O

O
oase [o’crsa] sb. -n, -rne оазис obducere [,obdu’seb] vb. -r, -de, -t Q.
аутопсия oberst [obosd] sb. -en, -er, -erne полковник objekt [objægd] sb. -el, -er, -erne обект, предмет • et uidentificeret, flyvende objekt (UFO) неидентифициран летящ обект (НЛО) objekt [bbjægd] sb. -en, -er,
-erne допълнение (грам.) • hvad er sætningens objekt? кое е допълнението в изречението? objektiv [bbjægjiw’l adj.,- t, -e обективен objektivt [bbjæg,tiw’d\ adv. обективно obligation [obliga’sjo’n] sb. -en, -er, -erne облигация obligatorisk [obliga’to’risg] adj. =, -e задължителен obs. [bfos] —> observere съкр. от observere (= наблюдавам) observans [obsau’vans] sb. -en основен възглед, основна нагласа observation [obsåuva’sjon] sb. -en, -er, -erne наблюдение observatør [jbsæuva’tøj] sb. -en, -er, -erne наблюдател observere [obsau’veb] vb. -r, -de, -t наблюдавам, изследвам • observer (obs.) обърнете внимание! obskur [bblsguu’\ adj. -t, -е съмнителен, неясен
obsternasig [obsdoiiasi] adj. -t, -e опърничав, непокорен obstruere [obsdru’eb] vb. -r, -de, -t възпрепятствам, преча obstruktion [obsdrug’sjoh] sb. -en, -er, -erne пречка, обструкция ocean [ose’anl sb. -et, -er, -erne океан odde [bds] sb. -n, -r, -rne нос (геогр.) odder [bdb] sb. -en, -e, -ne oo видра; глупак
odiøs [odi’øs] adj. -t, -е омразен offensiv [jfan’siw’] adj. -t, -е офанзивен,
настъпателен offentlig [bfondli] adj. -t, -е обществен публичен, официален, държавен offentliglgøre [ofandligob] vb. -gør Х.ФЛ, -gjorde [-фЪ], -gjort [-ffjo/d] обнародвам, публикувам offentlighed [bfondlified’] sb. -en общественост; откритост offentligt [bfandlid] adv. публично, открито
of|fer [Ь/д] sb. -feret, -re, -rene жертва offervilje [bfajviljs] sb.
-n жертвоготовност, великодушие; самоотверженост officer \j>fi’seu\ sb. -en, -er, -erne офицер officiel [cfi’sjall adj. -t, -le официален offside [ofsajd] sb. -n, -r, -rne S п засада (спорт)
ofre [b/ra] vb. -r, -de, -t жертвам;
посвещавам ofte [b/da] adv. често; обикновено og [bw] [a] konj. и; a ’ og lignende (o.l.) и тем подобни • også videre (o.s.v. /osv.) и така нататък (и т.н.) også [brø] Pas] adv. също така, също •jeg skal også huske at købe ind също така да не забравя да напазарувам •jeg taler engelsk og tysk, og også lidt fransk говоря английски и немски, а също и малко френски okay [‘åkæj] adv. окей • det er bare helt okay J това е съвсем окей okkult [o’kui’d] adj. =, е окултен, таен okse [ogs3\ sb. -n, -r, -rne бик, вол okse [bgrø] vb. -r, -de, -t j мъкна, тегля
•    han okser rundt for at nå det hele J той много се старае, за да успее oksekød [bgssjcød] sb. -et говеждо (месо)
oksesteg [bgsa,sdaj] sb. -en, -e, -ene говеждо печено oktan [jg’tan] sb. -en, -er, -erne октан oktav [og’taw] sb. -en, -er, -erne октава oktober [og’tobj] sb. (en) октомври o.k. \’åu kæj1] [‘o’ ki5] interj. окей oldebarn [bhpah] sb. -barnet [-рапзд], -børn [-,bdj’n], -børnene [-рд/пзпз] правнук/правнучка
oldefar [bbfa] sb. -faren [-fam], -fædre [.fiedro], -fcedrene [-fædrona] прадядо 0lde|m°f [btejnoj] sb. -moren [-,то-зп],
.,nødre [-piødrb], -mødrene [-fnødroni]
oldenborre [bbnpå-o] sb. -n, -r, -me oo майски бръмбар olderimand [bh,man] sb. -manden [.fnanbn], -mænd [-,mæn\ -mændene [-/псвпзпз] началник, майстор, отговорник
pldfrue [blfru-g] sb. -n, -r, -те старша сестра, старша камериерка olding [blderj] sb. -en, -e, -ene старец oldsag \olfsaj] sb. -en, -er, -erne археологическа находка; нещо много старо или немодерно • din gamle oldsag! J изкопаемо такова! oldtid [olfidl sb. -en древност olie [o’lp] sb. -n олио, масло (минерално); течно гориво, нефт; маслени бои • de gyder olie på ilden l наливат масло в огъня • de gyder olie på oprørte vande J успокояват разбушувалите се страсти oliefyr [‘o’ljafyu’i sb. -et, -ene нафтена печка
oliekilde [‘oijsjdh] sb. -n, -r, -rne нефтено находище oliven [оЧГизп] sb. =, = маслина olivengrøn [о’ИЪзпдгоп] sb. -t, -ne маслиненозелен (цвят) olivenolie [o’li vanp’lja] sb. -n зехтин olm [olm] adj. -t, -е лош, зъл olmt [blrnd] adv. лошо, зло olympiade [olømpi’a-дз\ sb. -n, -r, -rne S олимпиада
olympisk [o’lømpisg] adj. =, -e S олимпийски
o.l. [b Чгпзпз] —> og lignende съкр. от og lignende (= и подобно) om [bm] præp. за, зад, на, след, през
•    de ser fjernsyn om aftenen вечер те шедат телевизия • i søndags kom Pia om eftermiddagen в неделя Пиа дойде следобед • hvad synes du от filmen? какво мислиш за филма? • butikken er lige rundt om hjørnet магазинът е
omdømme
точно зад ъгъла •filmen handler от kærlighed във филма става дума за любов • vi skal от bord på færgen kl.
7.30    трябва да се качим на ферибота в 7.30 ч. • børnene løber от kap децата се състезават • hun kommer lige от lidt тя идва след малко • de snakker от politik те говорят за политика • hun kommer от to uger тя ще дойде след две седмици • en gang от ugen веднъж в седмицата om [bm] adv. отново • det må du lave от това трябва да го преправиш om [bm] konj. дали • hun spørger, от han er træt тя пита дали той е уморен • jeg ved ikke, от han kommer не зная дали той ще дойде omadressere [bmadrå/seb] vb. -r, -de, -t преадресирам ombestem|me [bmbe,sdæm’3] vb.
-mer, -te, -t променям решението си, преосмислям • jeg har ombestemt mig промених си решението ombordværende [зтЪо/рсе-опз] adj.
= намиращ се на борда ombuds|mand [‘ombuds/пап’] sb.
-manden [-pianbn], -mænd [-piæn\, -mændene [Г[тсепзпз\ омбудсман ombygge [Ътрудз] vb. -r, -de, -t построявам отново, реконструирам ombygning [Ътрудпец] sb. -en, -er,
-erne реконструкция ombæring [bmfiæ’reri] sb. -en, -er, -erne доставка, раздаване omdebatterjet [bmdeba,tebd] adj. -et,
-ede горещо обсъждан omdel|e [bm,deb] vb. -er, -te, -t разпределям omdiskuter|et [‘omdisgufebd] adj. -et,
-ede горещо обсъждан • den paragraf er stærkt omdiskuteret този параграф е горещо обсъждан omdrejning [bm,drajneri\ sb. -en, -er,
-eme оборот, въртене • kan I så se at komme i omdrejninger? S увеличете темпото, де omdømme [Ьт^отз] sb. -t мнение; слух
omegn [bmficj’n] sb. -en област; околия omelet [oma’læd] sb. -ten, -ter, -terne омлет
omfang [bmfaif\ sb. -et обем • i større omfang endfør в по-голям обем от преди
omfangsrig [bmfaqs,ri] adj. -t, -e обемист, обширен • Danmark har en omfangsrig litteratur дания има богата литература omfatte [bmfada] vb. -r, -de, -t обхващам, съдържам omfattende [bmfadzna] adj. =, = обширен, задълбочен • hun har en omfattende viden om historie тя има задълбочени исторически знания omfavne [bmfawna] vb. -r, -de, -t прегръщам omflakkende Yomflagsm] adj. =, = пътуващ, странстващ omforme [bmfåma] vb. -r, -de, -t променям формата omgang [Ьтдсщ’] sb. -en, -e, -ene път, рунд; общуване, обмен • jeg giver en omgang J давам един рунд (черпя по едно) • opgaven går på omgang задачата се предава (от един на друг)
•    jeg har ikke lyst til mere i denne omgang нямам повече желания този път • eleven fik en ordentlig omgang udskæld доста сериозно му се скараха на ученика omgangshøjde [bmgaristhoj’dg] sb. -n брой обиколки (на стадион); висота на положението • han er helt på omgangshøjde med situationen той отговаря на висотата на ситуацията omgangskreds [bmgatistkræ’s] sb. -en, -е, -ene кръг на приятели и познати omgangstone [bmgaqs,to-no] sb. -п тон на общуване • må vi så få en ordentlig omgangstone нека намерим подходящ тон на общуване omjgive [bmgi] vb. -giver [-ди], -gav [-да], -givet [-gibS] обграждам omgivelse [bmgi’volso] sb. -n, -r,
-те обкръжение; околност • byens omgivelser er smukke околностите на
града са красиви omgængelig [зт’дсЕцЬИ] adj. -t, -е любезен • hun er meget omgængelig тя е много любезна om|gå [omgå] vb. -går [-gå\ -gik [-3ig] -gået [-gåbå] заобикалям omgåelse [bmgåblso] sb. -n, -r, -rne обикаляне omgående [bmgåbnz] adj. =, = кръгов, обиколен, спешен omgående [bmgåbno] adv. спешно om|gås [omgas] vb. -gås [-gås], -gikkes [-gigas], -gikkes [-gigas] общувам; боравя • vi omgås kun få mennesker общуваме c малко хора omhu [bmfiu] sb. -en загриженост, внимание, старание • hun gør arbejdet med meget omhu t тя работи c голямо внимание omhyggelig [om’hygoli] adj. -t, -e старателен, внимателен, грижовен omhyggeligt [om’hygolid] adv.
старателно, внимателно, грижовно omklamre [bmjclamro] vb. -r, -de, -t прегръщам; потискам omklamrende [bmfclam’rono] adj. =, = досаден • han flygter fra omklamrende kvinder l той бяга от досадни жени omklædning [bm,klædneti] sb. -en преобличане omklædningsrum [bmklæåneris/åm] sb. -met, =, -тепе съблекалня omjkomme [bmjcomb] vb. -kommer [-Jcomb], -kom [-.kom], -kommet [-,котзд] умирам • jeg er ved at omkomme af træthed l умирам от умора omkostning [bm^osdnerf] sb. -en, -er, -erne разход omkostningsfri [bmkosdnerisfri] adj.
-I,- е без разходи omkreds [omfcras] sb. -en окръжност, обкръжение omkring [oirikræq] præp. около • vi har en hæk omkring haven имаме плет около градината • hun er omkring 30 år gammel тя е на около 30 години omkring [om’krærf] adv. наоколо • se dig godt omkring, mens der er tid огледай се добре, докато е време • han går omkring i sin egen verden той се движи g собствен свят oUikringstrejfende [om’kræti’sdrajfam] adj. =. = бродещ omkuld [om’kul] adv. паднал, преобърнат • hun blev slået helt omkuld af arbejdet j работата я довърши omkvæd [bmftvced] sb. -et, =, -ene припев
omkørs el [‘omtkøjsol\ sb. -len, -ler, -lerne отклонение, обиколен път omlægge [‘om,lægs] vb. -lægge [-,lægo\ lagde [-, 1а’з], lagt [-,lagd] променям, преправям
omløb [bm,løb\ sb. -et, =, -ene въртене, обикаляне, ход; способност да мисля разумно • hun har omløb i hovedet \ умът й работи
omme [Ътз] adv. зад, отзад • bilen står omme bag huset колата е зад къщата
•    arbejdet er omme for i dag работата за днес свърши
omnibus [‘omnipus] sb. -sen, -ser, -seme омнибус
ompostere [‘ompos,deb] vb. -r, -de, -t премествам, пренасям; преизчислявам omprioritere [‘ompri-orifeo] vb. -r, -de, -t сменям приоритетите omregne [‘от,га/пз] vb. -r, -de, -t преизчислявам
omrejsende [‘ompaj’sono] adj. =,= пътуващ, странстващ • et omrejsende cirkus пътуващ цирк omrids [‘om/is] sb. -et, —, -ene силует, очертание, контур omringe [от,гаф] vb. -r, -de, -t обкръжавам
område [Ът,т-дз] sb. -t, -r, -rne територия; район; област, сфера, поле на дейност
områdestudi|um [‘områ-ds^du’djåm] sb. -et, -er, -erne изследване на областта omsagnsled [‘omsawnsjeå] sb. -det,
=, -dene сказуемно определение, предикатив (грам.) omsider [om’si’do’] adv. накрая omsiggribende [‘omsajgri-Ъзпз] adj. =, =
нарастващ omskiftelig [om’sgifdsji] adj. -t, -e променлив omskiftelighed [om’sgifdalified] sb. -en непостоянство, променливост omskole [!om,sgob\ vb. -r, -de, -t преквалифицирам omskoling [‘om,sgoleri] sb. -en преквалификация omskæring [’om^gæreq] sb. -en, -er,
-erne Q обрязване omslag [‘om^laj] sb. -et, = -ene обложка; компрес; промяна omsonst [pm’sonsd] adv. напразно omsorg [om,så’w[ sb. -en загриженост, грижа
omstigning [om,sdi’ner(\ sb. -en, -er, -erne прекачване (напр. в метро) omstille [om^deb] vb. -r, -de, -t превключвам, променям, привиквам •jeg har omstillet min privattelefon til min arbejdstelefon превключил съм частния си телефон към служебния
•    det kan være svært at omstille sig til et nyt land трудно е човек да свикне c нова страна
omstilling [‘omjdeleri] sb. -en, -er,
-erne превключване, пренагласа; тел. централа
omstrejfende [om,sdrajf3H3] adj. =, = бродещ, странстващ omstyrte [‘omjdy/ds] vb. -r, -de, -t свалям, събарям, прекатурвам omstændelig [om’sdændsli] adj. -t, -e подробен,труден, дълготраен omstændeligt [om’sdændalid] adv. подробно, трудно, дълго • han forklarer alting alt for omstændeligt той обяснява всичко прекалено подробно omstændighed [om’sdændified] sb. -en, -er, -erne обстоятелство, положение
•    hun er i lykkelige omstændigheder f тя е бременна • det skete under formildende omstændigheder това се случи при смекчаващи обстоятелства
omstødje [‘omsdø’ds] vb. -er, -te, -t отменям
omsvøb []om^vøb] sb. -et отклонение (от темата) • sig det uden omsvøb! говори без заобикалки! omsætning [bmtsædneri] sb. -en, -er, -eme оборот (фин.); преработване, преобразуване (хим.), обмен на веществата om|sætte [omtsæda] vb. -sætter [-,sædo], -satte [-tsada], -sat [-flad] продавам; преобразувам; реализирам omtale [bm,ta-b] sb. -n, -r, -rne обсъждане, отзив, рецензия omtal|e [om,tab] vb. -er, -te, -t обсъждам omtalt [bm,tal’d] adj. =, -е упоменат, обсъден
omtanke [Ът^ацдз] sb. -n внимателно обмисляне omtrent [omiran’d] adv. приблизително, около
omtuml|et [bm,tåmhd] adj. -et, -ede неспокоен, объркан • han har ført en noget omtumlet tilværelse той водеше доста объркан живот omtåg|et [omfawdS] adj. -et, -ede замаян; пиян • han er i en omtåget tilstand \ той е посръбнал omvandrende [ЪтрапЯгзпз] adj. =, = блуждаещ, странстващ omvej [‘ompaj] sb. -en, -e, -ene обиколен път • vi gik en omvej hjem върнахме се вкъщи по обиколен път omvendie [отрсепз] vb. -er, -te, -t сменям си вероизповеданието omvendelse [ompænblsa] sb. -n, -r, -rne смяна на вероизповеданието omvendt [ompænd] adj. =, -е обърнат, обратен, противоположен • de netop omvendte kommer tit i kirken именно новопокръстените ходят често на черква
omvendt [bmpænd] adv. напротив, обратно • det forholder sig helt omvendt точно напротив • du holder kortet omvendt държиш картата наопаки
•    hun elsker ham og omvendt тя ro обича и той нея • omvendt kan man sige … и обратно, може да се каже … omverden [Ъmpsudsn] sb. -en обкръжаващият свят
omvæltning [bmpæl’dneri] sb. -en, -er -erne коренна промяна onanere [ona’neb] vb. -r, -de, -t Q онанирам onani [ona’ni] sb. -et £2 онанизъм ond [ån] adj. -t, -е лош, зъл • hun er en ond heks тя е зла вещица • det er bare en ond drøm това е само един лош сън • han er inde i en ond cirkel той се върти в порочен кръг • han er ond ved sin kone той е зъл към жена си ondartet [ånpcdad] adj. -е зъл, злокачествен onde [ånd] sb. -t, -r, -rne зло • det er et nødvendigt onde това е необходимо зло
•    af to onder bør man vælge det mindste от две злини трябва да се избере по-малката
ondsind|et [’йп^епзд] adj. -et, -ede зъл, злонамерен ondskab [ån,sgab] sb. -en злоба, злост ondskabsfuld [‘ånsgabsful] adj. -t, -e злобен, зъл ondskabsfuldhed [ånsgabsfuljied] sb.
-en, -er, -erne злоба ondt [ånd] adv. лошо, злобно, болно
•    hun så ondt på ham тя го погледна лошо •jeg mener ikke noget ondt med det нищо лошо нямам предвид • jeg har ondt af ham жал ми е за него • han har ondt i halsen боли го гърлото
onkel [‘ångal] sb. -len, -ler, -lerne чичо onsdag [Йns,da] sb. -en, -e, -ene сряда
•    vi starter på onsdag започваме в сряда
•    om onsdagen arbejder vi 5 timer всяка сряда работим по 5 часа • i onsdags var jeg i biografen миналата сряда бях на кино
ор [ob] adv. горе, нагоре • gå op ad trappen! върви нагоре по стълбите!
•    hvornår står du op om morgenen? кога ставаш сутрин? • jeg skal op kl.
6 i morgen утре трябва да стана в 6
•    hold пи ор! престани! • luk døren ор! отвори вратата! • det er helt op til dig от теб зависи • op med humøret! горе главата! • bilerne står lige op ad hinanden колите са подредени едни срещу ДРУГИ 0pad [obfld] adv. горе, отгоре
oparbejde [bbrx,baj’ds] vb. -r, -de, -t развивам, разработвам opbakning [оЬрадпщ] sb. -en
п0ддръжка opbevare [obbepab] vb. -r, -de, -t съхранявам, складирам opblomstring [bbjblomsdreri] sb. -en разцвет
opblæst [obpleesd] adj. =, -е надут, нафукан, самодоволен • han er en opblæst nar j той е надут глупак opbremsning [ЪЬргаттец] sb. -en, -er, ,erne спиране opbrud [bb,brud] sb. -det, =, -dene тръгване, заминаване, отпътуване opbrusende [obprusona] adj. =, = сприхав, избухлив • chefen kan godt være lidt opbrusende en gang imellem шефът може понякога и да избухне opbud [bb,bud] sb. -det количество • der var et mægtigt opbud af politi имаше много полицаи
opbygge [bb,bygo] vb. -de, -t строя, изграждам
opbyggelig [ob’bygoli] adj. -t, -e назидателен, морален • opbyggelig litteratur нравоучителна литература opbygning [bbtbygneri] sb. -en изграждане, съоръжение, надстройка opdage [bb,dajo] vb. -r, -de, -t откривам opdagelse [bb,daj9lss] sb. -n, -r, -me откритие
opdager [bbtdajo] sb. -en, -e, -ne откривател
opdatere [‘obdafeo] vb. -r, -de, -t обновявам • hans viden er ikke helt opdateret знанията му не са съвсем актуализирани
opdelle [bbtdeb\ vb. -er, -te, -t разделям opdrage [bb,draw3] vb. -r, -de, -t възпитавам
opdragelse [bb,dramlssi] sb. -n възпитание
opdrive [bb,driba] vb. -driver [-,drivo], -drev [-{dråwl, -drevet [-(Irawbd] намирам, сдобивам се c • det er ikke til at opdrive et billigt værelse i København не може да се намери евтина стая в Копенхаген opdræt [bb,drad\ sb. -tet животновъдство opdrætte [bb,drada] vb. -r, -de, -t занимавам се c животновъдство opdyrke [оЬДуидз] vb. -r, -de, -t развивам, отглеждам opdække [ bbflæga] vb. -r, -de, -t S сервирам, слагам масата opdæmme [bbflæma] vb. -r, -de, -t ограничивам, преграждам opefter [ob,æfdo] adv. нагоре opera [‘opera] sb. -en, -er, -erne опера operation [obera’sjoh] sb. -en, -er, -erne операция operativ [‘oberattiw] adj. -t, -e оперативен operere [obe’ræb] vb. -r, -de, -t оперирам operette [obo/ada] sb. -n, -r, -rne оперета
opfange [bbfari’o] vb. -r, -de, -t хващам, приемам, поемам opfarende [obfaona] adj. =, = избухлив, сприхав opfatte [bbfada] vb. -r, -de, -t възприемам, разбирам opfattelse [bbfadolse] sb. -n, -r, -rne схващане, разбиране op[finde [bbfeno] vb. -finder [-feno],
-fandt [-fand], -fundet [-fånbd] изобретявам; измислям • han har ikke opfundet den dybe tallerken 1 той не е открил топлата вода opfindelse [‘obfenalso] sb. -п, -r, -rne изобретение opfinder [bbfeno] sb. -en, -e, -ne изобретател opfindsom [ob’fen’som] adj. -t, ~me изобретателен; находчив opfodre [obfodro] vb. -r, -de, -t храня (животни) opfordre [bbfå’dro] vb. -r, -de, -t призовавам opfordring [!obfåflreri] Sb. -en, -er, -erne призив
opfriske [bbfræsga] vb. -r, -de, -t освежавам

opfylde [obfylb] vb. -er, -te, -t пълня, изпълнявам • han opfylder alle mine ønsker той изпълнява всички мои желания
opfyldelse [obfylalsd] sb. -n изпълнение
•    min drøm gik i opfyldelse мечтата ми се сбъдна
opfør|e [bhføb] vb. -er, -te, -t играя, представям (пиеса); строя; държа се; написвам • teatret opfører et stykke af Holberg театърът поставя пиеса на Холберг • han opfører sig mærkeligt той се държи странно opførelse [bbføblsa] sb. -n, -r, -rne строителство, изпълнение, постановка
•    første opførelse af balletten gik fint първото представление на балета мина добре
opførs|el [obfø/sal] sb. -len поведение
•    hans opførsel til festen var forfærdelig поведението му на празника беше ужасно
opgang [ЪЬдац’] sb. -еп, -е, -епе изгрев; повишение (цени); вход (блок), стълби в къща, които водят нагоре • de bor i samme opgang те живеят в един вход opgangsperiode [‘лЬдацхрепр-дз] sb.
-п, -r, -гпе период на подем opgave [ЬЬда-из] sb. -п, -г, -те задача, задание; цел oplgive [‘obffi’i vb. -giver [-ди“\, -gav \-да\ -givet [-gi’gd] отказвам се; информирам, давам сведения • han har opgivet at lære dansk той се отказа да учи датски • vi opgiver vores indtægter til skattevæsnet ние обявихме доходите си пред данъчните власти • vi skal opgive 1.000 sider til eksamen трябва да предадем 1000 страници за изпита opgivelse [bbgivalsa] sb. -п, -r, -rne отказ; сведения opgør [bbgSj] sb. -et, =, -ene караница, конфликт
oplgøre [ЬЬдзЪ] vb. -gør [-дои], -gjorde [-gjoj’a], -gjort [-gjo/d] пресмятам, оправям си сметките, правя равносметка
opgørelse [зЬдбЪЬз] sb. -п, -г, -гпе равносметка, оценка opgående [оЬдазпз\ adj. =,= изгряващ възходящ • еп opgående tendens възходяща тенденция ophavsret [‘3bhaws,råd\ sb. -ten авторско право
ophed|et [bb,hed3d\ sb. -et, -ede нагряг разгорещен • der hersker en ret ophedet stemning атмосферата е доста нажежена ophidse [bb,hisa] vb. -r, -de, -t възбуждам; възмущавам се, ядосвам се
ophidselse \bb,his9ls3\ sb. -n, -r, -rne възбуждане; подстрекателство ophidsende [bbhissna] adj. =, = възбуждащ ophids]et [bbhisad] adj. -et, -ede възмутен, възбуден • læreren blev meget ophidset over, at eleverne snakkede i hans time учителят беше много възмутен от това, че учениците говореха в часа му • han var sexuelt ophidset той беше сексуално възбуден ophold [bbfol’] sb. -et, =, -ene престой, пребиваване; прекъсване, пауза; средства за съществуване • på vej til Rødby gjorde vi ophold i Nykøbing по пътя към Рьодбю спряхме в Нюкьобинг • han tager hjem efter
3    måneders ophold i Danmark той се връща вкъщи след тримесечен престой в Дания opholdje [bbfal1)\ vb. -er, -t, -t задържам; пребивавам; занимавам се с, говоря за • hun opholder sig hos nogle venner тя е при едни приятели
•    nu vil jeg ikke opholde dig længere не искам да те задържам повече opholdssted [bbhalsfdæd] sb.
-et, -er, -eme местопребиваване; местожителство opholdstilladelse [jbfijlsteja’dalsa] sb.
-n, -r, -те разрешение за престой opholdsvejr [bbholspcU] sb. -et хубаво време
ophæve [bbficsva] vb. -r, -de, -t прекратявам, отменям
ophøjе t’3b<hjj’3] vb- ~r’ ~de’ повишавам, повдигам ophør [bbfidu 1 sb. -е? пре1фатяване,
прекъсване ophøre [obfiøb] vb. -er, -te, -t прекратявам, прекъсвам ophørsudsalg [bbhousudjsalj] sb.
.et тотална разпродажба (поради ликвидация на магазина) opinionsundersøgelse [opinjonsån3,sø]9lsa] sb. -п, -r, -те изследване на общественото мнение opium [o’pjåm] sb. -met опиум opkald [bbjcal] sb. -et, =, -ene позвъняване (тел.) ‘jeg fik et opkaldfra min skole обадиха ми се от училище opkald e [bbjuds] vb. -er, -te, -t наричам . vi vil opkalde vores datter efter hendes mormor ще кръстим дъщеря ни на баба й
opkastning [bb/casdneri] sb. -еn, -er, -еrnе повръщане
opklare [bbjclab] vb. -r, -de, -t изяснявам opklaring [bbfdareri] sb. -еп разяснение opkobling [bbjableri] sb. -en, -er, -erne включване, свързване opkræve [bbjcrcevs] vb. -r, -de, -t изисквам (пари)
opkrævning [bb^ræwneti] sb. -en, -er, ■erne изискване (за плащане) opkvikkende [ЪЬ,Шдзпз] adj. =, = освежаващ
opkvikker [bbjcvigo] sb. -en, -e, -ne нещо освежаващо (питие, виц, песен) oplade [ЪЬ,1адз] vb. -r, -de, -t зареждам (батерии) • han oplader sin mobiltelefon той зарежда мобилния си телефон oplag [bbjaj] sb. -et, =, -ene издание; тираж
oplagt [bbjagd] adj. =, -е очевидно; в добро настроение; склонен • det er helt oplagt, at han er den skyldige съвсем ясно е, че той е виновен • jeg er ikke rigtig oplagt til fest i aften не съм в настроение за купон тази вечер opland [bb/anl sb. -et околност (около града)
opleve [‘:>Ь,1еЪз\ vb. -r, -de, -t преживявам oplevelse [bbjevalss] sb. -n, -r, -rne преживяване • tag det som en oplevelse I приеми го като едно преживяване oplukker [bbjågj] sb. -en, -e, -ne отварачка oplysje [ЬЬ,1уЪ] vb. -er, -te, -t осветявам; информирам, обяснявам; просвещавам • scenen er oplyst af projektører сцената е осветена от прожектори • han oplyser, at han er 18 år gammel той казва, че е на 18 години oplysning [bb.ly’sneril sb. -еп, -er, -ете осветление; обяснение, информация; просвещение • tak for oplysningen благодаря за информацията oplysningsforbund [bblysneqsfipån] sb. -et, ~, -ene просветителски съюз oplæg [bb,læ’g] sb. -get, =, -gene реч, встъпително слово; проект, предложение • hun skal holde et oplæg om dansk politik той ще държи реч за датската политика oplær|e [ЪЬ,1сеЪ] vb. -r, -te, -t обучавам oplæring \‘obtlæreri\ sb. -en обучение oplæsning [bb,læ’sneri] sb.
-en декламация, четене на глас, литературно четене opløb \bb,løb\ sb. -et, =, -ene тълпа; спринт, атака (спорт.), развитие
•    der var et stort opløb ved ulykken на местопроизшествието се бяха събрали много хора • problemerne skal tages i opløbet проблемите трябва да се решават, докато са малки •fodboldspilleren indledte opløbet mod målet S футболистът започна спринта към целта
opløs]e [ЪЬ/йЪз] vb. -er, -te, -t разпускам, разтварям, разформирам, разтрогвам
•    du skal opløse pulveret i vand трябва да разтвориш прахчето във вода
•    de vil opløse deres ægteskab f те ще разтрогнат брака си • hun virker helt opløst j тя никак не се владее
opløsning [bbjø’sneri] sb. -en разтвор; разпад; закриване; разтрогване
•    en kemisk opløsning химически разтвор • organisationen er ved at gå i opløsning организацията е в процес на закриване
opmagasinere [bbmagasijieb] vb. -r, -de, -t складирам opmarcher|et [bbmou^sjebS] adj. -et,
-ede строен, разгърнат; съсредоточен
•    garderne stod opmarcheret på slotspladsen гвардейците бяха строени на площада пред замъка
opmuntre [bb,måndn\ vb. -r, -de, -t поощрявам, ободрявам opmuntring [‘ob,måndrari] sb. -en, -er, -erne ободрение opmærksom [ob’maug^om] adj. -t, -me внимателен, наблюдателен •jeg vil gerne gøre dig opmærksom på noget бих искал да ти обърна внимание на нещо • han var ikke særlig opmærksom i skolen той не внимаваше особено в училище
opmærksomhed [Db’maugsomfied’] sb. -еп внимание • vi vil gerne henlede jeres opmærksomhed på nogle vigtige detaljer искаме да ви обърнем внимание на някои важни подробности • skal vi give hende en lille opmærksomhed? да й окажем малко внимание? opmåling [‘obpiåleti] sb. -en, -er, -erne измерване opnormere [ЪЬп.упеЪ] vb. -r,
-de, -t поставям в по-висока норма
•    stillingen skal opnormeres til en højere lønklasse длъжността трябва да се постави в по-висока класа заплата
opnå [ob,nå] vb. -r, -de, -t достигам opofrende [bbpfrona] adj. =, = самоотвержен oppe [bba\ adv. горе (често не се превежда) • han bor oppe på 3. sal той живее на 3-тия етаж • hun bor oppe i Nordjylland тя живее в северна Ютландия • de er langt oppe i 80’erne те доста са надхвърлили 80-те • du er tidligt oppe, hvad? ти май си станал доста рано, а? • han var oppe i engelsk i går вчера той имаше изпит по английски • han er godt oppe at køre J той шофира много добре oppefra [bbsfra] adv. отгоре • lydene kommer oppefra звуците идват отгоре
•    han så på hende oppefra og ned той я изгледа от горе до долу
oppegående [ЪЬздйзпз] adj. =, = ходещ
•    de oppegående patienter ходещите пациенти
oppiskjet [bbpisgad] adj. -et, -ede повишен, възбуден • der hersker en oppisket stemning цари приповдигнато настроение opponent [opoiicen’d] sb. -en, -er, -erne опонент; противник opponere [opo’neb] vb. -r, -de, -t възразявам, опонирам opportunist [opotu’nisd] sb. -en, -er,
-erne опортюнист opposition [oposi’sjon] sb. -en опозиция oppust|et [bbpusdsd] adj. -et, -ede надут; нафукан opredning [bb,rddneri\ sb. -en, -er, -erne допълнително легло • et dobbeltværelse med opredning двойна стая c допълнително легло oprejsning [bb,rajsnen\ sb. -en оправдаване (съд.) oprejst \bb,rajsd] adj. =, -е оправдан;
вертикален; вдигнат opreklamere [bbrekla,meb] vb. -r, -de, -t активно рекламирам opremsning [bb/am’sneri] sb. -en, -er, -erne изброяване, преброяване oprethold|e [bbrtidfrolb] vb. -er, -t, -t съхранявам, спазвам oprette \bb,råds] vb. -r, -de, -t създавам, започвам, откривам oprettelse \bb,rådsls3] sb. -n, -r, -me създаване, основаване oprevjet [bbfævsd] adj. -et, -ede развълнуван, разстроен opridse [bb/isa] vb. -r, -de, -t описвам, скицирам, обрисувам • nu skal jeg 1 opridse sagen for dig сега ще ти опиша случая
oprigtig [ob’rægti] adj. -t, -е искрен, откровен
oprigtigt [‘.ob,ragtid] adv. откровено, искрено • det er jeg oprigtigt ked af искрено съжалявам oprindelig \ЬЬ,гепзИ\ adj. -t,
-е първичен, първоначален • ordets oprindelige betydning първичното значение на думата oprindeligt [bb,renslid] adv. първоначално • han var oprindeligt folkeskolelærer, men så blev han kunstner отначало той бил учител, а после станал художник opringning [bb,rærinen\ sb. -еn, -er,
-еrnе телефонно позвъняване oprivende [bb/ibsns] adj. =, = страшен, смайващ
oprulle [ЪЬ,гиГз] vb. -r, -de, -t разкривам; навивам • hele kriminalsagen skal oprulles цялото криминално дело трябва да се разкрие oprustning [‘ob,rusdneril sb. -еп въоръжение oprydning \bb,rydneti\ sb. -еп подреждане, разтребване oprør [bbpou] sb. -et, =, -ene въстание, бунт; възмущение, вълнение oprørende [ЪЬ,гдЬпз] adj. -, = възмутителен
oprører [bbtrob\ sb. -en, -e, -ne размирник, въстаник oprørsk [bb,rojsg] adj. =, -e размирнически
opråb [bb{råb] sb. -et, =, -ene призив opsagde [bbfSa-з] vb. —> opsige мин. вр. от opsige
opsagt [ob,sagd\ vb. —► opsige прич. от opsige
opsang \bb.sari’] sb. -en, -e, -ene хокане, конско • skoleinspektøren gav eleverne en ordentlig opsang директорът на училището здраво се скара на учениците
opsat [bb,sad\ adj. =, -te решен, желаещ
•    hun er helt opsat på at lære dansk тя твърдо желае да учи датски
opsejling [bb,saj7eri\ sb. -еп приближаване (към брега); назряване
•    måske er der еn konflikt under opsejling вероятно назрява конфликт opsige [bb^is] vb. -siger [-,sib\, -sagde [-,sa-з], -sagt [-,sagd] отказвам, анулирам opsigelse [bb^islss] sb. -n, -r, -me анулиране, отказ opsigelsesvars|el [bb^iblsespæssl] sb.
-let, -ler, -lerne предупреждение преди прекратяване (на договор, абонамент) opsigt [bb,segd\ sb. -еп надзор; сензация
•    filmen vil vække stor opsigt филмът ще предизвика голяма сензация • der er ingen opsigt i parken паркът не се наблюдава
opsigtsvækkende [bbsegdspægans] adj.
=, = сензационен, събуждащ интерес/ внимание opskrift \bbfSgrdfd] sb. -еп, -er, -егпе рецепта (готв.) opskrujet [bb,sgru’sd] adj. -et, -ede завишен (цени); високопарен • hun har helt opskruede forventninger тя има прекалено големи очаквания opskræmt [bbpgråm’d] adj. =, -е изплашен, сплашен opslag [bb,slaj] sb. -et, =, -ene маншет; обява; препратка • et opslag i en ordbog препратка в речник • der er et opslag om et job i Føtex i avisen във вестника има обява за работа във Фьотекс • hun har opslag på bukserne панталоните й са с маншет opslagstavle [bbslajsfawla] sb. -n, -r,
-rne дъска за обяви opslagsværk [bbslajspåjg] sb. -et, -er, -егпе справочно пособие opslidende [ЬЬ^Ндзпз] adj. =, = изморяващ, изтощаващ opslidsjet [bb,slis3d] adj. -et,
-ede износен • en opslidset nederdel износена пола opslidt [bbjlid] adj. =, -е износен; изтърван
opslugt [bb,slugd] adj. =, -е погълнат
•    han er helt opslugt af politik той e изцяло погълнат от политика
opsmøgjet [bb^moj’sd] adj. -et, -ede навит (ръкав, крачол)
opsnappe [bb^nabe] vb. -r, -de, -t подочувам opsnuse [bb^nu’se] vb. -r, -de, -t подушвам
opsparing [bb<sbareri] sb. -en спестяване opspinde [bbpbiri] sb. -t измислица
•    det er pure opspind I това е чиста измислица opsplitning [bbpbledneri] sb. -en разделение opspore [bb,sbob] vb. -r, -de,
-t проследявам, хващам дирите (на някого след дълго търсене) opstand [‘ab.sdan’] sb. -en, -e, -ene въстание opstandelse [ob’sdanblsa] sb. -n възкръсване; безредици opstemt [‘Db,sdæmd\ adj. =, -е в добро настроение opstigning [bbjdineri] sb. -en подем opstille [bb^dela] vb. -r, -de,
-t поставям, изправям; изброявам, описвам (теория); кандидатирам се (за длъжност) opstilling [ЪЬ^еГец] sb. -en, -er,
-eme построяване, струпване (на предмети), състав (на отбор); списък; кандидатура opstod [bb,sdod] vb. —> opstå мин. вр. от opstå
opstoppernæse [bbsdobopæ ss] sb. -n,
-r, -те чип нос opstrammer [bb,sdramb] sb. -en, -e, -ne уточнявам, подобрявам;ободрявам opstyltjet [bb^dyl’dsd] adj. -et, -ede скован, неестествен opstød [bbjdøS] sb. -et, =, -ene оригване; забележка, критика • han kom med et surt opstød i avisen той излезе c критични забележки във вестника
opstøve [bbjdøva] vb. -r, -de, -t намирам (като следвам следата), издирвам • det var ikke til at opstøve en flaske vin ! не можеше да се намери бутилка вино op|stå [bbjdå] vb. -står [-,sdå1, -stod [-pdod\ -stået [-^dåbd] възниквам, появявам се; възкръсвам opsummere [bbsu,meb] vb. -r, -de, -t събирам, обобщавам opsummering [‘obsu/ne’reti] sb. -en, -er -erne обобщение; сбор, резултат opsving [bb,sven1 sb. -et, =, -ene прогрес, подем opsvulm|et [ЪЬ,.чоиГтзд] adj. -et, -ede подпухнал, подут opsyn [bbtsyh] sb. -et контрол, надзор opsyns|mand [bbsynslman’\ sb. -manden [-тапзп], -mcend [-,mæn\ -mcendene [-,тсеп9пз’\ контрольор, наблюдател opsætning [bb,sædneti] sb. -en, -er, -erne подреждане, планиране, монтаж; набор (печат.); постановка (театр.) opsøg|e [bb,søj3\ vb. -er, -te, -t посещавам; намирам (c трудност) op|tage [bb,ta’] vb. -tager [-to], -tog [-fol -taget {-,tabd\ записвам (на аудио/видео носител); снимам (филм); приемам, възприемам; събирам (плодове); възобновявам, започвам (дипломатически отношения); заемам (място, време); взимам паричен заем • de optager samtalen på bånd те записват разговора на касетка
•    universitetet optager nye studerende en gang om året университетът приема нови студенти веднъж в годината • et nyt land optages i EU нова страна се приема в ЕС • diskussionen от racisme optager ham meget дискусията за расизма много го занимава
optagelse [bb,tablsa] sb. -п, -r, -те прием, поемане; запис; начало • han søger optagelse på balletskolen той се кандидатира за прием в балетното училище
optagelsesprøve [bbfablsjsprd’ua] sb.
-п, -г, -те приемен изпит optag|et [bbfabå] adj. -et, -ede зает
•    toilettet er optaget тоалетната е заета
•    den plads er desværre optaget за съжаление мястото е заето • han er optaget af andre ting той е зает c други неща
optakt [bb,tagd] sb. -en, -er, -erne начало, въведение; начален непълен такт (муз.)
tegnelse [obfajnalse] sb. -п, -r, -rne записка; бележка
tik [ob’tig] sb. -ken оптика °otiker [bbtigo] sb. -en, -е, -ne оптик ptimal [abti’ma’l] adj. -t, -е оптимален optimisme [abtimisma] sb. -n ОПТИМИЗЪМ
optimist [obti’misd] sb. -en, -er, -erne оптимист optimistisk [obti’misdisg] adj. =, -e оптимистичен optjenje [bbfjcen»] vb. -er, -te, -t събирам, спечелвам optog [bb,taw] sb. -et, =, -ene шествие optrappe [bbfraba] vb. -r, -de, -t разширявам, увеличивам optrin [‘obfrin\ sb. -net, =, -nene сцена (от представление); случка, епизод opjtræde \bb,træda] vb. -træder [-trædj], -trådte [-frods], -trådt [-frod\ играя (роля); държа се, действам; проявявам се • hun optræder på Det kongelige Teater тя играе в Кралския театър
•    hun optrådte uforskammet over for sin mormor тя се държа безобразно c баба си
optræk [bbfrag] sb. -ket засилване (авг.); димоотвод (техн.); съобразяване; назряване • han er lidt tung i optrækket \ той труцно съобразява • der er optræk til ballade назрява скандал • han er lidt langsom i optrækket \ той бавно съобразява (загрява)
optrækker [obfrago] sb. -en, -e, -ne тирбушон
optrækkeri [obtrågofi] sb. -et мошеничество
optrævle [‘obfråwh] vb. -r, -de, -t разплитам
optrådt [bbfrod] vb. —> optræde прич. от optræde
optrådte [bbfrodø] vb. —> optræde мин. вр. от optræde
optælling [bbfæleq] sb. -en, -er, -erne преброяване
optændingsbrænde [bbtcenerisfirana] sb. -t съчки (за разпалване на огъня) optøjer [bbpjb] sb. pl. -ne шум, суматоха
optøning [bb,tø’neri\ sb. -en размразявам opulent [opu’lcen’d] adj. =, -е разкошен, богат
opvakt Yobpagd] adj. =, -е буден, умен opvarmning [bЬратпец] sb. -en отопление opvarmningsgruppe [bbpa’mnerisgruba] sb. -n, -r, -me подгряваща група opvarte [bbpado] vb. -r, -de, -t обслужвам, прислужвам opvask [bbpasg] sb. -en съдове за миене opvaskebalje [bbvasgs,balja] sb. -n, -r,
-rne леген/умивалник за миене на съдове
opvaskebørste [bbvasgapdusda] sb. -n,
-r, -те четка за миене на съдове opvaskemaskine [bbvasgamajging] sb.
-n, -r, -те съдомиална машина opvaskestativ [bbvasgasdajiw] sb. -et,
-er, -erne щендер за сушене opveje [bbpaja] vb. -r, -de, -t уравновесявам, компенсирам • det gode opvejer det dårlige доброто уравновесява злото opvisning [bbpi’sneri] sb. -en, -er, -erne демонстрация, презентация opvækst [bbpægsd] sb. -en ръст, развитие; порастване opvågning [ЪЬрйдпзц] sb.
-en пробуждане • en brat opvågning внезапно пробуждане opøve [bb,øv9] vb. -r, -de, -t упражнявам, тренирам orakjel [o’ragsl] sb. -let, -ler, -lerne оракул
orange [o’rarisja] adj. =, = оранжев orangeade [orarisja-бз] sb. n оранжада ord [‘eul sb. -et, =, -ene дума • han holder altid ord той винаги си държи на думата • jeg fatter ikke et ord \ не разбирам нито дума • godt ord igen няма да се обиждаме, да забравим казаното • han tog ordet på mødet той взе думата на събранието • han tog ordet ud af munden på hende той й взе думата от устата • han tog hende på ordet той я разбра дословно • hun kunne ikke komme til orde тя не можеше да вземе думата ordblind [‘oujblen’] adj. -t, -е словесна слепота (дислексия, легастения) ord bog [‘oujbåw’] sb. -bogen [-påw’an’], -bøger [-jbøjo], -bøgerne [-pøjona] речник
ord[en [‘å’dan] sbj., -nen, -ner, -neme орден
ordjen [å’dan] sb. -nen ред • du skal holde orden på dit værelse трябва да поддържаш ред в стаята си • det er i orden всичко е наред • i god ro og orden ред и спокойствие ordensmagt [å’dsnsfnagd] sb. -en силите на реда, полицията ordensmenneske [å’dansfnenasgd] sb. -t, -r, -ne човек на реда ordensreg|el [å’dsns/ajgl] sb. -len, -ler, -lerne правило на реда ordentlig [å’ddnli] adj. -t, -е подреден, точен, коректен, приличен, значителен
•    han kom hjem i en ordentlig brandert ! той пристигна вкъщи порядъчно пийнал • en meget ordentlig pige много порядъчно момиче • det var en ordentlig mundfuld това беше голям залък (буквално и преносно)
ordentligt [å’danlid] adv. должньш образом, как подобает, прилично
•    du skal opføre dig ordentligt дръж се прилично
ordforråd [‘ojfotråd’\ sb. -et, =, -ene речниково богатство ordfører [‘ш/о-д] sb. -en,
-e, -ene председател, говорител (на парламентарна група), модератор ordinere [ådi’neb] vb. -r, -de,
-t посвещавам в свещенически сан; предписвам (лекарство, лечение) ordinær [ådi’ndu’] adj. -t, -е обичаен, обикновен,скучен ordklasse [‘oujdasa] sb. -п, -г, -те част на речта (грам.)
ordkløver [‘oufdô’vo] sb. -en, -e, -ene педант, буквоед ordne [’å’dna] vb. -r, -de, -t въвеждам ред, подреждам; справям се c • jeg V;7 ordne bøgerne alfabetisk ще подредя книгите по азбучен ред •jeg skal ordne dig! J ще ти покажа аз на тебе! ordning [ædnerï] sb. -en, -er, -erne споразумение; правилник ordre [‘айгз] sb. -п, -r, -те заповед; поръчка
ordret [:oj,rad] adj. =, -te дословен, точен
ordsprog [oj<sbråw] sb. -et, =, -ene пословица ordstyrer [oj^dy-j] sb. -en, -e,
-ne председателстващ (събрание), модератор organ [å’ga’n\ sb. -et, -er, -erne орган organisation [åganisa’sjoh] sb. -en, -er, -erne организация organisator [ågani’sa-tou] sb. -en, -er, -eme организатор organisere [ågani’seb] vb. -r, -de, -t организирам organisk [å’ganisg] adj. =, -е органичен orgasme [å’gasma\ sb. -n, -r, -те оргазъм
•    hun fik orgasme тя изпадна в оргазъм org|el [‘й’шз1\ sb. -let, -1er, -leme орган (муз.)
orgie [‘åg/a] sb. -t, -r, -те оргия orient [åri’æn’d] sb. -en Ориент orientere [åriæn’teb] vb. -r, -de, -t ориентирам, информирам • lederen orienterede personalet om situationen шефът информира персонала за ситуацията • turisterne kunne ikke orientere sig i København туристите не можеха да се ориентират в Копенхаген orientering [åriæn’tereri\ sb. -en ориентиране, ориентация original [årigi’naT] sb. -en, -er, -eme оригинал; чудак • er det en original eller en kopi? това оригинал ли е или i копие? • han har altid været lidt af en original той винаги е бил малко странен
original [årigi’naT] adj. -t, -е оригинален
originalitet [åriginali’te’d] sb. -en оригиналност orlginalt [årigi’na’ld] adv. оригинално , fan tænker helt originalt той мисли съвсем оригинално orkan [å’ka’n] sb. -en, -er, -eme ураган orke [^дз] vb. -r, -de, -t в състояние съм, мога • jeg orker ikke at høre mere vrøvl j не мога повече да слушам глупости ofkestjer [å’kæsdo] sb. -ret, -re, -rene оркестър orkidé [å’ki’de ] sb. -en, -er, -erne oo орхидея orlov [åiåw] sb. -en отпуска orm [o/m] sb. -en, -e, -ene oo червей ornamentik [‘å-namænfig] sb. -ken украсяване c орнаменти orne [åno] sb. -n, -r, -me co шопар, глиган
ortodoks [åto’dogs] adj. -t, -e православен
ortopæd [åto’pæd] sb. -en, -er, -erne Q ортопед
os [os] sb. -en дим, смрад os [!м] pron. —» vi нас, на нас (от личн. мест. vi)
ose [o’sa] vb. -r, -de, -t димя, мириша; гледам, без да купувам • ilden oser огънят дими • han oser af dårlig samvittighed j вижда се, че не му е чиста съвестта • vi skal ikke købe noget, vi oser bare I ние няма да купуваме, само гледаме
ost [åsd\ sb. -en, -e, -ene сирене osteanretning [åsdean,radneri] sb. -en,
-er, -eme плато c различни сирена ostehand|el [åsdojianot] sb. -elen, -ler, -leren търговия със сирене ostehandler [åsdajianlo] sb. -en, -e, -ne търговец на сирене
ostemad [åsdojnad] sb. -den, -der, -deme сандвич със сирене osv. [o so ‘vido-o] —> og så videre съкр. от og så videre
o.s.v. [o so ‘uido-o] —> og så videre съкр. от og så videre (= и така нататък) otium [o’tjåm] sb. -met времето след пенсионирането
otte [ådo] пит. осем ottende [ådno] пит. осми ottendedel [ådno,deT] sb. -en, -e, -ene една осма otteogtyve [ådofyvo] пит. двадесет иосем
otteogtyvende [ådofyvono] пит.
двадесет и осми ottetiden [ådofidon] sb. осем часа ottoman [otopian’] sb. -en, -er, -erne кушетка, канапе outrerjet [u’træ’oå] adj. -et, -ede преувеличен oval [o’va1].adj. -t, -е овален oven [åoри] adv. отгоре • lyset kommer fra oven светлината пада отгоре
•    skiltet hænger oven over døren табелката виси над вратата • oven i alle problemerne blev han syg като капак на проблемите му той се разболя • han er oven i købet nærig на всичкото отгоре той е скъперник
ovenfor [åvanfo] præp. върху, отгоре, над
ovenfra [åvonfra] præp. от горе, отгоре ovenover [åvmpwo] præp. над ovenpå [åvonpå’] præp. над, отгоре ovenpå [åvonpå] adv. нагоре, отгоре •jeg er bare helt ovenpå i dag J днес съм във форма; имах късмет ovenstående [åwonsdåsno] adj. =, = гореспоменат over [åwo] sb. -en, -е, -ne връх, върхушка • vil du have overen eller underen? горното или долното искаш (на хлебчето)? over [åwo] præp. над, през, в течение, поради, пред • det koster over 200 кг. това струва над 200 крони
•    han er genert over for fremmede той се стеснява пред непознати
•    klokken er kvart over otte часът e осем и петнадесет • du skal over Rådhuspladsen трябва да минеш през площада пред кметството • en liste over eleverne списък на учениците
over [åwo] adv. горе, отгоре, над • det går over това ще премине • skal jeg
overalt
sætte maden over пи? да затопля ли храната? • jeg bærer over med ham отнасям се снизходително c него overalt [‘awb,al’d\ adv. навсякъде • der er bare kaos overalt навсякъде е хаос overanstreng|e [åwoan^drærfi] vb. -er, -te, -t преуморявам • han overanstrenger sig ikke той не се преуморява overarbejde [åwjabaj’dd] sb. -t допълнителна работа overarm Yåwofx’m] sb. -en, -e, -ene горната част на ръката overbalance [‘åwoba{latisd] sb. -n в съчетание c få (= губя равновесие) overbebyrde [åwobepy/d?] vb. -r, -de, -t претоварвам • jeg er overbebyrdet med arbejde претоварен съм c работа overbefolke [‘åwsbefol’ga] vb. -r, -de, -t пренаселвам overbefolkjet [‘åwobefilgsd] adj. -et,
-ede пренаселен overbelaste [‘åwobejasda] vb. -r, -de, -t претоварвам overbelastning [!åwobe,lasdneri] sb. -en претоварване overbetjent [åwbbefjænd] sb. -en, -e, -ene полицейски сержант overbevis|e [‘åwjbepisa) vb. -er, -te, -t убеждавам overbevisning [‘åwobepi’sneri] sb. -en, -er, -eme убеждение overbid [åwopid] sb. -det, =, -dene горна челюст overblik [‘åwojbleg] sb. -ket преглед, оценка; обща представа • han har mistet overblikket той губи общата представа overbo [‘åwopo’] sb. -en, -er, -erne съседът отгоре overbygning [йюзрудпец] sb. -en, -er, -erne надстройка; двете последни години специализирано обучение в университета (в Дания) overbærende [‘åwoficebng] adj. =, = снизходителен, търпелив overdel [‘åw3,deT\ sb. -en, -e, -ene горна част
overdosis [‘swo^dosis] sb. -sen, -ser, -seme Q. свръхдоза overdrage [‘åwotdraw3] vb. -r, -de, -t давам, предавам overdragelse [‘åw3,draw3ls3\ sb. -n, -r -rne предаване overdramatisere [‘åwodramatijeb] vb. -r, -de, -t преувеличавам, излишно драматизирам overdrev [bw3tdræw] vb. —> overdrive мин. вр. от overdrive overdrev|en [ашз/1гаЪзп\ adj. -en,
-ne преувеличен • han virker nu ikke overdreven flittig той не прави впечатление на прекалено прилежен
•    rygterne er overdrevne слуховете са преувеличени overdrevent [åwo/iravsnd] adv.
преувеличено over|drive [åwjflrivs] vb. -driver [-flrivo], -drev [-ldraw’\, -drevet [-,drawed] преувеличавам overdrog \‘åu)3,dro’] vb. —> overdrage мин. вр.от overdrage overdænge \’&юз^сгц’з] vb. -r, -de, -t обсипвам, затрупвам overdøve [åwoflø’wa] vb. -r, -de, -t заглушавам overdådig [åwo’dådi] adj. -t, -е пищен, разкошен overeksponere \’åw3ægspotneb] vb. -r, -de, -t преекспонирам overens [åwo’ens] adv. съвместно, заедно
overenskomst [åws’enkomsd] sb. -en, -er, -erne споразумение, договор overenskomstforhandling
[.åws’ensjcom’sdfåfianleti] sb. -en, -er, -eme преговори за споразумение (м/у работодатели и профсъюзи) overensstemmelse [åwo’e’ns^dæmslsd] sb. -п, -г, -те съответствие; съвпадение • han udfylder papirerne i overensstemmelse med reglerne той попълва документите в съответствие с правилата overfald [‘åwofall sb. -et, =, -ene нападение
overfalde [åwjfalb] vb. -falder [-falb], -faldt [-fal’d], -faldet [-falbд] нападам overfart [åwjfad] sb. -en прекосяване (c кораб през недълбоки води) * overfarten tager en time прекосяването ще трае час oVerflade [åwofla-дз] sb. -n, -r,
-те повърхност • overfladen er ru повърхността е груба • på overfladen ser familien harmonisk ud на пръв поглед семейството изглежда
хармонично overfladisk [jåwofladisg] adj. =, -е повърхностен overflod [‘åwDflod] sb. -en изобилие, излишък
overflødig [åwsflø’di] adj. -t, -е излишен, ненужен
overflødig!gøre [åwofløZigob] vb. -gør [доЛ, -gjorde [-gjob], -gjort [-gjoi’d] правя нещо да е ненужно overflødighedshorn [åwo’flø’dihedsfio/n] sb. -et, =, -ene por на изобилието overfor [йшз/з] præp. пред overfor [‘åwbfo] adv. срещу • banken ligger lige overfor банката е точно отсреща
overformynderi [‘åwofomønofi’] sb. -et опекунски съвет
overfuse [åwofu’ss] vb. -r, -de, -t ругая, карам се
overfølsom [åwoføl’sjm] adj. -t, -me свърхчувствителен overførie [‘åwoføb] vb. -er, -te, -t превеждам (пари); пренасям (болест)
•jeg skal overføre pengene til din konto трябва да преведа парите на твоята сметка
overførs|el [‘åwjfø/sal] sb. -len, -ler,
-lerne превод, пренос overført [åwofø/d] adj. =, -е преносен
•    i overført betydning в преносно значение
overgang [йшодац] sb. -en, -e, -ene преход, подлез, прелез; период време; мутиране на гласа • det er kun en kort overgang това е кратък преход • hans overhøring stemme er i overgang гласът му мутира overgangsaldjer [‘åwogarisglb] sb. -ren,
-re, -rene преходна възраст overgav [bwoga] —> overgive мин.вр .от overgive
overgear|et [åwo’gvrod] adj. =, -ede j еуфоричен, възбуден over[give [‘åwogi*] vb. -giver [-gu\
-gav [-ga\ -givet [-gibd\ предавам
•    piraterne overgiver sig aldrig пиратите никога не се предават • sagen overgives til ministeriet делото се предава на министерството
overgivjen [‘åwogivan] adj. -ent, -ne весел,закачлив overgreb [‘åwograb\ sb. -et, =, -ene нарушение; накърняване на права over|gå [åwogå’| vb. -går [-gå\ -gik [-gigl -gået [-gåbd] преминавам; случва се; надвишавам • hans rekord er ikke overgået endnu рекордът му още не е надминат * tænk, at den skam skulle overgå os! f помисли си само, да ни връхлети такъв срам! overhale [åwjjiala] vb. -r, -de, -t задминавам; ремонтирам, подробно оглеждам overhaling [åwDjialerf] sb. -en, -er,
-erne задминаване; ремонт, подробен оглед; караница, мъмрене • han fik en ordentlig overhaling af læreren учителят сериозно му се скара over|holde [‘åw3,h:)lb\ vb. -holder [-fiolb], -holdt [-jiold], -holdt [-jioVd] придържам се, спазвам overhoved [‘åwotho’3d] sb. -et, -er, -erne глава, началник overhovedet [awo’hosd] adv. въобще
•    del vedjeg overhovedet ikke noget om за това изобщо нищо не знам
overhør|e [‘åwo,høb] vb. -er, -te,
-t изпитвам; недочувам; дочувам случайно, подслушвам • jeg kom til at overhøre en samtale подслушах един разговор • læreren overhører eleverne учителят изпитва учениците overhøring [‘åwD,høreri\ sb. -en, -er,
-erne разпит, изпит
overhånd [åwj.hjn] sb. en преимущество, перевес • nu skal du ikke lade problemerne tage overhånd не позволявай на проблемите да надделеят overjordisk [‘åwojoudisg] adj. =, -е извънземен; свръхестествен overkant [‘аwojcand] sb. -еп горен край; предел • prisen er lige i overkanten \ цената е точно на предела overklasse [åwgfdasg] sb. -n, -r, -rne висшата класа overkomme [‘åwfomb] vb. -kommer [-famb], -kom [-kom], -kommet [-fom’gd] справям се • jeg kan simpelthen ikke overkomme mere просто не мога да се справям повече overkommelig [йюзкзтзН] adj. -t, -е възможен; достъпен; изпълним overkop [låwgfcob] sb. -pen, -per, -perne чаша
overkrop [åwofcrob] sb. -pen, -pe, -pene горната част на тялото overkørt [‘åwo,køj’d\ adj. =, -е уморен over[lade [‘åwofadg] vb. -lader [-fa’do], -lod [-,lod], -ladt [-,lad] предоставям overlagt [‘åwofagd] adj. =, -e преднамерен overlappe [’åwofccbg] vb. -r, -de, -t (частично) припокривам overleg|en [‘åwofejgn] adj. -ent,
-ne превъзходен, сигурен, уверен; надменен overleve [åwofevg] vb. -r, -de, -t оцелявам (жив); надживявам overlevende [‘åwofevgna] adj. =, = оцелял
overlevere \’åwolepeb] vb. -r, -de, -t Предавам overliggende [‘åwolegang] adj. =, = лежащ най-отгоре overlod [bwofod] vb. —> overlade прич.
от overlade overlæge [åwgfæjg] sb. -n, -r, -rne Q главен лекар overlæss|et [‘åwofæsgd] adj. -et, -ede претоварен overmagt [‘åwo:magd] sb. -en превес,
превъзходство over|mand [Чшз,тап] sb. -manden [-pianbri], -mænd {-/næn], -mændene [-ргегпзпз] по-силният, който превъзхожда останалите • han har fundet sin overmand \ намери си майстора overmande [‘åwD/папз] vb. -r, -de, -t надвивам overmodig [‘åwo/nodi] adj. -t, -e самоуверен, (неразумно) дьрзък overmorgen [åwb/nå-jn] sb. други ден
•    i overmorgen (в) други ден overmund [‘åwo/nån] sb. -en, -e, -ene горната челюст; горно чене overmægtig [åwo/nægti] adj. -t, -e по-силният overmæt Yåwo/næd] adj. =, -te преситен overmåde [åwo/nå-da] adv.
изключително overmål [‘åwo/nål] sb. -et прекаленост; излишък
overnatning [åwo/iadne^] sb. -en, -er, -erne нощувка overnatte [åwo/iadd] vb. -r, -de, -t нощувам overnaturlig [‘åwonafuÆ] adj. -t, -e свръхестествен; огромен overordentlig [åws’å’dændli] adj. -t, -e изключителен, извънреден overordn|et [åwofidtwd] adj. -et, -ede висшестоящ overpris [‘åwopris] sb. -en, -er, -erne завишена цена overrakt [bwo,ragd] vb. —* overrække прич. от overrække overrakte [bwofagdd] vb. —> overrække мин.вр. от overrække overraske [åwofasgs] vb. -r, -de, -t изненадвам overraskelse [‘åwo,rasgalse] sb. -n, -r, -rne изненада overrendje l’åwj/dng] vb. -er, -te, -t досаждам overrumple [‘йшз/йтЪЬ] vb. -r, -de, -t изненадвам over|række [‘åwofdgg] vb. -rækker [-/■ago], -rakte [-,ragdg], -rakt [-fagd]
предавам 0verse [‘åwofe] vb. -ser [-fej], -så -set [-f*e’d\ виждам; не забелязвам . konsekvenserne er til at overse последствията трябва да се предвидят overset [bw3,se’d] vb. —> overse прич.от overse
oversigt [‘åw3,segd] sb. -en, -er, -erne обзор
overskride \’åwo,sgridb] vb. -skrider [.pgridb], -skred [-pgræd], -skredet græd’dd\ прекрачвам; превишавам overskridelse [åwD^gridblsa] sb. -n, -r, .rne нарушение; превишение overskrift [‘åws^grafd] sb. -en, -er, -erne надпис, заглавие
overskrævs [‘åw3,sgrdw’s] adv. седя (като) на седло
overskud [Чшз^дид] sb. -det излишък; печалба
overskue [^кюз^диз] vb. -r, -de, -t имам поглед върху нещата overskuelig [&w3,sgudi\ adj. -t, -e обозрим • i en overskuelig fremtid в обозримо бъдеще
overskydende [йюз^дудзпз] adj. =, = излишен
overskyjet [‘åws^gybd] adj. -et, -ede облачен
overskæg [åw3,sgag] sb. -get, =, -gene мустаци
overskæring [‘£W3,sgæ’reri\ sb. -en, -er, -erne жп прелез
overslag [‘aW3,slaj\ sb. -et, =, -ene предварителна сметка/изчисление overspændt [[åw3,sbæn’d] adj. =, -e истеричен, нервен, възбуден overstadig [åwo^sdadi] adj. -t, -е в приповдигнато настроение over[stige [‘åw3,sdij3] vb.
-stiger [-,sdij3\, -steg [-pdej\ -steget [-pdejad] преодолявам; надминавам, превъзхождам
overstrege [‘åw3,sdraj3\ vb. -r, -de, -t зачертавам
over|stå [åwo^då] vb. -står [-,sda], -stod [-?dod], -stået [-^dåaå] преодолявам, преживявам, справям се с, издържам
overtræde
oversvømme [йюз^иотз] vb. -r, -de, -t наводнявам oversvømmelse [‘åwofsvdmblse] sb. -n,
-r, -rne наводнение over|sætte \’åw3,sæda\ vb. -sætter [-jsædo], -satte [-.iada], -sat l~,sad\ превеждам (текст)
oversættelse \åw3,sæd3ls3\ sb. -n, -r, -rne превод
oversætter [‘åwo^ædo] sb. -en, -e, -ne преводач (писмен) oversøisk \’åw3,søisg] adj. =, -e задокеански overså [bw^å] vb. —> overse мин. вр. от overse
overtag [åw3,taj] sb. -et превъзходство, преимущество • han har overtaget той има превъзходство over[tage [‘åwofa] vb. -tager [-fa\
-tog [-to], -taget [-,tabt5] поемам (и продължавам дейността, напр. в дадена фирма) overtale [åwofab] vb. -er, -te, -t убеждавам, уговарям overtegne [‘åmofapa] vb. -r, -de, -t препокривам (заем); презаписвам, сменям резервация; украсявам с рисунки
overtegnjet [‘åwsfajnad] adj. -et, -ede препълнен; изрисуван • kurset er overtegnet курсът е препълнен overtjener [åwofjæ-no] sb. -en, -e, -ne главен келнер overtog [‘åira,to] vb. —> overtage мин. вр.
от overtage overtrak [‘åwsfrag] —> overtrække мин.
вр. от overtrække overtro [‘åwofro] sb. -en суеверие overtroisk [‘åw3,troisg\ adj. =, -e суеверен
overtrukket [åwsfrågdd] —> overtrække прич. от overtrække overtryk [‘åw3,trog] sb. -ket нанасяне на един цветен слой върху друг (в типографията); свръхналягане over|træde [‘йи>з/гадз] vb. -træder [-/гадз], -trådte [-{rods], -trådt [-frod] престъпвам, нарушавам
overtrædelse [åivoJrcedalsB] sb. -n нарушение overtræk [åwofrag] sb. -ket, =, -кепе покритие (слой, пласт); превишен кредит, овърдрафт • der er overtræk på kontoen кредитът на сметката е превишен overjtrække [‘åwofrag»] vb. -trækker [-,trago], -trak [-frag\, -trukket [-,trågad] покривам; превишавам overtræt [åwo,trad] adj. =, -te преуморен overtrådt [‘åwottrod]-+ overtræde прич.
от overtræde overtrådte [’åw^trods]—* overtræde мин.
вр. от overtræde overtøj [‘åioopfl sb. -et връхна дреха overvandt [åwopand] —> overvinde мин.
вр.от overvinde overveje [‘awopajb] vb. -r, -de, -t преценявам overvejelse [‘åwopajblss] sb. -n, -r, -rne преценка, размисъл overvejende [’åwopajsna] adj. =, = преобладаващ overvundet [‘åwopånad] vb. —> overvinde прич. от overvinde overvurdere [‘åwovuj,deo] vb. -r, -de, -t надценявам overvægtig [åwopægti] adj. -t, -e c наднормено тегло overvælde [åwopæls] vb. -r, -de,
-t препълвам, заливам, затрупвам; завладявам (чувства) overvære [‘åwopæb] vb. -r, -de, -t присъставм overvåge [‘åwopåwa] vb. -r, -de, -t наблюдавам overøs]e Yåwop’sd] vb. -er, -te, -t заливам, поливам
ovn [‘ålørt] sb. -en, -e, -ene фурна, печка ovnfast [åwnfasd] adj. =, -е огнеупорен ovre Våwro] adv. там; нещо минало •jeg har købt det ovre i Netto купих ro в магазина Нетто, ей там • hun sidder ovre ved det andet bord тя е седнала ей там на онази маса • det hele er snart ovre всичко скоро ще свърши ozon [o’son] sb. -en озон

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: