R

R
rabarber [ra’babo] sb. -en, -е, -ne ревен rabarberkvarter [ra’babokvafeA sb. -et, -er -erne S западнал квартал rabat [ra’bad] sb. -ten, -ter, -terne бордюр, бордюрна леха; намаление (на цена) • medlemmer kan få 10 % rabat членовете могат да получат Ю% намаление • rabatten er blød „еобезопасена външна ивица (пътят се рони – пътен знак) rabbiner [ra’bino] sb. -en, -е, -ne равин rable l’rabb] vb. -r, -de, -t \ бърборя, дърдоря • nu rabler det for ham той се побърка • han rabler løs om sit eget liv дьрдори непрестанно без да млъкне race [ræsd] sb. -n, -r, -rne порода, раса race [ræ’ss] vb. -r, -de, -t карам бързо, профучавам • han racer af sted ud ad motorvejen той профуча по магистралата
racer [‘rce-so] sb. -en, =, -ne бегач (колело); състезателна кола racerbil Yræ-sopil] sb. -en, -er, -erne състезателна кола racisme [ra’sisma] sb. -n расизъм racist [ra’sisd] sb. -en, -er, -erne расист racistisk [ra’sisdisg] adj. =, -е расистки racistisk [ra’sisdisg] adv. расистски rad [‘rad] sb. -en, -er, -erne редица, линия; човек, момче • bilerne står på rad og række колите са подредени в редица
rad [’гад] sb. -en, -е, -ene • han er en snedig rad той е голям хитрец radar [rada] sb. -en, -er, -erne радар radbrække [‘radpraga] vb. -r, -de, -t говоря лошо, завалено; разпъвам на колело, изтезавам
radering [ra’derån] sb. -en, -er, -erne гравиране, гравировка; гравюра radiator [radi’a-to] sb. -en, -er, -erne радиатор
radikal [radi’kaT] adj. -t, -е радикален radikalt [radi’kald] adv. радикално • han stemmer radikalt (= han stemmer på partiet Det radikale Venstre) той гласува за Радикалната лява партия radio [ra’djo] sb. -en, -er, -erne радио radioaktiv [radjo’agfiw’] adj. -t, -e радиоактивен radioavis [radjoapi’s] sb. -en, -er, -erne новини по радиото radioprogram [‘ra’djoprogram] sb. -met, -mer, -merne радиопрограма

radise [radiss] sb. -n, -r, -me °o репичка radius [ra’djus] sb. -sen, -ser, -serne радиус
radmagler [‘radpiajo] adj. -ert, -re много мършав, кожа и кости raffineret [roftiiebd] adj. -et, -ede рафиниран, изчистен, изискан rafle [‘rnfla] vb. -r, -de, -t играя на зарчета, залагам; споря, дискутирам
•    skal vi rafle от det? J да се обзаложим ли?
rafte [‘rofda] sb. -n, -r, -rne дълъг прът raftehegn [‘rofdafuxfn] sb. -et, =, -ene плет от дълги тънки пръти rage [‘ræwa] vb. -r, -de, -t ровя, издърпвам; стърча; справям се; засягам; бръсна се • han fik skægget raget af той си обръсна брадата • han tænker bare på at rage penge til sig J той мисли само как да заграби парите
•    пи må du selv rage kastanierne ud af ilden \ сега сам трябва да извадиш кестените от огъня • det rager ikke Peter J петер не го засяга • det rager mig ikke en høstblomst j хич не ми пука
•    de ragede uklar med det samme те веднага се скараха • skorstenen rager op over husets tag коминът стърчи над покривите на къщите
ragelse [‘гашзЬз] sb. -t вехтории • hun smider alt sit gamle ragelse ud тя изхвърля старите си вехтории ragnarok [‘rawna/og] sb. -ket в нордската философия борбата между боговете и титаните, завършила с края на света; голяма катастрофа ragout [ra’gu] sb. -en, -er, -erne pary rak [‘rag] sb. -ket сбирщина, паплач raket [ra’kad] sb. -ten, -ter, -terne ракета
rakke [‘гадз] vb. -r, -de, -t пътувам, карам; ругая, хуля, критикувам; бия, тормозя • han rakker altid rundt i Europa \ той все пътува из Европа • de rakker deres venner ned J те злословят срещу приятелите си rakkerpak [гадзрад] sb. -ket j сбирщина rakt [‘ragd\ vb. —> række вж. række rakte [ragds] vb. —> række мин. вр. от række
ralle [‘га!з] vb. -r, -de, -t хриптя, задъхвам се • den fulde mand lå og rallede J пияницата лежеше и се задъхваше ram [‘ram] sb. в съчетанието gå ram forbi – избягвам, спасявам се от нещо; в съчетанието fa ram på nogen
–    уреждам си сметките с някого • der er ingen, der går ram forbi никой не се е отървал • jeg skal nok få ram på dig все ще те пипна ram [‘ram] adj. -t, -те горчив, остър
•    hun sagde det i ramme alvor тя го каза абсолютно сериозно
ramasjang [rama’sjari] sb. -en скандал ramaskrig [rama,sgrij] sb. -et, =, -ene силен протест rambuk [‘ram,båg] sb. -ken стенобойна греда
ramle [‘ramls] vb. -r, -de, -t в съчетанията ind i noget = блъскам се в, падам; струпвам се, срутвам • de to biler ramlede sammen двете коли се сблъскаха • det hele ramlede sammen for mig за мен всичко рухна ramme [‘гатз] sb. -п, -г, -те рама, рамка
ramjme [‘гатз] vb. -mer, -te, -t уцелвам
•    skuddet ramte plet изстрелът порази целта
ramme [‘гатз] vb. -r, -de, -t поставям в рамка • vi rammede billedet ind сложихме картината в рамка rammeaftale [ramaawfa-h] sb. -n, -r, -те рамково споразумение rammende [‘гатзпз] adj. =, = точен, попадащ в целта • en rammende
bemærkning точна забележка rampe [‘гатЬз] sb. -п, -г, -гпе рампа товарна платформа ramponer|et [rampo’nebå] adj. -et, -eije разнебитен, повреден rand [‘ran] sb. -en, -e, -ene ръб, край-поле (книга); торбички под очите
•    hun fylder glasset til randen тя пълни чашата до ръба • hun er på randen til et nervesammenbrud тя е на ръба на нервен срив
rang [‘гац] sb. -еп ранг, звание, степен чин
rangere [rarfsjeb] vb. -r, -de, -t сортирам, подреждам; нареждам се-правя маневри с влак • vognene blev rangeret væk вагоните бяха откарани
•    professorer rangerer langt over sekretærer професорът се нарежда доста над секретаря
rangle [гаф] sb. -п, -к -те дрънкалка rangl|et [raqhd] adj. -et, -ede тънък и дълъг
rangstige [rari’sdijs] sb. -n, -r, -rne йерархична стълба rank [гацд] adj. -t, -е прав, изправен, строен
ranke [гацдз] vb. -r, -de, -t изправям ransage [тпгш]з] vb. -r, -de, -t претърсвам ransjel [ransal] sb. -len, -ler, -lerne раница, ученическа чанта rap [rab] sb. -pet, =, -pene удар, пляскане • han fik et rap overfingrene пляснаха го по ръцете rap [rab] adj. -t, -ре бърз rapkæftjet [rabjcæfdsd] adj. -et, -ede \ устат, c остър език, находчив rapmusik [rabmutsig] sb. -ken рап (музика)
rappe [гаЬз] vb. -r, -de, -t крякам (за патица), бързам • du må rappe dig, hvis du skal være færdig kl. 181 трябва да побързаш, ако искаш да си готов в 18 ч.
rappenskralde [гаЬзп^дгаЬ] sb. -п, -г, -гпе \ свадлива жена rapport [ra’p&’d] sb. -en, -er, -erne
rapportere [rccpå’teb] vb. -r, -de, -t докладвам
raps [rabs] sb. -en рапица rapSe [rabsa] vb. -r, -de, -t J крада rapt [‘rccbd] adv. бързо raptus [rabtus] sb. -sen, -ser, -seme лудост, объркване, идея фикс • det er bare sådan en politisk raptus, der går 0ver това е просто политическа мания, която ще премине
rar [V«1 adj. -t, -е мил, приятен • han er sådan en rar, gammel mand той е един мял възрастен човек rart [rad] adv. мило, приятно rase [ra-sa] vb. -r, -de, -t беснея rasende [rasana] adj. =, = зъл, свиреп rasere [ra’seb] vb. -r, -de, -t разрушавам, опустошавам • de unge har raseret hele parkeringspladsen младежите опустошиха целия паркинг rask [rasg] adj. =, -е здрав, бодър, бърз, енергичен, жизнен • hun er sund og rask тя е жива и здрава rasle [rasla] vb. -r, -de, -t дрънча, дрънкам, шумя
raslebøsse [‘raslapøsa] sb. -n, -r, -me кутия-касичка за дарения (често хора вървят и дрънкат с тази касичка по улиците)
rasp [rasb] sb. -еп галета; едро ренде; стърготини
rasteplads [rasdaplas] sb. -en, -er, -erne отбивка, място за почивка на магистрала
rastløs [‘rasdjøs] adj. -t, -е неспокоен, нервен
rastløshed [rasdløs,hed] sb. -en безпокойство
rat [rad] sb. -tet, =, -tene кормило, волан rate [ra-da] sb. -n, -r, -те вноска (част от парична сума)
ration [ra’sjon] sb. -en, -er, -eme порция rationalisere [rasjonali’seb] vb. -r, -de, -t рационализирам
rationalisme [rasjona’lisma] sb. -n рационализъм
rationel [rasjojiæl’] adj. -t, -le рационален rationelt [rasjofiæl’d] adv. рационално rationere [rasjo’neb] vb. -r, -de, -t разпределям (на порции) ratslør [radjløu] sb. -et мъртъв ход (на кормило) rav [raw\ sb. -et кехлибар; скандал
•    der kommer rav i den på mødet i aften очаква се скандал на срещата довечера
ravage [ra’va-sja] sb. -п опустошение, безредие
rave [ræva] vb. -r, -de, -t размахвам, клатя; залитам ravende [rocvana] adj. =, = j усилващо прилагателно • situationen var ravende gal J ситуацията беше много объркана raveparty [ræ-jwpæti] sb. -et, -er, -erne а парти, което трае повече от едно денонощие и където се свири техно ravn [rawn\ sb. -en, -e, -ene врана ravnekrog [‘rawna,krå’w] sb. -en, -e, -ene I глухо, затънтено място ravne|mor [rawna,mou] sb. -moren [-,mo-on], -mødre [-/nødro], -mødrene [-piødrona] \ лоша майка (не се грижи за детето си) ravruskende [raw,rusgana] adj. =, = f усилващо прилагателно (абсолютно, съвършено) razzia [radsja] sb. -en, -er, -erne хайка, блокада, обиск reagensglas [ræa’gcen’sglas\ sb. -set, =, -sene епруветка reagere [ræa’geb] vb. -r, -de, -t реагирам
•    han reagerer ikke på mine breve той не реагира на моите писма
reaktion [rceag’sjon] sb. -en, -er, -erne реакция
reaktionær [ræagsjotndu’\ adj. -t, -e реакционен reaktor [ræ’agtoj] sb. -en, -er, -erne реактор
realisabel [ræalisabel] sb. -elt, -le осъществим realisme [ræa’lisma] sb. -n реализъм realistisk [ræa’lisdisg] adj. =, -e реалистичен
realitet [rceali’te’d] sb. -en реалност realitetssans [ræali’te’ds,sans] sb. -en чувство за реалността reb [ræb] sb. -et, =, -ene въже recept [ræ’sæbd] sb. -en, -er, -eme Q. рецепта • noget medicin kan kun fås på recept Cl някои лекарства могат да се получат само с рецепта reception [rcesæb’sjon] sb. -en, -er, -erne рецепция, прием, приемна recitere [rcesi’teb] vb. -r, -de, -t рецитирам red [ræd] vb. —> ride мин. от ride redaktion [rædag’sjon] sb. -en, -er, -erne редакция
redaktør [rædag’tøi] sb. -en, -er, -eme редактор redde [ræba] vb. -r, -de, -t спасявам rede [ræ’da] sb. -n, -r, -те гнездо red[e [ræ] vb. -er, -te, -t сресвам; застилам (легло) • hun reder sit hår тя си реши косата • hun reder sig mange gange om dagen тя се реши по няколко пъти дневно redejgøre [ræ-бадоЪ] vb. -gør [дол], -gjorde [-gjob], -gjort [-gjoud] отчитам; излагам, обяснявам redegørelse [ræ-dagoblsa] sb. -n, -r, -me отчет; изложение, обяснение redelig [ræ-dali] adj. -t, -е порядъчен, честен
rederi [ræ’do’ri] sb. -et, -er, -eme параходно дружество redet [ræ-dad] vb. —> ride прич. от глагола ride redigere [rædi’geb] vb. -r, -de, -t редактирам redning [rædnerf] sb. -en, -er, -eme спасение
redningsbælte [rædnetis,bælda] sb. -t, -r, -те спасителен пояс redningsvest [rædnetispæsd] sb. -en, -e, -ene спасителна жилетка redskab [ræd,sgab] sb. -et, -er, -erne инструмент reducere [rædu’seb] vb. -r, -de, -t съкращавам, намалявам reduktion [rædug’sjon] sb. -en
съкращаване, намаление reel [ræ’æl] adj. -t, -le реален reelt [ræ’æl’d] adv. реално • hvad betyder det reelt? какво всъщност означава това?
referat [ræfa’ra’d] sb. -et, -er, -eme реферат; протокол (на среща) reference [ræfa’rmisa] sb. -n, -r, -rne препратка; препоръка referere [ræfa’ræb] vb. -r, -de, -t препращам, позовавам се на; описвам предавам (съдържание на текст) refleks [ræ’sflægs] sb. -en, -er, -erne рефлекс; отражение refleksion [ræflæg’sjoh] sb. -en, -er, -erne отражение; размишление refleksiv [ræjlæg,siw] adj. -t, -e възвратен reflekter|et [ræflæg’tebd] adj. -et, -ede отразен
reform [ræfåm] sb. -en, -er, -erne реформа reformation [ræfåma’sjon] sb. -en реформация; преобразование reformere [ræfå’meb] vb. -r, -de, -t реформирам reformerjet [ræfå’mebd] adj. -et, -ede реформистка (църква) refræn [råfrarf] sb. -et, =, -ene рефрен, припев
refundere [ræfån’deb] vb. -r, -de, -t възвръщам, възстановявам разход refusion [ræfu’sjon] sb. -en възстановяване на разход reg|el [ræjal] sb. -len, -ler, -lerne правило regelbund|en [ræjalpånan] adj. -ent, -ne регулиран, постановен regelmæssig [ræjalmæsi] adj. -t, -e правилен (глагол); редовен, нормален regent [ræ’gæn’d] sb. -en, -er, -erne регент
regere [ræ’geb] vb. -r, -de, -t управлявам regerende [ræ’gebna] adj. =, = управляващ regering [ге’дегец] sb. -en, -er, -erne правителство regeringsbygning [re’geretisjbygneri] sb. -en, -er, -erne правителствена сграда, резиденция
regi [ræ’sji] sb. -et режисура, постановка, ръководство regime [rce’sjima] sb. -t, -r, -те режнм regiment [rcegi’mænd\ sb. -et, -er, -erne полк
regimente [rægi’mænda] sb. -t, -r, -rne управление region [rcegi’oh] sb. -en, -er, -erne регион, район regionaltog [rægjo’nal’tåw] sb. -et, =,
-iene регионален влак (пътнически влак)
regist[er [ræ’gisdo] sb. -ret, -re, -rene регистър
reglement [rceb’mari\ sb. -et, -er, -erne регламент, устав regn [rajn] sb. -en дъжд regnbue [‘rajnfiua] sb. -n, -r, -rne дъга regnbuehinde [rajnbuafiena] sb. -n, -r, -те ирис (на окото) regnbyge [rajnbyja] sb. -n, -r, -rne кратък, проливен дъжд regne [‘rajna] vb. -r, -de, -t смятам; разчитам • det regner вали •jeg regner med, at han kommer смятам, че ще дойде • hun regner ham for en af sine bedste venner тя го счита за един от най-добрите си приятели • de forstår at regne den ud те знаят какво да искат
•    jeg har regnet ud, at det vil koste 4.998 kr. i alt изчислих, че това ще струва общо 4998 крони
regneark [‘rajnafcg] sb. -et, =, -ene @ счетоводна, статистическа или друга подобна компютърна програма regnebog [‘rajnspåw“\ sb. -bogen [■jbåwan], -bøger [-,bøjo], -bøgerne [-pøjona] учебник по аритметика regnemaskine [rajnamasgvna] sb. -n, -r, -те калкулатор
regnfrakke [rajnfraga] sb. -n, -r, -rne дъждобран, шлифер regning [‘rajnerj] sb. -en, -er, -erne сметка, квитанция regning [rajneri] sb. -en аритметика, математика, смятане regnorm { ‘rajn,o/m] sb. -en, =, -ene дъждовен червей regnskab [‘rajn,sgab\ sb. -et, -er, -erne счетоводство; отчет regnskov [‘rajnpgow’i sb. -en, -e, -ene джунгла, тропическа (дъждовна) гора regnskyl [‘rajnpkøl’i sb. -let, =, -lene порой
regnvand [‘rajnpan’] sb. -et дъждовна вода
regnvejr [‘rajnpæu] sb. -et буря, дъждовно време • det bliver regnvejr задава се буря regulere [rægu’leb] vb. -r, -de, -t регулирам • regulær [rægu’læ/] adj. -t, -е истински, правилен, верен regulært [rcegu’læ/d] adv. истинско, правилно, вярно reje [‘nr/a] sb. -n, -r, -rne скарида rejecocktail [‘rajakog,tæjl\ sb. -en, =,
-ene коктейл от скариди (закуска) rejse [‘rajsa\ sb. -n, -r, -rne път, пътешествие rejsje [‘rajsa] vb. -er, -te, -t пътувам, пътешествам; повдигам • vi skal rejse til Paris i morgen утре тръгваме за Париж • vi rejser os for dronningen ставаме при влизане на кралицата
•    der rejste sig en masse indvendinger възникнаха много възражения
•    bygningen blev rejst på 4 måneder зданието бе вдигнато за 4 месеца
rejsebureau [‘rajsaby,ro] sb.
-et, -er, -erne туристическа фирма, туроператор rejsegilde [rajsagila] sb. -t, -r, -rne празник при завършване на покривния скелет на сграда rejsegods [rajsagås] sb. -et багаж rejsekammerat [‘rajsakama/a’d] sb. -en,
-er, -erne спътник rejsende [rajsana] adj. =, = пътник, пасажер rejsning [rajsneri] sb. -en подем, издигане, възвишение; ерекция; бунт rekapitulere [rækabitu’leb] vb. -r, -de, -t обобщавам казаното reklame [ræ’klwma] sb. -n, -r, -rne реклама
reklamere [rækla’meb] vb. -r, -de, -t рекламирам; правя рекламация rekommanderjet [rækoman’debd] adj. -et, -ede препоръчан rekonstruere [rækonsdru’eb] vb. -r, -de, -t възстановен

rekonvalescens [rækonvah’sæns] sb. -en оздравяване rekord [ræ’kå’d] sb. -en, -er, -erne рекорд rekreation [rækræa’sjon] sb. -en почивка, възстановяване rekreere [rækræ’eb] vb. -r, -de, -t почивам си rekrut [ræ’krud] sb. -ten, -ter, -terne новобранец rektang|el {‘гад^щЩ sb. -let, -ler, -lerne правоъгълник rektor \’ragto\ sb. -en, -er, -erne ректор rekvirere \rækvi’ræb\ vb. -r, -de, -t изисквам
rekvisit [rcekvi’sid] sb. -ten, -ter, -terne реквизит relation [ræla’sjon] sb. -en, -er, -erne отношение, връзка relativ [rælafiw] adj. -t, -е относителен relativere [rælati’veb] vb. -r, -de, -t релативирам, съотнасям relevans [rceh’vans] sb. -en релевантност, важност relevant [ræb’vand] adj. =, -е важен за нещо, отнасящ се към нещо relief [ræli’æf] sb. -fet, -fer, -ferne релеф religion [rælgjon] sb. -en, -er, -erne религия
religionsfrihed [rælg’jonsfrified’i sb. -en свобода на вероизповеданието religiøs [rælgjøs] adj. -t, -е религиозен relæ [re’læ’] sb. -et, -er, -erne реле rem [‘ram’] sb. -men, -те, -тепе ремък
•    de har en rem af den samme hud те са от едно и също тесто reminiscens [ræmini’sæn’s] sb. -en, -er, -erne реминисценция remise [rceinisa] sb. -n, -r, -те депо (за влакове, автобуси) remoulade [ræmu’la-дз] sb. -n майонезен сос
remse [‘ramss] sb. -n, -r, -rne ред думи, стих
remse l’ramsa] vb. -r, -de, -t изброявам
•    han remser alle problemerne op for chefen той изброи всички проблеми пред шефа
ren [‘reeh] sb. -en, -er, -erne северен елен ren [‘ræn] adj. -t, -е чист • hans skjorter er ikke helt rene ризите му не са съвсем чисти • vi må have rene linjer трябва да сме коректни • hun fik rene ordfor pengene \ казаха й истината направо rende [‘гапз] sb. -п, -г, -те улей, канавка; фарватер rend|e \’гапз] vb. -er, -te, -t тичам, тека • han render sin vej, hver gang vi skal vaske op той винаги хуква, когато трябва да се мият чиниите
•    du kan rende og hoppe f хич не ме интересуваш, все ми е тая • du kan rende mig noget så grusomt \ хич не ми пука • han render os på dørene i tide og utide 1 той непрекъснато идва вкъщи, когато трябва и когато не трябва
rendesten [rana^deh] sb. -en, -e, -ene улична канавка rendyrke [rænfly^gs] vb. -r, -de, -t култивирам, развъждам rengøring [гсепдзгац] sb. -en почистване rengøringsassistent [‘rængoråiisasi^dænd] sb. -en, -er, -erne чистач/ка renlig [‘ræ-nli] adj. -t, -е чист; спретнат; (за малки деца) могат да ползват тоалетна renovation [rænova’sjon] sb. -en остраняване, събиране на боклука rensdyr [riinsflyA sb. -et, =, -ene æ северен елен rense [‘ransal vb. -r, -de, -t чистя rensning \’rånsneri\ sb. -en почистване rent [rcend] adv. чисто • hun gør rent тя почиства • blusen er af rent uld блузата е от чиста вълна • den lille dreng kan ikke tale helt rent endnu малкото момче не може още да говори добре rentabel [ren’tabal] adj. -elt, -le доходен
rente [‘reends] sb. -n, -r, -те лихва; процент
rentefod [‘rændafod] sb. -en процентна ставка
renvask|et [rænpasgad] adj. -et, -ede измит; оправдан renæssance [rænæ’sarisa] sb. -n ренесанс, възраждане reol [ræ’ot] sb. -en, -er, -erne полка reorganisere [ræorgani’seb] vb. -r, -de, -t реорганизирам, преобразувам, променям, изменям reparation [ræpara’sjon] sb. -en, -er, -erne ремонт, почивка reparatør [ræpara’tøu’] sb. -en, -er, -erne механик, майстор reparere [ræpa’ræb] vb. -r, -de, -t ремонтирам
repertoire [ræpato’æ] sb. -t, -r, -rne репертоар
repetere [ræpa’teb] vb. -r, -de, -t повтарям, репетирам repetition [ræpati’sjon] sb. -en репетиция; повторение replik [ræ’plig] sb. -ken, -ker, -kerne реплика; отговор
reportage [ræpå’tasja] sb. -n, -r, -me репортаж
repressalie [råprd’salja] sb. -t, -r, -rne репресивни мерки repressiv [ræpræ’siw] adj. -t, -e репресивен
reprimande [ræpri’manda] sb. -n, -r, -me порицание
reproducere [rceprodu’seb] vb. -r, -de, -t възпроизвеждам, размножавам (се) repræsentant [ræpræsan’tand] sb. -en,
-er, -eme представител repræsentantskab [ræpræsan’tand^gab] sb. -et, -er, -eme представителен комитет (на банка, дружество ит.н.), което има посредническа функция между ръководството и членовете repræsentere [ræpræsen’teb] vb. -r, -de,
-t представям, представлявам republik [ræpu’blig] sb. -ken, -ker, -kerne република
republikaner [ræpubli’kano] sb. -en, -e, -ne републиканец reservat [ræsæu’va’d] sb. -et, -er, -erne резерват
reservation [ræsauva’sjon] sb. -en, -er, -erne резервация; резервираност
•    reservation af billetter резервация на билети • han har en vis reservation over for politikere той е доста резервиран по отношение на политиците reservedel [rce’sauvafiel] sb. -en, -e, -ene резервна част reservere [ræsau’veb] vb. -r, -de, -t резервирам •jeg vil gerne reservere et bord til i aften бих искал да резервирам маса за тази вечер reserver|et [ræsau’vebd] adj. -et,
-ede резервиран • er hun ikke noget reserveret? тя не е ли малко резервирана residens [ræsi’dæns] sb. -en, -er, -erne резиденция resignation [ræsigna’sjoh] sb. -en примирение resolut [ræso’lud] adj. =, -te решителен resolut [ræso’lud] adv. решитеьно respekt [ræ’sbægd] sb. -en уважение respektab|el [ræsbæg’tabal] adj. -elt, -le уважаем, уважаван respektabelt [ræsbæg’tabald] adv. прилично, достойно, което заслужава уважение respektere [rcesbceg’teb] vb. -r, -de, -t уважавам
respektive [ræsbægfiva] adj. съответен respektløs [ræ’sbægd,løs] adj. -t, -e непочтителен respiration [ræsbira’sjon] sb. -en дишане
respirator [ræsbi’rætj] sb. -en, -er, -eme респиратор respons [ræ’sbon’s] sb. -en отговор rest [rasd] sb. -en, -er, -erne остатък •jeg skal for resten hilse dig fra Inge освен това трябва да ти предам поздрави от Инге
restance [ræ’sda/isa] sb. -п, -r, -rne остатъчна сума (която трябва да се плати)
restaurant [ræsdo’rari] sb. -en, -er, -erne ресторант • jeg er på restaurant аз съм в ресторанта • jeg skal på restaurant отивам на ресторант restauration [ræsdora’sjon] sb. -en, -er, -erne реставрация; ресторант restaurator [ræsdo’rato] sb. -en, -er,
-erne реставратор restauratør [ræsdora’tøj] sb. -en, -er, -erne ресторантьор restaurere [ræsdo’ræb] vb. -r, -de, -t реставрирам restere [rces’deb] vb. -r, -de, -t остава, липсва ми resterende [ræ’sdebna] adj. =, = липсващ restituere [rcesditu’eb] vb. -r, -de, -t реституирам restriktion [ræsdræg’sjoh] sb. -en, -er, -erne ограничение resultat [ræsul’ta’d] sb. -et, -er, -erne резултат resultere [ræsul’teb] vb. -r, -de,
-t постигам, произтичам, имам за резултат resumé [rcesy’me] sb. -et, -er, -erne резюме
ret [‘råd] sb. -ten, -ter, -terne ястие • i kantinen er der mange forskellige retter в кафенето има много различни ястия ret [‘rad] sb. -ten съд, право • retten er sat съдебното заседание е започнало
•    sagen kommer for retten den 3.4. делото ще се гледа в съда на 3 април
ret [råd] sb. лицева страна • hun strikker 3 ret og 2 vrang тя плете 3 лицеви и 2 обратни (опакови) бримки ret [rad] adj. =, -te правилен; изправен, прав • den rette person точният човек
•    soldaterne står ret foran slottet войниците стоят мирно пред замъка
•    det har du ret i имаш право ret [rad] adv. доста (наречие за
степен с усилващо значение) • dansk udtale er ret svær at lære датското произношение е доста трудно да се научи
retarder|et [ræta’debd] adj. -et, -ede
умствено изостанал retfærdig [rddfdidi] adj. -t, -e справедлив retfærdiggøre [rådfa/digob] vb. -gør [ФА. -gjorde l-gjob], -gjort [-gjoud] оправдавам • du skal ikke prøve at retfærdiggøre dig не се опитвай да се оправдаваш retirade [ræti’ra-дз] sb. -п, -г, -гпе клозет retlinjet [rådj-inad] adj. -et, -ede честен, праволинеен retmæssig [‘rådmæsi] adj. -t, -е законен retmæssigt [radmæsid] adv. законно retning [rådnerj] sb. -en, -er, -erne посока, направление retorik [ræto’rig] sb. -ken реторика retsbegreb [‘radsbegræb] sb. -et, -er, -erne правно понятие retsgyldig [radsgyl’di] adj. -t, -e валиден, законен retsgyldigt [radsgyl’did] adv. валидно, законно
retskaffjen [radtsgafan] adj. -ent, -ne порядъчен retskrivning [rdd,sgriwneri] sb. -en правопис retslig [radsli] adj. -t, -е юридически, съдебен
retsligt [rddslid] adv. юридически, съдебно
retsmøde [radsjnø-да] sb. -t, -r, -rne съдебно заседание retssag [rads,saj] sb. -en, -er, -erne съдебно дело retsvæsjen [radspæ’san] sb. -net съдебна система
rette [rada] vb. -r, -de, -t поправям, насочвам • læreren rettede de studerendes fejl преподавателят поправи грешките на студентите • hun rettede kikkerten mod havet той насочи далекогледа към морето • han rettede sig op той се изправи • hun rettede maden an тя приготви храната • hun retter sig altid efter sin mor тя винаги се съобразява с майка си rettelse [råwna] sb. -n, -r, -rne поправка rettesnor [radapnou] sb. -en, -e,-rnе ръководство, указание, норма, правило
rettidig [‘radfidi] adj. -t, -е навременен rettroende [radfroana] adj. =, = правоверен
retur [ræ’tu/\ sb. -en връщане, спад retur [rce’tuA adv. обратно
returkommission [ræ’tujkomi,sjoh\ sb. -en подкуп returnere [rætuu’neb] vb. -r, -de, -t зръщам
rev [rcew] sb. -et, =, -ene риф rev [‘ræ’w] vb. —*• rive мин. вр. от rive revalidering [revali’de’reri] sb. -en подпомагане revanche [ræ’uatisd] sb. -n реванш revers [ræ’væus] sb. -et, -er, -erne ревер, маншет, подгъв
revet [rce-озд] vb. —► rive прич. от глагола rive
revidere [rævi’deb] vb. -r, -de, -t ревизирам, проверявам revision [rævi’sjoh] sb. -en, -er, -eme ревизия
revisor [rce’utss] sb. revisoren [rce’vrss’m], revisorer [rævi’so’o], revisorerne [rævi’so-зпа] ревизор revle [rawla] sb. -n, -r, -rne пясъчна плитчина
revne [rawna] sb. -n, -r, -rne пукнатина, процеп, цепнатина revne [гашпз] vb. -r, -de, -t пуквам се, скъсвам се • bukserne revnede панталоните се скъсаха • spis, til du revner I яж до пръсване • jeg var lige ved at revne af grin I щях да пукна от смях
revolution [rævolu’sjon] sb. -en, -er, -eme революция revolver [ræ’volvo] sb. -en, -e, -ne револвер
revse [rawsa] vb. -r, -de, -t наказвам revy [ræ’vy] sb. -en, -er, -eme ревю ri [ri] vb. -r, -ede, -et тропосвам ribbe [riba] sb. -n, -r, -rne ръб, остър край; лост
ribbe [riba] vb. -r, -de, -t бера; крада •    huset var ribbet for alt af værdi от къщата бе откраднато всичко ценно ribben [ripen] sb. -et, =, -ene ребро (анат.)
ribs [ræbs] sb. -et, =, -ene <=o френско грозде
ridder [ridb] sb. -en, -е, -ne рицар ridderkors [ridb,kås] sb. -et, =, -ene кавалер на кръста (ордена Данебро) ridderlig [ridbli] adj. -t, -е рицарски ridderligt [ridblid] adv. рицарски ride [W eb] vb. rider [rido], red [ræd], redet [rcE’dad] яздя • han rider på en hvid hest той язди на бял кон • hun forstår at ride stormen af тя може да се справя с трудностите ridehest [ri dajiæsd] sb. -en, -e, -ene кон за яздене ridning [пдпец] sb. -en езда ridse [risa] sb. -n, -r, -rne драскотина •firmaets image har fået nogle ridser i lakken авторитетът на фирмата малко пострада
ridse [risa] vb. -r, -de, -t драскам; режа; скицирам, описвам накратко • de ridsede deres navne ind i muren те надраскаха имената си на стената • de ridsede projektets grundideer op for os те ни описаха накратко основните идеи на проекта rif|fel [refsl] sb. -len, -ler, -lerne пушка rift [refd] sb. -en, -er, -erne цепнатина
•    der er rift om billetterne til koncerten много се търсят билетите за този концерт
rig [Vi] adj. -t, -е богат • en meget rig mand много богат човек • området er rigt på træer местността е богата на дървета
rigdom [Wyfom] sb. -men, -me, -mene богатство rige [ri ja] sb. -t, -r, -rne кралство • det tysk-romerske rige германо-римската империя • hvad i alverdens riger og lande mener du med det? J какво, да му се не види, имаш предвид? rigelig [rijali] adj. -t, -е изобилен rigeligt [rijalid] adv. изобилно ‘jeg har rigeligt at se til for tiden J имам много ангажименти rigge [гедз] vb. -r, -de, -t снабдявам (c техн. средства); снабдявам кораб c платна, въжета и т.н. rigsadvokat \’risaåvo,kad] sb. -еп, -er, -егпе държавен прокурор rigsdansk [‘ri-s,dansg] sb. литературен датски език • han kommer fra Jylland, men han prøver at tale rigsdansk той e от Югландия, но се опитва да говори литературен датски rigtig [ræg,ti\ adj. -t, -e, adv. верен, правилен • er det rigtigt, at du har vundet i lotteriet? вярно ли е, че си спечелил от тотото? • der var 3 rigtige regnestykker og 2 forkerte три задачи бяха верни и две – грешни rigtig [rcegfi] adv. • vinen er rigtig, rigtig god виното е наистина много хубаво rigtighed [‘rægti,hed’\ sb. -еп точност, вярност, правилност rigtignok [rægtifiog] adv. всъщност, наистина rigtigt [‘rægfid] adv. вярно, правилно
•    det vedjeg ikke rigtigt не зная точно rille [W/a] sb. -n, -r, -те жлеб, прорез,
цепнатина rim [W/n] sb. -еп слана, скреж • rimen lå på græsset om morgen на сутринта тревата бе покрита със слана rim [rim] sb. -et, =, -ene рима; стих
•    rimene i digtet er sjove римите в стихотворението са забавни
rimelig [WvnaW] adj. -t, -е разумен, приемлив; справедлив, подходящ
•    priserne er rimelige цените са приемливи
rimelig [’rrmsli] adv. • jeg var rimelig træt, da jeg kom hjem бях доста уморен, когато се прибрах rimeligt [‘ri malid] adv. сносно, приемливо; вероятно; достатъчно, доста; справедливо, честно • det lyder rimeligt
rimeligvis [Wma/i’.m’j] adv. вероятно rimfrost [‘rimfrosd] sb. -еп скреж rimpe [‘ræmba] vb. -r, -de, -t тропосвам
•    hun rimpede bukserne sammen i en fart
тя бързо тропоса панталоните rindende [’гепзпз] adj. =, = течащ • def er rindende vand på alle hotelværelserne във всички хотелски стаи има течаща вода
ring [гсец] sb. -еп, -е, -епе пръстен, обръч, ринг ringbind [‘reeripen] sb. -et, =, -ene класьор, папка ringe [‘rav;a] adj. -, = незначителен; ограничен; недостатъчен • det er kun en ringe trøst това е само малко утешение ringe [‘геецз] adv. незначително, лошо
•    det smager ikke så ringe не е толкова лошо на вкус ringe [‘гатр] vb. -r, -de, -t звъня • ringe på døren звъня на вратата • ringe til Pia обаждам се на Пия по телефона ringeagt [ræriapgd] sb. -еп презрение ringfing|er [‘rærtfetib] sb. -eren, -re, -rene безименен пръст (на който се носи пръстенът) ringforlov|et [rcerjfoJ.åvad] sb. -et, -ede сгоден
ringorm [rætipum] sb. -en, =, -ene oo лишей (кожно заболяване) ringvej [rætipaj] sb. -en, -e, -ene околовръстен път rippe [‘riba] vb. -r, -de, -t човъркам, дразня • du skal ikke rippe op i fortiden няма нужда да се ровиш в миналото ris [Wi] sb. pl. -ene ориз • kylling med ris пиле c ориз • ros og ris похвали и критика
risalamande [‘ris,alamari] sb. -en сутляш c бадем по средата (традиционен датски десерт за Коледа) risengryn [‘risangryh] sb. -et, =, -ene ориз
risengrød [‘risangrod] sb. -en сутляш risikab|el [risi’kabal] adj. -elt, -le рискован
risikabelt [risi’kabald] adv. рисковано risikere [risi’keb] vb. -r, -de, -t рискувам risiko [Wsi.fo] sb. risikoen [risijcom], risici [‘risisi], risiciene [‘risi,sibiw] риск risle [risb] vb. -r, -de, -t ромоля, струя, • bækken risler i krattet ручеят помоли сред храстите • det risler mig koldt ned ad ryggen студена пот ми потече по гърба jjst [resd] sb. -еп, -е, -ene решетка [‘/esda] vb. -r, -de, -t пържа ritual [ritu’al] sb. -et, -er, -erne ритуал rival [ri’vdl] sb. -en, -er, -erne съперник rivalisere [rivali’seb] vb. -r, -de, -t съпернича rive [Ww] sb- -n, -r, -rne гребло rive [ri’va] vb. river [‘ribo], rev [‘ræw], revet [гсетад] късам, разкъсвам; дърпам; греба; събарям * hun rev brevet i stykker тя накъса писмото на парчета • huset skal rives ned къщата трябва да се събори • vi lod os rive med af stemningen ние се поддадохме на настроението • eksemplet er revet ud af en anden sammenhæng примерът е откъснат от контекста • vores farfar blev pludselig revet bort f нашият дядо внезапно почина
rivegilde [ri-vagila] sb. -t, -r, -rne I караница, скандал; говоря зад гърба на хората
rivejern [ri-vaja/n] sb. -et, =, -ene ренде; свадлива жена rivende [ri’vana] adj. =, = бърз, силен; страшен, безумен rivende [ri’vana] adv. бързо, силно, безумно, страшно, съвсем • den er rivende gal med Peter J петер доста е загазил
го [го] sb. -еп покой, спокойствие, тишина • du skal holde dig i ro трябва да се успокоиш
ro [ro] vb. -r, -ede, -et греба, превозвам c гребна лодка
robot [ro’bod] sb. -ten, -ter, -terne робот robust [ro’busd] adj. =, -е силен, здрав, устойчив
rock [rog] sb. -en рок rockmusik [rogmu,sig] sb. -ken рокмузика
rod [rod] sb. roden [rodan], rødder [rodb], rødderne [rødbna] корен •planten har lange rødder това растение има дълги корени • ordet består af en rod og en endelse думата се състои от корен и окончание • tror du, at vi kan slå rødder i Århus? I мислиш ли, че можем да се установим в Орхус?
rodbehandling [rodbe,hanleri\ sb. -еn, -er, -erne  кореново лечение (на зъб) rode [ro-дз] vb. -r, -de, -t ровя, създавам бъркотия, търся • hun roder rundt i sin taske efter billetten тя търси билета из чантата си • børnene roder meget på deres værelse децата много разхвърлят стаята си • lad os пи ikke rode op i den gamle sag да не разравяме старите работи (каквото било – било) •jeg vil ikke rodes ind i noget ulovligt не искам да се забърквам в нещо незаконно rodehoved [го-дароад] sb. -et, -er, -erne f неразбран, глупав, разхвърлян човек rod|et [ro-ded] adj. -et, -ede неподреден, объркан, неточен • en rodet opgave неясна задача rodfrugt [rodfrågd] sb. -en, -er, -erne кореноплодно rodløs [rod,løs] adj. -t, -е който няма корени
rodløst [rodjøsd] adv. (човек) без корен roe [го-а] sb. -n, -r, -rne цвекло rogn [råwn] sb. -en хайвер rok [rog] sb. -ken, -ke, -кепе oo чекрък rokke [roga] vb. -r, -de, -t помръдвам (се), клатя • bilen var ikke til at rokke ud af stedet колата не можеше да се помръдне • han rokkede med hovedet той поклати глава roklub [ro’klub] sb. -ben, -ber, -berne гребен клуб rokoko [ro’kogo] sb. -en рококо rolig [ro-li] adj. -t, -е спокоен • han er stille og rolig той е тих и спокоен roligt [ro-lid] adv. спокойно, тихо • du kan roligt spørge ham можеш спокойно да го попиташ rolle [го1з] sb. -п, -г, -те роля rollespil [rola^bel] sb. -let, =, -lene ролева игра rolling [roleti] sb. -en, -er, -erne малчуган rom [rom] sb. -men ром roman [ro’ma’n] sb. -en, -er, -erne роман romance [ro’marisa] sb. -n, -r, -rne романс
romansk [ro’mansg] adj. =, -е романски romantik [roman’tig] sb. -ken романтика;
романтизъм romantisere [romanti’seb] vb. -r, -de, -t романтизирам romantisk [ro’mantisg] adj. =, -e романтичен; свързан c романтизма romantisk [ro’mantisg] adv. романтично; свързано c романтизма romersk [romosg] adj. =, -е римски romerskkatolsk [romosgkafolsg] adj. =, -е римокатолически romertal [‘ro’mofal“] sb. -let, =, -lene римска цифра ror [‘гои] sb. -et, =, -ene кормило, управление • statsministeren står ved roret i Danmark министър-председателят стои начело на управлението в Дания ros [‘ros] sb. -еп похвала • du fortjener ros for dit arbejde заслужаваш похвала за своята работа ros [‘rås] sb. -set отрепки; хора, които човек презира • rosset drikker øl og slås hver aften всяка вечер тези отрепки пият вино и се бият rosa [‘ro-sa] adj. =, = розов rose [ro-sa] sb. -n, -r, -rne роза ros|e [ro’so] vb. -er, -te, -t хваля • læreren roste børnene учителят похвали децата rosenbusk [rosmjbusg] sb. -en, -e, -ene розов храст rosenkål [ws3n,kåt\ sb. -en, =, -ene брюкселско зеле rosévin [ro’sepiri] sb. -en розе (вино) rosin [ro’sih] sb. -en, -er, -erne стафида rosmarin [rosma’rin] sb. -en, -er, -erne розмарин
rotere [ro’teb] vb. -r, -de, -t въртя се • din farfar ville rotere i sin grav, hvis han hørte dig nu J дядо ти би се обърнал в гроба, ако те чуеше сега rotte [‘rods] sb. -п, -r, -те плъх • han er en gammel rotte i sit fag той е доста опитен в своята област rotte [‘rod»] vb. -r, -de, -t заговорнича
•    de unge rottede sig sammen mod de ældre младите заговорничат против старите
rouge [rwsj] sb. -n руж roulade [ru’laås] sb. -n, -r, -rne месно руло
roulette [ru1 læda] sb. -n, -r, -rne рулетка rov [‘råw] sb. -et грабеж; лов, плячка
•    ulven går på rov вълкът тръгва на лов rovdyr [råw,dyu] sb. -et, =, -ene oo хищник
rovfugl [råwful] sb. -en, -e, -ene oo хищна птица royal [roj’ai] adj. -t, -е кралски royalistisk [roja’lisdisg] adj. =, -e роялистки ru [ru] adj. =, = груб, грапав, прегракнал rub [råb] sb. в съчетанието rub og stub -(= изцяло, всичко) • han tog rub og stub той взе всичко rubbe [råba] vb. -r, -de, -t в съчетанието rubbe sig (= бързам) • kan du så rubbe dig J можеш ли да побързаш • du skal rubbe nallerne J трябва да побързаш rubin [ru’bin] sb. -en, -er, -erne рубин rubricere [rubri’seb] vb. -r, -de, -t разделям (на групи, на части) rubrik [ru,brag] sb. -ken, -ker, -kerne рубрика
rude [rwdo] sb. -n, -r, -rne стъклото на прозорец; нещо квадратно ruder [rudo] sb. -en, =, -ene каро (карта) ruf [råf] sb. en в съчетанието i en ruf (= веднага, мигновено) • kan du så komme ud i en rufl можеш да излезеш начаса rug [ru] sb. -en ръж rugbrød [ru,brod] sb. -et, =, -ene ръжен хляб
ruge [ru-з] vb. -r, -de, -t мътя • hønen ruger æggene ud кокошката мъти яйцата • du skal ikke gå og ruge over problemerne не бива изцяло да се заравяш в проблемите rugehøne [ги зро пз] sb. -n, -r, -rnе  мьтачка (кокошка, която мъти) rugemaskine [rwamajsgina] sb. -п, -r, .те инкубатор rugmark [‘ru/ncrg] sb. -en, -er, -erne ръжено поле
ruhåret [‘rufi&ad] adj. -et, -ede c остър косъм (обикн. за куче) ruin [ru’in] sb. -en, -er, -erne руина, развалина; катастрофа rulle [‘rub] sb. -n, -r, -те руло, ролка, валяк
rulle [rub] vb. -r, -de, -t въртя, търкалям; навивам; ограбвам • bolden ruller hen adjorden топката се търкаля по земята • hun ruller tøjet тя навива плата • hun rullede med øjnene тя извърна очи (гледа с бялото на очите)
•    den fremmede blev rullet ограбиха чужденеца rullegardin [rubgc^dih] sb. -et, -er, -erne щора
rullekrave [rub,kræv3] sb. -n, -r, -rne яка поло
rulleskøjte [rubjsgojda] sb. -n, -r, -me ролкови кънки
rullestol [rub^sdot] sb. -en, -e, -ene инвалидна количка rulletrappe [rubfrabs] sb. -n, -r, -rne ескалатор
rum [‘råm\ sb. -met, =, -mene помещение; пространство; отделение; космос
rum [‘råm\ adj. дълъг, отворен, открит, безбрежен • det tager en rum tid това ще отнеме дълго време rumfang [‘råmfari’] sb. -et, =, -ene вместимост
rumle [‘råmb] vb. -r, -de, -t трака, дрънчи; къркори (корем) rumme [‘rå/ма] vb. -r, -de, -t съдържам, обхващам, поемам rummelig [råmalt] adj. -t, -е обемен, просторен
rampe [‘råmbs] sb. -n, -r, -rne задна част rumskib [råm^sgib] sb. -et, =, -ene космически кораб
rumstere [råm’sdeb] vb. -r, -de, -t вдигам шум (при работа или движение)
rumæner [ru,mæno] sb. -en, -e, -ne румънец rund [‘rån] adj. -t, -е кръгъл rundbordssamtale [rånboussamfab] sb. -n, -r, -rne дискусия (на кръгла маса)
runde [‘rånds] sb. -n, -r, -rne обход, оглед; рунд, кръг (на игра) runde [гйпз] vb. -r, -de, -t закръглям, навършвам, огъвам rundfart [‘rånfad] sb. -en, -er, -erne (туристическа) обиколка rundhåndjet [rånfionbd] sb. -et, -ede щедър
rundhåndethed [rånfionbdfied’] sb. -en щедрост
rundkreds [‘rånjcræ’s] sb. -en, -e, -ene кръг (напр. от хора) rundkørs|el [rånjcousal] sb. -len,
-ler, -lerne кръгово движение (в транспорта) rundstykke [rån,sdøgs] sb. -t, -r, -rne (кръгло) хлебче rundt [rån’d] adv. околовръст, около, наоколо, из • han vil cykle rundt i Danmark той ще обиколи Дания c колело • han er helt rundt på gulvet J той е страшно объркан rundtenom [råndanpm’] sb. -men, -mer, -merne филия (ръжен) хляб • en rundtenom med spegepølse филия хляб със салам rundtosset [rånpsad] adj. -et, -ede объркан; замаян, на когото му се вие свят
rundtosset [rånpsdd] adv. объркано, заплетено rundtur [rånfuu] sb. -en, -e, -ene (туристическа) обиколка rune [rwns] sb. -n, -r, -те руна runge [råfja] vb. -r, -de, -t звъня, кънтя rus [rus] sb. -en опиянение rusk [rusg] sb. -et, =, -ene тласък, удар; порой
ruske [rusgg] vb. -r, -de, -t ръми (дъжд); клатя, треса, разтърсвам ruskind [ruggen] sb. -et мека кожа c грапава повърхност, велур
Rusland \’rus,lan] pr. Русия russer [‘ruso] sb. -en, -е, -ne руснак/ рускиня
russisk [rusisg] adj. =, -е руски (език)
rust [råsd] sb. -en ръжда
ruste [råsda] vb. -r, -de, -t ръждясвам; въоръжавам
rusten [‘råsdan] adj. -ent, -ne ръждясал; прегракнал
rustfri [‘råsdfri’] adj. -t, = неръждаем rute [ru-da] sb. -n, -r, -те маршрут rutine [ru’ti-na] sb. -n, -r, -те рутина rutsche [‘rudsja] vb. -r, -de, -t пързалям (се)
rydde [‘ryda] vb. -r, -de, -t отстранявам, почиствам, прибирам, подреждам
•    vi skal rydde op efter os трябва да почистим след себе си
rydning [rydneq] sb. -en, -ег, -егпе почистване ryg [‘гдд] sb. -gen, -ge, -gene гръб; облегалка; хребет (планина); гръб (книга)
ryge [‘ryja] vb. ryger [‘ryjo], røg [roj\ røget [‘rojad] пуша ryger [‘ry jo] sb. -en, -е, -ne пушач ryglæn [‘rogjæh] sb. -et, =, -ene облегалка rygmarv [‘rogpxaw] sb. -en гръбначен мозък
rygning [гупец] sb. -en пушене
•    rygning forbudt пушенето забранено rygning [‘rogneq] sb. -en било (на
покрив)
rygrad [rdgrad] sb. -en, -e, -ene гръбнак, гръбначен стълб rygsæk [rog,sæg] sb. -ken, -ke, -кепе раница
rygsøjle [rog,sojla] sb. -n, -r, -rne гръбначен стълб rygte [rogda] sb. -t, -r, -rne слух (нещо, което се говори за някого) • rygtet siger, at Peter skal skilles слуховете са, че Петер ще се развежда rygtes [‘rogdas] vb. rygtes [rogdas], rygtedes [rogdadas], rygtedes [rogdadas] разнасят се слухове rygtesmed [‘rogda,smed] sb. -en, -e, -ene
\ интригант ryk [rog] sb. -ket, =, -кепе тласкане, напън, блъскане rykind [rogfin] sb. -et, =, -ene наплив, блъсканица, навалица, тъпканица • der var et stort rykind ved 4-tiden настана голяма блъсканица в четири часа rykke [года] vb. -r, -de, -t премествам;
дърпам; моля, искам rykker [года] sb. -еп, -е,
-пе предупреждение от кредитор за плащане на дълговете; rykkerskrivelse [‘rogopgrvvalsa] sb. -п, -г, -те писмено предупреждение за просрочено плащане rynke [‘гоцда] sb. -п, -r, -rne бръчка ryste [‘rosda] vb. -r, -de, -t клатя, бруля;
треперя; шокирам rystende [‘rosdana] adj. =, = треперещ;
ужасяващ, шокиращ rytme [rydma] sb. -n, -r, -rne ритъм rytter [ ‘ryda] sb. -en, -е, -ne ездач ræb [‘ræb] sb. -et, =, -ene оригване ræbe [‘rce’ba] vb. -r, -de, -t хълцам, оригвам се ræd [‘rad] adj. =, -de страхлив ræds|el [‘rådsal] sb. -len, -ler, -lerne страх, ужас rædselsfuld [‘radsalsful] adj. , -е зловещ, ужасен, страшен • en rædselsfuldfilm ужасен филм rædselsfuldt [‘radsalsfuld] adv.
зловещо, ужасно, страшно rædselsslag|en [‘radsals,sljan] adj. -ent, -ne обхванат от страх rædsom [‘ræd’sam] adj. -t, -те зловещо, ужасно, страшно række [rdga] sb. -n, -r, -rne редица; ред, опашка
række [raga] vb. rækker [rago], rakte [ragda], rakt [ragd] подавам; стигам
•    hun rækker ham æblet тя му подава ябълката
rækkefølge [rågafølja] sb. -n, -r, -rne 1 ред, последователност rækkehus [raga,hus] sb. -et, -e, -ene редова сграда, една от редицата типови еднофамилни къщи
rækkevidde [ragspids] sb. -n, -r, -me ) обсег, радиус на действие
rækværk [rægpaug] sb. -et, -er, -erne церила, парапет ræling [‘ræ’leri] sb. -en, -er, -erne перило на борд
ræv [‘rce’u)\ sb. -en, -e, -ene лисица rjevestreg [ræbs,sdra’j] sb. -en, -er, -erne j коварство; интриги røbe [ro-bs] vb. -r, -de, -t издавам rød [rod\ adj. rødt [rød], røde [ro-ds] червен
rødbede [гдд,Ье-дз] sb. -n, -r, -rne червено цвекло rødgrød [rod[grnd] sb. -en кисел от горски плодове • rødgrød med fløde кисел със сметана rødkål [rodjcåV] sb. -en червено зеле rødme [гддтз] vb. -r, -de, -t почервенявам, изчервявам се rødmos|set [rdå,måssd] adj. -et, -ede червендалест, червенобузест rødspætte [rdd,sbæds] sb. -n, -r, -rne oo калкан
rødt [rød] adv. червено • de går over for rødt те преминават към червения цвят
•    jeg ser rødt, når jeg hører om racisme виждам червено (вбесявам се), когато ми заговорят за расизъм rødvin [rodpin] sb. -еп червено вино røfjfel [rofal] sb. -len, -ler, -lerne мъмрене, хокане • han fik en røffel af sin mor неговата майка му се скара røg [roj\| sb. -en, дим røg [‘roj] vb. —> ryge мин. вр. от ryge (= пуша)
røgelse [rdjalsa] sb. -n благовонно ухание, тамян
røget [rojad] vb. —» ryge пушен røgforgiftning [rojfågifdneri] sb. -en,
-er, -erne отравяне от изгорели газове røgslør [roj^løu] sb. -et, =, -ene димна завеса
rømme [гдтз] vb. -r, -de, -t изпразвам; напускам, бягам; прокашлям се (за да си прочистя гърлото) rønnebær [ronajbåu] sb. -ret, =, -rene офика (бот.), самодивско дърво • de er sure, sagde ræven om rønnebærrene кисели са, каза гаргата за гроздовете на самодивското дърво røntgenapparat [ron’dganapa/a’d] sb. -et, -er, -erne рентгенов апарат
røntgenbillede [rondganpehds] sb. -t, -r, -rne  рентгенова снимка rør [гои’1 sb. -et, =, -ene тръба, тръбопровод; тел.слушалка; тръстика røre [rå-o] sb. -t неспокойствие rør|e [ro-з] vb. -er, -te, -t пипам, докосвам; засягам; движа; разбърквам;трогвам rørelse [ryolss] sb. -п, -г, -те движение, течение; вълнение rørende [гуопз] adj. =, = трогателен rørig [ry-ri] adj. -t, -е подвижен rørledning [riiu,ledne/j] sb. -en, -er, -erne тръбопровод rørstrømsk [rSu^dromsg] adj. =, -e сантиментален rørt [rSu’d] adj. =, -е трогнат røræg [roujz’g] sb. -get бъркани яйца røst [rosd] sb. -en, -er, -erne niac røv [r5w] sb. -en, -e, -ene i задник røve [го-шз] vb. -r, -de, -t i измамвам някого
røve [го-шз] vb. -r, -de, -t ограбвам røver [ro-wo] sb. -en, -е, -ne разбойник røverhistorie [ro-wohi^doujs] sb.
-n, -r, -те разбойническа история; самохвалство, небивалица røveri [rd-wo’ri’] sb. -et, -er, -erne грабеж røvhul [rowfiål] sb. -let, -ler, -lerne i мръсник, негодник; анус røvkedelig [гзш,ке-дзИ] adj. -t, -e i ужасно скучен røvkedeligt [rowjce-dalid] adv. i ужасно скучно
røvsyg [row,syj] adj. -t, -е } ужасно болен
røvsygt [rowpy’d] adv. i ужасно болно rå [‘rå] adj. råt [rod], rå [‘rå] суров, груб råb [råb] sb. -et, =, -ene вик råb|e [rå-Ьз] vb. -er, -te, -t викам råd [råt3] sb. -et, =, -ene съвет; средства
•    han gav mig et godt råd той ми даде добър съвет • han har ikke råd til det той не може да си го позволи rådden [‘годзп] adj. -dent, -nе гнил, развален
råddent [‘rodand] adv. развалено, гнило
•    der er noget råddent i Danmark има нещо гнило в Дания råde [‘rå-дз] vb. -r, -de, -t съвещавам се, съветвам
rådgive [rod’gi] vb. -giver [-giu], -gav [-ga\ -givet [-gi’od] съветвам някого, консултирам rådhus [rodjius] sb. -et, -e, -ene кметство rådighed [rå dified’] sb. -en (на) разположение rådne [‘годпз] vb. -r, -de, -t гния rådvild [rodpil] adj. -t, -е объркан, колебаещ се rådyr [roflyu’] sb. -et, =, -ene  елен, сърна
råkold [го,кз1] adj. -t, -е влажностуден
råkost [rojcosd] sb. -en сурова храна
råstof [ro^sdof] sb. -fet, -fer, -ferne суровина

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: