U

и
uacceptabjel [uagsceb’tabæl] adj. -elt, -le неприемлив uadskillelig [иад^деГзИ] adj. -t, -e неотделим, неотменим uafbrudt [‘uawprud] adj. =, -e непрекъснат uafbrudt [‘uaw,brud] adv. непрекъснато
•    han snakker uafbrudt той говори непрекъснато uafgjort {‘uawgjoj’d] adj. —, -е нерешен, недовършен uafgjort [‘uawgjou’d] adv. недовършено, наравно •fodboldkampen endte uafgjort S футболният мач завърши наравно uafhent|et [uaw’hæn’dsd] adj. -et, -ede невзет, непоискан • uafhentede billetter sælges lige før forestillingen невзетите билети се продават непосредствено преди представлението uafhængig [uaw’hceq’i] adj. -t, -е независим, самостоятелен uafhængigt [uaw’hænid] adv. независимо, самостоятелно uafklar|et [uaw’klabd] adj. -et, -ede неизяснен • situationen er endnu uafklaret ситуацията още не е изяснена uafladelig [uaw’ladsli] adj. -t, -е постоянен, непрекъснат uafladeligt [uaw’ladslid] adv. непрекъснато, постоянно • han snakker uafladeligt om sig selv той непрекъснато говори за себе си uaflåst [uaw’lasd] adj. =, -е незаключен uaflåst [uaw’lasd] adv. незаключено uafsluttet [uaw’sludad] adj. =, -e недовършен • det er et uafsluttet kapitel i mit liv това е незавършен етап в моя живот
uafsættelig \’uawrsæddli] adj. -t,
-е непродаваем (стока); несменяем (служител)
uagtet [u’agdad] præp. въпреки че uagtet [u’agdad] konj. независимо, въпреки
uagtsom [u’agd,s3m] adj. -t, -те неволно,
uansvarligt
непреднамерено, без да искам
•    uagtsomt manddrab непредумишлено убийство
uaktuel [‘uagtu,æl] adj. =, -le неактуален uaktuelt \’uagtutcel’d] adv. неактуално ualmindelig [‘ualjnenbli] adj. -t, -e необичаен; необикновен ualmindeligt [ual,menblid] adv. необичайно, необикновено • opgaven var ualmindelig svær задачата беше необикновено трудна uan|et [ирпзд] adj. -et, -ede неочакван, непредвиден, неизвестен • uanede muligheder неочаквани възможности uanfægt[et \’uanfægded] adj. -et, -ede спокоен, невъзмутим, несмущаван uanfægtet [‘uanfægded] adv. спокойно, невъзмутимо • han virker fuldstændig uanfægtet af situationen той изглежда съвсем необезпокоен от ситуацията uangribelig [‘иапдпЪзЩ adj. -t, -е безупречен, неуязвим uanmeldt [‘uanjnæl’d] adj. =, -е необявен
•    vi fik uanmeldte gæster неочаквано ни дойдоха гости
uanmeldt \’uantmæl’d] adv. неочаквано, без предупреждение uanseelig [‘uan^ebli] adj. -t, -е скромен, незабележим • alle er velkomne uanset alder всички са добре дошли независимо от възрастта uanset [uan{se’d] præp. независимо (от), въпреки
uanset [uan,se’d] konj. независимо (от) •jeg kommer, uanset hvad der sker ще дойда независимо от това какво ще се случи • uanset от det bliver regnvejr eller ej независимо от това дали ще вали, или не uanstændig [uarisdæn’di] adj. -t, -е неприличен uanstændigt [uan’sdæn’did] adv. неприлично • han opførte sig groft uanstændigt той се държа изключително неприлично uansvarlig [uan,svali] adj. -t, -e безотговорен uansvarligt [uan^svaUd] adv.
425
uantastet
безотговорно uantastjet [uan’tasdad] adj. -et, -ede безпрепятствено uanvendelig [‘uanpcenali] adj. -t, -e неприложим uappetitlig [‘uccba,tidli] adj. -t, -e неапетитен uarbejdsdygtig [‘uabajds,døgti] adj. -t, -e неработоспособен uartig [u’ati] adj. -t, -е неприличен, непристоен; непослушен; груб, невъзпитан • uartige ord неприлични думи
uartigt [u’atid] adv. неприлично; грубо
•    drengen opførte sig uartigt момчето се държа неприлично
uartikulerjet [uatiku’lebd] adj. -et, -ede неразбираем, нечленоразделен uartikuleret [uatiku’lebd] adv. неразбираемо, неясно, нечленоразделно uautoriserjet [uawtori’sebd] adj. -et, -ede неупълномощен ubarberjet [uba’bebd] adj. -et, -ede небръснат ubarmhjertig [ubæmjduti] adj. -t, -e безжалостен ubarmhjertigt [‘ubæmjdutid] adv.
безжалостно ubearbejdet [‘ubeapaj’dad] adj. -et, -ede необработен ubebojet [ubepo’ad] adj. -et, -ede необитаем ubebygglet [[ube,bygad] adj. -et, -ede незастроен ubefærd|et [‘ubefa/dad] adj. -et, -ede без движение на коли, тих, спокоен
•    еп ubefærdet vej път, по който не се движат коли
ubefæstjet [ubefas’dad] adj. -et, -ede незащитен, неукрепен, несигурен
•    ubefæstede sjæle f неукрепнали души; млади хора, още ненамерили мястото си в християнството
ubeføj|et [ubefajad] adj. -et, -ede неупълномощен, некомпетентен ubegav|et [ubega’wad] adj. -et, -ede бездарен, глупав
ubegavet [‘ubega’wad] adv. бездарно, глупаво • han svarer ret ubegavet той отговаря доста глупаво ubegribelig [‘ubegribdi] adj. -t, -e неразбираем; невероятен ubegribeligt [ubegribalid] adv. неразбираемо, невероятно • det er ubegribelig svært това е невероятно трудно
ubegrund|et [ubegrånad] adj. -et, -ede необоснован,безпочвен ubegræns]et [ubegransad] adj. -et, -ede неограничен, безграничен ubegrænset [‘ubegransad] adv.
безгранично ubehag [‘ube,haj] sb. -el неприятно чувство, отвращение ‘jeg føler ubehag ved situationen f ситуацията ми е неприятна ubehagelig [‘ube,hajali] adj. -t, -e неприятен; неудобен • en ubehagelig stol неудобен стол • en ubehagelig aften неприятна вечер ubehageligt [‘ube,hajalid] adv. неприятно, противно, неудобно • jeg føler mig ubehageligt til mode f в лошо настроение съм ubehersklet [‘ube,hausgad] adj. -et, -ede невъздържан, несдържан ubehersket [ubejtausgad] adv. невъздържано, без контрол • hun græder ubehersket тя не може да сдържи сълзите си ubehjælpsom [ube’hjcelbjam] adj. -t,
-те безпомощен; непохватен ubehjælpsomt [ube’hjælbpam’d] adv. беспомощно; непохватно • hun skriver ubehjælpsomt тя пише непохватно ubehæft|et [hibefjæfdad] adj. -et, -ede необременен c дългове ubehøvl et [ube,howhd] adj. -et, -ede невъзпитан, безсрамен,груб ubehøvlet [ubefiowbd] adv. неучтиво, грубо, безсрамно • han opfører sig ubehøvlet той се държи неучтиво ubekendt [‘ube,kæn’d[ adj. =, -е непознат, неизвестен • en ligning med to ubekendte уравнение c две неизвестни
ubekræftjet [ube/crafchd] adj. -et, -ede яепотвърден • et ubekræftet rygte непотвърден слух ubekvem [‘ubelkvæm’\ adj. -t, -me неудобен • en ubekvem stol неудобен стол • en ubekvem situation неудобна ситуация
ubekvemt [‘ube,kvæm’d] adv. неудобно ubekymr[et [ubejcøm’rod] adj. -et, -ede безгрижен, спокоен ubekymret [‘ube,køm’rod} adv. безгрижно, спокойно • hun virker ret ubekymret тя изглежда доста безгрижна ubelejlig [ube/ajli) adj. -t, -е неудобен, неподходящ, неуместен ubemand|et [ubepianbd] adj. -et, -ede без екипаж ubemærk|et [ubepiaugsd] adj. -et,
-ede незабелязан • hun forsvinder i et ubemærket øjeblik тя незабелязано изчезна ubemærket [иЬе,талдз5\ adv.
незабелязано ubenytt|et [ubepødsd] adj. -et, -ede неизползван uberegnelig [‘ubetrccjhli] adj.
-t, -е неизчислим; непредсказуем
•    udgifterne er helt uberegnelige разходите са съвсем непредсказуеми
•    han er en uberegnelig person той e непредсказуем човек
uberettig|et [ube’rafibd] adj. -et,
-ede необоснован, неправомерен, несправедлив uberettiget [ube’rafibd] adv.
неоправдано, необосновано uberørt [‘ubetroj’d\ adj. =, -е недокоснат;
безразличен, неповлиян ubesat [‘ube,sad[ adj. =, -te вакантен, незает, свободен • stillingen er stadig ubesat длъжността е все още свободна ubeset l’ubeje’d] adj. =, -е без оглед
•    han købte huset ubeset той купи къщата без да я огледа
ubesindig [ube’sendi] adj. -t, -е необмислен ubesindigt [ube’sen’did] adv.
ubetalelig
необмислено ubeskadigjet [ube’sga’drad] adj. -et, -ede невредим ubesked|en [ube,sge’dan\ adj. -ent, -ne нескромен ubeskrev|et [ube’sgråvad] adj. -et, -ne чист, неизписан, неописан • hun er et ubeskrevet blad тя е като чист лист хартия
ubeskrivelig \’ube,sgriv3li] adj. -t, -e неописуем ubeskriveligt [ubepgrivalid] adj. -t, -e неописуемо, необичайно • bogen var helt ubeskrivelig god книгата беше невероятно хубава ubeskytt|et [ube’sgodad] adj. -et, -ede незащитен ubeskæftigjet [ube’sgæftiaS] adj. -et, -ede свободен, незает, неангажиран ubeslutsom [ube‘slud,s3m] adj. -t, -me нерешителен ubeslutsomhed [ube’sludsjmped] sb.
-en нерешителност ubeslutsomt [ube’sludpom’d] adv.
нерешително ubestemmelig [ube^dæmbli] adj. -t,
-е неопределен, неясен • en kvinde af ubestemmelig alder жена на неопределена възраст ubestemt [‘ubetsdæm’d\ adj. =, -е неясен, неопределен • et substantiv i ubestemt form съществително в неопределена форма
ubestemt [ube’stæm’d] adv. неопределено, неясно • på ubestemt tid за неопределено време ubestikkelig [ube’sdegsli] adj. -t, -e неподкупен ubesvarjet [ube’svabd] adj. -et, -ede останал без отговор ubesvær|et [ube’svabd] adj. -et, -ede лек, лесен
ubesværet [ube’svabd] adv. лесно, леко
•    han løser opgaven helt ubesværet той лесно решава задачите ubesørgjet [ube’so/wsd] adj. -et, -ede неизпълнен, недоставен ubetalelig [ube’taVAi] adj. -t, -е който не
427
ubetalt
може да се плати, безценен ubetalt [иЬеНаЩ adj. =, -е неплатен ubeting[et [ube’teri’sd] adj. -et, -ede безусловен, абсолютен • et ubetinget ja категорично «да» • 4 års ubetinget fængsel 4 години строг затвор ubetinget [ube’terfid] adv. безусловно, абсолютно ubeton|et [ube1 tohad] adj. -et, -ede неударен, неакцентуван ubetrådt [ubefrod] adj. =, -е където никой не е стъпвал ubetydelig [ube’tydali] adj. -t, -e незначителен ubetydelighed [ube’tydalified’] sb. -en, -er, -erne нещо несъществено ubetydeligt [ube’tydalid] adv. неважно ubetydeligt [ube’tydalid] adv.
незначително ubetænksom \ube’tceqg^.om] adj. -t,
-те невнимателен, необмислен • i et ubetænksomt øjeblik в момент, когато не съм съобразил нещо ubetænksomhed [ube’tdri’gsom,hed’] sb.
-еп неразумност, необмисленост ubetænksomt [ubetæti’g,som’d] adv.
невнимателно, необмислено ubevidst [ubepesd] adj. -e несъзнателен, неволен ubevidst [ubepesd] adv. несъзнателно, неволно, инстинктивно ubevidsthed [‘ubevesdfied] sb. -en безсъзнание ubevogtjet [ubepjgchd] adj.
-et, -ede неохраняем • en ubevogtet jernbaneoverskæring неохраняем жп прелез • et ubevogtet øjeblik неочаквано ubevæbn|et [ubepæbnaå] adj. -et, -ede невъоръжен ubevægelig [ube’væpli] adj. -t, -e неподвижен; непоколебим ubevægeligt [ube’væjalid] adv.
неподвижно; непреклонно ubland et [и,Ь1апзд] adj. -et, -ede чист, без примеси ubleg|et [uplajbci] adj. -et, -ede неизбелен
ublid [ufilid] adj. -t, -е суров, груб
•    en ublid behandling нелюбезно отношение
ublodig [uplo-di] adj. -t, -е безкръвен
•    en ublodig revolution безкръвна революция
ublu [ufilu] adj. =, = безсрамен, неправдоподобен • ublu priser неправдоподобно високи цени ublufærdig [‘ublufaudi] adj. -t, -e безсрамен ubodelig [u’bodali] adj.
-t, -е непоправим • ubodelig skade непоправима щета ubrugt [ufirågd] adj. =, -е неизползван ubrydelig [u’bryddi] adj. -t, -e неразрушим ubændig [u’bændi] adj. -t, -е необуздан, неукротим ubøjelig [u’bojali] adj. -t, -е неогъваем;
непреклонен ubønhørlig [ubønfiouli] adj. -t, -е строг, неумолим u-båd [‘u,båcf] sb. -en, -e, -ene подводница ucharmerende [usjajneona] adj. =, = непривлекателен uciviliserjet \’uswili,sebd] adj. -et, -ede нецивилизован uciviliseret \’uswili,sebd] adv.
нецивилизовано ud [ud] adv. от, вън, навън • vi går ud i aften тази вечер ще излизаме • ud i køkkenet (там) в кухнята • vi bliver her ugen ud ще останем тук цялата седмица • skal vi drikke ud? на екс ли да пием? ♦ hun går ud ad døren тя излиза през вратата • hun går ud af huset тя излиза от къщата • han er lidt ud til bens l той е малко нескопосан / странен • en pizza ud af huset пица за вкъщи • jeg går ud fra, at du kommer i morgen разчитам, че утре ще дойдеш
•    det går ud over børnene това е за 1 сметка на децата
udad [udfldT; adv. напред, настрани udadtil [ud,ad,tel] adv. на повърхността, отвън, външно
428
udadvendt [‘udadpcen’d] adj. =, -е екстровертен, общителен • hun er en udadvendt person тя е общителна udann|et [u,danad] adj. -et, -ede необразован udansk [u,dansg\ adj. =, -е недатски udarbejde [udafxjj’dd] vb. -r, -de, -t разработвам, подготвям udarbejdelse [udajbaj’dslss] sb.
-n разработка • bogen er under udarbejdelse книгата се подготвя udarte [ud,ads] vb. -r, -de, -t деградирам, израждам се • diskussionen udartede sig til et skænderi дискусията се изроди в караница
udas[et [ид,аЪд] adj. -et, -ede изморен, изтощен • han kom træt og udaset hjem той се прибра изморен и изтощен udbasunere [‘udbasu,neb] vb. -r, -de, -t разгласявам, раздрънквам ud|bede [ud,be~] vb. -beder [~,be.i], -bad [-pad], -bedt [-,be’d] моля, изисквам
•    svar udbedes (SU) изисква се отговор udbedre [udpæd’ro] vb. -r, -de, -t
подобрявам, поправям udbene [‘ud,bens] vb. -r, -de, -t обезкостявам (месо) udbetaling [‘udbe,ta1eti] sb. -en, -er,
-erne изплащане; капаро udblokke [ud,bhgs] vb. -r, -de,
-t разширявам, разхлабвам (тясна обувка)
udblæsning [ud,blæ’snen] sb. -en отработени газове (на автомобила) udblød|e [ud,blø’db] vb. -er, -te, -t размеквам udbombjet [udjbåtnbsd] adj. -et, -ede бомбардиран, разрушен • byen er helt udbombet градът е напълно разрушен •jeg føler mig helt udbombet \ чувствам се напълно изтощен udbore [‘ud,bob] vb. -r, -de, -t пробивам (c бормашина) udbred[e [ud,bræZs] vb. -er, -te,
-t разпространявам, разширявам
•    gruppen ønsker at udbrede kendskabet til miljøproblemer групата иска да популяризира проблемите на околната
429
uddanne
среда • han udbreder sig от hvad som helst l той се разпростира върху всеки проблем udbredt [udfiræd] adj. =,
-е разпространен • en udbredt misforståelse разпространено недоразумение ud|bringe [ид,Ьгаф] vb. -bringer [-jbrarib], -bragte [-,bragds], -bragt [-,bragd] доставям, разнасям; вдигам тост • skal vi udbringe en skål for brudeparret! да вдигнем тост за младоженците! udbrud [‘ud,brud’] sb. -det, =, -dene избухване; кратко възклицание (гняв, изненада); преднина (напр. за колоездач) • et udbrud af tyfus избухване на тиф • hun kom med et vredt udbrud тя се разгневи udjbryde [ud ,b ry db] vb. -bryder [-,brydb], -brød [~,brdd], -brudt [-brud] избухвам; възкликвам, извиквам; печеля преднина(напр.за колоездач) udbryder [ud,brydb] sb. -en, -е, -ne избягал затворник; човек, напуснал дадена партия; спортист (напр. колоездач), спечелил преднина udbrændt [ud,brand] adj. =, -е изгорял; изтощен • en udbrændt skuespiller изхабен артист udbud [ud,bud] sb. -det, =, -dene предлагане (на строки) udbygge [ud,bygs] vb. -r, -de, -t достроявам; разширявам udbygning [ud,bygneri] sb. -en,
-er, -erne пристройка; разширяване, задълбочаване udbytning [ud,bydner[] sb. -en експлоатация udbytte [ud,byds] sb. -t реколта;
печалба, полза ud|bære [ud,bæb] vb. -bærer [-,bæb],
-bar [~,ba], -båret [-,bå-od] изнасям, разнасям, доставям udbæring [ud,bæreri] sb. -en, -er, -erne доставка, пратка, разнасяне uddanne [ud,danb] vb. -r, -de, -t обучавам, образовам • skolen uddanner
uddannelse
mekanikere училището обучава механици • han uddanner sig til mekaniker той учи за механик uddannelse [ud.dan’dls3\ sb. -n, -r, -rne образование uddann|et [‘uddan’pd] adj. -et, -ede образован uddebater|et [uddebafebd] adj. -et, -ede обсъден uddelje [‘ud,deb] vb. -er, -te, -t разпределям, раздавам uddelegerjet [‘uddelegebd] adj. -et, -ede предаден, възложен (пълномощия, задачи)
uddeling [uddelen] sb. -en, -er, -erne раздаване, разпределение uddrag [ud,draw] sb. -et, =, -ene откъс (напр. от текст) uddrage \’udxdrawd) vb. -r, -de, -t правя извод, обобщавам; изчислявам корен квадратен udjdrive [идДпшз] vb. -driver \-,dri’u>3], -drev [-flraw\ -drevet [-,drd-W3d] изгонвам uddybe [ид^уЪз] vb. -r,
-de, -t задълбочавам; развивам ■ den studerende blev bedt om at uddybe emnet студентът бе помолен да разработи по-задълбочено темата • konflikten uddybede kløften mellem de to mænd конфликтът задълбочи пропастта между двамата мъже uddybning [ид^уЪпец] sb. -en, -ег,
-егпе задълбочаване; развитие • nogle emner i opgaven trænger til uddybning някои теми в задачата трябва да се доразвият uddø [ud,dø] vb. -r, -de, -d/-et измирам, изчезвам uddød [udflød] adj. -t, -е измрял, опустял
ude [‘«•<5a] adv. навън, вън, отвън, там
•    hun er ude i køkkenet тя е (там) в кухнята • han er ude at gå en tur той e навън да се разходи • de var ude efter hans penge J те се интересуваха само от парите му • jeg har lige været ude for noget ubehageligt току-що ми се случи
нещо неприятно • det har du selv været ude от! сам си си виновен! • hun er ude over sin første ungdom тя вече не е първа младост • er du ude på ballade? ти неприятности ли си търсиш? • han er helt ude af det той не е на себе си
•    jeg var helt ude at svømme I изобщо не знаех какво да правя
udearbejde [wåsapaj’ds] sb. -t работа извън къщи; работа на открито udearbejdende [и-дза,Ьа]Язпз] adj. =,
= работещ извън къщи • næsten alle danske kvinder er udearbejdende почти всички датчанки работят (извън къщи) udebane [и-дзра-пз] sb. -п S чужд терен (в спорта) ude|blive [wdapW] vb. -bliver [-plu], -blev [-pie], -blevet [-pie] не се явява; не се случва • han udebliver fra eksamen той не се явява на изпита
•    den forventede reaction udeblev очакваната реакция не настъпи
udeblivelse [wdsplimlss] sb. -п неявяване • udeblivelse fra eksamen tæller som ikke-bestået неявяването на изпит е равносилно на неиздържан udefinerbar [udefifiejpa] adj. -t, -е неопределен, неясен udefra [wdafm] adv. отвън udejlade [и-дз/адз] vb. -lader [-,1адз], -lod [-/od], -ladt [-/ad] пропускам, изпускам, прескачам, задрасквам, изтривам (бележка, коментар) udeladelse [wda/aZslsa] sb. -п, -г, -те пропуск
udelt [ufleVd] adj. =, -е цял, неразделен udeltagende [‘udelfabna] adj. =, = безучастен udelukke [и’8з/йдз] vb. -r, -de, -t изключвам udelukkende [‘и-дз/йдзпз] adv.
изключително udelukkjet [u-da/ågad] adj. -et, -ede изключен • det er helt udelukket, at hun kan få råd til den rejse изключително важно е тя да има средства за това пътуване
udemokratisk [udemo/cra’tisg] adj. =, -е
430
недемократичен uden |’и-дзп] præp. без, извън, отвъд
•    hun taler uden fejl тя говори без грешки • huset ligger uden for byen къщата се намира извън града • hun arbejdede uden at vide hvorfor тя не знаеше за какво работи • han prøver at komme uden om at hjælpe til i huset той се опитва да не помага в домакинството • hun har et stort sjal uden på frakken тя носи голям шал върху палтото си • han prøver at komme uden om problemerne той се опитва да заобикаля проблемите • du kan ikke uden videre hævde, at chefen tager fejl ти не можеш просто така да твърдиш, че шефът греши udenad [и’дзп,а5] adv. наизуст udendørs [u-dsn^do/s] adv. навън udenfor [‘и-дзгф] adv. вън, извън • det er koldt udenfor вън е студено • hun føler sig lidt udenfor i skolen в училище тя се чувства малко изолирана • den frække elev blev sendt udenfor af læreren учителят изпрати навън невъзпитания ученик
udenforstående [wdanfspdåbna] adj. =,
= страничен наблюдател udenlandsk [‘wdanjansg] adj. =, -e чуждестранен udenom [wdanpm] adv. заобиколно, наоколо • hun prøver at snakke udenom тя се опитва да говори със заобикалки udenomssnak [‘u’danompnag] sb. -ken разговор не по същество • drop al den udenomssnak, og kom til sagen J остави заобикалките и говори по същество udenrigshandel [wdanrisfianal] sb. -len външна търговия udenrigskorrespondent [‘wdsnriskjros b3n,dænd\ sb. -en, -er, -erne журналист по външнополитически теми udenrigsminist|er [‘wdanrismifiisdej] sb. -eren, -re, -rene министър на външните работи udenrigsministeri]um l’wåanrismini^sdejjåm) sb. -et, -er, -erne министерство на външните работи
udfolde
udenrigspolitik [‘u danrispolifig] sb.
-ken външна политика udenrigspolitisk [‘wdsnrispolifisg] adj.
=, -е външнополитически udestående [‘wda.sdåana] sb. -t дълг, разногласие udestående [‘wå^sdåbna] adj. =, = спорен, неразрешен (проблем); неплатени (искания) udfald [‘ud’fal’] sb. -et, =, -ene нападение, атака; изход, резултат
•    han kom med et heftigt udfald mod socialdemokraterne той яростно нападна социалдемократите • sagen fik et heldigt udfald делото придоби щастлив завършек
udfarende [‘udfabna] adj. =, = активен, решителен, движещ (сила) udfletning [‘ud’flædneri] sb. -en, -er, -erne разклон, детелина (на магистрала) udflipp|et [‘ud’flebsd] adj. -et, -ede j в силно емоционално състояние (изкукуригал, изперкал), дрогиран
•    der er mange udflippede personer på Roskildefestivallen I има много дрогирани на фестивала в Роскиле
udflugt [‘udflågd] sb. -en, -er,
-erne разходка, излет; извинение, отклоняване от темата • vi skal på udflugt med skolen til Zoologisk Have отиваме на разходка c училището в зоологическата градина • de kommer med den ene udflugt efter den anden J те непрекъснато отбягват темата udflydende [‘udflydans] adj. =, = преливащ (цветове); смътен, неясен (очертания) udflytning [‘udflødneti] sb. -en, -er, -erne изнасяне, преместване, преселване (c превозно средство) udflåd 1’udflod] sb. -det Q секрет, течение, слуз (от рана, влагалище и ДР-)
udfolde l’udfjla] vb. -r, -de, -t разгъвам, развивам; представям • han udfoldede hele sin charme той показа целия си чар • børnene skal have lov til at udfolde sig трябва да позволяваме на децата
431
udfoldelsesmulighed
да лудеят udfoldelsesmulighed
[udfol’asmulified] sb. -en, -er, -erne възможност за развитие • der er ikke de store udfoldelsesmuligheder for børn i moderne byggerier децата нямат големи възможности за развитие в модерните сгради udfordre [udfå’dro] vb. -r, -de, -t предизвиквам udfordrende [udfadrana] adj. =, = предизвикателен • hun går udfordrende klædt тя се облича предизвикателно udfordring [udfå’dren] sb. -en,
-er, -erne призив (напр. за борба); предизвикателство • han søger altid store udfordringer той винаги търси големи предизвикателства udforme [udfå’ma] vb. -r, -de, -t правя, изработвам, разработвам udforming [udfå’merj} sb. -en, -er, -erne разработка udforske [udfå’sga] vb. -r, -de, -t изучавам, изследвам udfritte [udfrida] vb. -r, -de, -t разпитвам (c любопитство) udfyld[e [udfyl’a] vb. -er, -te, -t запълвам, напълвам, попълвам udfyldningsøvelse [udfylherispvalsa] sb. -n, -r, -те писмено упражнение за попълване на пропуснати думи в текст udfærdige [udfå/dija] vb. -r, -de, -t издавам, изработвам (нещо писмено) udfør|e [udføb] vb. -er, -te, -t изнасям (стоки); изпълнявам, изработвам • hun udfører opgaven тя изпълнява задачата
•    firmaet udfører dansk ost til Iran фирмата изнася датско сирене за Иран
udførlig [udføAi] adj. -t, -е изчерпателен, подробен • en udførlig vejledning подробно ръководство udførs|el [udfø/sal] sb. -len износ, експорт
udgang [иддац ] sb. -en, -e, -ene изход; завършек, край • undskyld, hvor er udgangen? извинете, къде е изходът?
•    historien fik en lykkelig udgang историята прие щастлив завършек
udgangsforbud [udgarisfopud] sb.
-det, =, -dene вечерен час, забрана за излизане
udgangspunkt [‘udganspårfgd] sb. -et,
-er, -erne отправна точка udgave [udgæva] sb. -n, -r, -rne издание udgift [udgifd] sb. -en, -er, -erne разход(и) •faste udgifter постоянни разходи ud|give [udgi] vb. -giver [-gu],
-gav [-ga], -givet [-giад! издавам, публикувам • forlaget udgiver mange danske bøger издателството издава много датски книги • han udgiver sig for at være millionær той се представя за милионер udgivelse [udgivslsa] sb. -n, -r, -rne публикация, издание • bogen var hans første udgivelse книгата беше първата му публикация udgiver [udgiva] sb. -en, -е, -ne издател udglatte [udglads] vb. -r, -de, -t изглаждам udgrave [udgravs] vb. -r, -de, -t изгребвам, изравям udgravning [udgrawheri] sb. -en, -er, -erne изкоп; разкопка ud|gyde [udgyds] vb. -gyder [-gy’d:>\, -gød [-gød], -gydt [-gyd] проливам; изливам
udjgøre [udgoo] vb. -gør [-gøu], -gjorde [-gjo-o], -gjort [-gjo/d] съставям, представлявам, явявам се, съм
•    de udgør en minoritet i landet те са малцинство в страната
ud|gå [udgå] vb. -går [-gå], -gik [-gig], -gået [-gåad] отпадам; приключвам; започвам, произтичам; изпращам
•    grønthandleren er udgået for ananas i dag продавачът на плодове и зеленчуци е свършил за днес ананасите • dagsordenens punkt 4 udgår точка 4 отпада от дневния ред
udgående [udgåana] adj. =, = изходящ
•    udgående post изходяща поща udjholde [udjiala] vb. -holder [-fiolb],
-holdt [-fiol’d], -holdt [-thal’d] справям се, издържам
432
udholdende [‘идроГзпз] adj. =, = издръжлив udholdenhed [‘udfiolbnjied] sb. -en издръжливост udhugge [udfiågs] vb. -r, -de, -t изсичам, издялквам udhule [‘ud,hub] vb. -r, -de, -t издълбавам; подкопавам, подривам udhus [[udthus] sb. -et, -e, -ene барака (за инструменти) udhvil|et [‘идрйзд] adj. -et, -ede отпочинал udhængsskab [udhætissgab] sb. -et, -e витрина
udiplomatisk [‘udiblojnatisg] adj. =, -e недипломатичен udiscipliner[et [‘udisiplipebd] adj. -et, -ede недисциплиниран udjævne [‘udjæwna\ vb.
-r, -de, -t изглаждам, изравнявам
•    socialdemokraterne vil udjævne de økonomiske forskelle социалдемократите искат да изравнят икономическите различия udkald [‘udjcal] sb. -et, =, -ene сигнал, повикване (на летище) • sidste udkald for SAS 2210 til London последно повикване за полет САС 2210 за Лондон
udkant \’ud,kand\ sb. -en, -er, -erne покрайнина, периферия • vi bor i udkanten af København ние живеем в покрайнините на Копенхаген udkast [‘ud,kasd\ sb. -et, =, -ene удар, шут, хвърляне; проект, предложение udkig [‘udjcig] sb. -ket наблюдение • jeg er på udkig efter en billig skjorte търся евтина риза udklip [‘ud,kleb] sb. -pet, =, -pene изрезка (от вестник) udklædning [‘ид1к1ад’пзц\ sb. -en карнавален костюм udklække [’udflægs] vb. -r, -de, -t излюпвам; измислям udkommandere [‘udkoman,deb] vb. -r, -de, -t командвам, нареждам udkomme [udjcomb] vb. -kommer [-famb], -kom [-kom], -kommet
udløb
[-ftombå] публикувам, излизам (книга) udkonkurrere [‘udkonkufeb] vb. -r, -de,
-t надвивам конкурентите си udkæmpe 1’ид,ксетЪз] vb. -r, -de, -t водя борба
udkørs|el {‘uå,kø/sol] sb. -len, -ler, -lerne локално платно към по-големия път; напускане на населеното място udkørt [‘uåjcøj’d] adj. =, -е изтощен • hun er allerede udkørt kl. 15 вече в 15 ч. тя е изтощена udkåren [‘uå^kåbn] adj. -ent, -ne избран udland \’ид,1ап] sb. -et чужбина • han bor i udlandet той живее в чужбина udlandsdansker [‘udlans,dansgo] sb. -en, -е, -ne датчанин/датчанка, живеещ в чужбина
udleje [‘udjajo] vb. -r, -de, -вдавам под наем
udlejning [‘udfaj’neri] sb. -en даване под наем
udlevere [[udle,veo] vb. -r, -de, -t давам, предавам udligne [‘идДпз] vb. -r, -de, -t изравнявам udlodde [‘ид,Шз\ vb. -r, -de,
-t разпределям, раздавам (пари), разигравам томбола udlove [‘ид,1аЪз] vb. -r, -de, -t обещавам (възнаграждение) udlyd [‘udjyd] sb. -en, -e, -ene краен звук (на дума) udlæg Yudtlæg\ sb. -get, =, -gene издръжка; конфискация (поради дългове)
udlænding [‘ид/апец] sb. -en, -e, -ene чужденец udlændingestyrelse
[ud/æneip^dyolsa] sb. -n, -r, -rne службата за чужденците в Дания udlængs[el [‘ud,læri’s3l] sb. -len копнеж за пътешествия udlærje [ud,læ’o] vb. -er, -te, -t обучавам (в професия/занаят) udlært [‘ud/cej’d] adj. =, -е преминал професионално обучение udløb [‘udføb] sb. -et, =, -ene устие (на река), изтичане (на течност на река);
433
udløbe
изтичане на срок ud|løbe [ud/øba] vb. -løber [-/øbo],
-løb [-,løb], -løbet [-/øbad] изтичам, свършвам, прекратявам (срок)
•    abonnementet udløber den 1. april абонаментът изтича на 1 април udløsje [ud/ø’so] vb. -er, -te, -t пускам (на свобода); задействам, включвам; предизвиквам udløsning [‘ud/øтец] s^- ~en> ~er> -erne израз, проява, освобождаване (на чувства); оргазъм • han kan ikke få udløsning for sin vrede той не може да се освободи от злобата си udlån [ud/åh] sb. -et заемане (книги в библиотека) udmagrjet [ud,mawrad] adj. -et, -ede измършавял udmaj |et [ид/najad] adj. -et, -ede натруфен
udmale [ud,mdla] vb. -r, -de, -t подробно описвам • journalisterne udmaler krigens rædsler журналистите подробно описват ужасите на войната udmattelse [ud,madalsa] sb. -п изнемога, изтощение udmatt|et [udpiadsd] adj. -et, -ede изтощен udmeld e [ud,mæla] vb. -er, -te,
-t отписвам се, напускам(партия, сдружение) udmeldelse [udptældalsa] sb. -n, -r, -rne напускане, отписване udmelding [ud,mældeti] sb. -en, -er, -erne кратко съобщение udmærke [ud,та/ga] vb. -r, -de, -t отличавам • byen udmærker sig ved sin stilhed градът се отличава със спокойствието си udmærk|et [ud.piiugad] adj. -et, -ede отличен, прекрасен udmønte [ud,mønda] vb. -r,
-de, -t сека (монети); преобразувам, превъплъщавам udnytte [ud,nøds] vb. -r, -de, -t използвам udnyttelse [ud,nødalsa] sb. -n използване; експлоатация
udnævnje [ud,næwha] vb. -er, -te,
-t избирам, назначавам • han blev udnævnt til chef i 2005 той бе назначен за началник в 2005 г. udnævnelse [udjiæwalss] sb. -п, -r, -те избор, назначение udover [ud,owo] adv. навън, отвъд udpante [udpanda] vb. -t; -de, -t залагам имущество, за да си платя дълга udpege [udpaja] vb. -r, -de, -t посочвам; избирам, назначавам • han blev udpeget til at repræsentere gruppen той бе избран да представя групата udpensle [udpænsh] vb. -r, -de, -t описвам подробно • du behøver ikke at udpensle alle detaljerne няма нужда да описваш всички подробности udplante [udplanda] vb. -r, -de, -t пресаждам (растение) udpluk [udplåg] sb. -ket, =, -кепе извадка, (случаен) избор udplyndre [udplonro] vb. -r, -de, -t ограбвам, разграбвам udprægjet [udpråjad] adj. -et, -ede ясно изразен, типичен • han er et udpræget a-menneske той е типичен ранобудник udpumpe [udpåmba] vb. -r, -de, -t изпомпвам, промивам, разпитвам udpumpning [udpåmbneri] sb. -en,
-er, -erne изпомпване, промивка, разпитване • den fulde mand blev sendt til udpumpning på hospitalet пияният мъж бе изпратен в болницата за промивка на стомаха udpønse [ибрбпЪ] vb. -r, -de, -t измислям, замислям udredje [ud,ræZi] vb. -er, -te, -t разплитам, изяснявам; плащам •jeg skal prøve at udrede sagens tråde ще се опитам да разплета този случай udregning [ud,rajneri] sb. -en, -er, -ете изчисление udrejse [ud,rajsa] sb. -п, -r, -rne пътуване, пътешествие; имигриране1 udrensning [ud,ransneti] sb. -en, -er, -erne чистка udrette [ud,råda] vb. -r, -de, -t правя, извършвам, постигам • han har
434
udrettet meget i sit liv в живота си той е постигнал много udringlet [‘иб,гацзд] adj. -et, -ede деколтиран • еп udringet kjole рокля c деколте
udruge [‘ud,rua] vb. -r, -de, -t мътя udruste [‘ud,råsda] vb. -r, -de, -t въоръжавам; оборудвам • hæren blev udrustet med de nyeste våben армията e въоръжена c най-новите оръжия udrydde [‘ud,rydb] vb. -r, -de, -t изкоренявам, унищожавам udrykning [‘udfdgnerf] sb. -en, -er, -erne спешно излизане (линейка, пожарна)
•    ambidancen kørte med udrykning линейката караше c пусната сирена udrykningssignal [‘;udrognarissi’nal] sb. -et, -er, -erne сигнал за спешност (сирена, лампа) udråb [‘ud,råb] sb. -et, =, -ene възглас, възклицание, вик udråbje [‘ud,råba] vb. -er, -te,
-t провъзгласявам • han blev udråbt til Danmarks mest succesrige forretningsmand той бе провъзгласен за най-успешния датски бизнесмен udråbstegn [‘udråbs,tajn] sb. -et, =, -ene възклицателен знак udsagn [udpawh] sb. -et, =, -ene изказване, твърдение, показание udsagnsord [‘udsawnspu] sb. -et, =, -ene глагол
udsalg [ud,sal]] sb. -et, =, -ene разпродажба • bogen var på udsalg sidste år книгата бе намалена миналата година udsat [‘ud,sad] adj. =, -te отложен; изложен (на) • mødet er udsat i to måneder срещата е отложена за 2 месеца • han blev udsat for et overfald той бе изложен на нападение ud|se [udje] vb. -ser [-^eu], -så [ud^å], -set [-pe’d] избирам udseende [‘ud,s esns] adj. =, = външност, (външно) впечатление udsend]e [ud^æna] vb. -er, -te, -t издавам (книга); предавам (по радио, телевизия); изпращам • fodboldkampen
udskyde
bliver udsendt i tv på mandag футболният мач ще се предава по телевизията в понеделник udsendelse [ud,sænalsa] sb. -п, -r,
-гпе изпращане (на писма), пратка; предаване, програма (по радио, телевизия) udsigt [ud,segd] sb. -еп изглед; възможност, шанс; обещание
•    udsigten fra Rundetårn er fin изгледът от Кръглата кула е чудесен
•    hun glæder sig over udsigten til en lønforhøjelse тя се радва на възможността да й се повиши заплатата
udskejelse [ud,sgajalsa] sb. -п, -r, -те излишество, ексцес, залитане • de unges udskejelser i weekenden er ret voldsomme ексцесите на младежите през уикенда са доста агресивни udskil le [‘ud,sgela] vb. -ler,
-te, -t отделям, излъчвам (миризма, вещество) udskrabning [ud,sgmbnerf] sb. -en, -er, -erne Q. изстьргване, почистване на матката (при аборт) ud|skrive [ud,sgriva] vb. -skriver [-,sgribo], -skrev [-graw], -skrevet [-,sgra vad] изписвам (от болница); разпечатвам (текст на принтер); съобщавам публично, назначавам (данъци, избори, конкурс)
•    statsministeren vil udskrive valg om to måneder министър-председателят ще назначи избори след два месеца
udskrivning [ud,sgriwnerf] sb. -еп,
-er, -erne изписване (от болница); разпечатка; обявяване (на избори, конкурс) • den fest var noget af en udskrivning този празник ни струваше скъпо
udskud [udpgud] sb. -det, =, -dene измет, отрепка, аутсайдер • han hører til samfundets værste udskud той е една от най-низшите отрепки в обществото udjskyde [ud,sgi/da] vb. -skyder [-рдуЪз], -skød [-,5kød], -skudt [-rsgud] отлагам
•    sagen blev udskudt på ubestemt tid
435
udskydelse
делото бе отложено за неопределено време
udskydelse [udjgydblsa] sb. -п, -г, -те отлагане
udskæld [‘udjgæll sb. pl. -ene \ ругатня udskæring [‘udjgæreq] sb. -en, -er, -erne изрязване, прорез, дърворезба udslag [‘ud,slaj\ sb. -et, =, -ene отклонение (на стрелка, на цени); въздействие, влияние • hans søvnløshed er et udslag af stress безсънието му се дължи на стрес udslette [‘udplæds] vb. -r, -de, -t унищожавам, заличавам udslidt [ud,slid\ adj. =, -е изхабен udsmykning [udssmøgneti\ sb. -en, -er, -eme декор, украса udsnit l’ud,snid] sb. -tet, =, -tene част, откъс • et bredt udsnit af Danmarks befolkning голяма част от датското население udsolgt [‘uåjol’d] adj. =, -е разпродаден udsov|et [‘ud/sow’sd] adj. -et, -ede отпочинал, наспал се udspekulerjet [udsbegujebd] adj. -et, -ede ловък, хитър; обмислен • han er en udspekuleret rad j той е голям хитрец
udspil [‘uå,sbel] sb. -let, =, -lene предложение, инициатива; първи ход (в игра)
udspillet [‘udtsbibd] adj. -et, -ede издут (корабно платно); разтворен (пръсти, нокти)
udspionere [udsbiopeb] vb. -r, -de, -t следя, шпионирам udspred e [‘ud^bræda] vb. -er, -te,
-t разпространявам • de udspredte dårlige rygter om deres uvenner те разпространяваха лоши слухове за неприятелите си udspring [‘ид^Ьгсец] sb. -et, =, -ene скок (от трамплин, с парашут); извор; източник, начало; разцъфване (на дървета) • historien har sit udspring i en episode i Odense историята започва c една случка в Оденсе udsprungjet [‘ud^bråribd] adj. -et, -ede
разцъфнал udspørge [ud,sb6b] vb. -spørger [-sbdj\ -spurgte [-,sbu/da], -spurgt [-jbuu’d\ разпитвам udstaffere [‘udsdafeb] vb. -r, -de, -t украсявам (прекалено), труфя udstaffer|et [’udsdafebd] adj. -et, -ede (прекалено) украсен, натруфен • hun var udstafferet i det dyreste tøj тя бе натруфена c най-скъпите дрехи udsted|e [udjdeb] vb. -er, -te, -t издавам (заповед, чек) udstedelse [udfsdedalsa] sb. -n, -r, -rne издаване (заповед, чек) udstedelsesdato [‘ud,sdedels3s,da-to] sb.
-en, -er, -erne дата на издаване udstigning \’ud,stijneri] sb. -en, -er,
-erne изход (на транспортно средство)
•    udstigning i venstre side er forbudt слизането отляво е забранено
ud]stikke [ud^degs] vb. -stikker [-pdego], c -stak [-^dag], -stukket [-jdågai5] изрязвам, отделям, набелязвам
•    regeringen udstikker retningslinjerne for økonomien правителството набелязва основните направления за развитието на икономиката
udstille [[ud,sdeta] vb. -r, -de, -t излагам, показвам • malerne udstillede deres værker på Louisana художниците изложиха творбите си в музея Луизиана • du skal ikke udstille din uvidenhed не показвай своята неосведоменост udstilling [‘udjdeleri] sb. -en, -er, -eme изложба udstoppe [udjdobb] vb. -r, -de, -t напълвам (напр. кукла c памук) udstrakt [udrsdragd] adj. =, -е широк; протегнат • han lå udstrakt på gulvet той лежеше проснат на пода • der hersker en udstrakt velvilje over for projektet налице е широка подкрепа за проекта
udstregning [ud,sdmjheri\ sb. -en, -er, -erne зачертаване udstråle [itd^dråb] vb. -r, -de, -t излъчвам • hun udstråler stor selvtillid
436
той излъчва голяма самоувереност udstykke [‘ud^døga] vb. -r, -de, -t разделям (парцел) • de gamle marker bliver udstykket til byggegrunde старите поля бяха разделени на строителни парцели
udstykning [ud,sdøgneri\ sb. -еп, -er, -егпе разделяне (на парцел) udstyr [ud^dyS] sb. -et инструменти, оборудване • hun samler på udstyr тя събира оборудването • han har meget udstyr til sin motorcykel той има много части и инструменти за мотоциклета си
udstyre \’ud,sdyb] vb. -r, -de, -t оборудвам udstød|e [‘udfSdøda] vb. -er, -te, -t изгонвам; възкликвам udstødningsrør [‘udsdødneris/ou’] sb.
-et, =, -ene ауспух ud|stå [‘udtsdå] vb. står [-,sdå\, stod [-fidod 1 stået [~,sdåad] изтърпявам (наказание); търпя, понасям • jeg kan ikke udstå rødbeder не понасям червено цвекло udsuge [ид^из] vb. -r, -de, -t изсмуквам udsulte \’ud,surd3] vb. -r, -de, -t оставям да гладува; не подавам нужните (финансови) ресурси udsving [‘udjveri] sb. -et, =, -ene колебание, отклонение (на показания на апарат, на цени) udsvævelse [‘udjvcewalss] sb. -п, -r, -rne разпуснатост, невъздържаност udsvævende [идгт(еЪзпз] adj. =, = неумерен • hun fører en udsvævende tilværelse тя води разпуснат живот ud|sætte [udtsædd\ vb. -sætter [-,sædj], -satte [-rsada\, -sat [-,sad] поставям; определям (награда); отлагам; излагам (на въздействие) • de udsætter deres familie for fare те излагат семейството си на опасност • de udsætter deres sommerferie til september те отлагат лятната си ваканция за септември udltage [‘ud,ta] vb. -tager [-,ta\ -tog [-to], -taget \-/азд] отстранявам; избирам • han blev udtaget til at
udtømme
repræsentere Danmark ved oplympiaden тя бе избрана да представя Дания на олимпиадата udtale [udfa-b] sb. -п, -г, -те произношение • hun har еп god udtale тя има хубаво произношение udtal|e [ид{аЪ] vb. -r, -te, -t произнасям, изговарям; заявявам, изказвам се
•    hun kan ikke udtale de danske vokaler korrekt endnu тя още не може да произнася правилно датските гласни
udtalelse [udfablsa] sb. -п, -r, -rne изказване, съобщение, препоръка
•    ministeren er blevet kritiseret for sine udtalelser om Mellemøsten министърът бе критикуван заради изказванията си относно Близкия Изток
udtjent [ud,tjænd\ adj. =, -е износен, остарял
udtog [udfåw\ sb. -et, =, -ene фрагмент, откъс
udtryk [‘udfrog] sb. -ket, =, -кепе израз; изражение • han havde et trist udtryk i øjnene в очите му имаше тъга • et fast udtryk идиом udtrykkelig [ud’trdgsli] adj. -t, -е ясен, изричен, категоричен udtryksfuld [‘udtrogsful] adj. -t, -e изразителен udltræde [udfræ’da] vb. -træder [-{ræ’do], -trådte [-{roda], -trådt [-,trod] напускам (съюз, ръководство) udtræk [udfrag] sb. -ket, =, -кепе разтегателна плоскост (на маса); отвара, извлек; теглене с тираж udtur [‘ud,tuj’] sb. -еп, -е, -ene разходка udtvære [udfuæb] vb. -r, -de, -t разтеглям, замазвам udtynde [udførid] vb. -r, -de, -t разреждам udtynding [‘ud,tøneri\ sb. -en, -er, -eme разреждане udtænk|e [udfæri’ga] vb. -er, -te, -t измислям • han udtænker skumle planer той измисля страшни планове udtærlet [ид.Шлзд] adj. -et, -ede изтощен, изморен udtømlme [udføtna] vb. -mer, -te, -t
437
udtørre
изпразвам, пресушавам udtørre [udfo’o] vb. -r, -de, -t изсушавам uduelig [u’dubli] adj. -t, -е непригоден, не го бива • han er et udueligt fjols \ той е глупак и не го бива за нищо udvalg [udpalj] sb. -et, =, -ene избор, подбор; комисия udvande [идрапз] vb. -r, -de, -t намокрям, изкисвам (херинга) udvandre [udpandro] vb. -r, -de, -t емигрирам udvandrer [udpandro] sb. -en, -e, -ne емигрант udvej [udpaj] sb. -en, -e, -ene изход, излаз; решение; разходка udveksle [udpægsh] vb. -r, -de,
-t обменям, заменям, разменям • vi udveksler erfaringer ние обменяме опит
udveksling [udpægsleri] sb. -en, -er, -erne обмен udvendig [ud’vændi] adj. -t, -е външен udvide [udpidb] vb. -r, -de,
-t разширявам • han vil udvide sin horisont той иска да разшири хоризонта си udvikle [udpegh] vb. -r, -de, -t развивам
•    pigen udviklede sig til en smuk kvinde момичето се превърна в красива жена
udvikling [uåpegleii] sb. -en, -er, -erne развитие udvirke [идридз] vb. -r, -de, -t постигам, получавам udvis|e [udpiso] vb. -er, -te, -t отхвърлям, депортирам; показвам udviske [udpesgo] vb. -r, -de, -t изтривам; замазвам udvisning [udpisnerf] sb. -en, -er, -erne депортация udvortes [udpå-dss] adj. =, = външен
•    medicinen er kun til udvortes brug лекарството е само за външна употреба
udvækst [udpægsd] sb. -en, -er, -erne израстък, избуяване ud vælge [udpæljn] vb. -vælger [-pæl]o], -valgte [-pal’do], -valgt [-pal’d] избирам udvælgelse [udpæljolso] sb. -n, -r, -rne
избиране, избор udyr [u{dy/] sb. -et, =, -ene чудовище udækk|et [uflægså] adj. -et, -ede открит, непокрит
udødelig [udødoli[ adj. -t, -е безсмъртен udørklen [udpugsn] sb. -пеп пущинак, затънтено място udøve [udp’va] vb. -r, -de, -t провеждам, изпълнявам udånde [идрпз] vb. -r, -de, -t f издишам; издъхвам uef|fen [ufsfori] adj. -fent, -ne нечетен; неравен • han er ikke ueffen til at reparere biler той всъщност добре поправя коли uegennyttig [uejapiødi] adj. -t, -e безкористен uegn et [upcj’nod] adj. -et, -ede негоден, неподходящ • den bog er komplet uegnet som lærebog тази книга е напълно неподходяща за учебник uendelig [u’ænbli] adj. -t, -е безкраен uendelighed [u’ænalified] sb. -en вечност, безкрайност • det tog en uendelighed, før læreren kom | измина дяла вечност, докато дойде учителят uendeligt [u’ænblid] adv. безкрайно uengagerjet [uariga,sjebd] adj. -et, -ede неангажиран, незаинтересован uenig [u’ehi] adj. -t, -е несъгласен • det kan jeg ikke være uenig med dig i не мога да не се съглася с теб uens [u,ehs] adj. =, = различен, нееднакъв uensart|et [upnspi’dad] adj. -et, -ede нееднороден, различен uerfar|en [uaufabn] adj. -ent, -ne неопитен uerstattelig [uoJsdadali] adj. -t, -e незаменим uf [uf] interj. уф ufaglært [ufaw/d/d] adj. =, -e неквалифициран, необучен ufarbar [ufafta] adj. -t, -е непроходим 1 ufarlig [ufali] adj. -t, -е безопасен ufarv|et [ufæwad] adj. -et, -ede неоцветен ufattelig [ufadali] adj. -t, -e
438
неразбираем, непонятен; невероятен ufatteligt [‘ufadalid] adv. непонятно; невероятно • universet er ufattelig stort вселената е невероятно голяма (не можеш да си представиш) ufejlbar [‘ufajlpa] adj. -t, -е непогрешим ufin [‘ufin’] adj. -t, -е нетактичен, груб uforanderlig [ufopnbli] adj. -t, -e непроменим, постоянен uforarbejd|et [yfoa’bajdad] adj. -et, -ede необработен uforbederlig [‘ufopedbli] adj. -t, -e непоправим uforbeholdjen [‘и/зЬерзГзп] adj. -ent,
-ne искрен * modtag min uforbeholdne undskyldning | приеми искрените ми извинения uforberedt [ufobe,ræ’d[ adj. =,
-е неподготовен • han kommer helt uforberedt til timerne той идва в часовете абсолютно неподготвен uforberedt [ufobe,ræ’d] adv.
неподготвено uforbindende [и/зрепзпз] adj. =, = необвързващ ufordelagtig [‘ufodelpcgti] adj. -t, -e неизгоден ufordragelig [ufo’dmwali] adj. -t, -e нетърпим ufordærv|et [‘и/зхИиюзд] adj. -et, -ede неразвален; непокварен ufordøjelig [ufo’dojali] adj. -t, -e несмилаем uforenelig [ufo’enbli] adj. -t, -e несъвместим uforfalsk|et [ufofalsgad] adj. -et, -ede неподправен uforfærdjet [ufofdudad] adj. -et, -ede безстрашен uforglemmelig [ufo’glæmali] adj.
-t, -е незабравим • en uforglemmelig oplevelse незабравимо преживяване uforgribelig [и/з’дпЪ»И] adj. -t, -e откровен • han sagde sin uforgribelige mening той изказа откровеното си мнение
uforgængelig [ufo’gæri’ali] adj. -t, -e непреходен
uforsvarlig
uforholdsmæssig [ufoholspuzsi] adj. -t,
-е несъразмерен uforholdsmæssigt Vufoholspiæsid] adv.
несъразмерно uforklarlig [ufo’klaH] adj. -t, -e необясним • af helt uforklarlige årsager поради съвсем необясними причини uforknyt [‘uf3,knyd] adj. =, -te безстрашен uforkort|et [‘ufokårhd] adj. -et, -ede пълен, несъкратен • en uforkortet udgave af H. C. Andersens eventyr пълно издание на Андерсеновите приказки uforlignelig [ufo’lihli] adj. -t, -e несравним uformel [ufofnæl] adj. -t, -le неформален uformelig [ufomali] adj. -t, -е безформен u-form|et [ufå-тзд] adj. -et, -ede и-образен uformindsk|et [ufi>tmen’sg3d] adj. -et,
-ede ненамален • stormen raser med uformindsket styrke бурята бушува c ненамалена сила uformuende [‘и/з,тизпз] adj. =, = безимотен ufornuftig [ufopåfdi] adj. -t, -e неразумен ufornuftig [ufo,nåfdid] adv. неразумно
•    han brugte pengene ufornuftig hurtigt той изхарчи парите неразумно бързо ufornøden [ufo’nødbn] adj. -ent, -ne ненужен uforsigtig [‘uf3,segdi] adj. -t, -e невнимателен uforskamm|et [ufs^sgamad] adj. -et, -ede безсрамен uforskyldt [uf3,sgyl’d] adj. =, -е без вина, невинен uforsonlig [ufo’sonli] adj. -t, -e непомирим • to uforsonlige fjender двама непомирими врагове uforstyrrjet [ufo^dy/зд] adj. -et, -ede необезпокояван, невъзмутим uforstående [‘ufojdå’ana] adj. =, = неразбиращ uforsvarlig [ufo’svcxli] adj. -t, -e безотговорен
439
uforsætlig
uforsætlig [iufo’sædli] adj. -t, -e непреднамерен, неумишлен ufortalt [ufo’tald[ adj. =, -е освен, без да се споменава ufortjent [ufo’tjænd] adj. =, -е незаслужен ufortrød|en [ufo’trddan] adj. -ent, -ne необезпокояван, невъзмутим uforudset [ufoud’se’d] adj. =, -e неочакван • uforudsete vanskeligheder неочаквани трудности uforvanskjet [ufopan’sgaS] adj. -et, -ede непроменен, неразрушен uforvarende [‘ufapaana] adj. =, = непреднамерен, без да искам ufrankerjet [‘и/гщ’кеЪд\ adj. -et, -ede без пощенска марка ufravendt [‘ufrapeen’d] adj. =, -е втренчен ufravigelig [ufra’viUi] adj. -t, -e неотменим ufred [‘ufræ5] sb. -en разногласие, конфликт ufremkommelig [ufram’kamali] adj. -t,
-е непроходим ufri [‘ufri] adj. -t, -е несвободен ufrivillig [ufri’viU] adj. -t, -е неволен ufrugtbar [ufrågdpa] adj. -t, -e неплодороден ufuldbyrd|et [‘ufulpyudad] adj. -et, -ede неизвършен • en ufuldbyrdet voldtægt опит за изнасилване ufuldendt [‘uful,æn’d] adj. =, -e незавършен ufuldkomjmen [uful,koman] adj. -ment, -ne несъвършен ufuldstændig [uful’sdændi] adj. -t, -e непълен
ufærdig [ufaudi] adj. -t, -е неготов ufødt [‘ufødl adj. -t, -е нероден ufølsom [uføl,s om] adj. -t, -me безчувствен uføre [ufø-o] sb. -t безисходно положение uge [wa] sb. -n, -r, -те седмица • han går til dansk to gange om ugen той ходи на датски два пъти в седмицата • det skete for en uge siden това се случи
преди една седмица ugeblad [uaplad] sb. -et, -е, -ene седмичник ugenert [usjepe’jd] adj. =, -е спокоен, непритеснен ugentlig [wandli] adj. -t, -е седмичен ugepenge [wapætp] sb. pl. -ne седмични джобни (пари) ugerning [‘идатец] sb. -en, -er, -erne престъпление, злодеяние ugeskrift [‘us,sgræfd] sb. -et, -er, -erne седмичник ugidelig [u’gidbli] adj. -t, -е мързелив ugift [ugifd\ adj. =, -е неженен ugjort [ugjo/d\ adj. =, -ененаправен ugle IVfo] sb. -n, -r, -те сова ugleset [wbtsed\ adj. =, -е необичан, непопулярен, гледат го изкъсо ugræs [ugrcis] sb. -set плевел, бурен ugudelig [u’gudali] adj. -t, -е безбожен ugyldig [u’gyldi] adj. -t, -е невалиден ugæstfri [ugasdfri] adj. -t, = негостоприемен ugæstfrihed [‘ugæsdfrijied] sb. -en негостоприемство uharmonisk [‘uh^mohisg] adj.,=, -e нехармоничен uhelbredelig [uhæl’bradali] adj. -t, -e неизлечим uheld [‘upæl] sb. -et, —, -ene пътнотранспортно произшествие; нещастие • han var ude for et uheld i sidste uge миналата седмица той бе замесен в пътнотранспортно произшествие uheldig [u’hældi] adj. -t, -е без късмет, нещастен uheldigt [u’hældid] adv. неудачно, неблагоприятно uhensigtsmæssig [’uhænsegdspiæsi] adj.
-t, -е нецелесъобразен, неразумен uhensigtsmæssigt [‘uhænsegdspiæsid\ adv. нецелесъобразно, неразумно uhindr|et [upendrod] adj. -et, -ede безпрепятствен uhjælpelig [ujælbali] adj. -t, -e непоправим; безпомощен uhm [:wm] interj. хм!
440
uholdbar \’uhol,ba’] adj. -t, -е несигурен, неубедителен, несъстоятелен uhumsk [‘u,håmsg] adj. -t, -е мръсен uhygge [ирудз] sb. -n безпокойство, неприятна атмосфера uhyggelig [u’hygsli] adj. -t, -е тревожен, зловещ, унил uhyggeligt [u’hygalid] adv. мрачно, тревожно, страшно, ужасно (усилващ епитет)
uhygiejnisk [‘uhygi,ajhisg] adj. -t, -е нехигиеничен uhyre [‘ufiyo] sb. -t, -r, -те чудовище uhyre [u’hyb] adv. чудовищно, ужасно (усилващ епитет) • han er uhyre flittig той е ужасно прилежен uhyrlig [u’hyuti] adj. -t, -е страшен, ужасен, чудовищен uhæderlig [‘ufiæ-doli] adj. -t, -e нечестен, непорядъчен uhæderlighed [uhædoliped’] sb. -en нечестност, недобросъвестност uhæmm[et [‘ufiæmad] adj. -et, -ede неограничен, несдържан uhøflig [‘ufiøfli] adj. -t, -е неучтив uhøflighed [uhøflijied] sb. -en неучтивост uhøfligt [h,høflid] adv. неучтиво uhøjtidelig [uhoj’tidbli] adj. -t, -e нетържествен, неофициален uhørlig [u’høili] adj. -t, -е който не може да се чуе, неясен uhørt [u’hø/d] adj. =, -е нечуван • en helt uhørt provokation абсолютно нечувана провокация uhåndgribelig [uhon’gribali] adj. -t, -е неуловим, абстрактен uhåndterlig [uhonieuli] adj. -t, -е труден за работа (уред), тежък, тромав, обемен
uigennemførlig [uigænamføjU] adj. -t,
-е неосъществим uimodsagt [u’uimod^agd] adj. =, -e безспорен uimodståelig [uimod’sdaali] adj. -t, -e непреодолим uimodtagelig [uimod’taali] adj. -t, -e безразличен, невъзприемчив
i
ukritisk
uindbudt [uenjoud] adj. =, -e не(по)канен uindskrænkjet [иеп^дгацдзд] adj.
-et, -ede неограничен • chefen havde uindskrænket magt началникът има неограничена власт uindtagelig [uin’taali] adj. -t, -e непристъпен uinteressant [uentm^sand] adj. =, -e безинтересен uinteressant ]’uentratsand] adv.
безинтересно ujævn [‘ujtewn] adj. -t, -е неравен, неравномерен • vejen er ujævn пътят е неравен • hans præstationer er ret ujævne резултатите му са доста неравномерни ujævnt [‘ujæwhd] adv. неравно;
неравномерно ukampdygtig [‘ukamb,døgti] adj. -t, -e небоеспособен ukendelig [u’kænali] adj. -t, -e неузнаваем ukendelighed [u’kænalified’] sb. -en неузнаваемост ukendskab [‘ukæntsgccb] sb. -et незнание ukendt [ukænd] adj. =, -е непознат, неизвестен uklar ]’ujda] adj. -t, -е неясен, мътен
•    en uklar væske мътна течност • den videnskabelige fremstilling er ret uklar научното представяне е доста неясно uklart [‘ujda’d] adv. мътно, неясно uklog {‘ujilåw] adj. -t, -е глупав • den beslutning virker uklog това решение изглежда глупаво uklogt [utklåw’d] adv. глупаво ukollegial [‘ukolegjal] adj. -t, -e неколегиален ukollegialt [‘ukolegjald] adv. неколегиално • han opfører sig ukollegialt той се държи неколегиално ukomplicer|et [‘ukompli’sebd] adj. -et,
-ede прост, лесен, несложен ukorrekt [‘uko/agd] adj. =, -е некоректен ukristelig [u’krdsdali] adj. -t, -e нехристиянски, безбожен ukritisk [ukrifisg] adj. -t, -е некритичен
ukrudt
ukrudt [‘u,krud] sb. -et плевел • ukrudt forgår ikke så let \ плевел лесно не се изтръгва ukrænkelig [u’krari’gali] adj. -t, -e неприкосновен ukuelig [u’kuali] adj. -t, -е неукротим, непреклонен ukultiver|et [‘ukulti’vebd] adj. -et, -ede невъзпитан, некултурен ukvemsord [‘ukvæmspu] sb. -et, =, -ene ругатня
ukvindelig ]’u,kvenali] adj. -t, -e неженствен, неженски ukvindeligt [‘ujcvenalid] adv.
неженствено u-land \’u’lan] sb. -et, -e, -ene развиваща се страна
uld [W] sb. -en вълна • sweateren er af ren uld пуловерът е от чиста вълна uldtrøje [‘ulfroja] sb. -n, -r, -rne вълнено бельо (потник) ulejlige [u’lajH’g] vb. -r, -de, -t безпокоя ulejlighed [u’lajli,hed] sb. -en неприятност, неудобство • det er ikke ulejligheden værd не си струва, няма нужда
ulempe [‘и,1сетЬз\ sb. -п, -r, -гпе недостатък ulidelig [u’lidbli\ adj. -t, -е непоносим ulideligt [u’lidalid] adv. непоносимо ulig [‘«,//] adj. -t, -е неподобаващ;
нееднакъв ulige [‘u,lra] adj. =, – нечетен • lige og ulige tal четни и нечетни числа ulinjer|et [‘ulinjebd] adj. -et, -ede не на линии
ulme [‘ulma] vb. -r, -de, -t мъждукам, тлея;започвам ulogisk l’ulogisg] adj. =, -е нелогичен ulovlig [u’lowli] adj. -t, -е незаконен ulovligt [u’lowlid] adv. незаконно ultimatum [ulti’ma-tum] sb. -met, -mer, -merne ултиматум • hun gav ham et ultimatum тя му даде ултиматум ultimo [‘ul’timo] adv. в края (на даден месец)
ultralyd [‘ultrajyd’] sb. -en, -e, -ene ултразвук
ulv [‘ulv] sb. -en, -e, -ene вълк ulydig [u’lydi] adj. -t, -е непослушен ulykke \’u{løga] sb. -n, -r, -rne нещастие авария • en ulykke kommer sjældent alene едно нещастие никога не идва само
ulykkelig [u’løgali] adj. -t, -е нещастен ulykkeligt [u’løgalid] adv. печално, нещастно ulæk ker [‘u,lægo] adj. -kert, -re невкусен; неприятен • en ulækker bøf невкусен бифтек • en ulækker oplevelse неприятно преживяване ulækkert [‘ujægod] adv. невкусно;
отблъскващо ulæselig [u’læsaii] adj. -t, -е нечетлив, неясен
ulæseligt [u’lce’salid] adv. нечетливо, неясно • han skriver næsten ulæseligt той пише почти нечетливо ulønn|et [и/бпад] adj. -et, -ede който не получава заплащане • han arbejder som ulønnet praktikant той работи като практикант без заплащане ulønnet [[и,1дп’ад] adv. без заплащане uløselig [u’lø’sali] adj. -t, -е неразрешим uløseligt [u’lø’salid] adv. сложно, заплетено • de to ting er uløseligt forbundet двете неща са неразривно свързани ulåst [u’lå’sdi adj. =, -e • han efterlod cyklen ulåst той остави колелото си незаключено umage [и,та ja] sb. -п усилия • jeg skal nok gøre mig umage много ще се постарая umage [ufnaja] adj. =, – различен, неподходящ • Peter og Gitte er et umage par петер и Гите не си подхождат umal|et [и/паЪд] adj. -et, -ede небоядисан umedgørlig [umæffgojli] adj. -t, -e несговорчив, упорит, опак umenneskelig [u’men’asgali] adj. -t, -e нечовечен umenneskeligt [u’men’asgalid] adv. нечовечно • han blev behandlet helt
442
umenneskeligt c него се отнесоха крайно нечовечно umiddelbar [‘upiidslpa] adj. -t, -е, непосредствен umiddelbart [‘ujnidalpad] adv. непосредствен • det siger mig ikke umiddelbart noget това нищо непосредствено не ми говори umindelig [u’menbli] adj. -t, -е незапомнен • jeg har ikke set ham i umindelige tider f не съм говиждал от незапомнени времена umindeligt [u’menblid] adv. от незапомнени времена umod|en [upiodbn] adj. -ent, -пе незрял umodent [‘upiodbnd] adv. незряло
•    hun opførte sig umodent тя се държа незряло
umoderne [итоАалпз] adj. =, = немодерен umoralsk [‘umopcclsg] adj. =, -е аморален
umotiver|et [‘umotipebd] adj. -et, -ede немотивиран umotiveret [‘umotipebd] adv. немотивирано, безпричинно • forslaget kom helt umotiveret предложението дойде съвсем без причина umulig [u’muli] adj. -t, -е невъзможен umuligt [u’mulid] adv. невъзможно • det kan umuligt være sandt не е възможно това да е истина
umyndiggjort [u’mondigjo/d] adj. =, -е поставен под попечителство; лишен от самостоятелност umælende [‘ujnælans\ adj. =, = ням; безсловесен • han stod som et umælende dyr той стоеше като безсловесна твар umærkelig [u’maugM] adj. -t, -e незабележим umådelig [u’mådali] adj. -t, -е огромен;
страшен (усилващ епитет) umådelig [u’mådali] adv. огромно; страшно (усилващ епитет) • hun er umådelig forelsket i ham тя е страшно влюбена в него umålelig [uinålsli] adj. -t, -е неизмерим
undergå
unaturlig [una’tuÆ] adj. -t, -e неестествен unaturligt [una’tuAid] adv. неестествено • barnet har en unaturligt stort søvbehov на детето неестественно много му се спи unddrage [‘ån’draws] vb. -r, -de,
-t отнемам; отхвърлям; оттеглям (помощ, приятелство) • hun prøvede at unddrage sig sit ansvar тя се опита да се измъкне от отговорност under [’ånb] sb. -et, -е, -пе чудо under [‘ånb] præp. под; по време, при, през; по-мзлко • katten sidder under bordet котката седи под масата • under krigen през войната • det koster under 100 кг. това струда по-малко от 100 крони • han skrev under på dokumentet той се подписа под документа ‘jeg fik informationerne under hånden получих информацията тайно under [‘ånb] adv. долу, отдолу underbid [‘ånzfiiff] sb. -det, =, -dene обратна захапка underbukser [ånopågso] sb. pl. -ne долни гащи underdanig [åno’dani] adj. -t, -e покорен, смирен, раболепен under|drive [åno/driwva] vb. -driver [-,driwD\ -drev [-,draw], -drevet [-,draw3d] подценявам underemær|et [‘ånoaj,næbd] adj. -et, -ede недохранен underfor|stå [‘ånjfj^då] vb. -står [-pd&\ -stod [-,sdod 1 -stået [~,sdåbd\ предполагам, подразбирам undergang [‘ånogaril sb. -en упадък; подлез
undergrave [аподтЪз] vb. -r, -de, -t подкопавам, подривам undergrund [‘ånogrån] sb. -en земни недра; ъндърграунд undergrundsmusik [‘ånogrånsmu^ig] sb. -ken музика ъндърграунд under|gå [‘ånjgå] vb. -går [-gå], -gik [-gig], -gået [-gåbS] претърпявам, преминавам • hun undergik en stor forandring på kort tid тя премина през
443
underhold
големи промени за кратко време underhold [ånofiol’] sb. -et средства за съществуване; издръжка underholdning [ånojiolheti] sb. -en развлечение underholdsbidrag [‘ånoholsbi/dra’w] sb. -et, =, -ene (вноска за) издръжка • han blev dømt til at betale underholdsbidrag til sin kone той бе осъден да изплаща издръжка на жена си underkaste [‘ånojcasda] vb. -r, -de, -t подлагам на; подчинявам се underkastelse [åno/casdalsa] sb. -n, -r, -те подчинение, покорност underkjole [‘ånojcjoh] sb. -n, -r, -rne комбинезон underklasse [‘ånojclasa] sb. -n, -r, -me низшата класа underkop [ånokob] sb. -pen, -per, -perne чинийка за чашка underkæbe [ånj{kabs\ sb. -n, -r, -me долна челюст • han tabte underkæben af forbavselse долната му челюст увисна от изненада underlag [ånD,laj] sb. -et, =, -ene долен слой, постилка, поставка, основа underlegjen [‘åno,lejsn] adj. -ent, -ne по-низш, по-неспособен underlig \’ånoli] adj. -t, -е странен underliggende [йпз,1едзпз] adj. =, = лежащ отдолу, в основата underligt [‘ånolid] adv. странно • han smiler så underligt til mig той така странно ми се усмихва underliv [‘ånofiw] sb. -et, =, -ene слабини, корем underlæbe [ånofæ-Ьз] sb. -n, -r, -me долна устна underordne [åno&dna] vb. -r, -de, -t подчинявам underordn|et [‘ånopdntå] adj. -et, -ede подчинен; второстепенен underordning \’åno,ådneri\ sb. -en, -er, -eme подчинение, зависимост underretning [‘ånD/ådnerfi sb. -en, -er, -eme съобщение, информация underrette [ånjjada] vb. -r, -de, -t съобщавам, уведомявам
underskrift [ånojgræfd\ sb. -en, -er, -eme подпис under|skrive [ånj,sgri’va] vb. -skriver [-tsgrivo], -skrev [-graw~\, -skrevet [-,sgrauad] подписвам underskud [‘åno,sgud] sb. -det, =, -dene дефицит, недостатък • underskud på betalingsbalancen дефицит по платежния баланс underslæb [‘åno,slæb] sb. -et измама, присвояване на парични средства
•    direktøren begik underslæb for millioner af kroner директорът извърши измама за милиони крони underst [‘ånbsd] adj. =, -е последен, най-долен understrege [‘åno^draja] vb. -r, -de, -t подчертавам understøtte [åno^sdøda] vb. -r, -de, -t подпирам; подкрепям understøttelse [‘åno^dødalsa] sb. -n подкрепа, помощ undersøg|e [ånopøja] vb. -er, -te, -t изследвам, разследвам, преглеждам undersøgelse [‘ånojøjalsa] sb. -n, -r, -me изследване, разследване, преглед undersøgende [‘åno^øjans] adj. =, = изпитателен (поглед); разследващ (орган)
undertegnede [‘ånjjajnacb] adj. = долуподписан undertekst [‘ånofægsd] sb. -en, -er, -eme субтитри
undertiden [‘ånofidan] adv. понякога, от време на време • undertiden føler jeg mig lidt trist понякога ми става тьжно undertit|el [ånofidet] sb. -len, -ler, -lerne подзаглавие undertryklke [ånofrogd] vb. -ker, -te, -t потискам • han undertrykker sin kone той потиска жена си • hun undertrykte et gab той потисна една прозявка undertrykkelse [ånofrogalss] sb. -n потисничество undertrøje [‘åno,troj3] sb. -n, -r, -me потник
undertråd [ånofråd’] sb. -en, -e, -ene ниска нишка (на совалка)
undertøj [åno,toj] sb. -et долно бельо undervandsbåd [‘ånovanspåd] sb. -en, -e, -ene подводница undervejs [‘ånopaj’s] adv. по пътя, пътьом
underverdjen [ånopaudan] sb. -nen царството на мъртвите; престъпният свят
undervisje [ånopiso] vb. -er, -te, -t преподавам, обучавам • hun underviser eleverne i dansk тя преподава датски на учениците undervisning [ånopisneri] sb. -en преподаване, обучение undervægtig [ånopcegti] adj. -t, -e c тегло под нормалното, слаб undfange [‘ånfoafo] vb. -r, -de, -t зачевам,създавам und;gå [ångå] vb. -går [-gå\ -gik [-gig], -gået [-x/åbd] избягвам, заобикалям
•    hun undgik lige at blive afskediget тя замалко избягна уволнение undjlade [ånjads] vb. -lader \-,1адз\,
-lod [-,lod], -ladt [-,iad] преставам, въздържам се • jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på et problem не мога да престана да насочвам вниманието към проблема undre [åndro\ vb. -r, -de, -t чудя се, изненадвам се •jeg undrer mig over, at han ikke kommer учуден съм, че той все още не идва undskyld [åndtskyV\ interj. извинявай, извинете undskyld|e [ån,sgyla] vb. -er, -te, -t извинявам (се), прощавам, съжалявам undskyldning [ån,sgylheri\ sb. -en,
-er, -erne извинение, прощаване • jeg vil gerne give dig en undskyldning c удоволствие ще ти простя und|slippe [ån,slebg] vb. -slipper [-fSlebo], -slap [-,slab], -sluppet [-^lubad] избягвам, изплъзвам се undsætning [ån^ædheq] sb. -en помощ, спасение • han kom sin far til undsætning той дойде на помощ на баща си
undjtage [ån,ta] vb. -tager [-fa], -tog
universitet
[-,/oX -taget [-,tabd] изключвам undtagelse [ånfajalsa] sb. -n, -r, -rne изключение • de var der alle med undtagelse af to там бяха всички c изключение на двама • uden undtagelse без изключение • kan du ikke gøre en undtagelse? не можеш ли да направиш изключение? undtagelsesvis [ånfablsaspis] adv. като изключение undtagen [ånfajsn] præp. без, c изключение на • alle kom til tiden undtagen Peter всички дойдоха навреме-с изключение на Петер undtagen [ånfajm] konj. освен ако undulat [ånduja’d] sb. -en, -er, -erne oo вълнист папагал undvegjen [ånpejsn] adj. -ent, -ne избягал • en undvegen fange избягал затворник und|vige [ånpijs] vb. -viger [-piu],
-veg [-pej], -veget [-pejgå] избягвам; отбягвам
undvære [ånpæb] vb. -r, -de, -t лишавам се ‘jeg kan ikke undvære min gode nattesøvn не мога да се лиша от пълноценния нощен сън unfair [onfæ-j] adj. =, = нечестен, несправедлив ung [йц] adj. -t, -е; yngre [дцгз], yngst [oti’sd] млад • en ung mand млад мъж ungdom [årifdom] sb. -men младост;
младежта ungdommelig [årfdombli] adj. -t, -e млад, младежки unge [ацз] sb. -n, -r, -rne малките на животни; деца ungkarl [йц/саЦ sb. -en, -e, -ene ерген uniform [unifom] sb. -en, -er, -erne униформа union [uniph] sb. -en, -er, -erne съюз univers [unipaus] sb. -et, -er, -erne вселена universal [univer’sal] adj. -t, -e универсален universitet [univajsi’te’d] sb. -et,
-er, -erne университет • han går på universitetet той следва в университета
445
unormal
unormal [‘unå,maT\ adj. -t, -е ненормален unormalt [‘unå,ma1d] adv. ненормално unægtelig [unægdsli] adj. -t, -e безспорен • det er unægteligt et problem това безспорно е проблем •unægteligt [uiicegdalid] adv. безспорно unævnelig [u’næwnsli] adj. -t, -e неописуем unøjagtig [unoj(xgti\ adj. -t, -е неточен unåde \’и,пй-дз] sb. -n немилост uopdag|et [‘uob/dabd] adj. -et, -ede неразкрит; неприет uopdrag|en [‘uobxdravdri\ adj. -ent, -ne невъзпитан uopfindsom [usbfengsom’] adj. -t, -me ненаходчив uopfordrjet [uDbfo/drod] adj. -et, -ede доброволен, спонтанен uoplagt l’uoblagd] adj. =, -е в лошо настроение uopmærksom [‘uobmiugpom’] adj. -t, -me невнимателен uopnåelig [‘иоЬ^азЩ adj. -t, -e недостижим uoprettelig [ujb’radsli] adj. -t, -e непоправим uopsagt [‘u3b,sagd] adj. =, -е неотменен
•    en upålidelig person ненадежден човек
uord|en [‘u,åcbn\ sb. -пеп безпорядък uordn|et [‘uå’dnad] adj. -et, -ede неподреден uoverensstemmelse [uåw3’e’nstsdæmblsd\ sb. -n, -r, -me несъответствие uoverkommelig [uåwo’kombli] adj. -t, -e неизпълним • en helt uoverkommelig opgave абсолютно неизпълнима задача uoverkommeligt [uåwo’komblid] adv.
неизпълнимо uoverlagt [uåwo’lagd] adj. =,
-е непредумишлен • uoverlagt mord непредумишлено убийство upartisk [upafisg] adj. =, -е неутрален, безпристрастен upersonlig [upåu’sonli] adj. -t, -e безпристрастен, безличен upersonligt [upåu’sonlid] adv.
безпристрастно, безлично uplej|et [uplajd] adj. -et, -ede неподдържан (външност), прост (език) uplett|et \’uplædad\ adj.
-et, -ede неопетнен • et uplettet rygte неопетнена репутация upolerjet [‘upo/ebd] adj. -et, -ede неполиран,груб upolitisk [‘upolifisg] adj. =, -e аполитичен upraktisk [‘upragtisg] adj. -, -e непрактичен uproduktiv \’uprodåg}iw’\ adj. -t, -e непродуктивен uprøvjet [upro-vad] adj. -et, -ede неизпробован; неопитен upåklagelig [‘upofdapli] adj. =, -e коректен, безупречен upåklageligt [‘upojdaplid] adv. коректно, безупречно • alt fungerede upåklageligt всичко протече безупречно upålidelig [ирз’И5зЩ adj. -t, -e ненадежден upåvirkelig [upo’vugali] adj. -t, -е на когото не може да се влияе upåviselig [upj’uissli] adj. -t, -е недоказуем, неизвестен ur [ии] sb. -et, -е, -ene часовник шап [‘wran] sb. -et уран uransagelig [uran’sabli] adj. -t, -e необясним, загадъчен • af uransagelige årsager по необясними причини urban [iu’ban\ adj. -t, -е общителен, светски, градски uredt [‘u,ræd\ adj. =, -е неподреден, неоправен; чорлав • hans hår er uredt косата му е разрошена • sengen er uredt леглото не е оправено uregelmæssig {‘uræjdlmæsi] adj. -t, -e нередовен uregelmæssigt [‘uræjal/næsid] adv.
нередовно uren [‘u,ræn] adj. -t, -е нечист uret [‘u/åd] sb. -ten несправедливост uretfærdig [urddfd/di] adj. -t, -e несправедлив
446
uretfærdigt [uradfå/did] adv.
несправедливо urimelig [u’rimali] adj. -t, -e неприемлив; невъзможен; невероятен urimeligt [u’rimalid] adv. неприемливо;
невероятно urin [u’rih] sb. -en O. урина urkomisk [‘uujcomisg] adj. =, -е много смешно
urmager [‘uj,mccjo] adj. =, -е часовникар urne [‘илпз\ sb. -n, -r, -rne урна uro [‘utro] sb. -en вълнение, безпокойство; суматоха, безредици; лека болка; украса от лек материал, която е винаги в движение поради въздушните потоци (мобиле) • der er altid uro i klassen в класа винаги е шумно • hun hængte en uro op i vinduet тя постави едно мобиле на прозореца urokkelig [u’rogdi] adj. -t, -е непоколебим urokkeligt [u’rogalid] adv. непоколебимо • hun stod urokkeligt fast på sin beslutning тя непоколебимо държеше на решението си urolig [u’roli] adj. -t, -е неспокоен
•    han sidder uroligt på stolen той седи неспокойно на стола
urolighed [u’rolified] sb. -en, -er,
-erne сбиване, вълнение, безредици
•    strejken førte til store uroligheder стачката доведе до големи безредици
uroligt [u’rolid] adv. неспокойно uropatrulje [‘upopafrulja] sb. -n, -r, -rne полицейско отделение, което отговаря за особено конфликтни зони (в Дания) urostifter [‘urOfSdefdo] sb. -en, -е, -ne размирник urpremiere [ujpræmifco] sb. -n, -r, -rne първа премиера urskive [uu,sgvv3] sb. -n, -r, -rne циферблат (на часовник) urskov [uupgåw] sb. -en, -e, -ene вековна гора; джунгла urt l’iad] sb. -en, -er, -erne билка, подправка urtepotte [ujdspods] sb. -n, -r, -rne саксия
usportslig
urtete [ujdafe] sb. -en билков чай urørlig [u’rduH] adj. -t, -е недосегаем;
неподвижен urørt [u’rou’d] adj. =, -е недокоснат uråd [u’råd] sb. et неприятност, трудност • hun anede straks uråd J тя веднага усети, че се задават неприятности usaltjet [‘u,sald3d] adj. -et, -ede несолен usand [‘usan] adj. -t, -е неверен usandfærdig [usanfa/di] adj. -t, -e лъжлив uselvisk [‘usælvisg] adj. =, -e безкористен uselvstændig [usæl’sdændi] adj. -t, -e несамостоятелен uselvstændighed [usæl’sdændi,hed] sb.
-en несамостоятелност uselvstændigt [usæisdændid] acfv.
несамостоятелно usikfker [sego] adj. -kert, -re неуверен •jeg er lidt usikker på, om jeg kan stole på dig не съм много сигурен доколко мога да разчитам на теб usikkerhed [‘usegojied] sb. -en несигурност usikkert [segod] adv. несигурно uskadelig [u’sgadali] adj. -t, -e безопасен, безвреден uskadt [u’sgad] adj. =, -е невредим uskik [u’sgig] sb. -ken, -ke, -кепе лош навик • det er en usik at tale med mad i munden лошо е да се говори c пълна уста
uskrev|et [u^grawsd] adj. -et, -ne неписан, ненаписан uskyld \u’sgyl] sb. -en невинност uskyldig [u’sgyldi\ adj. -t, -е невинен, безобиден uskyldigt [u’sgyl’did] adv. невинно, безобидно usling [‘u^lerf\ sb. -en, -er, -erne ! подлец usmagelig [u’smajali] adj. -t, -е вулгарен, груб; нездраво (любопитство) usmageligt [u’smajalid] adv. пошло, вулгарно
usolgt l’ufiol’d] adj. =, -е непродаден usportslig [u’sbå dsli] adj. -t, -e S
usportsligt
неспортен usportsligt [u’sbå-dslid] adv. S неспортно us|sel [usal] adj. -selt, -le жалък, низък, малък
ustadig [u,sdadi] adj. -t, -е неустойчив; капризен • ustadigt vejr променливо време
ustandselig [u,sdansali] adj. -t, -e непрекъснат ustandseligt [‘u,sdansalid] adv. непрекъснато • han afbryder læreren ustandseligt той непрекъснато прекъсва учителя ustempl|et [u,sdæmbhd] adj. -et, -ede неподпечатан ustraffjet [updrafai5] adj. -et, -ede ненаказан ustyrlig [u’styÆ] adj. -t, -е неуправляем ustyrlig [u’styÆ] adv. невероятно (наречие за степен с усилващо значение) • filmen er helt ustyrlig morsom филмът е невероятно смешен ustyrligt [u’sty/lid] adv. неудържимо; невероятно (усилващ епитет)
•    børnene opførte sig ustyrligt usund [u,sån] adj. -t, -е нездрав,
нездравословен usundt [u^ån’d] adv. нездравословно usympatisk [’usympa’tisg] adj. =, -e несимпатичен usynlig [u’synli] adj. -t, -е невидим usyr et [utsyo6] adj. -et, -ede пресен (хляб)
usædvanlig [usæd,vanli] adj. -t, -e необикновен usød|et [u^ø-dad] adj. -et, -ede неподсладен usømmelig [u’somati] adj. -t,
-е неприличен • usømmelig opførsel неприлично поведение usømmeligt [u’somatid] adv.
неприлично utak [ufag] sb. -ken неблагодарност
•    utak er verdens løn f направи добро, пък го хвърли на боклука
utaknemmelig [utagfiæmali] adj. -t, -е неблагодарен utaknemmeligt [utagjiæmalid] adv.
.
неблагодарно utallig [ufall] adj. -t, -е безчислен
•    historien har utallige eksempler på uretfærdigheder историята познава безброй примери на несправедливост
uterlig [u’teuti] adj. -t, -е непристоен uterlighed [u’te/li,hed’] sb. -en непристойност uterligt [u’teulid] adv. непристойно, неприлично • han opførte sig uterligt over for hende той се държа неприлично с нея utidig [ufi’di] adj. -t, -е неуместен, неподходящ; капризен, непослушен
•    utidig indblanding неуместно вмешателство
utilbøjelig [utepojbli] adj. -t, -e несклонен ‘jeg er ikke utilbøjelig til at give dig ret не съм съвсем против това, че може би имаш право utilbørlig [ute,bøAi] adj. -t, -е недопустим utilfreds [utelfræs] adj. =, -е недоволен utilfreds [utelfræs] adv. недоволно
•    vi er utilfredse med maden her på restauranten ние сме недоволни от храната в ресторанта
utilfredshed [utelfræspeå] sb. -en недоволство utilgivelig [utegivali] adj. -t, -e непростим utilgiveligt [utegi valid] adv.
непростимо utilgængelig [ute деец al i] adj. -t, -e недостъпен utilladelig [utejadali] adj. -t, -e недопустим utilladelig [utejadali] adv. недопустимо utilnærmelig [ute,na/mali] adj. -t, -e непристъпен utilpas [utepas] adj. =, -se неразположен utilregnelig [ute/ajnali] adj. -t, -e непредвидим, невменяем utilslø|ret [ute,sløjad] adj. -et, -ede явен,1 неприкрит • den utilslørede sandhed голата истина utilstrækkelig [ute,sdragali] adj. -t, -e недостатъчен
448
utiltalende [‘utefalana] adj. =, = i непривлекателен
utiltalende [‘utefalana] adv.
непривлекателно utopi [uto’pi] sb. -en, -er, -erne утопия utraditionel [‘utradisjopæl] adj. -t, -le нетрадиционен utro [‘ufro] adj. =, = неверен • han har været sin kone utro той е изневерил на жена си
utrolig [u’troli] adj. -t, -е невероятен utrolig [u’troli] adv. невероятно
•    billedet er utrolig smukt картината e невероятно красива utroskab [‘utro,sgab] sb. -en измяна utryg [ufrog] adj. -t, -ge неуверен, неспокоен; небезопасен utryghed [utrogjied] sb. -en неувереност, безпокойство utrænjet [ufrænad] adj. -et, -ede нетрениран utrættelig [u’trådali] adj. -t, -е неуморен utrøstelig [u’trdsdali] adj. -t, -e безутешен utrøsteligt [u‘tros dalid], adv. безутешно utugtig [‘ufågti] adj. -t, -е развратен utugtigt [ufågtid] adv. развратно utvetydig [utuefy’di] adj. -t, -e недвусмислен utvetydigt [‘utvefydid] adv.e недвусмислен utvivlsom [u’tviwl,sam] adj. -t, -me безспорен utvivlsomt [u’tviw%samd] adv. безспорно, несъмнено • hun har utvivlsomt ret тя, несъмнено, има право utvung|en [ufvåtian] adj. -ent, -ne непринуден
utydelig [u’tydeli] adj. -t, -е неясен utydeligt [u’tydelid] adv. неясно , utækkelig [u’tægali] adj. -t, -e неподобаващ
utæmmelig [u’tæmali] adj. -t, -e неукротим
utænkelig [u’tærigali] adj. -t, -e немислим
utæt [ufæd] adj. =, -te който тече, неплътен
uvurderlig
utøj [‘ufaj] sb. -et паразити utålelig [u’tåbli] adj. -t, -е нетърпим utåleligt [u’tåbli] adv. нетърпимо utålmodig [utal’modi] adj. -t, -e нетърпелив uudholdelig [uud’halali] adj. -t, -e непоносим uudslukkelig [uud^lågali] adj. -t, -e неугасим uundgåelig [uån’gaali] adj. -t, -e неизбежен uundgåeligt [uån’gåalid] adv.
неизбежно uvane [‘ирсепз] sb. -n, -r, -rne лош навик uvask|et [‘upasgad] adj. -et, -ede немит uvederhæftig [‘uvedafiæfdi] adj. -t, -e ненадежден uvedkommende ]’ииед{кзтапа] adj.
= външно лице • adgang forbudt for uvedkommende вход забранен за външни лица uvejr [‘upåu] sb. -et буря uvejrssky \’uDaustsgy] sb. -en, -er, -erne буреносен облак uvejsom [u’vajsom] adj. -t, -me непроходим uvelkom|men [‘uvælfcaman] adj. -ment,
-ne нежелателен uvenlig \’upænli] adj. -t, -е неприветлив uvenligt [‘upænlid] adv. неприветливо uvidende [‘upidana] adj. =, = незнаещ uvidenhed [u’vidanfied] sb. -en незнание uvildig [u’vildi] adj. -t, -е обективен uvilje [‘upilja] sb. -n нежелание uvilkårlig [uvil’kåli] adj. -t, -е неволен uvilkårligt [uvil’kalid] adv. неволно uvirkelig [u’vugali] adj. -t, -е нереален
•    det virkede helt uvirkeligt това изглеждаше доста нереално uvirkeligt [u’vugalid] adv. нереално uvis [‘upes] adj. -t, -е неясен, неопределен • det må stå hen i det uvisse това е някъде в неизвестността uvorn [up&h] adj. -t, -е непослушен, невъзпитан • uvorne knægte невъзпитани момчета uvurderlig [:uvuj,deÆ] adj. -t, -e
uvurderligt
безценен • hun er en uvurderlig støtte for ham тя за него представлява безценна подкрепа • maleriet er helt uvurderligt картината е абсолютно безценна
uvurderligt [uvuj/dej’lid] adv. безценно, неоценимо uvægerlig [u’væbli] adj. -t, -е неизбежен uværdig [‘ufidudi] adj. -t, -е недостоен uvæsentlig [u’væsandli] adj. -t, -e несъществен uægte Wægds] adj. = = неистински uærlig [’ufljli] adj. -t, -е нечестен uærlighed [u’åÆped] sb. -en нечестност uøkonomisk [‘uøko,nomisg] adj. =, -e неикономичен uønsk|et [‘uøn^gad] adj. -et, -ede нежелан uøv|et [‘uflbad] adj. -et, -ede неумел uåbnjet [‘uflbnad] adj. -et, -ede неоткрит
450
I

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: