автомобила) kog|e [kå-uis] vb. -er, -te, -t кипя, варя kogebog [kå-wspåw] sb. -bogen [-påw’sn], -bøger [-pøjo], -bøgerne [-pøjons] готварска книга kogekunst [kå’ws,kån’sd] sb. -en готварско изкуство, кулинария kogeplade [kåwsplæds] sb. -n, -r, -rne колело на печка kogepunkt [kå-wspårigd] sb. -et точка на кипене; връхна точка • stemningen var på kogepunktet \ настроението достигнавръхната си точка kogle [kåwls] sb. -n, -r, -те шишарка kogt [kogd] vb. —* koge причастие от koge (= варя, кипя) kok [код] sb. -ken, -ke, -кепе готвач; петел
kokain [koka’in] sb. -en кокаин kokasse [ko,kass] sb. -n, -r, -rne кравешко лайно koket [ko’kæd] adj. =, -te кокетен kokettere [kogs’teb] vb. -r, -de, -t кокетирам kokkehue [kogspus] sb. -n, -r, -rne готварска шапка kokkeskole [kogspgo-ls] sb. -n, -r, -rne готварско училище kokosnød [kogosjxød] sb. -den, -der, -derne oo кокосов орех koks [kogs] sb. -en кокс • det gik helt i koks \ всичко се обърка kokse [kogss] vb. -r, -de, -t не успява, разваля се (планове, начинание) • han
sidder og kokser hele dagen I цял ден нищо не свърши koks|et [kogssd] adj. -et, -ede замаян (пушил е хашиш); объркан kolbe [kolba] sb. -n, -r, -те колба;
приклад; кочан kolbøtte [katyøda] sb. -n, -r, -те кълбо напред; рязка промяна kold [кз1] adj. -t, -е студен koldblodig [kol’blodi] adj. -t, -e хладнокръвен koldbrand [kolprnn] sb. -en гангрена kolera [kolera] sb. -en холера kollaps [ko’Iabs] sb. -et, -er, -erne срив, колапс
kolle|ga [ko’le ga] sb. -gaen, -ger, -gerne колега
kollegial [kolegi’at] adj. -t, -е колегиален kollegi|um [ko’legjåm] sb. -et, -er, -erne общежитие • der er fest på kollegiet има парти в общежитието kollekt [ko’lægd] sb. -en, -er, -erne волни пожертвования; кратка молитва kollektion [kolæg’sjon] sb. -en, -er, -erne колекция, асортимент стоки kollektiv [kolceg’tiw] sb. -et, -er, -erne колектив; събирателно съществително (грам.)
kollidere [koli’deb] vb. -r, -de, -t сблъсквам се kolon [ko-lon] sb. -et, -er, -erne двоеточие koloni [kolo’ni] sb. -en, -er, -erne колония
kolonialvare [kolonial,vw o] sb. -n, -r, -rne бакалски стоки (напр. брашно, захар, кафе) kolonihave [kolo’ni,ha-из] sb. -п, -r, -rne малка селскостопанска градинка за лично ползване; дава се под наем в покрайнините на големите градове kolonisere [koloni’seb] vb. -r, -de, -t колонизирам kolos [ko’hs] sb. -sen, -ser, -serne колос, великан
kolossal [kolo’saT] adj. -t, -е колосален kom [кзт] vb. —> komme мин.вр от komme (= идвам)
kombination [kombina’sjon] sb. -en, -er -erne комбинация kombinere [kombi’neb] vb. -r, -de, -t комбинирам komedie [ko’medja] sb. -n, -r, -rne комедия
komet [ko’me’d] sb. -en, -er, -erne комета komfort [komfå-d] sb. -en комфорт, удобство
komfortabjel [komfå’tabal] adj. -elt, -le комфортен komfur [komfuu] sb. -et, -er, -erne котлонче, малка печка komik [ko’mig] sb. -ken смешка komiker [komigo] sb. -en, -е, -ne комик komisk [komisg] adj. =, -е комичен komité [komi’te] sb. -en, -er, -erne комитет
komma [кзта] sb. -et, -er, -erne запетая kommandant [koman’dand] sb. -en, -er, -eme комендант kommando [ko’mando] sb. -en команда;
командване; отряд komme [ката] vb. kommer [komb], kom [кзт], kommet [кзтзд] идвам • komme an på зависи • det kommer an på, om det bliver godt vejr зависи от това, дали времето ще е хубаво • кот пи! хайде, давай! • kom ind! влез! • komme sig поправям се, оздравявам kommen [кзтзп] sb. -еп, =, -епе кимион kommende [кзтзпз] adj. =, = предстоящ kommentar [komsn’ta] sb. -еп, -ег, -ете коментар kommentere [bmen’teb] vb. -r, -de, -t коментирам kommerciel [kåmiu,sj<zl] adj. -t, -le комерсиален kommission [komi’s joh] sb. -en, -er, -eme комисия kommisær [komi’sceu] sb. -en, -er, -eme комисар
kommode [ko’mo ds] sb. -n, -r, -me шкаф, скрин kommodeskuffe [ko’mo dsjgåfs] sb. -n, -r, -те чекмедже на шкаф
kommunal [komu’nat] adj. -t, -e общински, комунален kommune [koinu-na] sb. -n, -r, -rne община
kommunefarv|et [koinu-nzfævad] adj.
,et -ede (обикновено рус за датчанин) рус
kommunegrænse [ko’munagrånsa] sb.
-n -Ti ~me rpaHH4a на общината kommunikation [komunika‘sjoh\ sb. -en комуникация kommunikere [komuni’keb] vb. -r, -de, -t общувам, комуникирам kommunisme [komu’nisms] sb. -n комунизъм kommunist [komu’nisd] sb. -en, -er,
-eme комунист kommunistisk [komu’nisdisg] adj. =, -e комунистически kompagni [kompakt] adj. -et, -er, -erne компания; рота kompagnon [kompan’jori] sb. -en, -er, -eme компаньон kompakt [kom’pagd] adj. =, -e компактен kompas [kom’pas] sb. -set, -ser, -seme компас
kompendijum [kom’pændjåm] sb. -et,
-er, -eme компендиум kompensation [kompænsa’sjoh] sb. -en компенсация kompensere [kompæn’seb] vb. -r, -de, -t компенсирам kompetence [komps’tarisa] sb. -n, -r, -rne компетенция kompetent [kompo’tænd] adj. =, -e компетентен kompleks [kom’plægs] adj. -t, -e комплексен komplementær [kompbmæn’tæu] adj. -t, -е допълнителен komplet [kom’plæd] adj. = -te цял, пълен
komplicere [kompli’seb] vb. -r, -de, -t усложнявам komplicerjet [komplisebS] adj. -et, -ede сложен
komplikation [komplika’sjon] sb. -en,
koncertsal
-er, -егпе усложнение kompliment [kjmpli’maq] sb. -et, -er,
-erne комплимент komplot [kom’plod] sb. -tet, -ter, -terne заговор
komponent [kompo’nænd] sb. -en, -er, -erne компонент komponere [kompo’neb] vb. -r, -de, -t композирам; създавам komponist [kampo’nisd\ sb. -en, -er,
-erne композитор komposition [komposi’sjon] sb. -en, -er, -егпе композиция kompost [kam’posd] sb. -en компост kompot [kotripod] sb. -ten компот kompressor [kom’prdsj] sb. -en, -er,
-егпе компресор komprimere [kompri’meb] vb. -r, -de, -t компримирам, сгъстявам komprimer|et [ksmpri’mebd] adj. -et,
-ede компримиран, сгъстен kompromis [kompro’mi] sb. -et, -er, -eme компромис kompromittere [kompromi’teb] vb. -r,
-de, -t компрометирам komtesse [ksm’tæsa] sb. -n, -r, -rne контеса
koncentrat [konsan’tra’d] sb. -et, -er,
-erne концентрат koncentration [konsantra’sjo’n] sb. -en,
-er, -егпе концентрация koncentrationslejr [konsantra’sjohsjaju] sb. -en, -e, -ene концентрационен лагер koncentrere [konsaritræb] vb. -r, -de,
-t концентрирам • koncentrere sig концентрирам се koncentreret [konssn’træbd] adj. -et, -ede концентриран koncept [kon’sæbd] sb. -et, -er,
-erne концепция • han gik helt fra koncenteme J той съвсем се обърка koncern [kon’sbn] sb. -en, -er, -eme концерн
koncert [kon’saud] sb. -en, -er, -eme концерт • jeg er til koncert аз съм на концерт • jeg skal til koncert отивам на концерт
koncertsal [ksn’sceud^aJ] sb. -en, -e, -ene
концертна зала kondisko [kondi^go] sb. -en, =, -ene маратонки kondition [kondi’sjon] sb. -en състояние; спортна форма; условие konditor [kon’dido] sb. -en, -er, -erne сладкар
konditori [kondido’ri] sb. -et, -er, -eme сладкарница kondolere [kondo’leb] vb. -r, -de, -t изказвам съболезнования kondom [kon’dom] sb. -et, -er, -erne презерватив konduktør [kondug’tøu] sb. -en, -er, -eme кондуктор; строителен ръководител kone [‘ко па] sb. -n, -r, -те жена, съпруга
konfekt [konfægd] sb. -en (шоколадов) бонбон
konference [konfa’rarisa] sb. -n, -r, -rne конференция konferencier [konfararjsje] sb. -en, -er, -eme конферансие konferere [konfo’ræb] vb. -r, -de, -t обсъждам, съветвам се konfirmation [konfuma’sjoh] sb.
-en, -er, -eme конфирмация (църк.); официално потвърждение (на документи) konfirmere [konfij’meb] vb.
-r, -de, -t извършвам конфирмация; потвърждавам официално konfiskere [konfis’geb] vb. -r, -de, -t конфискувам konflikt [konfligd] sb. -en, -er, -eme конфликт
konform [konfåm] adj. -t, -е в съгласие, общоприет konfrontation [konfronta’sjoh] sb. -en, -er, -eme конфронтация konfrontere [konfron’teb] vb. -r, -de, -t конфронтирам konfus [konfus] adj. -t, -е смутен, объркан
kong [коц] sb., крал • kong Frederik крал Фредерик (пред имена) • du skal ikke komme her og spille kong Gulerod!
J я не се фукай (букв. не се прави на
крал Морков) konge [коцз] sb. -п, -г, -те крал kongedømme [kor^dømo] sb. -t, -r, .ГПе кралство kongehus [кощкиЪ] sb. -et, -e, -ene кралски двор kongelig [коцоИ] adj. -t, -е кралски kongerige [‘копа,n ja] sb. -t, -r, -rne кралство
kongres [korjgrås] sb. -sen, -ser, -serne конгрес
konjugation [konjuga’sjon] sb. -en, -er, -erne спрежение (грам.) konjunktur [konjång’tuu] sb. -en, -er, -erne конюнктура konkludere [konklu’deb] vb. -r, -de, -t правя заключение konklusion [konklu’sjoh] sb. -en, -er, -eme заключение, извод konkret [kon’krad] adj. =, -е конкретен konkurrence [koriku’rarisa] sb. -n, -r, -rne конкуренция konkurrent [konku’rdnd] sb. -en, -er, -егпе конкурент konkurrere [koriku’rao] vb. -r, -de, -t конкурирам konkurs [kori’ku/s] sb. -en, -er, -eme банкрут, конкурс konkylie [koii’kylja] sb. -n, -r, -rne oo раковина
konsekvens [konsa’kvæns] sb. -en, -er, -егпе последствие, последователност konsekvent [konsa’kvænd] adj. =, -e последователен konservatisme [konsciiva’tisma] sb. -n консерватизъм konservativ [kon’stuvafiw] adj. -t, -e консервативен konservatori|um [konsduva’toujåm] sb.
-et, -er, -eme консерватория konservere [konsau’veb] vb. -r, -de, -t консервирам konserves [kon’sauvas] sb. -en консерви konsistens [konsi’sdæns] sb. -en консистенция konsonant [konso’nan’d] sb. -en, -er, -eme съгласен (звук) konspiration [konsbira’sjoh] sb. -en, -er,
.егпе конспирация konspirere [bnsbi’ræb] vb. -r, -de, -t правя заговор jconstab|el [korisdabal] sb. -len, -ler,
4erne войник (на свръхсрочна служба в Дания) jconstant [kon’sdand] adj. =, -е постоянен
konstatere [bnsda’teb] vb. -r, -de, -t
констатирам konstatering [konsda’tereti\ sb. -en, -er, _erne констатация konstituere [konsditu’eb] vb. -r, -de,
4    учредявам, образувам, създавам; назначавам на временна длъжност konstruere [konsdru’eo] vb. -r, -de, -t конструирам, измислям konstruktion [konsdrug’sjoh] sb. -en, -er, -erne конструкция konstruktiv Ykonsdrugfiw’] adj. -t, -e конструктивен konsul [‘kon jul] sb. -en, -er, -eme консул konsulat [konsu’la’d] sb. -et, -er, -erne консулство konsulent [konsu’lcend] sb. -en, -er, -erne консултант konsultation [konsulta’sjoh] sb. -en, -er, -eme £2 консултация konsultere [konsuiteb] vb. -r, -de, -t консултирам konsum [korisum\ sb. -et потребление konsument [konsu’mænd] sb. -en, -er, -eme потребител
konslxmere [konsu’meb] vb. -r, -de, -t консумирам
kontakt [koritagd] sb. -en, -er, -erne контакт
kontakte [koritagda] vb. -r, -de, -t свързвам (се)
kontaktlinse [koritagdjensa] sb. -n, -r, -rne контактна леща kontaktperson [kon’tagdpåupon] sb. -en, -er, -eme лице за контакти kontant [kon’tan’d] adj. =, -е в брой (пари); директен, открит (отговор)
•    betaler du med kort eller kontant? c карта ли плащаш или в брой? kontanthjælp [koritandjælb] sb. -еп
konventionel
социална помощ (пари) kontinent [konti’neend] sb. -et, -er, -erne континент kontingent [konterjgænd] sb. -et, -er,
-егпе членски внос; контингент kon to [‘konto] sb. -toen, -ti, -tiene сметка
•    på den konto по тази причина kontokort [korito,kå’d\ sb. -et, =, -ene банкова карта kontor [kån’tou] sb. -et, -er, -erne офис, кантора
kontorassistent [kån’to\asisdænd] sb. -en, -er, -егпе младши служител, секретар, деловодител kontorchef [kåritoufijcej] sb. -en, -er,
-егпе ръководител (на отдел) kontorstol [kåritoufidol] sb. -en, -e, -ene стол на колелца kontortid [kån’tou/idl sb. -en, -er, -erne работно време kontoudtog [‘kontoud/åw] sb. -et,
-ene банкова разпечатка (при теглене от сметката) kontra [kon’tra] præp. против kontrabas [kontrabas] sb. -sen, -ser,
-serne контрабас kontrakt [kon’tragd] sb. -en, -er, -eme договор, контракт kontrast [kon’trasd] sb. -en, -er, -erne контраст kontrastiv [‘kontrasfim] adj. -t, -e контрастивен, сравнителен kontrol [kon’trol] sb. -len контрол, проверка kontrollere [kontro’leo] vb. -r, -de, -t контролирам kontrollør [kontro’løu’] sb. -en, -er, -eme контрольор kontroversiel [kontrouiiu’sjæl’] adj. -t, -le спорен kontrær [korilгал] adj. -t, -e противоположен (понятие); вироглав (човек)
kontur [korituu ] sb. -en, -er, -erne контур, очертание konvent [korivænd] sb. -et, -er, -erne конвент
konventionel [konvænsjo’næV] adj. -t, -le
konversation
общоприет, конвенционален konversation [konvausa’sjo’n] sb. -en, -er, -erne разговор konversere [konvåu’seb] vb. -r, -de, -t разговарям konvertere [konvau’teb] vb. -r, -de, -t конвертирам konvertib|el [кзпааз’йЪзГ\ adj. -elt, -le конвертируем konvolut [konvo’lud] sb. -ten, -ter, -terne плик (за писма) kooperativ [ko’oberafiwl sb. -et, -er, -erne кооператив koordinere [koådi’neb] vb. -r, -de, -t координирам kop [кзЬ] sb. -pen, -per, -perne чаша
•    en kop te чаша чай • det var ikke lige min kop te J това много не ми хареса
•    hans forklaring var en tynd kop te J обяснението му беше несъстоятелно
kopi [ko’pi] sb. -en, -er, -erne копие kopiere [ko’pjeb] vb. -r, -de, -t копирам kopimaskine [ko’pimafigi-na] sb. -n, -r, -те копирна машина, ксерокс kopper [‘кзЬз] sb. pl. -ne едра шарка, вариола
kopper [кзЬз] sb. —> kop мн. число от kop (= чаша) kopulere [kåpu’leb] vb. -r, -de, -t извършвам полово сношение kor {‘koA sb. -et, =, -ene xop koral [ko’ral] sb. -len, -ler, -lerne корал koral [ko’ral] sb. -en, -er, -erne хорал Koranen [ko’rahm] prop. коран kordegn [koj’dajn] sb. -en, -e, -ene помощник на пастора kordreng [‘kou’drari’] sb. -en, -e, -ene хорист
koreografi [koræografi’] sb. -en, -er,
-erne хореография koriander [kori’an’do] sb. -en кореандьр kork [kå-g] sb. -en корк korn \‘koj’n\ sb. -et зърно kornblomst [‘komplom’sd] sb. -en, -er, -erne oo метличина (бот.) kornmark [‘koun/norg] sb. -en, -er, -erne житна нива kornsort [кот^&Щ sb. -en, -er, -erne
сорт зърно korpige [ko/pijd] sb. -n, -r, -rne хористка
korporlig [kå’pou’li] adj. -t, -е телесен korps [‘kå-bs] sb. -et, = -ene корпус, група
korpulent [kåpu’læn’d] adj. =, -е голям дебеличък korrekt [ko’rcigd] adj. =, -е правилен korrektur [koræg’tuu] sb. -en коректура korrespondance [‘kå-åsboridariss] sb. -n кореспонденция korrespondent [kå’åsbjridæn’d] sb. -en -er, -erne кореспондент; отговарящ за кореспонденцията korrespondere [kå’åsbondeb] vb. -r, -de -t кореспондирам korridor [kori’doj] sb. -en, -er, -erne коридор korrigere [kåri’geb] vb. -r, -de, -t коригирам korrumpere [kårum’peb] vb. -r, -de, -t корумпирам korrupt [ko’rubd] adj. =, -е корумпиран korruption [koråb’sjon\ sb. -en корупция kors [‘feå j] sb. -et, —, -ene кръст • kors, hvor er jeg træt! I боже, как се уморих! korsfæste [‘kæsfæsds] vb. -r, -de, -t разпъвам на кръст korstog [kå’sf&w’] sb. -et, =, -ene кръстоносен поход korsvej [kå’spaj] sb. -en, -e, -ene кръстовище kort l’kå’d] sb. -et, =, -ene карта • han sætter alt på et kort i той залага всичко на една карта • hun kommer til kort J тя не се справя, не й върви kort \’kå-d\ adj. =, -е къс, кратък • kort og godt накратко kortbølge [kå’d.bølja] sb. -n, -r, -те къси вълни (радио) kortege [kå’tæ-sja] sb. -n, -r, -rne кортеж kortfatt|et [‘kå-dfadsd] adj. -et, -ede кратък, сбит kortfilm [‘kå-dfilm\ sb. -en, =, -ene късометражен филм korthed [kå-dfied] sb. -en краткост
kortkunst [{kå-d,kånsd] sb. -en, -er, -eme фокус c карти kortsigtet [kå-d^egded] adj. -et, -ede
краткосрочен
kortslutning [‘kå-d,sludneri\ sb. -en, -er, -eme късо съединение kortspil [kå’d,sbel] sb. let, =, -lene игра на карти
kortsyn|et [kå-d/synad] adj. -et, -ede късоглед kortvarig [kå-dpari] adj. -t, -e
краткотраен
kosmetik [kosma’tig] sb. -ken козметика kosmetisk [kos’me’tisg] adj. =, -e козметичен
kosmisk [kosmisg] adj. =, -е космичен kost [‘kosd] sb. -en храна kost [‘kåsd] sb. -en, -e, -ene метла kostald [kaj dal] sb. -en, -e, -ene краварник kostbar [kosdfia] adj. -t, -е ценен, скъп koste [‘kosda] vb. -r, -de, -t струвам
•    hvad koster en kop kaffe? колко струва чаша кафе? • jeg vil derhen koste,
hvad det vil ще го имам, пък да става каквото ще koste [‘kåsda] vb. -r, -de, -t тормозя
•    chefen koster rundt med sine ansatte началникът не дава мира на подчинените си
kosteskaft [kåsdapgafd] sb. -et, -er, -eme дръжка на метла
kostskole [‘kosdjgo-la] sb. -n, -r, -rne училище-интернат kostume [ko’sdyma] sb. -t, -r, -rne костюм
kotelet [kode’læd] sb. -ten, -ter, -terne пържола
kovending [ko’pcenerf] sb. -en, -er, -eme неочакван обрат; промяна на курса kr. [‘kwna] sb. —> krone съкращение от krone(r) (= крона) krabat [kra’ba’d] sb. -en, -er, -eme малчуган, немирник, палавник krabbe [‘kraba] sb. -n, -r, -rne рак (морски) kradse [krasa] vb. -r, -de, -t дращя kraft [krofd] sb. kraften, kræfter,
kræfterne сила kraftanstrengelse [‘krcfdan^tratialsa] sb. -n, -r, -rne усилие, напрежение kraftesløs [krcrfdasjøs] adj. -t, -e безсилен
kraftidiot [krafdidjo’d] sb. -en, -er, -eme i пълен идиот kraftig [‘krafdi] adj. -t, -е силен; дебел, пълен • han har meget kraftige arme той има много силни ръце • hun har en kraftig forkølelse тя има силна простуда • hun er lidt for kraftig тя e малко пълничка kraftpræstation [krcfdpræsda,sjon] sb. -en, -er, -eme изпълнение на трудна задача
kraftprøve [‘krafdpr&va] sb. -n, -r, -rne изпитание на силите kraftspring [‘krccfdfSprceri’] sb. -et, =, -ene салто
kraftværk [krafdpcug] sb. -et, -er, -eme електростанция krage [kræwa] sb. -n, -r, -те врана • de bor derude, hvor kragerne vender j те живеят накрай света • krage søger mage търкулнало се гърнето, та си намерило похлупака krak [krag] sb. -ket, =, -кепе икономически срив krakilsk [kra’kilsg] adj. =, -е скандален krakke [kraga] vb. -r, -de, -t разорявам се
kram [kram] sb. -met вещи, неща; прегръдка • han kan sit kram той си знае работата • hun gav sin søn et kram той прегърна сина си • kys og kram fra mor! целувки и прегръдки от мама!
•    han har krammet på os ! той има власт над нас kramme [krama] vb. -r, -de, -t прегръщам • de kysser og krammer hinanden те се целуват и прегръщат krampagtig [krambfxgti] adj. -t, -e конвулсивен krampe [kramba] sb. -n, -r, -rne £2 спазъм
kran [kran] sb. -en, -er, -erne кран kranie [kranja] sb. -t, -r, -rne череп
kraniebrud [‘kranjaprud] sb. -det, =, -dene £2 счупване на черепа krani|um [‘krahjåm] sb. -et, -er, -erne череп
krans [krans] sb. -en, -e, -ene венец kransekage [kranso,kajo] sb. -n, -r, -rne торта от кръгове c тесто от марципан kras [kras] adj. -t, -se рязък, остър, груб krast [krasd] adv. рязко, остро, грубо krat [krad] sb. -tet, =, -tene храсталак, шубрак
krater [krædo] sb. -et, -е, -ne кратер krav [kraw] sb. -et, =, -ene изискване
•    hun stiller store krav til os тя предявява към нас големи изисквания krave [krævo] sb. -п, -г, -те яка ‘jeg skal have fat i kraven på ham \ трябва да го хвана за яката kravle [krawb] vb. -r, -de, -t пълзя kravlegård [krawbgå] sb. -en, -e, -ene детска кошарка kreativ [kræ-afiw] adj. -t, -е творчески kreatur [kræ-a’tuu] sb. -et, -er, -eme °o добитък, домашно животно krebs [krabs] sb. -en, =, -ene oo рак kredit [kræ’did] sb. -ten, -ter, -terne кредит
kreditværdig [krædidpaudi] adj. -t, -е на когото може да се даде кредит kreds [kræs] sb. -en, -e, -ene кръг kredsløb [kræsjøb] sb. -et, =, -ene кръговрат, циркулация krematorijum [kræma’tojjåm] sb. -et, -er, -eme крематориум krible [kribb] vb. -r, -de, -t пълзя, пъпля; сърбя
kridhvid [kridpid] adj. -t, -е бял като тебешир
kridt [krid] sb. -et тебешир • jeg vil gerne have 2 øl på kridt J искам 2 бири на кредит kridte [krids] vb. -r, -de, -t начертавам (c тебешир) • han kridter banen op til en diskussion om moral той подготвя дискусия за морала kridthus [kridfius] sb. -er, -e, -ene в съчетанието være i kridthuset hos nogen (= на почит съм) • jeg er ikke
i kridthuset hos chefen for tiden J в момента шефът много не ме обича krig [krij] sb. -en, -e, -ene война • skal vi så gå i krig! j да започваме! krigerisk [krijorisg] adj. =, -е войнствен krigserklæring Vkrisajklæ’reri] sb. -en, -er, -erne обявяване на война krigsfange [krisfaip] sb. -n, -r, -rne военнопленник krigsfilm [krisfilm] sb. -en, =, -ene филм за войната krigsforbryder [krisfofiry’do] sb. -en, -e, -rne военнопрестъпник krigsramt [krispam’d] adj. =, -e пострадал от войната krigsskib [kristsgib] sb. -et, -e, -ene военен кораб krigssti [kris,sdi] sb. -en, -er, -eme военна пътека; пътя на войната • пи ег chefen på krigsstien igen J шефът днес е отново войнствено настроен krigstilstand [kristelsdan] sb. -en военно положение; състояние на война
krigsudbrud [krisudbrud] sb. -det, =, -dene избухване на война kriminalforsorg [krimi’na1fo,såw] sb. -en управление на затворите (в Дания) kriminalroman [krimi’nalropian] sb.
-en, -er, -егпе криминален роман kriminel [krimi’næl] adj. -t, -le криминален, престъпен krimskrams [kræmsfcrams] sb. -et l вехтории; бръщолевения kringle [кгацЬ] sb. -n, -r, -те сладкиш във формата на два свързани кръга; krinkelkroge [krærigel,krå-W3] sb. pl. -ne шикалкавене krise [krvso] sb. -n, -r, -rne криза krist|en [kræsdon] adj. -ent, -ne християнски, християнин kristendom [kresdan.dom] sb. -men християнство kriterium [kri’teujåm] sb. -et, -er, -erne критерий kritik [kri’tig] sb. -ken критика • den opgave er under al kritik тази задача е под всякаква критика
kritiker [kritigs] sb. -en, -е, -ne критик kritikløs [,kritigiø’s] adj. -t, -e безкритичен kritisere [kriti’seb] vb. -r, -de, -t критикувам kritisk [kritisg] sb. =, -е критичен kro [kro] sb. -en, -er, -erne кръчма krog [kråw] sb. -en, -e, -ene кука, въдица; ъгъл • han er trængt op i en krog притиснат е в ъгъла • fiskene bider på krogen рибите кълват на въдицата
•    kunderne bider på krogen клиентите кълват на въдицата krogjet [kråwsd] adj. -et, -ede крив, извит
krokodille [krogodih] sb. -n, -r, -rne oo крокодил
krokodilletåre [krogodilsfæs] sb. -n, -r, -rne крокодилски сълзи kromosom [kromo’som\ sb. -et, -er, -erne £2 хромозом kronblad [kron,blad] sb. -et, -e, -ene °o венчелистче krone [кго’пз] kr. sb. -n, -r, -rne корона kronik [kro’nig] sb. -ken, -ker, -kerne хроника
kronisk [krohisg] adj. =, -e £2 хроничен;
постоянен kronologisk [krono’loisg] adj. =, -e хронологичен
kronprins [kwnprans] sb. -en, -er, -erne престолонаследник krop [‘krab\ sb. -pen, -ре, -pene тяло • det har jeg mærket på min egen krop това ro изпитах на собствен гръб kropslig [krsbsli] adj. -t, -е телесен, физически
krucifiks [krusifegs] sb. -et, -er, -erne разпятие
krudt [krud] sb. -et барут • han skyder bare med løst krudt J той стреля само c халосни патрони • spar lidt på krudtet! f пести си малко силите! krukke [krågs] sb. -п, -r, -rne буркан, кана; преструвай krukkjet [kråigsd] adj. -et, -ede неестествен, престорен krum [‘kråm] adj. -t, -те крив, извит
krympe
krumbøj jet [kråmjbojad] adj. -et, -ede прегърбен krumme [кгйтз] sb. -n, -r, -rne троха; средата, мекото (на хляба) • der er krummer i den dreng J в това момче има хляб
krumme [krå/пз] vb. -r, -de, -t огъвам krumspring [кгйтрЬгсец] sb. -et, =,
-ene подскок, отскок (за да избягна нещо)
krus [‘krus] sb. -et, =, -ene кана; къдрици
krusedulle [krussfdub] sb. -n, -r, -rne драскулки, заврънкулки krus|et [kru-ssd] adj. -et, -ede къдрав kryb [kryb] sb. -et, =, -ene пълзящо животно (като червей, паяк, змия, мравка); гадина krybbe [krybs] sb. -п, -г, -те ясли (за коне)
krybdyr [krybfdyл] sb. -et, =, -ene влечуги
krybe [кгуЬз] vb. kryber [кгуЪз], krøb [krob], krøbet [krd’bed] пълзя • de inviterer alle, der kan krybe og gå \ те канят всички (куцо и сакато) krybskytte [krybpgoda] sb. -п, -г, -те бракониер krydder [кгудз] sb. -en, -е, -пе хлебче, което се реже на две и се суши или пече
krydderi [kryds’ri] sb. -et, -er, -erne подправка krydderurt [кгудз/i/d] sb. -en, -er, -eme подправка, билка krydre [кгудгз] vb. -r, -de, -t подправям (слагам подправки) kryds [krys] sb. -et, =, -ene кръст, кръстопът • på kryds og tværs надлъж и нашир
krydse [kryss] vb. -r, -de, -t кръстосвам, пресичам
krydsogtværs [kryssfvåis] sb. -en, -er, -erne кръстословица krykke [krogs] sb. -n, -r, -те патерица
•    han går med krykker той ходи c патерици
krympe [кгдтЬз] vb. -r, -de, -t свива се
(при пране); притеснявам се krypt [krybd] sb. -еп, -er, -ете крипта, гробница krystal [,kry’sdal’] sb. -let, -ler, -lerne кристал
krystalglas [krys’dalglas] sb. -set, =, -sene кристално стъкло, кристална чаша
kræ [кгсе] sb. -et, —, -ene малки животни; тъжен човек, горкичкият kræft [krafd] sb. -еп £2 рак kræfter [krafdo] sb. —» kraft мн. число от kraft (= сила) kræmmer [kramo] sb. -en, -e, -ne бакалин, дребен търговец krænge [кгщз] vb. -r, -de, -t обръщам наопаки, подвивам (дреха); накланям настрана (кораб) krænke [‘кгацда] vb. -r, -de, -t нарушавам; обиждам krænkelse [кгацдзЬз] sb. -п, -г, -те нарушение; обида, оскърбление krænkende [кгацдзпз] adj. =, = оскърбителен kræs [kræs] sb. -et лакомство, деликатес • det er kræs for kendere \ деликатес за познавачи kræse [kræ-sa] vb. -r, -de, -t в съчетание c op – приготвям/поднасям вкусна храна
kræs|en [kræ-ssn] sb. -ent, -ne капризен, придирчив kræve [kræva] vb. -r, -de, -t изисквам krævende [‘kræ-vans] adj. =, = взискателен, изискващ krøb [‘krøb] vb. —► krybe мн. вр.от krybe (= пълзя)
krøbet [krøbsd] vb. —> krybe причастие от глагола krybe krøbling [‘krobleri] sb. -en, -er, -eme инвалид, сакат човек krølle [‘krola] sb. -n, -r, -rne къдрица krølle [krols] vb. -r, -de, -t къдря се (за коса)
krøll|et [krolsd] adj. -et, -ede къдрав kråse [krå-sa] sb. -n, -r, -rne задната част на птичия стомах; птичи дреболии kubikmeter [ku’bigpie’do] sb. -еп, =,
-ene кубически метър kuffert [kåfod] sb. -ten, -ter, -terne куфар kugle [kuis] sb. -n, -r, -rne кълбо, топче, куршум, снаряд • han støber kuglerne for ministeren \ той помага на министъра (при дискусиите) kugleleje [ku-ls,la-ja] sb. -t, -r, -rne сачмен лагер kuglepen [kuiapæn] sb. -nen, -ne, -nene химикалка kuglestød [kuis^død] sb. -et, =, -ene S мятане на поле (спорт) kujon [ku’jo’n] sb. -en, -er, -eme страхливец kuk [kug] sb. -ket, =, -кепе кукане (на кукувица) ‘jegfatter ikke et kuk! J нищо не разбирам! kukke [кидз] vb. -r, -de, -t кукам kukkelure [ku-gajwo] vb. -r, -de, -t седя самичък
kul [kål] sb. -let въглен • vi skal have kul på den her fest! J трябва да задвижим купона!
kuld [kul] sb. -et, =, -ene котило, група;
поколение kulde [kula] sb. -n студ, студенина kuldskær [kuljgæu] adj. -t, -e чувствителен към студа kuli [ku-li] sb. -en, -er, -eme кули (в Източна и Югоизточна Азия) kuling [kuieri] sb. -еп, -er, -ете силен вятър
kulisse [ku’lisa] sb. -n, -r, -rne кулиса
•    hvad sker der bag kulisserne i dansk politik? какво става зад кулисите в датската политика? kulkæld[er [kål,kæh] sb. -eren, -re, -rene килер за въглища • jeg er helt nede i kulkælderen i dag \ днес съм в много лошо настроение kuller [kula] sb. -еп вид треска (риба); бяс (у животни), нервност, раздразнителност (у хора) • han har fået kuller \ той се вбеси kulmination [kulmina’sjon] sb. -en, -er, -eme кулминация kulmine [kål,mi-ns] sb. -n, -r, -rne въглищна мина
kulminere [kulmi’neb] vb. -r, -de, -t достигам кулминация lculr|et [kulrod] adj. -et, -ede луд, побъркан • hun er helt kulret med ham \ тЯ съвсем се побърка по него kult l’kul’d] sb. -еп култ kultur [kul’tiu] sb. -еп, -er, -ете култура
kulturcentrium [kul’tu/sænfråm] sb. -et, .er, -ете културен център kulturel [kultu’rål] adj. -t, -le културен kulturkreds [kul’tuSJcrces] sb. -en, -e,
-ene културен кръг kulturminist|er [kul’tu/mi,nisdo] sb. -eren,, -re, -rene министър на културата
kulør [ku’løu] sb. -en, -er, -ете цвят, боя
•    de forstår at sætte kulør på tilværelsen те могат да си разнообразяват ежедневието • han vil ikke bekende kulør l той не иска да си каже мнението
kulørt [ku’lø/d] adj. =, -е цветен, шарен kumme [катз] sb. -п, -г, -те купа;
казанче (в тоалетна); умивалник kun \’kån] adv. само • det koster kun 12 кг. това струва само 12 крони kunde [капа] sb. -n, -r, -rne клиент kundskab [‘kån,sgab] sb. -en, -er, -eme знание; познание kunne [кипз] [ku], vb. kan [kan], [ka], kunne [кипз], [ku], kunnet [‘kuпад] мога (и като модален глагол) • de kunne godt tænke sig at rejse те можеха и да попътуват • han kan syv sprog той може да говори седем езика • hun kan godt lide at læse тя обича да чете
•    hun kan godt lide kriminalfilm тя обича криминални филми • jeg kan (godt) komme i aften може да намина довечера
kunst [kånsd] sb. -en изкуство; произведение на изкуството; умение
•    det er ingen kunst at lære dansk не e кой знае какво да учиш датски • hun arbejdede efter alle kunstens regler тя работи според всички изисквания на специалността
kunstakademi [kånsdakadepii] sb. -et,
kurs
-er, -ете академия на изкуствата kunstfærdig [kånsdfiu’di] adj. -t, -e изкусен
kunstgødning [kånsdgødneri] sb. -en изкуствен тор kunsthistorie [kånsdhis,douj3] sb. -n история на изкуството kunstig [kånsdi] adj. -t, -е изкуствен kunstmaler [kånsdpiaio] sb. -en, -e, -ne художник
kunstmusejum [‘kånsdmu,sæåm\ sb. -et, -er, -erne художествен музей kunstner [kånsdno] sb. -en, -e, -ne художник -kunstnerisk [kånsdnoisg] adj. =, -e художествен kunstskøjteløb [kånsdsgojdajøb] sb. -et фигурно пързаляне kunststykke [kånsdpdøga] sb. -t, -r, -rne фокус, трик kunstudstilling [kånsdud^deleii] sb.
-en, -er, -егпе художествена изложба kunstværk [kånsdpaig] sb. -et, -er, -егпе произведение на изкуството kup [kub] sb. -pet, =, -pene преврат kupé [ku’pe] sb. -en, -er, -егпе купе kupmager [kub/najo] sb. -en, -e, -ne заговорник kupon [ku’pori] sb. -en, -er, -ете купон, талон
kuppe [киЬз] vb. -r, -de, -t завземам властта чрез преврат kuplpel [‘kubal] sb. -pelen, -ler, -lerne купол; абажур kur [кш] sb. -en, -e, -ene лечебен курс; прием (напр. при кралицата) • han gør kur til hende f той я ухажва kurder [ku/do] sb. -en, -е, -ne кюрд kurdisk [ku/disg] sb. =, -е кюрдски kurere [ku’ræo] vb. -r, -de, -t лекувам kurerpost [ku’råu’posd] sb. -en препоръчана поща (чрез куриер) kurre [kuro] sb. -п, -r, -rne разногласие
•    der er kommet en kurre på tråden mellem os между нас възникна разногласие
kurs [‘fei/j’i] sb. -en, -er, -ете курс
•    han har kurs mod chefstolen той се
е насочил към шефския стол • gamle møbler er i høj kurs старите мебели се търсят много kursist [kuu’sisd] sb. -en, -er, -erne курсист
kursiv [kuu’siw] sb. -en, -er, -eme курсив kursivere [,kuustve’o] vb. -r, -de, -t изписвам в курсив kursted [kuuptæd] sb. -et, -er, -erne курорт
kur|sus [kuusus] sb. -set, -ser, -serne курс kursværdi [kuusvå^di] sb. -en, -er, -eme стойността на курса kurv [ku/w] sb. -en, -e, -ene кошница
•    hun gav ham en kurv J тя му отказа kurve [kuuwa] sb. -n, -r, -те крива (линия); завой kusine [ku’svna] sb. -n, -r, -rne братовчедка kusk [kusy] sb. -en, -e, -ene кочияш kustode [ku’sdo-de] sb. -n, -r, -rne разпоредител в музей kutte [kuda] sb. -n, -r, -rne расо kutter [kudo] sb. -en, -е, -ne риболовен кораб c една мачта, скутер kutyme [ku’tyma] sb. -n обичай, привичка
kuvert [ku’væud] sb. -en, -er, -erne плик за писмо; куверт kuvøse [ku’vø’sa] sb. -n, -r, -rne кувьоза kvabs[et [kuabsad] adj. -et, -ede увехнал, спаружен kvadrat [kva’dra’d] sb. -et, -er, -erne квадрат
kvadratisk [kva’dratisg] adj. =, -e квадратен kvadratmeter [kva’dradpie’do] (m2), sb.
-en, =, -ene квадратен метър kvadrat|rod [kva’drad/od] sb. -roden \-,rodan], -rødder [-rodo], -rødderne [-trddbna] квадратен корен kvadrer|et [kva’drcebd] adj. -et, -ede повдигнато на квадрат kvaksalver [kvccg.salvo] sb. -en, -e, -ne знахар, знахарка kval [kval] sb. -en, -er, -егпе страдание, мъка, трудности kvalificere [kualifi’seb] vb. -r, -de, -t
квалифицирам kvalificer|et [kvalifisebd] adj. -et, -ede квалифициран kvalifikation [kvalifika’sjoh\ sb. -en, -er -eme квалификация kvalitet [kvali’te’d] sb. -en качество kvalitetskontrol [kvali’te’dskonfrol] sb.
-len контрол на качеството kvalitetsmærke [kvali’te’ds,måuga] sb.
-et, -er, -eme знак за качество kvalm [kvalm] adj. -t, -е задушен (въздух); банален (филм) kvalme [kvalma] sb. -n гадене, прилошаване kvalt [kvald] vb. —+ kvæle мин. причастие от kvæle (= удушавам, потушавам) kvalte [kvaida] vb. —» kvæle мин. вр. от kvæle (= удушвам, потушавам) kvantitativ [kvantitafiw] adj. -t, -e количествен kvantitet [kvanti’te’d] sb. -en количество kvant|um [kvanfåm] sb. -ummet, -a, -aene количество kvart [kvæd] adj. =, -е четвъртинка, четвърт • kvart i ni 9 без четвърт kvartal [kvoital] sb. -et, -er, -eme тримесечие kvarter [kva’teu] sb. -et, -er, -eme четвърт час; квартал (градски); фаза (на луната) • jeg bor i et dejligt kvarter живея в прекрасен квартал • et akademisk kvarter академичен квартал (студентски квартал) kvartet [kva’tced] sb. -ten, -ter, -teme квартет kvas [kva’s] sb. -et съчки kvase [kva-sa] vb. -r, -de, -t размазвам, разбивам
kvast [kvasd] sb. -en, -er, -егпе пискюл kvidder [kvido] sb. -et чуруликане; дърдорене ‘jegforstår ikke et kvidder \ не разбирам нито дума kvidre [kvidro] vb. -r, -de, -t чуруликам; дърдоря
kvie [kvva] sb. -n, -r, -rne co юница kvik [kvig] adj. -t, -ke здрав, бодър; бърз, енергичен, остроумен
}<vikke [kviga] vb. -r, -de, -t освежавам kviksølv [koigfiøl] sb. -et живак kvinde [‘kvena] sb. -n, -r, -rne жена kvindelig [kvenali] adj. -t, -е женски kvindesygdom [kvenasyflom] sb. -men, -me, -mene £2 женска болест kvist [‘kvesd] sb. -en, -e, -ene малко клонче; чардак; мансарден етаж kvit [kvid] adj. квит • nu er vi kvit 1 сега сме квит
kvittere [kvi’teb] vb. -r, -de, -t издавам квитанция; отговарям, заплащам kvittering [kvi’tereri] sb. -en, -er, -erne
квитанция
kvote [kvo’da] sb. -n, -r, -rne квота kvotient [kvo’sjænd] sb. -en, -er, -eme частно (мат.) kvæg [‘kvæj] sb. -et oo едър рогат добитък
kvægavl [kvæjfxwT] sb. -en скотовъдство kvæk [‘kvæg] sb. -ket «квак», квакане
•    han fatter ikke et kvæk j той не разбира нищо kvække [‘kvægs] vb. -r, -de, -t квакам kvæle [kvæia] vb. kvæler [‘kvæh], kvalte [‘kvaida], kvalt [kvald] удушвам, душа; потушавам kvælende [kvæiana] adj. =, = задушаващ kvælning [‘kvæinerj] sb. -en душене kvælstof [‘kvæi.sdaf sb. -fet азот kværke [коалдз] vb. -r, -de, -t душа kværn l’kvå/n] sb.,-en, -е мелница (за брашно)
kværulant [kvaru’land] adj. -en, -er, -eme мърморко, сърдитко kvæste [kvæsda] vb. -r, -de, -t ранен, осакатен
kvæstelse [kvæsdalsa] sb. -n, -r, -me телесна повреда, натъртване, контузия kykliky [kygli’ky] interj. кукуригу kyle [kyb] vb. -r, -de, -t хвърлям kylling [kyleri] sb. -en, -er, -erne oo пиле kyllingehjerne [‘kyle/pjauna] sb. -n, -r, -те птичи мозък kyndig [kondi] adj. -t, -е опитен, начетен
kynisk [‘kynisg] adj. =, -е циничен
kælen
kys [køs] sb. -set, =, -sene целувка kyse [kysa] sb. -n, -r, -те шапка или качулка, която се завързва под брадата kys|e [‘kysa] vb. -er, -te, -t изплашвам, отпъждам kyshånd [køsjion] sb. -en целуване на ръка • hun tager imod med kyshånd тя приема (това) c благодарност kysk [‘kysg] adj. =, -е непорочен, целомъдрен kyskhed [‘kysg,hed] sb. -en девственост, целомъдрие kyskhedsløfte [‘kysghedsjøfda] sb. -t, -r, -те обет за целомъдрие kysse [‘køsa] vb. -r, -de, -t целувам kyst [køsd] sb. -en, -er, -eme крайбрежие, бряг • kysten er klar J пътят е свободен kæbe [‘kæ’ba] sb. -n, -r, -те челюст ‘jeg gaber kæbeme af led I не мога да спра да се прозявам kæde [‘kæ-бз] sb. -п, -r, -гпе верига kædedans [kæ’da^dans] sb. -en, -e, -ene хоро, ръченица kædereaktion [kæ-dsræag,sjon] sb. -en,
-er, -eme верижна реакция kæfert [‘kæfjd] sb. -en, -er, -eme опиянение, замайване kæft [kæfd] sb. -en, -e, -ene уста, мутра, паст • hold kæft! i затваряй си устата!
•    hold da kæft, hvor er du flot! j леле, как добре изглеждаш! kæfte [kæfdd] vb. -r, -de, -t дърдоря, бръщолевя • han kæftede op om vores planer j той се раздрънка за нашите планове
kæk [‘kæg] adj. -t, -ke храбър, смел kældler [‘kæh] sb. -eren, -re, -rene килер, мазе
kælderrum [‘kæb,råm] sb. -met, =,
-тепе мазе (помещение) kæle [‘kæia] vb. -r, -de, -t галя; грижа се kæledyr [kæis,dyu] sb. -et, =, -ene домашен любимец kæledægge [kæiadæga] sb. -n, -r, -me любимец kæl|en [‘kæian] adj. -ent, -ne ласкав, нежен
kælenavn [kæiapawn] sb. -et, -e, -ne галено име kælk [kæl’g] sb. -en, -e, -ene шейна kælling [kæleri] sb. -en, -er, -erne жена, тетка, лелка (пейорат.) kæltring [kæltreri] sb. -en, -er, -erne мошеник, негодник kælve [kælva] vb. -r, -de, -t отелвам се (за крава) kæmme [kæma] vb. -r, -de, -t реша се;
претърсвам основно (къща, гора) kæmpe [kæmba] sb. -п, -г, -те великан, гигант
kæmpe [‘kæmba] vb. -r, -de, -t боря се kæmpemæssig [kæmbalnuesi] adj. -t, -e огромен
kæmpestor [kæmbasdou] adj. -t, -e грамаден
kænguru [kæri’gwru] sb. -en, -er, -erne oo кенгуру
kæntre [kændro] vb. -r, -de, -t обръщам, прекатурвам (лодка) kæp [kceb] sb. -pen, -ре, -pene пръчка
•    han har en kæp i øret J той здраво се наплюска • han stikker en kæp i hjulet for os J той ни създава трудности
kæphøj [kæbjuj] adj. -t, -е \ нагъл, арогантен, надменен • du skal ikke være så kæphøj 1 не бива да си толкова надменен kær [kæu] sb. -et, =, -ene блато; езеро kær [kæu\ adj. -t, -е мил, любим, скъп, драг • kære Gitte драга Гите (обръщение) kære [fora] vb. -r, -de, -t обжалвам kæreste [kausda] sb. -n, -r, -те приятел/ ка, гадже kærestepar [kaasdapa]}, sb. -ret, =,
-rene влюбена двойка kærlig [kåuli] adj. -t, -е ласкав, любящ, мил
kærlighed [kaulified] sb. -en любов
•    det var kærlighed ved første blik това беше любов от пръв поглед • han fik kærligheden at føle J той бе наказан
kærne [каипа] sb. -n, -r, -те маслобойна kærnemælk [‘kamapiælg] sb. -en суроватка
kærtegn [kåjtajh] sb. -et, =, -ene ласка kærtegne [kåufajha] vb. -r, -de, -t гадя kætter [kædo] sb. -en, -е, -ne еретик kætteri [kædo’ri] sb. -et ерес kævl [kæwl] sb. -et 1 кавга, караница kø [‘kø] sb. -en, -er, -erne опашка (от хора)
køb [køb] sb. -et, =, -ene покупка • han gav køb på principperne той отстъпи от принципите си • hun er smuk, og så er hun oven i købet rig тя е красива, a освен това и богата køb|e [kø-Ьз] vb. -er, -te, -t купувам ’jeg ved ikke, om jeg er købt eller solgt j не зная какво става • købe ind пазарувам København [køban’hawn] prop.
Копенхаген københavner [købanfiawno] sb. -en, -e, -ne жител на Копенхаген københavnsk [købanjiawnsg] adj. =, -e копенхагенски køber [kø’bo] sb. -en, -е, -ne купувач købjmand [kø/nan] sb. -manden [-ршпзп], -mænd [-puxri], -mændene [-piænbng] търговец køb|stad [køb,sdad] sb. -staden [-fidadan], -stæder [-^dæ-do], -stædeme [-fSdæ-дапа] (малък) град kød [kød] sb. -et месо • der er ikke rigtig kød på den historie в тази история няма нищо важно •journalisten gik i kødet på politikeren \ журналистът атакува политика
kødbolle [kødjbob] sb. -n, -r, -rne кюфте kødelig [kø-dali] adj. -t, -е плътски, телесен
køer [køb] sb. —> ko мн. число от ko (= крава)
køje [koja] sb. -n, -r, -rne койка; хамак køk ken [køgan] sb. -kenet, -ner, -neme кухня
køkkenaffald [‘køganawfal] sb. -et кухненски отпадъци køkkenchef [køgan,sjæ’j] sb. -en, -er, -erne главен готвач køkkenhave [køganfia-va] sb. -n, -r, -rne зеленчукова градина køkkenrulle [køganpula] sb. -n, -r, -rne кухненско руло
køkkentrappe [køgsnfraba] sb. -n, -r,
-rne кухненска стълба (задна стълба) kjøkkenvask [køgan,vasg] sb. -en, -e,
-ene кухненска мивка tøkultur [køkul,tuu] sb. -en култура за ^оене на опашка tøl [køl] sb. -en, -e, -ene кил • hun bragte ham på ret køl тя му помогна да се изправи отново на крака tøl [køt] sb. в съчетанието på køl (на хлад) * jeg har lagt hvidvinen på køl сложих бялото вино на хладно място tøle [kø-b] vb. -r, -de, -t охлаждам tøler [kø-lo] sb. -en, -е, -ne радиатор (в автомобила); охладител (на двигател); съд за охлаждане на вино tølervæske [køiopæsga] sb. -п, -г, -те охлаждаща течност tøleskab [køb^gab] sb. -et, -e, -ene хладилник
kølig [‘køii] adj. -t, -е прохладен; хладен; отблъскващ kølighed [køiified] sb. -en студенина;
прохлада kølle [køb] sb. -n, -r, -те тояга, боздуган; стик, бухалка; бут (месо) kølne [kølna] vb. -r, -de, -t охлаждам kølvand [køipan] sb. -et килватер, килова линия, водна следа • han er lige i kølvandet på sin professor j той върви по стъпките на професора си køn [kon] sb. -net, =, -nene пол; род (грам.) • det svage køn I слабият пол køn [kon] adj. -t, -ne красив • hun er en køn pige тя е красиво момиче • det var en køn situation J това беше пикантна ситуация • han er en køn en! J ама и той е един! køns diskrimination [‘kdn’sdiskriminafijo’n] sb. -en дискриминация въз основа на полова принадлежност kønslig [konsli] adj. -t, -е £2 полов kønsorgan [‘kon’soga’n] sb. -et, -er, -erne £2 полов орган kønssygdom [‘kønsy,dom] sb. -men, -me, -mene £2 венерическа болест
kåre
kørje [‘kø-o] vb. -er, -te, -t карам, возя, управлявам • køre bil карам кола • han er vist kommet godt op at køre J той доста се разгорещи (или се понапи)
•    han er godt kørende 1 върви му kørebane [kø-ojoa-пз] sb. -n, -r, -rne пътно платно kørekort [‘kø-o,kå-d] sb. -et, =, -ene шофьорска книжка køreplan [‘kø-o plan] sb. -en, -er, -erne разписание, график køreprøve [kø-opro-wo] sb. -n, -r, -rne шофьорски изпит kørestol [kø-o,sdo1] sb. -en, -e, -ene инвалидна количка køretøj [‘kø-o,toj] sb. -et, -er, -erne транспортно средство kørsjel [køusal] sb. -len, -ler, -lerne пътуване
køter [‘kødo] sb. -en, -е, -ne куче, пес (пейорат.) kåbe [kå-Ьз] sb. -n, -r, -rne палто, халат kåd [‘kåd] adj. -t, -е игрив, закачлив, шумен, весел kål [‘kål] sb. -en, =, -ene oo зеле • de gjorde hurtigt kål på ham \ те бързо го победиха kår [кай] sb. -et, =, -ene условия, обстоятелства kåre [kå-o] vb. -r, -de, -t избирам, номинирам • lab [‘lab] sb. -ben, -ber, -beme лапа • vi må nok suge på labben et stykke tid 1 известно време ще трябва да гладуваме

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: